Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt recrutare functie contractuala de conducere de sef centru

Anunt recrutare functie contractuala de conducere de sef centru

Nr.XIV/418/12.04.2016                                                                                   Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 4 şi 9 mai 2016 pentru ocuparea unei funcţii contractuale  de conducere de şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 4 şi 9 mai 2016, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere de şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa.

         Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef centru:

         Condiţii generale: cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

         Condiţii specifice:

       – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul psihologie, asistenţă socială  şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi  cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, administrativ sau economic, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

          Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă
 • interviu

         Bibliografia pentru funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul”Raisa” Reşiţa, este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 6. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 7. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
 9. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 10. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  25.04.2016

       Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate. 

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 04.05.2016, ora 10.00 respectiv, interviul  în data de 09.05.2016, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                   SEF SERVICIU,                                                  Ana Vasile                                                             Elena Grindeanu