Archive for the Category » DGASPC «

Categorii: Achizitii Publice, DGASPC, Info de interes public  Comments off

Atributii in domeniul Protectia Persoanei Adulte

În domeniul persoanei adulte, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin îndeplineşte următoarele atribuţii:             

1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate.

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei.

Categorii: DGASPC  Comments off

Atributii in domeniul Protectia Copilului

           În domeniul protecţiei drepturilor copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin îndeplineşte următoarele atribuţii:             

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

2. monitorizează  trimestrial  activităţile  de  aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;

7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit.

Categorii: DGASPC  Comments off

Informatii utile

ACTE NECEARE IN VEDEREA EVALUARII COMPLEXE A PERSOANEI ADULTE

PROGRAM CU PUBLICUL (GHIŞEU)
LUNI – JOI  9.00 – 13.00
VINERI        9.00  – 12.00

1. Documentele necesare în vederea evaluării complexe, pentru încadrarea adultului într-un grad de handicap, sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în H.G.430/2008;

2.Documentele medicale necesare evaluării complexe, pentru încadrarea adultului într-un grad de handicap sunt:
a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în H.G.430/2008 în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;

N.B. – Toate persoanele cu handicap care se pot deplasa, fie şi însoţite, se vor prezenta în vederea evaluării socio-medicale

 

ACTE NECESARE IN VEDEREA ADMITERII IN CENTRE PUBLICE REZIDENTIALE ADULTI

         În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
   a) copie de pe actele de identitate;
   b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
   c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
   d) adeverinţă de venit;
   e) documente doveditoare a situaţiei locative;
   f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
   g) anchetă socială;
   h) investigaţii paraclinice;
   i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PRESTAŢIILOR SOCIALE

1. PENTRU ADULŢII CU HANDICAP:

 • xerocopie după cartea de identitate;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap în original;
 • xerocopie după decizia de pensie, după caz;
 • xerocopie după certificat naştere;
 • xerocopie după certificat de căsătorie, în cazul femeilor.

2. PENTRU COPIII CU HANDICAP:

 • două xerocopii după certificat de naştere al minorului;
 • certificatul de încadrare a minorului într-un grad de handicap, original + xerocopie;
 • două xerocopii carte de identitate mamă;
 • două xerocopii carte de identitate tată.

   

 

PENTRU ELIBERAREA LEGITIMAŢIEI PENTRU TRANSPORTUL LOCAL:

1. PENTRU ADULŢII  CU HANDICAP (grav sau accentuat):
– trei poze tip legitimaţie;
– xerocopie după cartea de identitate.

       În cazul în care adultul cu handicap are asistent personal, în vederea obţinerii legitimaţiei de călătorie locală pentru acesta:

 • trei poze tip legitimaţie ale asistentului personal;
 • xerocopie după cartea de identitate a asistentului personal;
 • xerocopie după cartea de muncă a asistentului personal, actualizată.

 

2. PENTRU COPIII CU HANDICAP (grav sau accentuat):

 1. trei poze tip legitimaţie ale copilului cu handicap;
 2. xerocopie după certificatul de naştere sau carte de identitate ale copilului cu handicap.

       În cazul în care adultul cu handicap are asistent personal, în vederea obţinerii legitimaţiei de călătorie locală pentru acesta:

 • trei poze tip legitimaţie ale asistentului personal;
 • xerocopie după cartea de identitate a asistentului personal;
 • xerocopie după certificatul de naştere sau cartea de identitate ale minorului.
 • xerocopie după cartea de muncă a asistentului personal, actualizată.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII ROVINIETEI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP, DEŢINĂTOARE DE AUTOTURISME ADAPTATE HANDICAPULUI:

 • cererea persoanei cu handicap, deţinătoare de autoturism adaptat handicapului, prin care solicită eliberarea rovinietei;
 • xerocopie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • xerocopie a actului de identitate a persoanei cu handicap;
 • xerocopie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului din care să rezulte că acesta este adaptat handicapului, precum şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII ROVINIETEI PENTRU ÎNGRIJITORII PERSOANELOR CU HANDICAP:

 1. cererea persoanei care are în îngrijire o persoană cu handicap, prin care solicită eliberarea rovinietei;
 2. xerocopie după actul de identitate al însoţitorului;
 3. xerocopie după actul de identitate (certificat de naştere) a persoanei cu handicap;
 4. ancheta socială eliberată de către primăria de domiciliu, care atestă calitatea de îngrijitor;
 5. declaraţia pe proprie răspundere a îngrijitorului persoanei cu handicap, din care să rezulte numele persoanei cu handicap pe care o are în îngrijire, precum şi faptul că este singura solicitare de acest fel;
 6. xerocopie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului din care să rezulte în clar numărul de înmatriculare al autoturismului.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE SPECIALĂ A PLASAMENTULUI

