Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  Raport de activitate 2010

Raport de activitate 2010

 

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2010 – 31.12.2010

I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi respectiv cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Având în vedere că problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a însumat două domenii – unul social şi unul medical – în anul 2010 au avut loc un număr de 57 de şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 33 de şedinţe au fost extraordinare. Şedinţele s-au desfăşurat în mai multe locaţii, şi anume:

· 51 şedinţe la sediul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

· 1 şedinţă la Şcoala Specială Caransebeş;

· 1 şedinţă la Şcoala Specială Bocşa;

· 2 şedinţe la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Aurora”Reşiţa;

· 1 şedinţă la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Primăvara”Reşiţa;

· 1 şedinţă la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni.

În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr de 2817 de  hotărâri, după cum urmează:

a. 436 de hotărâri au fost adoptate pentru soluţionarea cazurilor vizând protecţia specială a unor copii aflaţi în situaţii de risc, precum şi aspecte privind asistenţii maternali profesionişti:

1) instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului                            –  10 hotărâri,

dintre care:

a) măsuri de plasament la centrele de plasament                           –    6 hotărâri;

b) măsuri de plasament la familii/persoane/rude                             –    4 hotărâri;

2) instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate     –    2 hotărâri;

3) eliberări atestate de asistent maternal profesionist                                       –  30 hotărâri;

4) reînnoiri atestate de asistent maternal profesionist                                      -144 hotărâri;

5) modificări atestate de asistent maternal profesionist                                    –  44 hotărâri;

6) retrageri atestate de asistent maternal profesionist                           –  30 hotărâri;

7) acordarea în continuare a protecţiei speciale                                                –  26 hotărâri

8) hotărâri de revocare                                                                                            –  59 hotărâri;

9) hotărâri de modificare a măsurilor de protecţie specială                              –  26 hotărâri;

10) hotărâri de delegare a drepturilor părinteşti                                                 –  50 hotărâri;

11) hotărâri de respingere                                                                                      –    2 hotărâri;

12) altele                                                                                                                    –    3 hotărâri.

b. 2381 de hotărâri cu privire la copiii cu dizabilităţi şi respectiv la copiii pentru care s-a decis orientarea şcolară. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a adoptat următoarele hotărâri:

361 de hotărâri pentru cazurile de expertizare (cazuri noi);

1629 de hotărâri pentru cazurile de reexpertizare (cazuri de reevaluare);

88 de hotărâri de revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap (ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani sau a decesului);

303 de hotărâri de orientare şcolară;

De asemenea, în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a realizat orientarea către centrele de recuperare din judeţ pentru un număr de 84 de copii cu dizabilităţi, după cum urmează:

60 de cazuri – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa;

15 cazuri – Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;

9 cazuri – Complexul de Servicii Sociale Oraviţa.

În anul 2010, câteva dintre şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin s-au desfăşurat în incinta şcolilor speciale din localităţile Reşiţa, Caransebeş şi respectiv Bocşa, precum şi la sediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa, cu ocazia reevaluării situaţiei beneficiarilor acestor instituţii de profil, tocmai pentru a se evita obligarea celor în cauză de a se deplasa la sediul organismului decizional în cauză.

Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 2293 certificate, dintre care:

1990 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

303 de certificate de orientare şcolară, dintre care:

–    115 de cazuri program de sprijin;

–       95 cazuri de orientare la şcoli speciale;

–         3 cazuri şcolarizare la domiciliu;

–      84 de cazuri de recuperare;

–       6 cazuri de orientare şcolară în alte judeţe.

Din totalul de 2817 de hotărâri adoptate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, în anul 2010, a fost contestată la instanţa de judecată doar o singură hotărâre.

II. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2010, au fost eliberate în total un număr de 4737 de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. Dintre acestea, 1303 de certificate au fost întocmite pentru cazurile noi, iar 3434 de cauze au vizat cazurile de reevaluare.


Tot în această perioadă, a fost depus un număr de 695 de contestaţii cu privire la acordarea gradului de handicap, dintre care 661 de petiţii au fost deja soluţionate, iar celelalte 34 de contestaţii au rămas în curs de soluţionare.

