Archive for the Category » PROIECTE «

Anunt incepere proiect

Proiect: ,,Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viata independenta si integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor din Caras-Severin”– Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 135007

 

Beneficiar:  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ SEVERIN

Data incepere proiect: 11.10.2020

Perioada de implementare: 32 de luni, octombrie 2020 – iunie 203

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  4.748.585,80 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 5.970.474,07  lei

 


Obiectivul general al proiectului: 

Integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor instituționalizați dar si a tinerilor care au părăsit sistemul de protecție in ultimi patru ani prin masuri de sprijin financiare, ocupaționale si servicii comunitare integrate. Prin obiectivul si activitățile sale, proiectul, va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9iv din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv se vor reduce numărul de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității si vor crește numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă. Astfel ca, furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate (servicii de tip rezidențial) către servicii la nivelul comunității vor fi realizate prin activitățile 3, 4 si 5 urmărindu-se creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile si de înalta calitate inclusiv asistenta medicala si servicii sociale si de interes general, inclusiv pentru tinerii care părăsesc sau urmează sa părăsească sistemul de protecție specială. Prin activitățile proiectului in special prin masurile de sprijin financiare si de ocupare, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a contribui la integrarea socio-profesionala a tinerilor care sunt in afara sistemului de protecție speciala. Totodată, prin proiect fata de situația prezenta, se desprind următoarele beneficii: -creșterea şi optimizarea condițiilor de viață pentru locuitorii apartamentelor; -formarea de abilități personale care vor fi folosite în depășirea unor crize ulterioare; -identificarea nevoilor sociale si stabilirea priorităților de intervenție prin serviciile promovate prin proiect; -antrenarea beneficiarilor in diverse activități sociale pentru prevenirea marginalizării sociale a acestora; -asistarea, protejarea si îndrumarea tinerilor care nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si dezvolte si îmbunătățească propriile capacități si competente sociale.
Categorii: PRIMA CAMERA, PROIECTE  Comments off

Anunt Incepere proiect

Proiect: ,,Sprijin pentru servicii sociale alternative la serviciile rezidențiale clasice” – Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 129363

 

Beneficiar:  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ SEVERIN

Data incepere proiect: 08.07.2020

Perioada de implementare: 26 de luni, iulie  2020 – august 2022

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  5.970.474,07  lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 5.970.474,07  lei

 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in crearea premiselor pentru integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor aflati in dificultate din judetul Caras Severin, prin acordarea de servicii in comunitate ca alternative la serviciile sociale rezidentiale clasice, furnizarea unui pachet personalizat de servicii sociale, educationale si de ocupare, precum si sprijin pentru familii in vederea prevenirii institutionalizarii.

Intalnire cu asistentii maternali nou angajati

data de 17.12.2019 ora 12:00 va avea loc intâlnirea Expertului de Implementare Local Marioara Daniela Miloş  cu asistenții maternali nou angajaţi pentru informarea acestora cu privire la activitatea desfaşurata in cadrul proiectului „Team-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului”

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off
Categorii: PROIECTE  Comments off

Intalnire cu asistentii maternali nou angajati

In data de 29.10.2019 ora 13:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali nou angajati pentru informarea acestora cu privire la activitatea desfasurata in cadrul proiectului „Team-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului”

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off
Categorii: VENUS  Comments off

„Venus – Impreună pentru o viață în siguranță”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin lansează procedura de selecție a grupului țintă care să participe la activitățile prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat de  către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat,  în parteneriat cu instituția publică anterior menționată.

Obiectivul specific al acestui proiect este reducerea numărului de victime ale violentei domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate, în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Activitățile relevante în cadrul acestui proiect, din perspectiva grupui țintă, sunt următoarele:

  1. Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă.

În cadrul rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară gratuită (pe o perioadă de 1an), susținerea tuturor cheltuielilor necesare traiului independent în locuința protejată,  servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. Numărul total al beneficiarilor va fi de 756 persoane.

  1. Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice.

