Regulament de organizare si functionare

  >  Info de interes public   >  Info de interes public   >  Regulament de organizare si functionare

Regulament de organizare si functionare

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Capitolul  I.    Dispoziţii generale

Art. 1.   (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţie Generală, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Direcţia Generală asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială, precum şi realizarea măsurilor de specialitate în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Art. 2. (1) Direcţia Generală dispune de cont propriu in bancă şi are sigiliu (ştampilă) propriu, de formă rotundă, cu următorul conţinut: “România/Judeţul Caraş-Severin/Consiliul Judeţean/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”.

(2) Documentele si corespondenţa Direcţiei Generale sunt semnate de către directorul executiv care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite, precum şi de către împuterniciţii acestuia, potrivit legii.

(3) Antetul documentelor şi cel al corespondenţei, emise la nivelul Direcţiei Generale, va avea următorul conţinut: “România/Judeţul Caraş-Severin/Consiliul Judeţean /Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/adresa sediului instituţiei/numerele de telefon şi de fax/adresa de email a instituţiei”.

Art. 3. (1) Patrimoniul Direcţiei Generale este constituit din mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţia acestei instituţii publice de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin ori de către alte instituţii/organisme publice sau private, în condiţiile legii.

(2) Finanţarea Direcţiei Generale se asigură din bugetul local al judeţului Caraş-Severin, precum şi din alte surse bugetare sau extrabugetare, potrivit legii.

(3) Direcţia Generală va putea beneficia de bunurile şi fondurile băneşti obţinute, cu titlu de donaţie sau sponsorizare, din partea unor persoane fizice sau juridice, române ori străine, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Capitolul II. Funcţiile şi atribuţiile Direcţiei Generale

Art. 4. În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Direcţia Generală îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

a). de strategie, prin care asigură, la nivel judeţean, elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune anti-sărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

b). de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului la nivelul judeţului;

c). de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

d). de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;

e). de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile anti-sărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;

f). de reprezentare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei și a drepturilor copilului.

Art. 5. În scopul realizării corespunzătoare a funcţiilor cu care a fost investită, potrivit legislaţiei în vigoare, Direcţia Generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a). în domeniul protecţiei persoanei adulte:

1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia, asigurând totodată furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de către ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială.

b). în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului:

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării acestuia în mediul său familial;

7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;

8. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

9. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

10. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

11. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit.

12. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

13. identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în cazurile de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;

c). alte atribuţii:

1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

3. acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

4. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi respectiv supraveghează activitatea acestor asistenţi;

5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

8. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, colaborând totodată cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9. fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, precum şi prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

10. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor aflate în nevoie;

14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din cadrul său, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului şi respectiv pe cele ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

16. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

Art. 6. Direcţia Generală îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale.

Capitolul III. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale

Art. 7. (1) Conducerea Direcţiei Generale se asigură de către Colegiul Director şi de către directorul executiv, în condiţiile legii.

(2) Direcţia Generală funcţionează prin intermediul unei structuri organizatorice constituite, potrivit legii, din compartimente de specialitate care îşi desfăşoară activitatea ca entităţi de profil, fără personalitate juridică, în regim rezidenţial şi nerezidenţial, în funcţie de nevoile existente, în acest domeniu, la nivelul judeţului.

Art. 8. (1) Structura organizatorică şi numărul de personal ale Direcţiei Generale se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, astfel încât funcţionarea acestei instituţii publice să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

(2) Bugetul şi statele de funcţii, precum şi regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin;

(3) Consiliul Judeţean Caraş-Severin poate aproba înfiinţarea unor noi compartimente de specialitate, necesare funcţionării corespunzătoare a Direcţiei Generale, asigurând totodată resursele materiale şi financiare care se impun în acest sens.

(4) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Generală va asigura încadrarea cu prioritate a personalului cu studii socio-umane.

Art. 9. (1) Colegiul director este organizat şi funcţionează ca organism decizional în cadrul Direcţiei Generale.

(2) Colegiul director al Direcţiei Generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul acestei instituţii publice, precum şi trei consilieri judeţeni, având cu precădere studii socio-umane, propuşi de preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi aprobaţi prin hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu-şi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv al Direcţiei Generale sau, după caz, de către directorul executiv adjunct, desemnat de către preşedintele Colegiului Director.

