Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunţ concurs FP 25 mai 2016

Anunţ concurs FP 25 mai 2016

Nr. XIV/ 439/ 22.04.2016

 ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 25 şi 30 mai 2016, pentru ocuparea următoarei  funcţii publice de execuţie vacante:

  • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice ;

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţii specifice:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice şi vechime în specialitatea studiilor absolvite –  minim 1 an;

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent  la Serviciul  Financiar Contabil şi Achiziţii Publice;

  1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările          ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de            natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
  5. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi         Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.    Data, ora şi locul organizării concursului: – proba scrisă în data de 25 mai 2016 ora 1000, interviul în data de 30 mai 2016 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

–  copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
– cazierul judiciar ;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

– curriculum-vitae.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                               ŞEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                             Elena Grindeanu