CENTRALIZATOR privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie 2017 (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/2570/21.09.2017                                                                                                                

CENTRALIZATOR

privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 18 septembrie 2017 (proba scrisă) şi data de 20 septembrie  2017  (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Uncategorized  Comments off

Rezultatul probei interviu din data de 20.09.2017, ora 11:00, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/2567/20.09.2017                                                                                                        

Rezultatul probei interviu din data de 20.09.2017, ora 11:00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Uncategorized  Comments off
Categorii: Uncategorized  Comments off

L I S T A cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 septembrie 2017, ora 11.00, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 18 septembrie 2017, ora 11.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Mai mult »

Categorii: Uncategorized  Comments off

REGULAMENT DE organizare şi funcţionare AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL APARTAMENTe ȘI GARSONIERE (TINERI) – ALEEA TUȘNAD

ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 2.6

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                             la Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

APARTAMENTUL situat administrativ în municipiul REȘIȚA, ALEEA TUȘNAD, BL. 3, SC. B, AP. 18, JudeȚul caraȘ-SEVERIN

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – apartamentul situat administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tușnad, bl. 3, sc. B, ap. 18, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

REGULAMENT DE organizare şi funcţionare AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL APARTAMENTe ȘI GARSONIERE (TINERI) -ALEEA TINERETULUI

ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 2.11

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                             la Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

GARSONIERA situatĂ administrativ în municipiul REȘIȚA, ALEEA TINERETULUI, NR. 3, AP. 138, JudeȚul caraȘ-SEVERIN

 

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 138, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

REGULAMENT DE organizare şi funcţionare AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL APARTAMENTe ȘI GARSONIERE (TINERI) – ALEEA TINERETULUI,

ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 2.10

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                             la Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

GARSONIERA situatĂ administrativ în municipiul REȘIȚA, ALEEA TINERETULUI, NR. 3, AP. 133, JudeȚul caraȘ-SEVERIN

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale serviciului social, cât şi pentru angajaţii Centrului ,,Speranța” Reșița şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

 

ART. 2 Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin, cod serviciu social 8790 CR-C-I, funcţionează în cadrul Centrului ,,Speranța” Reșița, unitate rezidenţială care este administrată de către furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, furnizor acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014

(2) Serviciul social avut în vedere are sediul în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin.

 

ART. 3 Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin este de a oferi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor individuale ale tânărului, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

(2) Scopul prioritar al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin este asigurarea protecţiei tânărului pe o perioadă nedeterminată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, în familia lărgită sau în familia substitutivă.

 

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea și funcționarea serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin este realizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este: Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

(3) Serviciul social avut în vedere a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean        Caraş-Severin nr. 124/21.09.2005 privind înfiiințarea și organizarea Centrului de Plasament „Apartamentul” Reșița, cu modificările şi completările ulterioare, iar, în prezent, funcționează în cadrul Centrului „Speranța” Reșița din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

 

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 8. h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 9. i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 10. j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 11. k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 12. l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 13. m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 14. n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 15. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 16. p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciile publice de asistenţă socială.

 

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social  modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin sunt tineri cu vârste între 18-26 ani, separați temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

(2) Admiterea în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Încetarea serviciilor acordate în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, gradul de înţelegere etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 4. d) să nu aducă atingere, prin acţiunile lor, imaginii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi/sau Centrului ,,Speranța” Reșița, încălcarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea în condiţiile legii;
 5. e) să păstreze și să folosească bunurile din dotarea Centrului ,,Speranța” Reșița în condiții corespunzătoare, pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă;
 6. f) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ART. 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  1. găzduire pe o perioadă nedeterminată de timp;
  2. socializare și petrecerea timpului liber;
  3. integrare/reintegrare socio-familială;
  4. educare și informare;
  5. suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică.
  6. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite;
 3. elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legale/reprezentanților convenționali/familiilor acestora, cu privire la serviciile și facilitățile oferite;
 4. dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu organizaţii și alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale prin încheierea unor protocoale de colaborare, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
 5. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 6. elaborarea şi aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă;
 7. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență asupra beneficiarilor;
 8. deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora;
 9. inițierea unor colaborări cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor și prevenirea situațiilor de dificultate în care aceștia pot intra.
 10. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 11. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 12. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 13. facilitarea participării tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor

de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;

 1. în scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, deţinerea şi aplicarea unei proceduri proprii de

măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin chestionare.