(3) Componenţa efectivă a colegiului director, cu excepţia reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin, va fi constatată cu prilejul oricărei modificări survenite, prin hotărâre a acestui organism decizional, la propunerea preşedintelui acestui organism decizional sau a directorului executiv al Direcţiei Generale.

Art. 10. (1) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a). analizează şi controlează activitatea Direcţiei Generale; propune directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei Generale;

b). avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

c). avizează (avizul este consultativ) proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei Generale, potrivit art.20 alin. 3 lit. „e” şi „d” din prezentul regulament;

d). propune Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

e). propune Consiliului Judeţean Caraş-Severin, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei Generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii,

f). propune Consiliului Judeţean Caraş-Severin, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia Generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;

g). întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei Generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în condiţiile legii.

(2) Colegiul director îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Art. 11. (1) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui colegiului director, a directorului executiv sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi.

(2) Şedinţele colegiului director nu sunt publice.

(3) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de către membrii colegiului director. În cazul şedinţelor cu caracter confidenţial aceste persoane nu vor putea asista în timpul desfăşurării procedurii de votare.

(4) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor săi. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi.

Art. 12. (1) Preşedintele şi membrii colegiului director vor fi convocaţi la şedinţele acestui organism decizional după cum urmează:

pentru şedinţele ordinare, convocarea se va realiza cu cel puţin trei zile înainte de ţinerea lor;

pentru şedinţele extraordinare, convocarea se va efectua cu cel puţin o zi înainte de data desfăşurării lor;

orice modificare a datei şedinţei se aduce la cunoştinţa preşedintelui şi a membrilor colegiului director cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată iniţial.

(2) Ordinea de zi şi materialele destinate a fi discutate în şedinţele colegiului director se elaborează în scris şi se depun la secretariatul acestuia, astfel încât să poată fi consultate de către toţi membrii acestui organism decizional, cu cel puţin două zile/o zi înainte de data desfăşurării fiecărei şedinţe.

(3) Preşedintelui colegiului director i se va transmite mapa de lucru cu cel puţin o zi înainte de data ţinerii fiecărei şedinţe, fiindu-i comunicate toate materialele care urmează a fi analizate.

Art. 13. În exercitarea atribuţiilor cu care a fost investit, preşedintele va proceda după cum urmează:

a). deschide lucrările şedinţei, după ce a primit situaţia prezenţei membrilor;

b). comunică prezenţa membrilor şi a eventualilor invitaţi, precizând dacă şedinţa este legal constituită;

c). prezintă spre aprobare şi supune la vot ordinea de zi, care poate fi completată la începutul fiecărei şedinţe;

d). supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, membrii având dreptul să facă observaţii cu privire la modul în care au fost consemnate dezbaterile, propunerile, precum şi luările de cuvânt consemnate în procesul verbal, putând solicita corectarea acestora;

e). pune în discuţie materialele înscrise pe ordinea de zi;

f). întocmeşte lista membrilor înscrişi pentru dezbateri şi urmăreşte ca luările de cuvânt ale acestora să se realizeze în ordinea înscrierii, având totodată dreptul de a acorda, limita şi retrage luările de cuvânt;

g). asigură menţinerea ordinii în timpul şedinţelor;

h). anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate;

i). poate face publice hotărârile colegiului director, cu acordul membrilor acestuia, prin intermediul mijloacelor mass-media.

Art. 14. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a şedinţelor colegiului director, membrii acestui organism decizional sunt obligaţi să respecte următoarele norme:

a). membrii trebuie să fie punctuali şi să participe la şedinţe, eventualele întârzieri/absenţe fiind comunicate din timp preşedintelui, în caz contrar aceste abateri urmând a fi sancţionate;

b). membrii nu pot părăsi şedinţele înainte ca acestea să fie declarate ca fiind închise, cu excepţia cazurilor în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

cvorumul nu este afectat prin absenţa respectivă;

există motive temeinice;

plecarea a fost aprobată de către preşedinte.