În cadrul acestor grupuri de suport, un număr de 1680 de victime ale violenței domestice vor beneficia de programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză în care se află (pe o durată de câte 6 luni până la 1 an).

  1. Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională.

Vor fi furnizate servicii de consiliere vocațională şi orientare profesională, în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică pentru 4200 de victime ale acestui fenomen. Serviciile furnizate în cadrul cabinetelor de consiliere vocațională vizează măsuri de orientare și acompaniament care pot contribui la depășirea situației de vulnerabilitate a victimelor violenței domestice în scopul dobândirii independenței financiare și integrării socio-profesionale și vor fi oferite de către consilieri vocaționali.

  1. Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

Campania privind prevenirea și combaterea violenței în familie va urmări, în special, conștientizarea și sensibilizarea profesioniștilor din cadrul administrației publice centrale și locale (366 de persoane) privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice din perspectiva noilor reglementări legislative, în acord cu Convenția de la Istanbul, precum şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea inițiativelor de voluntariat.

Pentru a putea participa la procesul de selecție a grupui țintă, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu  toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte  persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestic, republicată, cu modificările și completările ulterioare( ex.: soț- soție, concubină- concubin,  mamă – fiu/fiică, soră – frate/soră, nepoată -unchi/mătușă,  fost soț – fosta soție, noră/socrii, etc.) pentru activitățile nr. 1, nr. 2 și nr. 3;

–  calitatea de profesionist/salariat  în cadrul unei instituții a  administrației publice centrale sau locale;

–    disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului.

De asemenea, vă informăm că, până în data de 20.12.2019, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, situat administrativ în municipiul Reșița, al. Trei Ape, nr. 4, județul Caraș-Severin, persoanele care doresc să facă parte din grupul țintă al acestui proiect își vor putea depune dosarele de înscriere.

Dosarele de înscriere la selecția pentru grupul țintă vor conține următoarele documente:

  1. a) Pentru beneficiarii care solicită includerea  într-o locuință protejată:

– cererea beneficiarului privind admiterea într-o locuință protejată destinată victimelor violenței domestice și furnizarea de servicii complementare, semnată de beneficiar, în original;

–  actul de identitate al beneficiarului, precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor  minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie (în cazul în care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul  furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu.);

– declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform modelului pus la dispoziție);

– cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului;

– angajament de disponibilitate;

– declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;

– declarație privind utilizarea  și prelucrarea datelor personale( conform modelului pus la dispoziție);

– acord de dubla confidențialitate (conform modelului pus la dispoziție);

– înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc  și de vulnerabilitate;

– orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

  1. b) Pentru beneficiarii de servicii complementare (grup de suport, cabinet de consiliere vocațională):

– cererea beneficiarului privind furnizarea de servicii complementare (grup de suport, cabinet de consiliere vocațională)  semnată de beneficiar, în original;

– actul de identitate al beneficiarului, în copie (în cazul în care beneficiarul solicită furnizarea serviciilor sociale se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul  de la nivelul  furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației benefi-ciarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu);

– declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice        (conform modelului pus la dispoziție);

– cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului;

– angajament de disponibilitate;

– declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;

– declarație privind utilizarea  și prelucrarea datelor personale (conform modelului pus la dispoziție);

– orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

Precizăm faptul că metodologia de selecție, precum și modelele formularelor solicitate sunt disponibile în formă tipărită la secretariatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Caraș-Severin sau pot fi descărcate de pe pagina de internet www.dgaspccs.ro.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: dgaspccs@rdslink.ro sau tel. 0255-224302 (int. 29 – Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale).

METODOLOGIE DE RECRUTARE SI SELECTIE GRUP TINTA VENUS

 

FORMULARE TIPIZATE VENUS

Categorii: PROIECTE, VENUS  Comments off

Intâlnire cu asistenţii maternali

In data de 05.07.2019 ora 10:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intâlnire cu asistenţii maternali

 

In data de 25.06.2019 ora 11:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali  pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intâlnire cu asistenţii maternali

In data de 30.05.2019 ora 13:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali din zona Oraviţa pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off