>  PROIECTE   >  

Planul Național de Redresare și Reziliență, aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al

României, pentru obținerea de finanțare nerambursabilă de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, ale direcțiilor și serviciilor de asistență socială locale, în vederea administrării de proiecte în cadrul apelului aferent investiției I2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, Componenta I2.2. Dezvoltarea de infrastructură socială nouă, ținta 396 – Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități din cadrul Pilonului V Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională al Planului Național de Redresare și Reziliență.

Luând în considerare asumarea procesului de dezinstituţionalizare ca prioritate pentru sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, concomitent cu reducerea capacității serviciilor rezidențiale vechi, a devenit evidentă nevoia diversificării măsurilor de prevenire a re/instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate, prin creşterea gradului de responsabilizare socială, diversificarea alternativelor la nivelul serviciilor sociale de sprijin din comunitate.

Serviciile publice destinate persoanelor adulte cu dizabilități revin ca sarcină si responsabilitate socială, potrivit legii speciale, autorităților publice centrale, județene, locale, iar măsurile de finanțare cu această destinație nu intră sub incidența legislației în materia ajutorului de stat.

Reforma urmărește intensificarea acțiunilor de creștere a rezilienței sociale în comunitate, având ca țintă reducerea disparităților regionale și a disparităților importante dintre mediul rural/urban, cu scopul prevenirii re/instituționalizării și îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, prin creșterea numărului de servicii de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate. Programul are două componente:

Elementele de reformă avute în vedere urmăresc:

– creșterea calității vieții beneficiarilor

– creșterea gradului de reziliență socială la nivelul comunităților

– dezvoltarea parteneriatului și a solidarității sociale.

Se va elabora și derula un program național de finanțare a investițiilor pentru construirea,

dotarea și asigurarea funcționării de servicii comunitare de tip: centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii și servicii de asistență și suport. Prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru o perioadă de maxim 24 luni, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din comunitate sau din comunitățile învecinate.

Obiectivul general este creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.

Obiectul contractului finanţare nerambursabilă: Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul investiției I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități a Pilonului V Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională al Planului Național de Redresare și Reziliență.

Standardele minime de calitate, care se aplică serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi, sunt reglementate de Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale prin Ordinul 82/2019, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu referiri specifice pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi şi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Scopurile prioritare ale serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi au
o abordare integrată, cu arii specifice de intervenţie atât prin intermediul serviciilor de  integrare/reintegrare socială -în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, cît şi prin serviciile de recuperare/reabilitare funcţională, cu scopul menţinerii/ameliorării statusului psiho-social al persoanei cu dizabilităţi.

Infrastructura caracterizată de cele mai multe ori prin clădiri cu destinaţie colectivă, cu aspect de unitate medicală şi localizate departe de viaţa comunităţii, cu un management de multeori defectuos şi personal insuficient pregătit pentru a  răspunde nevoilor de reabilitare  a persoanelor integrate, nu poate asigura tranziţia persoanei cu dizabilităţi spre viaţa în comunitate şi obiectivul de reabilitare şi integrare socială acestor prin asigurarea condițiilor pentru formarea deprinderilor de viață independentă, pregătirea educațională care să permită valorificarea potenţialului propriu.