c). întrucât fumatul în timpul şedinţelor este interzis, pentru fiecare şedinţă mai mare de două ore va fi luată, în acest sens, o pauză de zece minute la fiecare două ore;

d). membrii au obligaţia de a consulta, în prealabil, toate materialele care le-au fost puse la dispoziţie;

e). membrii nu pot lua cuvântul fără permisiunea prealabilă a preşedintelui, având totodată obligaţia să se refere doar la problema pusă în discuţie şi/sau pentru care s-au înscris la cuvânt;

f). în timpul şedinţelor este interzisă proferarea de insulte şi/sau calomnii, preşedintele putând întrerupe şedinţa atunci când lucrările acesteia sunt perturbate;

g). secretariatul de şedinţă va asigura consemnarea scrisă a dezbaterilor, întocmind şi semnând procesul verbal al şedinţei;

h). preşedintele declară ca fiind închisă şedinţa după epuizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a acesteia.

Art. 15. (1) Hotărârile propuse spre adoptare trebuie să fie însoţite de note de fundamentare, materiale care trebuie semnate de cei care răspund de activitatea care se reglementează, precum şi de către directorul executiv al Direcţiei Generale şi respectiv avizate de către preşedintele colegiului director.

(2) Iniţiativa unui proiect de hotărâre o poate avea preşedintele colegiului director şi/sau directorul executiv al Direcţiei Generale, proiectele de hotărâri incluse, în acest sens, pe ordinea de zi a şedinţei urmând a avea viza compartimentului juridic din cadrul Direcţiei Generale.

(3) Conţinutul proiectului de hotărâre se structurează astfel:

a). antet;

b). titlu (reflectă pe scurt obiectul reglementării);

c). preambul (prezintă temeiul juridic al acesteia-acte normative, instrucţiuni, adrese, etc. – care se vor depune în copie odată cu proiectul de hotărâre);

d). dispozitiv (cuprinde articole care reglementează măsurile propuse, responsabilităţile şi termenele de îndeplinire – articolele vor fi redactate clar şi concis şi vor cuprinde dispoziţii şi măsuri de sine stătătoare; ultimele articole vor face referire la persoanele fizice/juridice cărora le va fi comunicată hotărârea, persoanele obligate să o aducă la îndeplinire precum şi termenul/instanţa judecătorească în/la care aceste hotărâri pot fi contestate);

e). funcţia şi numele persoanelor autorizate să semneze hotărârea;

f). localitatea, data şi numărul hotărârii.

(4) Motivele care impun adoptarea hotărârii vor fi prezentate în nota de fundamentare la proiectul de hotărâre.

(5) Protectele de hotărâre se semnează de către preşedinte şi se avizează de către directorul executiv .

(6) Anexele la proiectul de hotărâre se semnează de către preşedinte, se avizează de către directorul executiv şi respectiv se semnează de către cel care le-a întocmit.

Art.16.(1) Pentru proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de zi, în urma dezbaterilor şi amendamentelor propuse, vor fi adoptate hotărâri de aprobare sau de respingere.

(2) Hotărârile de respingere vor fi întotdeauna motivate.

(3) Hotărârile colegiului director vor fi semnate de către preşedintele acestui organism decizional şi respectiv contrasemnate de către directorul executiv al Direcţiei Generale.

(4) Anexele hotărârilor adoptate de către colegiul director vor fi semnate de către preşedintele acestui organism, contrasemnate de către directorul executiv al Direcţiei Generale şi respectiv semnate de către cel care le-a întocmit.

(5) Preşedintele colegiului director şi directorul executiv al Direcţiei Generale au obligaţia de a semna hotărârile adoptate de către colegiul director chiar dacă au votat împotriva proiectului de hotărâre respectiv.

Art. 17. (1) Modul de exprimare a votului membrilor colegiului director se stabileşte prin consens, în timpul şedinţelor, în funcţie de natura problemei supuse spre soluţionare.

(2) Votul este personal şi poate fi deschis, secret sau nominal, votul secret putând fi utilizat numai la solicitarea majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(3) Hotărârile luate cu privire la persoane vor fi întotdeauna adoptate cu vot secret.

Art. 18. (1) Lucrările de secretariat ale şedinţelor colegiului director vor fi asigurate de către Serviciul Secretariat Comisii din cadrul Direcţiei Generale.

