Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anuntu Concurs 14 şi 16 ianuarie 2015

Anuntu Concurs 14 şi 16 ianuarie 2015

Nr. XIV/ 2337/17.12.2014                                                   Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  14 şi 16 ianuarie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  14 şi 16 ianuarie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 • 1 post de medic la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 1 post de inspector de specialitate, gr.IA la Serviciul Tehnic şi Administrativ –aparat propriu;
 • 1 post de inspector de specialitate, grad II la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de inspector de specialitate debutant, la Serviciul Secretariat Comisii;
 • 1 post de asistent medical debutant la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;
 • 1 post de spălătoreasă la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;

Condiţiile de participare la concurs:

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de medic – studii superioare de lungă durată în domeniul medical în  specializarea pediatrie, vechime în specialitate de cel puţin 10 ani,aviz de liberă practică ;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gr.IA  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor – 7 ani;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate , gr.II – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor – 1 an ;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate debutant – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical debutant –  studii postliceeale cu certificat de absolvire de asistent medical;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacante de spălătoreasă– studii generale/medii;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de medic este următoarea:

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 5. Ordinul MSF nr.725/12709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora ;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gr. IA, inspector de specialtate, gr.II şi inspector de specialitate debutant este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului   Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical debutant este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a  profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor   Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.
 1. C. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

Bibliografia pentru funcţia  contractuală de execuţie de spălătoreasă este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  07.01.2015, ora  1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae

              Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 14.01.2015, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 16.01.2015, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.