 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului ,,Speranța” Reșița prin realizarea următoarelor activităţi:
  1. ţinerea evidenţei produselor/bunurilor achiziţionate şi asigurarea dotării, întreţinerii şi folosirii

eficiente a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

 1. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;
 2. administrarea şi coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

 

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin funcționează, conform hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin, cu un număr de 4 posturi, din care

– personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 2 posturi;

– personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere – reparații, deservire – 2 posturi.

(2) La cele 4 posturi se adaugă cele 12 posturi alocate tuturor serviciilor sociale, din cadrul Centrului „Speranța” Reșița, din care:

 1. personal cu funcție de conducere: șef centru – 1 post;
 2. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 5 posturi;
 3. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere – reparații, deservire – 6 posturi.

(3) Raportul angajat/beneficiar este 0,44/1.

 

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru și deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ,,Speranța” Reșița, potrivit Anexei nr. 2.

 

ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din instructor de educaţie (223005) – 2 posturi.

 

 

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul de specialitate de îngrijire și asistență care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița, potrivit Anexei nr. 2.

(3) Personalul menționat la alineatul 1 deservește toate serviciile sociale din cadrul modulului apartamente și garsoniere (tineri).

(4) Instructorul de educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. colaborează cu echipa multidisciplinară, la elaborarea, completarea, îmbunătăţirea şi implementarea

Programelor de Intervenţie Specifică (PIS), în vederea realizării obiectivelor şi scopurilor cuprinse

în Planul Individualizat de Protecţie (PIP);

 1. organizează şi conduce atât studiul individual al tinerilor, cât şi activităţile instructiv-educative şi de petrecere a timpului liber al tinerilor, în raport cu nevoile şi opţiunile acestora;
 2. contribuie atât la orientarea şcolară şi profesională a beneficiarilor – în vederea facilitării integrării

socio-profesionale – precum şi la pregătirea acestora pentru viaţa de familie;

 1. ține legătura cu părinţii/reprezentanţii egali ai tinerilor şi însoţește beneficiarii, de fiecare dată, atât

în tabere şi la alte activităţi organizate în afara instituţiei, cât şi la spital, atunci când situaţia        impune acest lucru;

 1. încurajează tinerii să participe la orice activitate colectivă în cadrul centrului, stimulându-i să-şi asume responsabilităţi, diferenţiat, în raport de dezvoltarea şi gradul de maturitate ale fiecărui beneficiar.

 

ART. 11 Personalul cu funcții administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire

 • Personalul administrativ este format din inspector de specialitate (242203) – 2 posturi.
 • La personalul anterior menționat se adaugă personalul cu funcții administrative,

gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița, potrivit Anexei nr. 2.

(3) Personalul menționat la alineatul 1 deservește toate serviciile sociale din cadrul modulului apartamente și garsoniere (tineri).

(4) Inspectorul de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. prezintă tânărului, clar, în functie de gradul său de maturitate care sunt principalele reguli de

    organizare a institutiei;

 1. menţine permanent legătura cu instituția de învățământ;
 2. participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS;
 3. urmărește obținerea de rezultate școlare/obținerea de rezultate în toate domeniile de comportament, corespunzătoare potențialului de dezvoltare a tânărului;

5.organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale tinerilor,  

   stimulând libera exprimare a opiniei.

 

ART. 12 Finanţarea centrului

Finanțarea   serviciului   social  modulul  apartamente  și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin se realizează conform Anexei nr. 2.

