Concurs recrutare personal contractual

Nr. XIV/  2920/29.09.2015

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 26 şi 29 octombrie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 26 şi 29 octombrie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post vacant de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post vacant de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post vacant de instructor de educaţie, grad principal la Complexul de Servicii Sociale” Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post vacant de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post vacant de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale” Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post vacant de muncitor calificat (bucătar), tr.IV, la Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post vacant de părinte social la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 1 post vacant de magaziner la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;
 • 1 post vacant de ingrijitoare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical  – studii postliceale absolvite cu diplomă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal- studii  medii absolvite cu  diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 3 ani şi 6 luni;
 • Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de  ingrijitor, îngrijitoare, infirmieră şi părinte social – studii generale sau  medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;
 • Pentru funcţiile de muncitor calificat (bucătărie)- studii generale/medii, curs de calificare de bucătar şi vechime în muncă – minim 3 ani şi 6 luni
 • Pentru funcţia de magaziner- studii medii, vechime în muncă – minim 6 luni şi vârsta minimă 21 ani;

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru asistent medical, instructor de educaţie principal şi magaziner ;
 • probă practică pentru funcţiile de îngrijitor, îngrijitoare, infirmieră, părinte social şi muncitor calificat (bucătar);
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.
 2. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de magaziner  este următoarea:

 1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Titlul III);
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OMFP 2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  16.10.2015, ora 1300

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă şi proba practică va fi susţinută în data de 26.10.2015, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 29.10.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                Elena Grindeanu

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.