(2) În exercitarea acestor prerogative, secretariatul va îndeplini următoarele atribuţii:

asigură evidenţa documentelor şi a corespondenţei emise/primite de către colegiul director;

urmăreşte respectarea termenelor de întocmire şi de prezentare a materialelor solicitate de către colegiul director;

pregăteşte materialele pentru şedinţa colegiului director, potrivit ordinii de zi, asigurând totodată comunicarea în timp util a mapelor de şedinţă către preşedintele şi membrii acestui organism decizional;

asigură convocarea telefonică, la şedinţe, a membrilor colegiului director;

asigură consemnarea lucrărilor şedinţei într-un proces verbal care cuprinde în mod obligatoriu următoarele aspecte:

· data şedinţei;

· felul şedinţei (ordinară sau extraordinară);

· numele şi prenumele membrilor prezenţi;

· numele şi prenumele membrilor absenţi şi motivele care au determinat absenţele;

· numele, prenumele şi calitatea eventualilor invitaţi, cu precizarea punctelor de pe ordinea de zi la care trebuie să participe;

· ordinea de zi (propusă şi adoptată);

· problemele discutate, în ordinea dezbaterii lor, cu menţionarea obiecţiilor şi a propunerilor făcute în acest sens;

· hotărârile adoptate, caracterul votului, numele şi prenumele membrilor care s-au abţinut sau au votat contra hotărârilor respective, cu consemnarea obiecţiilor individuale;

· data următoarei şedinţe a colegiului director, dacă a fost stabilită.

asigură evidenţa hotărârilor adoptate de către colegiul director;

asigură evidenţa şi păstrarea documentelor emise/primite de către colegiul director;

ţine evidenţa participării membrilor colegiului director la şedinţe;

informează preşedintele cu privire la numărul membrilor prezenţi la şedinţă, a celor absenţi motivat şi/sau nemotivat;

prezintă la începutul fiecărei şedinţe o notă informativă referitoare la stadiul îndeplinirii hotărârilor şi a sarcinilor cu termene de rezolvare scadente stabilite în şedinţele anterioare;

întocmeşte şi păstrează dosarele şedinţelor colegiului director, dosare care au următorul conţinut:

· procesul verbal al şedinţei (semnat de către preşedinte, membrii şi persoana care l-a întocmit);

· ordinea de zi şi mapa de lucru (documentaţia analizată) a şedinţei;

· stenograma şedinţei;

· hotărârile adoptate şi lista persoanelor cărora le-au fost comunicate aceste hotărâri.

ţine registrul unic de înregistrare şi numerotare a hotărârilor colegiului director (numerotarea hotărârilor se realizează anual, în ordinea adoptării lor), urmărind permanent stadiul îndeplinirii lor, prin intermediul unui scadenţar întocmit în acest sens.

Art. 19. (1) Încălcarea de către un membru al colegiului director a obligaţiilor care îi revin, constituie abatere disciplinară care se sancţionează potrivit actelor normative în vigoare şi a prezentului Regulament.

(2) La aplicarea sancţiunii vor fi luate în considerare următoarele aspecte:

gravitatea abaterii;

frecvenţa unor eventuale abateri anterioare;

consecinţele abaterii;

gradul de vinovăţie a celui în cauză;

împrejurările în care a fost săvârşită abaterea.

(3) Preşedintele colegiului director poate aplica membrilor acestui organism decizional următoarele sancţiuni:

chemarea la ordine;

retragerea cuvântului;

eliminarea din sala de şedinţă.

Art. 20. (1) Directorul executiv al Direcţiei Generale asigură conducerea executivă a acestei instituţii publice şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, directorul executiv emite dispoziţii.