De asemenea, pe parcursul anului 2010, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin a decis admiterea unui număr 8 de persoane adulte cu handicap în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

III. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Înfiinţată în temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului precum şi a celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având ca obiectiv principal realizarea, la nivel judeţean, a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Investită fiind cu rolul de a aplica politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-a axat activitatea pe îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, în toate materiile anterior enunţate.

1) Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă

Întrucât, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a fost înfiinţat şi funcţionează Serviciul de Urgenţă, compartiment de specialitate care asigură asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, această instituţie publică de specialitate a preluat, în perioada de timp la care ne raportăm, un număr total de 402 de sesizări, făcute de către diverse persoane fizice şi persoane juridice, prin intermediul telefonului copilului (983), al telefonului direcţiei şi respectiv prin intermediul Liniei verzi, sesizări care au vizat un număr total de 498 de cazuri.

Telefonul copilului

În anul 2010, au fost înregistrate în total 182 de apeluri, dintre care: 13 au fost mute, 39 de apeluri au fost greşite, restul de 130 de apeluri fiind preluate pentru un număr de 183 copii, din care:

56 de cazuri – au fost referite altor instituţii de specialitate;

19 cazuri – au fost referite altor servicii de specialitate din cadrul direcţiei;

2 cazuri – au vizat repatrierea;

pentru 24 de copii s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă:

– la centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 19 copii;

– la asistenţi maternali profesionişti – 5 copii,

pentru 4 copii au fost iniţiate demersurile în vederea instituirii măsurii plasamentului în regim de urgenţă pe cale de ordonanţă preşedinţială;

în cazul a 3 copii sesizările/cererile au fost retrase;

73 de cazuri au fost clasate;

pentru 2 copii s-au acordat servicii de consiliere;

Linia verde

Prin intermediul Liniei verzi, în anul 2010, au fost preluate 3 sesizări pentru un număr de 5 copii, din care:

pentru 3 copii – cazurile au fost referite la serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale;

pentru 1 copil – au fost acordate servicii de consiliere psihologică;

1 caz a fost clasat.

Telefonul Direcţiei

Prin intermediul telefonului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, au fost preluate un număr de 35 de sesizări cu privire la un număr de 55 de copii. Cazurile acestor copii au fost instrumentate, după cum urmează:

–   pentru un număr de 12 copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus plasamentul în regim de urgenţă, la:

– centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 5 copii;

– asistenţi maternali profesionişti – pentru 7 copii;

17 de cazuri au fost referite altor instituţii de specialitate;

2 cazuri au fost referite unui alt serviciu din cadrul  Direcţiei;

24 cazuri au fost clasate;

În ceea ce priveşte sesizările făcute în scris, de către diferite persoane fizice, în anul 2010, acestea au fost în număr de 63, pentru un număr de 92 copii. Dintre aceştia, pentru un număr de 44 de copii a fost dispusă, de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, măsura plasamentului în regim de urgenţă la:

asistenţi maternali profesionişti – pentru 15 copii;

centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 27 copii;

persoane de plasament – pentru 2 copii.

Pentru ceilalţi 48 de copii, din numărul total de cazuri pentru care s-au făcut sesizări de către persoane fizice, 3 copii au beneficiat de consiliere de specialitate din partea specialiştilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, 25 de cazuri au fost referite altor instituţii publice competente, 2 cauze au fost referite altor servicii de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, iar 18 cazuri au fost clasate.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pentru un număr de 163 de copii au fost făcute un număr de 119 sesizări de către persoane juridice, după cum urmează:

25 de cazuri au fost clasate;

86 de cazuri au fost referite altor instituţii publice;

1 caz a fost referit unui alt serviciu din cadrul Direcţiei;

– pentru 6 cazuri – au fost acordate servicii de consiliere psihologică din partea specialiştilor Direcţiei;

–  pentru 12 cazuri s-au iniţiat demersurile în vederea instituirii măsurii de protecţie a plasamentului în regim de urgenţă pe cale de ordonanţă preşedinţială;

–  pentru 33 de cazuri s-au emis dispoziţii de plasament în regim de urgenţă la:

– centrul de primire  în regim de urgenţă a copilului: 8;

– asistenţi maternali profesionişti: 25;

De asemenea, în cursul anului 2010, Direcţia Generală Protecţia Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a transmis Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin documentaţia referitoare la repatrierea unui număr de 10 copii (4 copii – Spania, 6 copii – Italia).

