Anunt concursul inspector

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concursul inspector

Anunt concursul inspector

Nr. XIV/1171 /30.04.2014                                        Operator nr. 6372

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 2 şi 4 iunie 2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;

2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Rezidenţial;
Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială.
Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală este următoarea:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

5. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

7. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
Bibliografia pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Rezidenţial este următoarea:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

5. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;

6. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

7. Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;

8. Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 02.06.2014, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 04.06.2014, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de 21.05.2014.

Actele necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

– copia actului de identitate;

– formularul de înscriere la concurs;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după data de 01.01.2011, după caz;

– cazierul judiciar;

– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă/studii;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       ŞEF SERVICIU,

            prof. univ. dr. Ana                                     Vasile Elena Grindeanu