Acte necesare pentru plasamentul unui copil la o persoana

  >    >  Acte necesare pentru plasamentul unui copil la o persoana

 

        Persoana sau familia care solicită plasamentul unui copil trebuie să depună o cerere de evaluare la direcţia generală în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are stabilit domiciliul sau reşedinţa.

 

La cererea de evaluare vor fi anexate:

– copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului;

– o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;

– adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte;

– aviz psihologic;

– certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;

– copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;

– declaraţie pe propria răspundere a persoanei/familiei cu privire la faptul că nu se află în una din următoarele situaţii:

  1. a) suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;
  2. b) a consimţit la adopţia propriului copil;
  3. c) suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
  4. d) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
  5. e) a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiţiei;
  6. f) are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.;
  7. g) a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu excepţia situaţiei în care persoana sau familia face parte din familia extinsă;
  8. h) locuieşte în fapt sau locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu părinţii copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;
  9. i) a fost asistent maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
  10. j) exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, conform prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.