În anul 2010, unităţile sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin au sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin că un număr de 12 copii au fost părăsiţi în aceste unităţi. Pentru toţi aceşti copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentul, în regim de urgenţă, la asistenţi maternali profesionişti.

O situaţia aparte o reprezintă cazurile de violenţă asupra copiilor. În acest sens, poate fi dat ca exemplu cazul de violenţă (abuz fizic) semnalat cu privire la un minor, în vârstă de 13 ani, care domiciliază într-o comună de pe raza judeţului Caraş-Severin. Minorul în cauză a fost agresat fizic, la şcoală, de către un poliţist comunitar, persoană desemnată de către consiliul local să asigure paza unităţii de învăţământ în cauză. În vederea verificării aspectelor sesizate, asistentul social şi respectiv psihologul desemnaţi, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, s-au deplasat la şcoala la care minorul în cauză este înscris. Pentru clarificarea evenimentelor desfăşurate, la nivelul unităţii de învăţământ în cauză s-a format o comisie de cercetare, în acest sens. În urma investigaţiilor întreprinse, de către membrii comisiei în cauză, s-a constatat faptul că elevul respectiv a dorit să părăsească incinta unităţii de învăţământ la care acesta este înscris, înainte de terminarea orelor de curs. Deoarece copilul în cauză nu avea aprobarea unui cadru didactic, în acest sens, poliţistul comunitar de serviciu  i-a interzis ieşirea din unitate. În urma altercaţiei produse, copilul în cauză a fost prins, în zona capului, în dispozitivul de acces în şcoală, de către poliţistul comunitar. În urma examinării medico-legale a minorului, expertiză realizată în cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Caraş-Severin, s-a constatat faptul că acesta prezenta retroauricular drept, tumefacţie de 2/1,5/0,2 cm, având supraiacent două excoriaţii liniare de 0,8 şi 0,6 cm şi respectiv la nivelul feţei interne, iar pe mâna dreaptă excoriaţie liniară de 1,2 cm. Urmare acestui fapt, Serviciul Judeţean de Medicină Legală Caraş-Severin a emis un certificat medico-legal. Potrivit documentului anterior menţionat, minorul în cauză a necesitat 4 zile îngrijiri medicale, socotite de la data producerii leziunilor.

Din discuţiilor purtate cu minorul respectiv a rezultat faptul că acesta nu prezintă simptome de stres post-traumatic, însă este nemulţumit de reacţia poliţistului comunitar în cauză. De asemenea, menţionăm că organele de poliţie abilitate  au întocmit un dosar penal pe numele poliţistului comunitar vizat, pentru săvârşirea infracţiunii de “loviri şi alte violenţe”.

De altfel, precizăm şi faptul că, în acest sens, a fost informată şi Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Întrucât s-a considerat că minorul vizat nu se află în situaţie de risc, în sensul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a sesizat consiliul local de la domiciliul copilului respectiv, în vederea monitorizării atente a situaţiei minorului la care ne referim.

De asemenea, menţionăm faptul că, în cadrul unităţii de învăţământ la care ne referim, s-au desfăşurat  activităţile cuprinse în cadrul Programului de prevenire a violenţei în şcoală “Previcones”, sub îndrumarea  psihologului şcolar. Având în vedere evenimentele desfăşurate, s-a încercat includerea  copilului  respectiv în aceste activităţi.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a potenţialelor cazuri de violenţă, precizăm că, prin intermediul unui psiholog, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a participat la o dezbatere care a avut ca temă “Dreptul de a fi protejat”, dezbatere organizată la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12 din Reşiţa. Întâlnirea s-a axat pe cunoaşterea de către copii a drepturilor lor, precum şi a modalităţilor prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin îi poate proteja. În acest sens, psihologul din cadrul Serviciului de Urgenţă a prezentat copiilor instituţia anterior menţionată, modul de intervenţie în echipa pluridisciplinară, modul în care pot sesiza situaţiile în care le-au fost încălcate flagrant drepturile, fiindu-le totodată aduse la cunoştinţă adresa instituţiei şi numerele de telefon la care pot apela, inclusiv nr. de telefon 983 – Telefonul Copilului.