 

ART. 13 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul care deservește serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul care deservește serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 133, județul Caraș-Severin are obligația de a depune toate diligențele în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate la locul de muncă.

 

 

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului comun de organizare și funcționare al serviciilor sociale din cadrul Centrului „Speranța” Reșița.

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

REGULAMENT DE organizare şi funcţionare AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL APARTAMENTe ȘI GARSONIERE (TINERI) -ALEEA TINERETULUI

ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 2.12

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                             la Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

GARSONIERA situatĂ administrativ în municipiul REȘIȚA, ALEEA TINERETULUI, NR. 5, AP. 129, JudeȚul caraȘ-SEVERIN

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 5, ap. 129, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite. Mai mult »

REGULAMENT DE organizare şi funcţionare AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL APARTAMENTe ȘI GARSONIERE (TINERI) – ALEEA TINERETULUI

ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 2.9

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                 la Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

GARSONIERA situatĂ administrativ în municipiul REȘIȚA, ALEEA TINERETULUI, NR. 3, AP. 117, JudeȚul caraȘ-SEVERIN

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 3, ap. 117, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite. Mai mult »

REGULAMENT DE organizare şi funcţionare AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL APARTAMENTe ȘI GARSONIERE (TINERI) -ALEEA TINERETULUI

ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 2.8

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                la Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

GARSONIERA situatĂ administrativ în municipiul REȘIȚA, ALEEA TINERETULUI, NR. 1, AP. 88, JudeȚul caraȘ-SEVERIN

 

 

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale serviciului social, cât şi pentru angajaţii Centrului ,,Speranța” Reșița şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

 

ART. 2 Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin, cod serviciu social 8790 CR-C-I, funcţionează în cadrul Centrului ,,Speranța” Reșița, unitate rezidenţială care este administrată de către furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, furnizor acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014

(2) Serviciul social avut în vedere are sediul în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin.

 

ART. 3 Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin este de a oferi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor individuale ale tânărului, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

(2) Scopul prioritar al serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin este asigurarea protecţiei tânărului pe o perioadă nedeterminată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, în familia lărgită sau în familia substitutivă.

 

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea și funcționarea serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin este realizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este: Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

(3) Serviciul social avut în vedere a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean        Caraş-Severin nr. 124/21.09.2005 privind înfiiințarea și organizarea Centrului de Plasament „Apartamentul” Reșița, cu modificările şi completările ulterioare, iar, în prezent, funcționează în cadrul Centrului „Speranța” Reșița din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

 

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 8. h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 9. i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 10. j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 11. k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 12. l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 13. m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 14. n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 15. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 16. p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciile publice de asistenţă socială.

 

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin sunt tineri cu vârste între 18-26 ani, separați temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

(2) Admiterea în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Încetarea serviciilor acordate în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, gradul de înţelegere etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 4. d) să nu aducă atingere, prin acţiunile lor, imaginii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi/sau Centrului ,,Speranța” Reșița, încălcarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea în condiţiile legii;
 5. e) să păstreze și să folosească bunurile din dotarea Centrului ,,Speranța” Reșița în condiții corespunzătoare, pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă;
 6. f) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ART. 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  1. găzduire pe o perioadă nedeterminată de timp;
  2. socializare și petrecerea timpului liber;
  3. integrare/reintegrare socio-familială;
  4. educare și informare;
  5. suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică.
  6. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite;
 3. elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legale/reprezentanților convenționali/familiilor acestora, cu privire la serviciile și facilitățile oferite;
 4. dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu organizaţii și alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale prin încheierea unor protocoale de colaborare, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
 5. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 6. elaborarea şi aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă;
 7. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum și privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență asupra beneficiarilor;
 8. deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora;
 9. inițierea unor colaborări cu instituțiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor și prevenirea situațiilor de dificultate în care aceștia pot intra.
 10. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 11. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 12. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 13. facilitarea participării tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor

de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;

 1. în scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, deţinerea şi aplicarea unei proceduri proprii de

măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin chestionare.