(2) Directorul executiv reprezintă Direcţia Generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a). exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale în calitate de persoană juridică;

b). exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;

c). întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

d). elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Caraş-Severin proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului având avizul colegiului director şi al comisiei;

e). elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. „d” şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;

f). aprobă statul de personal al Direcţiei Generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei Generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Caraş-Severin statul de funcţii al Direcţiei Generale, având avizul colegiului director;

g). controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;

h). constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

i). este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia Generală în relaţiile cu aceasta;

j). asigură executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti, pe cele ale comisiei pentru protecţia copilului, precum şi pe cele ale colegiului director;

k). propune convocarea colegiului director;

l). primeşte şi repartizează corespondenţa Direcţiei Generale;

m). stabileşte, prin rezoluţie, actele normative care trebuie cunoscute de către toţi angajaţii Direcţiei Generale sau numai de către unii dintre aceştia;

n). mediatizează activitatea Direcţiei Generale;

o). urmăreşte pregătirea profesională continuă a personalului din cadrul Direcţiei Generale;

p). controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor adulte/copiilor aflaţi în nevoie în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi în cadrul unităţilor rezidenţiale sau al celorlalte servicii de specialitate organizate pentru asigurarea îngrijirii, reabilitării şi protecţiei persoanei adulte/copilului aflate în nevoie sau pentru prevenirea situaţiilor care le pun în pericol securitatea şi dezvoltarea, luând totodată măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;

q). asigură, prin intermediul directorilor executivi adjuncţi şi cel al şefilor de compartimente, îndeplinirea atribuţiilor care incumbă Direcţiei Generale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu dispoziţiile prezentului regulament;

r). stabileşte, prin dispoziţie, atribuţiile directorilor executivi adjuncţi;

s). aprobă fişele posturilor pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale.

(4) Directorul executiv îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale.

Art. 21. (1) Directorul executiv este ajutat de doi directori executivi adjuncţi.

(2) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi au calitatea de funcţionari publici;

(3) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de către unul dintre directorii executivi adjuncţi, desemnat în acest sens, prin dispoziţie, de către directorul executiv.

Art. 22. (1) Funcțiile publice de director executiv şi director executiv adjunct al Direcţiei Generale se ocupă prin concurs, în condiţiile legii.

(2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani și să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în unul dintre următoarele domenii: psihologie, sociologie, asistență socială, științe umaniste, științe administrative, științe juridice, științe economice, medicină.

(3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (2), candidații trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau programe de perfecționare în administrația publică cu durata de minimum un an.

(4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiția să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum și programe de formare și perfecționare în admnistrația publică.

(5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în funcții pentru care s-au solicitat studii universitare.

(6) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.

(7) Prin derogare de la prevederile art.22 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003, cu modificările ulterioare, comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din:

a) secretarul judeţului Caraş-Severin;

b) un reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

c) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

d) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dintre care cel puţin numai unul ocupă o funcţie publică echivalentă cu funcţia pentru care s-a organizat concurs;

(8) În cadru interviului, candidaţii au obligaţia de a prezenta şi de a susţine un referat cuprinzând analiza sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul Caraş-Severin, precum şi propuneri de restructurare sua, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.

Art. 23. Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei Generale se realizează la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Capitolul IV. Atribuţiile compartimentelor din cadrul Direcţiei Generale

Art. 24. În îndeplinirea obligaţiilor, care le incumbă potrivit legii, structurile de specialitate din cadrul Direcţiei Generale exercită următoarele atribuţii:

A). Serviciul Contencios

 1. coordonează şi sprijină activităţile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale şi cel al protecţiei copilului, la nivelul judeţului;

 2. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

 3. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, prin asigurarea aplicării convenţiilor de colaborare încheiate de către Direcţia Generală cu acestea;

 4. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

 5. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii/organisme responsabile pentru a facilita accesul potenţialilor beneficiari la aceste drepturi;

 6. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil copilului/familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării de către acestea a tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 7. acordă persoanei adulte/copilului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 8. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului/persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii celui în cauză;

 9. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării acestuia în mediul său familial;

 10. asigură şi urmăreşte aplicarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti, pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv pe cele ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, pe cele ale Colegiului Director al Direcţiei Generale, precum şi dispoziţiile directorului executiv al Direcţiei Generale;

 11. acordă Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, precum şi celorlalte compartimente ale Direcţiei Generale, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii;

 12. vizează din punct de vedere al legalităţii unele documente emise de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Colegiul Director al Direcţiei Generale şi respectiv directorul executiv al Direcţiei Generale (hotărâri, certificate de încadrare într-un grad de handicap, dispoziţii, contracte, rapoarte psihosociale, etc.);