În perioada iunie-noiembrie 2010, prin intermediul specialiştilor Serviciului de Urgenţă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a fost implicată într-o amplă acţiune de promovare a Hotline-ului Safernet.ro.

Hotline-ul safernet.ro este un punct civil de contact, care primeşte şi gestionează sesizările referitoare la materiale de pe internet, având caracter ilegal sau dăunător copiilor. În acest sens, pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au fost postate butonul de raportare al hotline-ului cu privire la materialele cu caracter ilegal sau dăunător copiilor aflate pe internet, precum şi bannerele de combatere a pornografiei infantile pe internet.

De asemenea, instituţia publică anterior menţionată a desfăşurat întâlniri, în cadrul unităţilor rezidenţiale de profil din structura sa organizatorică, atât cu beneficiarii direcţi, cât şi cu personalul de ocrotire. În cadrul acestor întâlniri s-au dezbătut teme cu privire la pornografia infantilă pe internet (racolarea, obligarea, determinarea, folosirea unui minor, prevederile Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei), abuzul sexual asupra copilului (actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani; actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani; actele cu caracter obscen săvârşite asupra unui minor sau în prezenţa unui minor; ademenirea unei persoane în vederea săvârşirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex), traficul de persoane (racolarea, exploatarea sub diferite forme a copilului, prelevarea de organe, prevederile Legii nr. 678/2001 privind prevenirea traficului de persoane), precum şi cu privire la infracţiunile şi contravenţiile reglementate de legislaţia în vigoare. La întâlnirile anterior menţionate au luat parte un număr de 88 de persoane (70 beneficiari direcţi şi 18 persoane implicate în activitate de îngrijire a copiilor).

Temele abordate au fost prezentate de către asistentul social şi respectiv de către psihologul desemnaţi, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – Serviciul de Urgenţă, precum şi de către inspectorii de specialitate, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin.

În scopul promovării Hotline-ului Safernet.ro la nivel judeţean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a transmis adrese de informare, în acest sens, unităţilor sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, precum şi consiliilor locale care au în subordine servicii publice de asistenţă socială, cu rugămintea de a disemina aceste informaţii, la nivelul personalului, al beneficiarilor şi respectiv cel al colaboratorilor lor, documentul în cauză constituindu-se ca instrument de raportare a materialelor postate pe internet şi care au un caracter ilegal sau dăunător copiilor.

2) Activitatea juridică

Activitatea juridică este desfăşurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin de către Serviciul Contencios, serviciu care asigură reprezentarea intereselor acestei instituţii publice şi respectiv pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (atunci când i se deleagă reprezentarea) în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale. Acest serviciu asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, colaborează cu alte instituţii publice şi organisme private de profil pentru a facilita accesul potenţialilor beneficiari drepturile ce li se cuvin, potrivit legii, acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copiilor separaţi de familiile lor, în vederea reintegrării în familie a acestora.

Referitor la activitatea juridică a Serviciului Contencios, pe parcursul anului 2010, precizăm că specialiştii acestui compartiment au depus la instanţa de judecată nu mai puţin de 476 de acţiuni, care au vizat următoarele aspecte:

instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 222 de cauze;

instituirea măsurii de protecţie alternative a tutelei – 4 cauze;

încetarea măsurilor de protecţie speciale a plasamentului -110 de cauze;

deschiderea procedurii de adopţie internă – 54 de cauze;

încuviinţarea adopţiei interne – 8 cauze;

înregistrarea tardivă a naşterii– 1 cauză;

încredinţarea în vederea adopţiei – 6 cauze;

instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate – 3 cauze;

acordarea în continuare a protecţiei speciale (măsura de protecţie specială a plasamentului pe durata continuării studiilor, modificări măsuri de protecţie speciale etc.) – 14 cauze;

redarea exerciţiului drepturilor părinteşti şi încetarea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 2 cauze;

litigii cu privire la plata asigurărilor sociale (în calitate de pârât) – 1 cauză;

contestaţii împotriva unor hotărâri adoptate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (în calitate de reprezentant al pârâtului) – 1 cauză;

instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului în regim de urgenţă pe cale de ordonanţă preşedinţială – 3 cauze;

menţinerea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 18 cauze;

înlocuirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului, în regim de urgenţă, cu măsura de protecţie specială a plasamentului – 1 cauză;

pretenţii – 5 cauze;

contestaţii la executare – 2 cauze;

litigii de muncă – 12 cauze;

anulare acte administrative – 4 cauze;

altele – 5 cauze.

