Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  ANUNŢ privind concursul organizat în data de 20 şi 22 mai 2015

ANUNŢ privind concursul organizat în data de 20 şi 22 mai 2015

Nr. XIV/1360/27.04.2015                                 Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  20 şi 22 mai 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 20 şi 22 mai 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post de psiholog stagiar la Serviciul de Urgenţă –aparat propriu;
 • 1 post de psiholog specialist la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de spălatoreasă la Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria” Reşiţa
 • 1 post de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria” Reşiţa
 • 1 post de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria” Reşiţa
 • 1 post de paznic la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa
 • 1 post de instructor de educaţie la Centrul de Plasament „ Speranţa” Reşiţa;

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu    diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în  specialitatea studiilor –minim 4 ani şi 6 luni;

-Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie – studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;

–  Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de supraveghetor de noapte, spălătoreasă, ingrijitor  infirmieră şi paznic studii generale/medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru funcţiile de psiholog stagiar, psiholog specialist, instructor de educaţie, supraveghetor de noapte şi paznic;
 • probă practică pentru funcţiile de îngrijitor, infirmieră şi spălătoreasă;
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog stagiar şi psiholog specialist este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9);

Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);

 1. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte şi paznic este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  11.05.2015, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării

anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 20.05.2015, ora 1000   respectiv, interviul  în data de 22.05.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin.