Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

  >    >  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
 

Nr.10986/11.04.2017                       Operator nr.  6373

RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Subsemnata, Andreia Marcea, responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

 • Foarte bună
 • Bună
 • Satisfăcătoare
 • Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2016:
I. Resurse şi proces

 • Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?
 • Suficiente
 • Insuficiente
 • Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public sunt:
 • Suficiente
 • Insuficiente

 Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:

 • Foarte bună
 • Bună
 • Satisfăcătoare
 • Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

 • Informaţii publicate din oficiu
 • Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?
 • Pe pagina de internet
 • La sediul instituţiei
 • În presă
 • În Monitorul Oficial al României
 • În altă modalitate:……………………
 • Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
 • Da
 • Nu

Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat?

a) Distribuirea informaţiilor, atunci când a fost cazul, pe pagina de internet a instituţiei.
b)…………………………
c)…………………………

A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?

 • Da, acestea fiind
 • Nu

 Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?

 • Da
 • Nu

Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

……………………………………………………………………………………………………………………………

B. Informaţii furnizate la cerere

f

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public

În funcţie de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane fizice

de la persoane juridice

pe suport de hârtie

pe suport electronic

verbal

7

0

7

0

7

0

 

Departajare pe domenii de interes
a)Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.)

2

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

c) Acte normative, reglementări

d) Activitatea liderilor instituţiei

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

f) Altele, cu menţionarea acestora:
– numărul de decese a persoanelor cu dizabilităţi survenite în serviciile rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;
– numărul de copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin trataţi cu atomoxetină şi clorhidrat de metilfenidat, respectiv numele medicilor psihiatri care se ocupă de copii din centrle rezidenţiale;
– numărul total de copii din centrele rezidenţiale din judeţ şi, separat, numărul copiilor cu dizabilităţi, respectiv numărul celor fără dizabilităţi;
– numărul de minori de pe raza judeţului Caraş-Severin, numărul de asistenţi maternali din cadrul judeţului, numărul de asistenţi sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin; numărul de minori care au intrat în grija statului sub toate formele de protecţie în anii 2013, 2014, 2015; numărul de abuzuri sesizate şi, respectiv, investigate de asistenţii sociali în anii 2013,2015,2016; câţi minori au fost reintegraţi în mediul familial, în anii 2013,2014,2015, etc;
– numărul de angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin împărţit în următoarele categorii: personal administrativ şi personal medico-sanitar/de specialitate, la data de 1 martie 2016;

5

 

2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil

Termen de răspuns

Modul de comunicare

Departajate de domenii de interes

Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile

Soluţionate favorabil în termen de 10 zile

Soluţionate favorabil în termen de 30 zile

Solicitări pentru care termenul a fost depăşit

Comunicare electronică

Comunicare în format de hârtie

Comunicare verbală

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Altele (se precizează care) *

7

5

2

7

2

5

* Alte solicitări departajate pe domenii de interes:
– numărul de decese a persoanelor cu dizabilităţi survenite în serviciile rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;
– numărul de copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin trataţi cu atomoxetină şi clorhidrat de metilfenidat, respectiv numele medicilor psihiatri care se ocupă de copii din centrle rezidenţiale;
– numărul total de copii din centrele rezidenţiale din judeţ şi, separat, numărul copiilor cu dizabilităţi, respectiv numărul celor fără dizabilităţi;
– numărul de minori de pe raza judeţului Caraş-Severin, numărul de asistenţi maternali din cadrul judeţului, numărul de asistenţi sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin; numărul de minori care au intrat în grija statului sub toate formele de protecţie în anii 2013, 2014, 2015; numărul de abuzuri sesizate şi, respectiv, investigate de asistenţii sociali în anii 2013,2015,2016; câţi minori au fost reintegraţi în mediul familial, în anii 2013,2014,2015, etc;
– numărul de angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin împărţit în următoarele categorii: personal administrativ şi personal medico-sanitar/de specialitate, la data de 1 martie 2016;

 • Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în temeiul legal:

3.1. ……………………….
3.2. ……………………….
3.3. ……………………….

 • Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

4.1. ……………………..
4.2. ……………………..

5. Număr total de solicitări respinse

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de interes

Exceptate conform legii

Informaţii inexistente

Alte motive (cu precizarea acestora)

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Altele (se precizează care)

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza LEgii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

7.1. Costuri

Costuri totale de funcţionare ale compartimentului

Sume încasate din serviciul de copiere

Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere

7.2. Creşterea eficacităţii accesului la informaţii de interes public

Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public?

 • Da
 • Nu

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: