Informatii utile

  >  DGASPC   >  DGASPC   >  Informatii utile

Informatii utile

ACTE NECEARE IN VEDEREA EVALUARII COMPLEXE A PERSOANEI ADULTE

PROGRAM CU PUBLICUL (GHIŞEU)
LUNI – JOI  9.00 – 13.00
VINERI        9.00  – 12.00

1. Documentele necesare în vederea evaluării complexe, pentru încadrarea adultului într-un grad de handicap, sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în H.G.430/2008;

2.Documentele medicale necesare evaluării complexe, pentru încadrarea adultului într-un grad de handicap sunt:
a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în H.G.430/2008 în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;

N.B. – Toate persoanele cu handicap care se pot deplasa, fie şi însoţite, se vor prezenta în vederea evaluării socio-medicale

 

ACTE NECESARE IN VEDEREA ADMITERII IN CENTRE PUBLICE REZIDENTIALE ADULTI

         În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
   a) copie de pe actele de identitate;
   b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
   c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
   d) adeverinţă de venit;
   e) documente doveditoare a situaţiei locative;
   f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
   g) anchetă socială;
   h) investigaţii paraclinice;
   i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PRESTAŢIILOR SOCIALE

1. PENTRU ADULŢII CU HANDICAP:

 • xerocopie după cartea de identitate;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap în original;
 • xerocopie după decizia de pensie, după caz;
 • xerocopie după certificat naştere;
 • xerocopie după certificat de căsătorie, în cazul femeilor.

2. PENTRU COPIII CU HANDICAP:

 • două xerocopii după certificat de naştere al minorului;
 • certificatul de încadrare a minorului într-un grad de handicap, original + xerocopie;
 • două xerocopii carte de identitate mamă;
 • două xerocopii carte de identitate tată.

   

 

PENTRU ELIBERAREA LEGITIMAŢIEI PENTRU TRANSPORTUL LOCAL:

1. PENTRU ADULŢII  CU HANDICAP (grav sau accentuat):
– trei poze tip legitimaţie;
– xerocopie după cartea de identitate.

       În cazul în care adultul cu handicap are asistent personal, în vederea obţinerii legitimaţiei de călătorie locală pentru acesta:

 • trei poze tip legitimaţie ale asistentului personal;
 • xerocopie după cartea de identitate a asistentului personal;
 • xerocopie după cartea de muncă a asistentului personal, actualizată.

 

2. PENTRU COPIII CU HANDICAP (grav sau accentuat):

 1. trei poze tip legitimaţie ale copilului cu handicap;
 2. xerocopie după certificatul de naştere sau carte de identitate ale copilului cu handicap.

       În cazul în care adultul cu handicap are asistent personal, în vederea obţinerii legitimaţiei de călătorie locală pentru acesta:

 • trei poze tip legitimaţie ale asistentului personal;
 • xerocopie după cartea de identitate a asistentului personal;
 • xerocopie după certificatul de naştere sau cartea de identitate ale minorului.
 • xerocopie după cartea de muncă a asistentului personal, actualizată.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII ROVINIETEI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP, DEŢINĂTOARE DE AUTOTURISME ADAPTATE HANDICAPULUI:

 • cererea persoanei cu handicap, deţinătoare de autoturism adaptat handicapului, prin care solicită eliberarea rovinietei;
 • xerocopie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • xerocopie a actului de identitate a persoanei cu handicap;
 • xerocopie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului din care să rezulte că acesta este adaptat handicapului, precum şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII ROVINIETEI PENTRU ÎNGRIJITORII PERSOANELOR CU HANDICAP:

 1. cererea persoanei care are în îngrijire o persoană cu handicap, prin care solicită eliberarea rovinietei;
 2. xerocopie după actul de identitate al însoţitorului;
 3. xerocopie după actul de identitate (certificat de naştere) a persoanei cu handicap;
 4. ancheta socială eliberată de către primăria de domiciliu, care atestă calitatea de îngrijitor;
 5. declaraţia pe proprie răspundere a îngrijitorului persoanei cu handicap, din care să rezulte numele persoanei cu handicap pe care o are în îngrijire, precum şi faptul că este singura solicitare de acest fel;
 6. xerocopie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului din care să rezulte în clar numărul de înmatriculare al autoturismului.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE SPECIALĂ A PLASAMENTULUI

 1. Cerere de solicitare a măsurii de protecţie specială a plasamentului, efectuată e către solicitant/solicitanţi;
 2. Acordul părinţilor şi al copilului (care a împlinit vârsta de 10 ani) cu privire la instituirea măsurii de protecţie;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului/solicitanţilor din care să reiese că nu au copii proprii care beneficiază de măsură de protecţie;
 4. Acte de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, buletin/carte de identitate) pentru: copil, părinţi, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi membrii familiei care locuiesc împreună cu solicitantul/solicitanţii – în xerocopie;
 5. Sentinţă de divorţ: părinţi, solicitant (dacă este cazul – xerocopie);
 6. Adeverinţă de şcolarizare + caracterizare copil – original;
 7. Adeverinţe şcolare ale copiilor solicitantului/solicitanţilor – original;
 8. Adeverinţe medicale eliberate de către medicul de familie: copil, părinţi, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi ceilalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu solicitanţii – original;
 9. Adeverinţă de venit/cupon pensie/extras cont pentru părinţi, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi membri familiei – original;
 10. Certificat de încadrare într-un grad de handicap: copil, părinţi, solicitant/solicitanţi (dacă este cazul) – xerocopie;
 11. Actul de proprietate/închiriere al imobilului în care locuieşte solicitantul – xerocopie;
 12. Cartea de muncă a solicitantului/solicitanţilor – xerocopie.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE ALTERNATIVE A TUTELEI

 1. Cerere de solicitare a măsurii de protecţie alternative a tutelei, efectuată e către solicitant/solicitanţi;
 2. Acordul copilului (care a împlinit vârsta de 10 ani) cu privire la instituirea tutelei;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului/solicitanţilor din care să reiese că nu au copii proprii care beneficiază de măsură de protecţie;
 4. Certificat de naştere al copilului în cauză – xerocopie;
 5. Certificat de naştere al copilului/copiilor proprii ai solicitantului/solicitanţilor – xerocopie;
 6. Certificatul de deces al părintelui/părinţilor sau după caz sentinţa civilă prin care au fost decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, faţă de copil – xerocopie;
 7. Acte de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, buletin/carte identitate) ale solicitantului/solicitanţilor – xerocopie;
 8. Adeverinţe medicale eliberate de către medicul de familie: copil, solicitant/solicitanţi, precum şi pentru toţi ceilalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu solicitanţii – original;
 9. Certificat de încadrare într-un grad de handicap: copil (dacă este cazul) – xerocopie;
 10. Adeverinţă de şcolarizare + caracterizare copil – original;
 11. Adeverinţe şcolare ale copiilor solicitantului/solicitanţilor – original;
 12. Adeverinţă de venit/cupon pensie/extras cont pentru solicitant/solicitanţi– original;
 13. Cazierul judiciar al solicitantului/solicitanţilor – original;
 14. Avizul psihologic al solicitantului/solicitanţilor – original;
 15. Actul de proprietate/închiriere al imobilului în care locuieşte solicitantul/solicitanţii – xerocopie;

Cartea de muncă a solicitantului/solicitanţilor – xerocopie.