Pe parcursul anului 2010, Serviciul Contencios a întocmit documentaţia necesară eliberării unui număr de 29 de autorizaţii necesare în vederea încheierii legale a căsătoriei persoanelor pentru care aceste documente sunt obligatorii (minori care au împlinit vârsta de 16 ani) şi respectiv a eliberat un număr identic de asemenea autorizaţii, documente a căror eliberare a fost aprobată printr-un număr identic de dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

3) Activitatea în domeniul adopţiei

Serviciu de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Serviciul de Adopţii şi Postadopţii are ca atribuţii principale identificarea tuturor copiilor adoptabili de pe raza judeţului Caraş-Severin, precum şi identificarea, pregătirea şi evaluarea potenţialelor persoane/familii adoptatoare, care au domiciliul în România şi care doresc să adopte.

Astfel, în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii a fost instrumentat  un număr de 139 de cazuri, dintre care:

  • 71 cazuri având ca finalitate a planului individualizat de protecţie  adopţia;
  • 33 solicitări de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare care, până la finele anului 2010, au fost soluţionate după cum urmează:

a) pentru 21 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 21 dispoziţii privind eliberarea atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate, pentru potenţialii adoptatori;

b) pentru 3 solicitări, directorul executiv al acestei instituţii a emis un număr de 3 dispoziţii de respingere a cererii de eliberare a atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte;

c) celelalte 9 solicitări fiind în lucru la data de 31.12.2010;

  • 25 de cazuri aflate în perioada de monitorizare trimestrială (post-adopţie);
  • 5 cazuri în perioada de monitorizare bilunară (încredinţare în vederea adopţiei);
  • 5 dosare clasate în timpul anului (a încetat perioada de urmărire post-adopţie).

Urmare evaluărilor efectuate de către profesioniştii din cadrul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii, în anul raportat, au fost înaintate Serviciului Contencios în vederea sesizării instanţei de judecată un număr de 89 de dosare, după cum urmează:

– 63 dosare cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă. Precizăm că, până la 31.12.2010, au rămas definitive un număr de 54 de sentinţe civile privind deschiderea procedurilor de adopţiei interne.

– 6 cazuri privind încredinţarea  în vederea adopţiei, dintre care 2 copii au fost încredinţaţi la familii din alte judeţe.

– 20 dosare privind încuviinţarea adopţiei, dintre care, până la data de 31.12.2010, s-au finalizat 10 cauze (cu sentinţe civile definitive). Pe lângă aceste dosare, pe rolul instanţei mai erau încă 2 dosare depuse din anul 2009, cauze finalizate, de asemenea, în cursul anului 2010, astfel încât, la sfârşitul anului 2010, erau 12 sentinţe civile definitive.

De asemenea, în anul 2010, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii au fost organizate 5 cursuri de pregătire destinate viitorilor adoptatori (a câte 3 sesiuni fiecare) pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte. La aceste cursuri de pregătire au participat, in total, un număr de 52 de persoane.

4) Măsura de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte numărul de copii lipsiţi de ocrotire părintească şi cei care sunt ocrotiţi prin intermediul sistemului judeţean de profil, precizăm că, la finele anului precedent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv organismele neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, asigurau ocrotirea unui număr de 1387 de copii, după cum urmează:

Tipul măsurii de protecţie

La 31.12.2009

La 31.12.2010

Diferenţe (+/-) 31.12.2009 faţă de 2008

Nr. total copii din care :

1405

1387

-18

Þ tip familial

1079

1083

+4

Þ tip rezidenţial, din care:

326

304

-22

– centre de plasament publice

280

260

-20

– centre de plasament private

46

44

-2

Aşa cum rezultă şi din tabelul anterior prezentat, în perioada raportată, s-a înregistrat o scădere a numărului de copii lipsiţi de ocrotire părintească, copii pentru care s-a impus instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului. De asemenea, considerăm ca fiind un aspect pozitiv şi ponderea relativ scăzută a numărului de copii ocrotiţi în regim rezidenţial, faţă de numărul copiilor ocrotiţi în sistem familial.