 13. asigură reprezentarea intereselor Direcţiei Generale în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale;

 14. asigură reprezentarea intereselor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale, atunci când i se deleagă reprezentarea;

 15. sesizează instanţa judecătorească competentă pentru decăderea, totală sau parţială, din drepturile părinteşti a unor persoane nedemne de a fi părinţi, în condiţiile legii;

 16. răspunde de redactarea şi înaintarea la termen, către instanţele judecătoreşti sau către alte organe jurisdicţionale, a tuturor acţiunilor şi documentelor;

 17. răspunde de exercitarea în termen a tuturor căilor de atac;

 18. răspunde de ţinerea la zi a Registrului privind situaţia cauzelor judecătoreşti în care Direcţia Generală sau Comisia pentru Protecţia Copilului Caraș-Severin au calitate procesuală;

 19. urmăreşte şi răspunde de rămânerea definitivă şi/sau irevocabilă, după caz, a hotărârilor date de către instanţele judecătoreşti;

 20. controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor adulte/copiilor aflaţi în nevoie în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi în cadrul unităţilor rezidenţiale sau al celorlalte servicii de specialitate organizate pentru asigurarea îngrijirii, reabilitării şi protecţiei persoanei adulte/copilului aflate în nevoie sau pentru prevenirea situaţiilor care le pun în pericol securitatea şi dezvoltarea, luând totodată măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;

 21. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 22. asigură pregătirea documentaţiei necesare şi respectiv propune directorului executiv al Direcţiei Generale eliberarea autorizaţiei pentru încheierea legală a căsătoriei de către un minor sau, după caz, propune respingerea cererii prin care se solicită autorizaţia în cauză, potrivit legii;

 23. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

B). Serviciul de Adopţii şi Postadopţii

 1. identifică, pregăteşte şi evaluează garanţiile morale şi condiţiile materiale ale potenţialelor persoane/familii adoptatoare, cu domiciliul în România, care doresc să adopte;

 2. propune directorului executiv al Direcţiei Generale eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte sau, după caz, respingerea cererii de solicitare a unui astfel de document;

 3. reevaluează situaţia materială şi garanţiile morale ale potenţialelor persoane/familii adoptatoare ale căror cereri au fost respinse iniţial, ca urmare a procesului de evaluare;

 4. reevaluează anual garanţiile morale şi condiţiile materiale ale persoanelor/familiilor atestate, în vederea reînnoirii atestatului de care acestea beneficiază, în cazul în care cei în cauză formulează o cerere în acest sens;

 5. oferă potenţialilor adoptatori, copiilor adoptabili şi familiei biologice a acestora, servicii de pregătire/informare/consiliere de specialitate, în condiţiile legii;

 6. identifică toţi copiii adoptabili de pe raza judeţului, în condiţiile legii;

 7. solicită instanţei judecătoreşti de la domiciliul copilului încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne;

 8. comunică Oficiului Român pentru Adopţii informaţiile referitoare la situaţia persoanelor/familiilor adoptatoare atestate, precum şi a datelor privind copiii pentru care a fost deschisă procedura adopţiei interne, a fost pronunţată o hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviinţare a adopţiei sau de declarare a nulităţii acesteia, în scopul înscrierilor acestor date în Registrul naţional pentru adopţii;

 9. solicită Oficiului Român pentru Adopţii transmiterea listei centralizate, la nivel naţional, a persoanelor/familiilor adoptatoare atestate şi înscrise în Registrul naţional pentru adopţii, în vederea identificării unor persoane/familii adoptatoare corespunzătoare;

 10. asigură selectarea persoanei/familiei adoptatoare, verificând şi constatând compatibilitatea potenţialilor adoptatori cu copiii adoptabili;

 11. solicită instanţei judecătoreşti de la domiciliul copilului încredinţarea în vederea adopţiei a copiilor adoptabili;

 12. urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei pe toată perioada instituirii acestei măsuri;

 13. întocmeşte şi comunică instanţei judecătoreşti competente raportul final de evaluare a relaţiilor dintre copil şi adoptator/adoptatori, la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, precizând propunerea Direcţiei Generale în acest sens;

