Anunt recrutare functii contractuale 21-24.03.2016

Nr.XIV/202/26.02.2016                                                                                     Operator nr. 6372

 

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 21 şi 24 martie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 21 şi 24 martie 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post vacant de consilier, gr.IA la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, din cadrul  aparatului propriu;
 • 1 post vacant de psiholog specialist la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de psiholog practicant la Centrul „Nera” Oraviţa;
 • 1 post vacant de educator, gr.principal la Centrul „Nera” Oraviţa;
 • 1 post vacant de muncitor calificat (întreţinere) la Centrul „Nera” Oraviţa.

Condiţiile de participare la concurs:

      – Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de consilier, gr.IA – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, vechime în specialitatea studiilor – minim 6 ani şi 6 luni;

      –  Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani;

      –  Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog practicant – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în specialitatea studiilor –minim 1 an;

       – Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator, gr. principal – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în  specialitatea studiilor –minim  3 ani şi 6 luni;

      – Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat (întreţinere) – studii  generale/medii, curs de calificare de electrician/instalator tehnico-sanitare/lăcătuş mecanic şi vechime în muncă minim 6 luni.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 – probă scrisă pentru consilier IA, psiholog specialist , psiholog practicant şi educator principal;

– probă practică pentru muncitor calificat (întreţinere);

– interviu pentru toate posturile pentru care se organizează concursul;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de consilier, gr.IA este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. G nr. 473/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/20136 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;
 4. G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi ale criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, Cap. III- Sistemul de servicii sociale ;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog specialist şi psiholog practicant este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4); Cap.5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9 ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii)– pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator principal este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  10.03.2016, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate. 

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 21.03.2016, ora 1000, proba practică în data de 21.03.2016, ora 1330,  interviul  în data de 24.03.2016, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                 SEF SERVICIU,                                           Ana Vasile                                                                   Elena Grindeanu

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.