 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului ,,Speranța” Reșița prin realizarea următoarelor activităţi:
  1. ţinerea evidenţei produselor/bunurilor achiziţionate şi asigurarea dotării, întreţinerii şi folosirii

eficiente a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

 1. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;
 2. administrarea şi coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin funcționează, conform hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin, cu un număr de 4 posturi, din care

– personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 2 posturi;

– personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere – reparații, deservire – 2 posturi.

(2) La cele 4 posturi se adaugă cele 12 posturi alocate tuturor serviciilor sociale, din cadrul Centrului „Speranța” Reșița, din care:

 1. personal cu funcție de conducere: șef centru – 1 post;
 2. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 5 posturi;
 3. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere – reparații, deservire – 6 posturi.

(3) Raportul angajat/beneficiar este 0,44/1.

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru și deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ,,Speranța” Reșița, potrivit Anexei nr. 2.

ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din instructor de educaţie (223005) – 2 posturi.

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul de specialitate de îngrijire și asistență care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița, potrivit Anexei nr. 2.

(3) Personalul menționat la alineatul 1 deservește toate serviciile sociale din cadrul modulului apartamente și garsoniere (tineri).

(4) Instructorul de educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. colaborează cu echipa multidisciplinară, la elaborarea, completarea, îmbunătăţirea şi implementarea

Programelor de Intervenţie Specifică (PIS), în vederea realizării obiectivelor şi scopurilor cuprinse

în Planul Individualizat de Protecţie (PIP);

 1. organizează şi conduce atât studiul individual al tinerilor, cât şi activităţile instructiv-educative şi de petrecere a timpului liber al tinerilor, în raport cu nevoile şi opţiunile acestora;
 2. contribuie atât la orientarea şcolară şi profesională a beneficiarilor – în vederea facilitării integrării

socio-profesionale – precum şi la pregătirea acestora pentru viaţa de familie;

 1. ține legătura cu părinţii/reprezentanţii egali ai tinerilor şi însoţește beneficiarii, de fiecare dată, atât

în tabere şi la alte activităţi organizate în afara instituţiei, cât şi la spital, atunci când situaţia        impune acest lucru;

 1. încurajează tinerii să participe la orice activitate colectivă în cadrul centrului, stimulându-i să-şi asume responsabilităţi, diferenţiat, în raport de dezvoltarea şi gradul de maturitate ale fiecărui beneficiar.

ART. 11 Personalul cu funcții administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire

 • Personalul administrativ este format din inspector de specialitate (242203) – 2 posturi.
 • La personalul anterior menționat se adaugă personalul cu funcții administrative,

gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Speranța” Reșița, potrivit Anexei nr. 2.

(3) Personalul menționat la alineatul 1 deservește toate serviciile sociale din cadrul modulului apartamente și garsoniere (tineri).

(4) Inspectorul de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. prezintă tânărului, clar, în functie de gradul său de maturitate care sunt principalele reguli de

    organizare a institutiei;

 1. menţine permanent legătura cu instituția de învățământ;
 2. participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS;
 3. urmărește obținerea de rezultate școlare/obținerea de rezultate în toate domeniile de comportament, corespunzătoare potențialului de dezvoltare a tânărului;

5.organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale tinerilor,  

   stimulând libera exprimare a opiniei.

ART. 12 Finanţarea centrului

Finanțarea   serviciului   social  modulul  apartamente  și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin se realizează conform Anexei nr. 2.

ART. 13 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul care deservește serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul care deservește serviciul social modulul apartamente și garsoniere (tineri) – garsoniera situată administrativ în municipiul Reșița, Aleea Tineretului, nr. 1, ap. 88, județul Caraș-Severin are obligația de a depune toate diligențele în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate la locul de muncă.

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului comun de organizare și funcționare al serviciilor sociale din cadrul Centrului „Speranța” Reșița. 

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off