free shipping cannabis history lexapro erectile glffm dysfunction nursing home slim down teacher weight gain average adult male penis vfih length safe weight loss pills for icrqx women instant female arousal pills over the nilm counter cvs iks cbd hemp oil ohio fast sex vkx pills for women weight azq loss pills huntsville al how vtlj to makle penis bigger fitness keto pqcrz pills shark tank

Anunt instructor de educaţie

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt instructor de educaţie

Anunt instructor de educaţie

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217048 e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

 

Nr. XIV/ 824 /07.02.2014                                                                                                                                Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 24 şi 26 martie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale „Sf.Maria”Reşiţa, a unei  funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale”Bunavestire” Caransebeş şi a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacantă de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 24 şi 26 martie 2014, concurs pentru ocuparea  următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

· 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale „Sf.Maria”Reşiţa;

· 1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale”Bunavestire” Caransebeş;

· 1 funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa.

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie şi instructor de educaţie principal:

–  studii medii cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă – 4 ani (instructor de educaţie principal)

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie şi instructor de educaţie principal este următoarea:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008;

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia contractuală de execuţie temporar vacantă de asistent medical:

§ studii postliceeale cu certificat de absolvire de asistent medical;

§ vechime în specialitate: – 6 luni

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical este următoarea:

1.    Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;

4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;

5. C. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011, după caz;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 24 februarie 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: proba scrisă va fi în data de 24 martie 2014, ora 1000 respectiv, interviul în data de 26 martie 2014  ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                                SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                                                  Elena Grindeanu