 14. solicită instanţei judecătoreşti de la domiciliul copilului revocarea sau prelungirea măsurii încredinţării în vederea adopţiei a copiilor adoptabili, în condiţiile legii;

 15. solicită instanţei judecătoreşti competente, dacă este cazul, încuviinţarea adopţiei copilului şi respectiv depune documentaţia aferentă în acest sens, potrivit legii;

 16. înştiinţează părinţii fireşti ai unui copil adoptat cu privire la finalizarea procedurii de încuviinţare a adopţiei;

 17. urmăreşte pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiei, întocmind rapoarte trimestriale, în acest sens, cu privire la evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi;

 18. oferă servicii post-adopţie părinţilor adoptivi, precum şi copiilor adoptaţi;

 19. solicită instanţei judecătoreşti competente, dacă este cazul, desfacerea sau declararea nulităţii unei adopţii;

 20. acordă persoanei adulte/copilului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 21. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentr toate cauzele pe care le instrumentează;

 22. în cazul unei solicitări de încuviinţare a unei adopţii internaţionale, întocmeşte şi comunică instanţei judecătoreşti competente raportul referitor la existenţa unor eventuale solicitări similare de încuviinţare a adopţiei depuse de către persoane care sunt rude ale copilului până la gradul IV, şi au domiciliul în România;

 23. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 24. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

C). Serviciul de Urgenţă

 1. desfăşoară activităţi de informare, promovare şi comunicare, la nivelul comunităţii, în domeniul prevenirii şi combaterii situaţiilor de violenţă asupra copilului şi respectiv de violenţă în familie, menţinând un contact direct cu comunitatea;

 2. asigură prestarea serviciilor de specialitate oferite copiilor aflaţi în situaţie de risc, menţinând un contact direct cu comunitatea şi colaborând permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul reţelei de intervenţie;

 3. asigură asistenţă şi consiliere de specialitate pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor;

 4. înregistrează şi monitorizează sesizările primite, constituind şi actualizând permanent o bază de date, în acest sens, prin centralizarea şi sintetizarea informaţiilor obţinute;

 5. asigură, în regim de permanenţă, preluarea apelurilor telefonice de urgenţă referitoare la violenţa asupra copilului şi violenţa în familie, înregistrându-le în documentele serviciului telefonic permanent şi respectiv oferă consilierea telefonică de specialitate necesară, în aceste situaţii, intervenind prompt în cazurile urgente, prin intermediul echipei mobile;

 6. evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc;

 7. asigură prin intermediul echipei mobile evaluarea eficientă şi intervenţia promptă în situaţiile de urgenţă;

 8. înregistrează şi monitorizează apelurile primite, constituind şi actualizând permanent o bază de date, în acest sens, prin centralizarea şi sintetizarea informaţiilor obţinute;

 9. asigură aplicarea metodei managementului de caz în toate cauzele pe care le instrumentează, în special în cazurile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie;

 10. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;

 11. instrumentează cazurile de violenţă în familie din judeţul Caraş-Severin;

 12. identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în cazurile de violenţă în familie şi îndrumă părţile către serviciile de specialitate / mediere corespunzătoare;

 13. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

 14. acordă persoanei adulte/copilului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 15. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

D). Serviciul Secretariat Comisii

Întrucât, Direcţia Generală asigură secretariatul a trei organisme decizionale şi anume: Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi respectiv Colegiul Director al Direcţiei Generale, acest compartiment de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

I. Atribuţii de secretariat la nivelul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

1. asigură serviciile administrative si de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

 1. pregăteşte şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (întocmirea borderourilor, convocarea membrilor Comisiei, precum şi a altor persoane dacă este cazul);

 2. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

4. redactează hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin referitoare la încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială şi/sau, după caz, orientare şcolară/profesională, precum şi certificatele aferenteacestor documente;

 1. redactează hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin referitoare la stabilirea măsurilor de protecţie specială a copiilor;

 2. comunică, persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului;

 3. asigură preluarea, înregistrarea, distribuirea şi comunicarea corespondenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

 4. înregistrează cererile adresate de către copii în legătură cu procedurile în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi le aduce acestora la cunoştinţă modul în care au fost soluţionate;