 1. Cerere de solicitare a măsurii de protecţie specială a plasamentului, efectuată e către solicitant/solicitanţi;
 2. Acordul părinţilor şi al copilului (care a împlinit vârsta de 10 ani) cu privire la instituirea măsurii de protecţie;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului/solicitanţilor din care să reiese că nu au copii proprii care beneficiază de măsură de protecţie;
 4. Acte de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, buletin/carte de identitate) pentru: copil, părinţi, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi membrii familiei care locuiesc împreună cu solicitantul/solicitanţii – în xerocopie;
 5. Sentinţă de divorţ: părinţi, solicitant (dacă este cazul – xerocopie);
 6. Adeverinţă de şcolarizare + caracterizare copil – original;
 7. Adeverinţe şcolare ale copiilor solicitantului/solicitanţilor – original;
 8. Adeverinţe medicale eliberate de către medicul de familie: copil, părinţi, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi ceilalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu solicitanţii – original;
 9. Adeverinţă de venit/cupon pensie/extras cont pentru părinţi, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi membri familiei – original;
 10. Certificat de încadrare într-un grad de handicap: copil, părinţi, solicitant/solicitanţi (dacă este cazul) – xerocopie;
 11. Actul de proprietate/închiriere al imobilului în care locuieşte solicitantul – xerocopie;
 12. Cartea de muncă a solicitantului/solicitanţilor – xerocopie.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE ALTERNATIVE A TUTELEI

 1. Cerere de solicitare a măsurii de protecţie alternative a tutelei, efectuată e către solicitant/solicitanţi;
 2. Acordul copilului (care a împlinit vârsta de 10 ani) cu privire la instituirea tutelei;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului/solicitanţilor din care să reiese că nu au copii proprii care beneficiază de măsură de protecţie;
 4. Certificat de naştere al copilului în cauză – xerocopie;
 5. Certificat de naştere al copilului/copiilor proprii ai solicitantului/solicitanţilor – xerocopie;
 6. Certificatul de deces al părintelui/părinţilor sau după caz sentinţa civilă prin care au fost decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, faţă de copil – xerocopie;
 7. Acte de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, buletin/carte identitate) ale solicitantului/solicitanţilor – xerocopie;
 8. Adeverinţe medicale eliberate de către medicul de familie: copil, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi ceilalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu solicitanţii – original;
 9. Certificat de încadrare într-un grad de handicap: copil (dacă este cazul) – xerocopie;
 10. Adeverinţă de şcolarizare + caracterizare copil – original;
 11. Adeverinţe şcolare ale copiilor solicitantului/solicitanţilor – original;
 12. Adeverinţă de venit/cupon pensie/extras cont pentru solicitant/solicitanţi– original;
 13. Cazierul judiciar al solicitantului/solicitanţilor – original;
 14. Avizul psihologic al solicitantului/solicitanţilor – original;
 15. Actul de proprietate/închiriere al imobilului în care locuieşte solicitantul/solicitanţii – xerocopie;

Cartea de muncă a solicitantului/solicitanţilor – xerocopie.

 

Categorii: DGASPC  Comments off
Categorii: DGASPC  Comments off

Despre D.G.A.S.P.C.

