ANUNŢ privind concursul organizat în data de 09 şi 11 februarie 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  ANUNŢ privind concursul organizat în data de 09 şi 11 februarie 2015

ANUNŢ privind concursul organizat în data de 09 şi 11 februarie 2015

Nr. XIV/ 925 /19.01.2014                               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  09 şi 11 februarie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 9 şi 11 februarie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post de instructor de educaţie la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post de îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;
 • 1 post de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de psiholog specialist la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de spălatoreasă la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de portar la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de muncitor calificat (bucatărie), tr.IV, la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de muncitor necalificat, tr.I, la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale„Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale„Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de îngrijitor la Centrul de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 1 post de părinte social la Centrul de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 1 post de paznic la Centrul de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 3 posturi de infirmieră la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;
 • 1 post de muncitor necalificat, tr.I, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa.

Condiţiile de participare la concurs:

–  Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu    diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în specialitatea studiilor –minim 5 ani

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;
 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitoare, îngrijitor, infirmieră, supraveghetor de noapte, paznic, portar, spălătoreasă şi muncitor necalificat– studii generale/medii şi vechime în muncă – minim 6 luni;
 • Pentru funcţia de muncitor calificat (bucătărie)- studii generale/medii , curs de calificare de bucătar şi vechime în muncă – minim 6 luni

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru funcţiile de psiholog specialist, instructor de educaţie, supraveghetor de noapte, paznic şi portar;
 • probă practică pentru funcţiile de ingrijitoare, îngrijitor, infirmieră,spălătoreasă, muncitor calificat(bucătărie) şi muncitor necalificat;
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog specialist este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4); Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte, paznic, portar este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs :  30.01.2015, ora 1300

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă şi proba practică va fi susţinută în data de 09.02.2015, ora 1000 respectiv, interviul în data de 11.02.2015, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.