Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concurs recrutare pentru functia publica

Concurs recrutare pentru functia publica

Nr. XIV / 4078 /  11.12.2015

 

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 11 şi 13 ianuarie 2016, pentru ocuparea următoarei  funcţii publice de execuţie vacante:

  • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice ;

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţii specifice:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice şi vechime în specialitatea studiilor absolvite –  minim 9 ani;

      – cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

    Bibliografie pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabil şi Achiziţii Publice este următoarea:

  1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. 6.Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2015.

Data, ora şi locul organizării concursului: – proba scrisă în data de 11 ianuarie 2016 ora 1000, interviul în data de 13 ianuarie 2016 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, ora  15 00

        Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

–  copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
– cazierul judiciar ;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

– curriculum-vitae.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

DIRECTOR EXECUTIV,                        ŞEF SERVICIU,                                                                     Ana Vasile                                        Elena Grindeanu