            Procesul de reformă în domeniul protecţiei copilului a debutat în anul 1997 şi a vizat îmbunătăţirea cadrului legislativ, descentralizarea administrativă şi decizională în această materie, organizarea şi dezvoltarea sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului prin restructurarea – închiderea instituţiilor rezidenţiale existente şi crearea unor servicii de protecţie a copilului la nivelul comunităţilor locale, alternative la instituţionalizare, obiectivul principal fiind acela de a asigura beneficiarilor un mediu cât mai apropiat de cel familial. Activităţile de specialitate erau desfăşurate de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Caraş-Severin, instituţie publică de specialitate care avea ca obiectiv analiza situaţiei copiilor aflaţi în dificultate din judeţul Caraş-Severin, pregătirea măsurilor de protecţie a acestora şi aplicarea corespunzătoare a acestor măsuri.
            În anul 1997, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 37/27.06.1997 privind înfiinţarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Caraş-Severin. În conformitate cu legislaţia în vigoare, instituţia nou creată funcţionează ca serviciu public specializat de interes judeţean, având personalitate juridică şi fiind subordonat Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
            Obiectivele propuse în aceşti ani au constat în restructurarea instituţiilor rezidenţiale. Acest proces a presupus reorganizarea, remodularea sau închiderea instituţiilor de tip vechi, precum şi diversificarea serviciilor prin înfiinţarea de servicii alternative.
            Astfel, în anul 1998, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a preluat 6 instituţii rezidenţiale care asigurau ocrotirea unui număr de 720 de copii şi anume: 5 instituţii de la Inspectoratul Şcolar Judeţean (Casa de Copii Reşiţa, Casa de Copii Vărădia, Casa de Copii Teregova, Casa de Copii Oţelu Roşu, Casa de Copii Zăgujeni) şi o instituţie de la Direcţia Sanitară (Leagănul de Copii Reşiţa). Încă de la data preluării acestor instituţii s-a încercat identificarea unor soluţii care să asigure o ameliorare a situaţiei beneficiarilor anterior menţionaţi. Astfel, începând încă din anul 1999, centrele care nu au putut fi restructurate au fost închise sau concesionate, precum s-a procedat în cazul Casei de Copii Vărădia, respectiv a Centrului de Plasament Nr. 3 Oţelu Roşu (fosta Casa de Copii Oţelu Roşu). Totodată, în anul 2000 a fost închis Centrul de Plasament „Sf. Dumitru” Teregova (fosta Casa de Copii Teregova), prin integrarea unei părţi a copiilor în familia naturală sau în familia lărgită şi respectiv prin transferul la alte centre de plasament.
            Conform Hotărârii Guvernului nr. 261/2000 şi Hotărârii Guvernului nr. 1137/2000, au fost transferate în cadrul Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin încă trei centre de plasament, totalizând un număr de 433 de copii: şi anume: Centrul de Plasament „Bunavestire” Caransebeş, Centrul de Plasament” Emanuel” Caransebeş şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Handicap şi Handicap Sever Oraviţa. Centrul de Plasament „Emanuel” Caransebeş a fost închis, copiilor proveniţi din acest centru de plasament oferindu-li-se un mediu cât mai apropiat de cel familial prin mutarea lor în apartamente. Referitor la Centrul de Plasament „Bunavestire” Caransebeş, menţionăm că, numărul copiilor instituţionalizaţi în acest centru, s-a diminuat considerabil, în prezent înregistrându-se un număr de 42 de copii, faţă de 122, câţi se înregistrau la data preluării de către Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.
            În anul 2001, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a preluat atribuţii în ceea ce priveşte evaluarea cazurilor copiilor care necesită încadrare într-un grad de handicap şi/sau orientare şcolară a copilului, dosarele fiind evaluate şi instrumentate de către Serviciul de evaluare complexă.
            În anul 2002, prin proiecte finanţate cu sprijinul Fundaţiei „SERA” România, copiii instituţionalizaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Handicap şi Handicap Sever – Oraviţa au fost transferaţi în 7 căsuţe de tip familial, ce formează Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Oraviţa. De asemenea, tot cu sprijinul Fundaţiei „SERA” România, au fost constituite Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Copilului cu Handicap Reşiţa, respectiv Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Copilului cu Handicap Caransebeş.
            Una din priorităţile Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a fost oferirea unor alternative la îngrijirea rezidenţială de tip clasic. Astfel, prin intermediul programului PHARE „Copiii mai întâi”, a fost înfiinţat un centru de tip familial: Centrul de Plasament de Tip Familial „Apartamentul” şi Centrul de plasament de Tip Familial Mehadica, precum şi a unui centru de zi – Centrul de Zi „Maria” Reşiţa.
            Totodată, un accent deosebit s-a pus pe sprijinirea tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani şi sunt nevoiţi să părăsească sistemul. Astfel, în cadrul programului „Şansa”, finanţat de către Asociaţia Caen-Calvados Roumanie din Franţa, tinerilor li s-a plătit chiria apartamentelor în care locuiau, după părăsirea centrelor de plasament. Totodată, a fost constituit Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tinerii de 18 ani, care îşi continuă studiile – „Acasă la mine!”, având ca obiectiv central găzduirea, în 15 garsoniere, a unui număr de 30 de tineri care părăsesc centrele de plasament de pe raza judeţului Caraş-Severin.
            În anul 2002, a fost dat în folosinţă Complexul de Servicii Comunitare Destinat Protecţiei Copilului, cu finanţare de la Banca Mondială, în care erau incluse 5 servicii de tip comunitar, şi anume:

 1. Centrul Maternal „Speranţa” Reşiţa;
 2. Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi;
 3. Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Integrării/Reintegrării Copilului în Familie;
 4. Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tinerii în Dificultate;
 5. Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Copil în Exprimarea Liberă a Opiniei Sale.