4.a) Măsura de protecţie specială a plasamentului în mediul familial

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, menţionăm că un număr de 1083 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează:

Plasamente

La 31.12.2009

La 31.12.2010

Diferenţe (+/-) 31.12.2010 faţă de finele anului 2009

Nr. total de copii din care :

1079

1083

+4

Þ la rude până la gradul IV

420

422

+2

Þ la alte familii/persoane

52

54

+2

Þ la AMP

607

607

0

4.b) Măsura de protecţie specială a plasamentului în unităţi rezidenţiale

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2010, cei 304 de beneficiari erau ocrotiţi, după cum urmează:

Centre de Plasament

La 31.12.2009

La 31.12.2010

Diferenţe (+/-) 31.12.2010 faţă de 2009

Nr. total de copii din care :

326

304

-22

Þ centre de plasament publice

280

260

-20

Þ centre de plasament private

46

44

-2

Referitor la protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, în centrele rezidenţiale de profil din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, menţionăm că, la data de 31.12.2010, unităţile în cauză ocroteau în total un număr de 156 de beneficiari, după cum urmează:

–  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa: 95 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 24 beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 37 de beneficiari.

În altă ordine de idei, menţionăm că trei dintre centrele rezidenţiale ale Direcţiei asigurau, la sfârşitul anului 2010, servicii de recuperare/reabilitare pentru un număr total de 191 de beneficiari, astfel:

– Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa – 44 beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – 88 de beneficiari;

– Complexul de Servicii Sociale Oraviţa – 59 de beneficiari.

4.c) Reevaluarea periodică a cazurilor

În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite şi vizate nu mai puţin de 5552 de rapoarte trimestriale de reevaluare, după cum urmează:

2428 de rapoarte vizând reevaluarea cazurilor copiilor ocrotiţi de către asistenţii            maternali profesionişti;

1688 de rapoarte referitoare la reevaluarea cauzelor copiilor protejaţi de către alte  familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);

1216 de rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.

100 rapoarte trimestriale de monitorizare post-adopţie;

–   120 rapoarte bilunare de încredinţare în vederea adopţiei.

4.d)  Încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte încetarea măsurilor de protecţie, pe perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, menţionăm că activitatea în cauză s-a concretizat prin încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru nu mai puţin de 139 de beneficiari, şi anume:

§ în 54 de cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei de 18 /26 ani:

a) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele rezidenţiale din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 32 de cazuri;

b) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 2 cazuri;

c) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la rude – 19 cazuri;

d) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 1 caz;

§ în 37 de cazuri s-a decis revenirea în mediul familial:

a) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 12 cazuri;

b) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 9  cazuri;

c) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 3 cazuri;

d) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la rude – 12 cazuri;

e) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la alte persoane/familii de plasament: 1 caz.

§ în 48 de cazuri a încetat măsura de protecţie specială din alte cauze (deces, adopţie, declinare etc.)

a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 16 cazuri;

b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 24 de cazuri;

c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude – 8 cazuri;

5. Măsura de protecţie alternativă a tutelei

În ceea ce priveşte instituirea acestei măsuri de protecţie alternativă, menţionăm că, pe parcursul perioadei la care ne referim şi respectiv la solicitarea Direcţiei, instanţele judecătoreşti competente au instituit tutela faţă de un număr de 4 copii.

6. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

În ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu handicap precizăm că, pe perioada la care ne referim, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor prevăzute de lege pentru un număr de 11877 persoane cu handicap, dintre care 1912 sunt copii.

În acest sens, se impune să menţionăm că, tot în intervalul de timp la care ne raportăm, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis nu mai puţin de 6820 de dispoziţii privind acordarea sau, după caz, sistarea drepturilor şi facilităţilor acordate, potrivit legii, persoanelor cu handicap. Astfel, un număr de 5987 de dispoziţii au vizat acordarea de drepturi şi facilităţi, persoanelor cu handicap, după cum urmează:

1912 dispoziţii referitoare la copii;

4075 dispoziţii referitoare la adulţi.

De asemenea, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis nu mai puţin de 833 dispoziţii de sistare a drepturilor/facilităţilor la care ne referim, după cum urmează:

–   52 dispoziţii de sistare referitoare la copii;

– 781 dispoziţii de sistare referitoare la adulţi.