            O altă alternativă eficientă la îngrijirea rezidenţială de tip clasic o reprezintă şi dezvoltarea în permanenţă a reţelei de asistenţi maternali profesionişti, care a început încă din 1999, astfel că, la sfârşitul anului 2007 – începutul anului 2008 îşi desfăşurau activitatea la noi în judeţ un număr de 529 de asistenţi maternali profesionişti.
            Prin Hotărârea nr. 158/29.12.2004 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, s-a decis înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, prin fuzionarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cea a Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Caraş-Severin şi respectiv cea a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Oraviţa.
            Numărul de copii ocrotiţi prin intermediul sistemului judeţean de protecţie, pe perioada 1999 – 2007, a avut următoarea evoluţie:
a) În centrele de plasament publice (protecţie de tip rezidenţial):

Centrul de Plasament

1999

2001

2003

2005

2007

2008

TOTAL

414

476

367

345

328

308

b) în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale de pe raza judeţului Caraş-Severin (protecţie de tip rezidenţial şi familial):

ONG

1999

2001

2003

2005

2007

2008

Fundaţia „Humanitas Pro Deo”
Oţelu-Roşu

112

29

22

A.B.C. „Casa Dorca” Prilipeţ

20

18

30

24

30

28

C.P. „Horizon” Reşiţa

6

Centrul se Odihnă şi Agrement „Caraş” Vărădia

19

C.P. de Tip Familial „Bethel” Păltiniş

10

13

9

C.P. de Tip Familial „Căsuţa Fermecată” Reşiţa

9

12

C.P. „Inocenţa”  Oţelu-Roşu

56

42

32

19

21

C.P. „Cristian”
Oţelu-Roşu

12

8

C.P. „Tabita” Bocşa

10

10

10

9

C.P. ”Lizuca” Reşiţa

14

C.P. „Narcisa” Reşiţa

16

9

9

9

C.P. „Cuore” Reşiţa

4

C.P. „Heidi” Reşiţa

17

Total

138

141

188

92

68

67

c) Protecţia de tip familial (rude, familii/persoane):


Plasament de tip familial

1999

2001

2003

2005

2007

2008

RUDE

298

557

600

530

504

487

FAMILIE

115

97

117

100

40

42

AMP din care:

44

198

284

427

594

620

                           -DGASPC

44

180

240

400

594

620

         – OPA

18

44

27

TOTAL

457

852

1001

1057

1138

1149

            În perioada 01.10.2005 – 10.09.2008, centrele de plasament din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au fot organizate şi au funcţionat în subordinea directă a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având personalitate juridică. Ca atare, în această perioadă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat funcţionarea celorlalte servicii de specialitate şi anume, Serviciul de Protecţie de Tip Familial a Copilului, Serviciul Adopţii şi Serviciul pentru Protecţia Specială a Persoanelor cu Handicap. La data preluării, s-a constatat că în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa erau ocrotite un număr de 13 persoane adulte, o situaţie similară a fost depistată şi la nivelul Complexului de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş, instituţii de profil care, deşi sunt destinate protecţiei copilului cu handicap, au preluat, spre îngrijire, un număr de 9 persoane adulte.
            În ceea ce priveşte numărul de adopţii încheiate pe teritoriul judeţului nostru, din anul 1998 şi până în anul 2008, situaţia este următoarea:

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nr. adopţii naţionale

6

45

22

31

29

15

15

10

8

10

5

Nr. adopţii internaţionale

15

33

39

20

TOTAL

21

78

61

51

29

15

15

10

8

10

5

            Din anul 2006, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a luat fiinţă Serviciul de Urgenţă, în cadrul căruia funcţionează şi Telefonul copilului (983), compartiment de specialitate care asigură asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, în urma sesizărilor primite.
            Referitor la copiii cu nevoi speciale din judeţul Caraş-Severin, aceştia sunt evaluaţi de către specialiştii Serviciului Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, şi, în urma acestei evaluări – încadraţi într-o categorie de persoane cu handicap, respectiv orientaţi către o şcoală specială/centru de recuperare, de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin
Procentual, numărul copiilor cu nevoi speciale din mediul urban este de 67,12%, iar cel al copiilor din mediul rural este de 32,88%.

Categorii: DGASPC  Comments off

Home

HOME

Categorii: DGASPC  Comments off

Contact

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Aleea Trei Ape nr.4 cod. 320191 Reşiţa

tel: 0255-224302, 0255-217048, 0255-217038

fax:0255-217048

email:dgaspccs@rdslink.ro

web: www.dgaspccs.ro

Director Executiv:Ana Vasile

Program audienţă – Luni, între orele 09.00 – 13.00

Director Executiv Adjunct ( Protecţia Drepturilor Copilului ) : Virgil Popa

Program audienţă – Marţi, între orele 09.00 – 13.00

Director Executiv Adjunct (Protecţia Persoanelor Adulte ) : Lucian Lotoroşanu

Program audienţă – Joi, între orele 09.00 – 13.00

 

Telefonul copilului – regim de permanenţă : 0255-983

Secretariat Comisie Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

tel : 0255-218425

Compartimentul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

tel : 0355-423226

Program cu publicul : Luni – Joi, între orele 07.30 – 16.00

Vineri, între orele 07.30 – 13.30

 

Categorii: DGASPC  Comments off