În ceea ce priveşte activitatea Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap menţionăm că, în cursul anului 2010, au fost instrumentate nu mai puţin de 4737 de dosare, în scopul înaintării acestora către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin.

Tot în anul 2010, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 521 de acorduri pentru indemnizaţia de însoţitor şi respectiv 220 de acorduri în vederea angajării unui asistent personal, prin intermediul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Familial în Domeniul Asistenţei Sociale a Persoanelor Adulte.

7. Activitatea Comisiei de Disciplină

În perioada raportată, la nivelul Comisiei de Disciplină a Direcţiei, au fost depuse 12 sesizări, împotriva a 16 funcţionari publici. Pentru 11 funcţionari publici, sesizările formulate împotriva lor au fost clasate, un dosar era în cercetare la sfârşitul anului 2010, iar 4 funcţionari publici au fost sancţionaţi disciplinar, după cum urmează:

Nr. crt.

Sancţiunea disciplinară

Nr. de salariaţi sancţionaţi

1.

Mustrare scrisă

3

2.

Diminuarea drepturilor salariale cu 5 % pe 1 lună

1

8. Activitatea de resurse umane

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2010, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 26 de angajări, dintre care:

–     26 de posturi de asistenţi maternali profesionişti;

Astfel, la data de 31.12.2010, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin dispunea de un număr de 1244 de posturi aprobate, dintre care 171 de posturi de funcţionari publici, 1073 de posturi aprobate pentru personalul contractual, din structura organizatorică a Direcţiei. Din totalul posturilor aprobate, la data de 31.12.2010 erau ocupate 982 de posturi, după cum urmează:

100 posturi de funcţionari publici;

882 posturi contractuale (dintre care: 33 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei, 535 posturi de asistenţi maternali profesionişti şi 314 de posturi în cadrul unităţilor rezidenţiale).

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 990 adeverinţe de profil.

9. Concluzii şi propuneri

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale ale Direcţiei, cu celelalte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a realizat o bună colaborare atât cu instanţele judecătoreşti teritoriale, cât şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, cu Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin şi respectiv cu Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Caraş-Severin.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a realizat o eficientă colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, precum şi cu formaţiunile de poliţie de proximitate de la nivelul municipiilor Reşiţa şi respectiv Caransebeş.

În ceea ce priveşte colaborarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu autorităţile administraţiei publice locale, de pe raza judeţului Caraş-Severin, trebuie să precizăm că numai o parte a consiliilor locale au comunicat situaţiile/evidenţele pe care Direcţia le-a solicitat periodic pentru a centraliza  informaţiile vizate şi respectiv pentru a transmite aceste date la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, un exemplu edificator în acest sens fiind şi următoarele situaţii statistice:

– fişa de monitorizare trimestrială a activităţii consiliilor locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului – termen de raportare trimestrial;

– raportul statistic semestrial – N7 – numărul de asistenţi personali şi plata salariilor cuvenite acestora şi numărul total de indemnizaţii cuvenite părinţilor sau adulţilor/reprezentanţilor legali din judeţul Caraş-Severin – termen de raportare semestrial.

De asemenea, o situaţie similară s-a constatat si în ceea ce priveşte redactarea şi transmiterea anchetelor sociale, precum şi a rapoartelor de monitorizare a situaţiei copiilor cu dizabilităţi care au fost încadraţi într-un grad de handicap.

În ceea ce priveşte activitatea de control a instituţiilor abilitate în acest sens, precizăm că, în luna ianuarie 2010, Garda Naţională de Mediu a efectuat un control vizând respectarea legislaţiei de mediu, verificare în urma căreia nu s-au constatat deficienţe.

Din punct de vedere al activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, amintim controlul de specialitate efectuat în luna februarie a anului 2010, de către specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenicul” Caraş-Severin, verificare în urma căreia de asemenea nu au fost depistate deficienţe, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

De asemenea, în luna septembrie a anului trecut, a fost efectuat un control de specialitate din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, verificare care a avut ca obiect respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, control care, de asemenea, nu a depistat deficienţe în activitatea Direcţiei.

Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, considerăm că atât Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cât şi Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, precum şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea procesului de reformă iniţiat în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care le revin, potrivit legii.

 

Post a Comment