 5. ţine şi răspunde de arhiva Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, potrivit prevederilor legale;

 6. îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

II. Atribuţii de secretariat la nivelul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

1. asigură serviciile administrative si de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

 1. pregăteşte şedinţele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin (întocmirea borderourilor, convocarea membrilor Comisiei, precum şi a altor persoane dacă este cazul);

 2. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

4. redactează certificatele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin referitoare la încadrarea persoanelor adulte într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau, după caz, orientare profesională, precum şi deciziile de admitere în unităţile rezidenţiale a persoanelor adulte cu handicap;

 1. comunică, persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege, deciziile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

 2. asigură preluarea, înregistrarea, distribuirea şi comunicarea corespondenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

 3. ţine şi răspunde de arhiva Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, potrivit prevederilor legale;

 4. îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

III. Atribuţii de secretariat la nivelul Colegiului Director al Direcţiei Generale

1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Colegiului Director al Direcţiei Generale;

2. asigură evidenţa documentelor emise de Colegiul Director al Direcţiei Generale;

3. pregăteşte materialele pentru şedinţele Colegiului Director al Direcţiei Generale;

4. asigură convocarea telefonică la şedinţe a membrilor Colegiului Director al Direcţiei Generale;

5. asigură consemnarea lucrărilor şedinţelor acestui organism decizional într-un proces verbal al şedinţei;

6. ţine evidenţa hotărârilor adoptate de către Colegiul Director al Direcţiei Generale printr-un registru unic de înregistrare şi numerotare a hotărârilor acestui organism decizional;

IV. Atribuţii comune

1. asigură preluarea, înregistrarea, distribuirea şi comunicarea corespondenţei Direcţiei Generale;

2. facilitează accesul cetăţenilor, prin intermediul inspectorilor de zonă, la serviciile şi prestaţiile oferite de către cele două Comisii şi respectiv de către Direcţia Generală, susţinând totodată, atunci când este cazul, activitatea celorlalte compartimente din cadrul acestei instituţii publice de specialitate, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:

a) – să asigure preluarea documentaţiei, precum şi a sesizărilor a căror soluţionare este de competenţa Direcţiei Generale, asigurând totodată predarea acestor documentaţii, în cel mai scurt timp, la compartimentele de resort ale Direcţiei Generale, în vederea instrumentării cauzelor respective;

b) – să asigure cercetarea sesizărilor referitoare la cazurile existente în raza lor teritorială de competenţă şi respectiv să întocmească referatele de cercetare aferente acestora, precum şi răspunsurile care se impun în acest sens;

c) – să acorde sprijin informaţional persoanelor din raza lor teritorială de competenţă, facilitându-le accesul la serviciile şi prestaţiile de specialitate oferite de către autorităţile administraţiei publice locale, Direcţia Generală;

d) – să asigure verificarea situaţiei cazurilor copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, precum şi a cazurilor adulţilor aflaţi în stare de nevoie (persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane singure, etc.), atunci când li se repartizează astfel de cauze, spre instrumentare;

e) – să asigure, atunci când li se solicită de către compartimentele de resort din cadrul Direcţiei Generale, instrumentarea şi evaluarea preliminară a cazurilor care impun o intervenţie a acestei instituţii publice, în regim de urgenţă, furnizând toate datele şi informaţiile necesare, în acest sens, precum şi documentaţia aferentă acestor cauze;

f) – să colaboreze, în realizarea atribuţiilor care îi revin, cu funcţionarii Direcţiei Generale, precum şi cu personalul celorlalte instituţii/organisme publice sau private care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, în cel al protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi respectiv în cel al administraţiei publice;

g) să citească toate actele normative şi publicaţiile stabilite prin rezoluţie a şefilor ierarhici;

h) – să îşi însuşească şi să respecte dispoziţiile legale în vigoare, care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, precum şi pe cele incidente acesteia;

i) – să ofere cu profesionalism consiliere de specialitate beneficiarilor serviciilor de profil acordate de către Direcţia Generală;

3. să sesizeze, de urgenţă şeful compartimentului competent să intervină în cazul identificării unui/unei copil/persoană aflat/aflate în situaţie de risc, în scopul luării măsurilor care se impun, în acest sens;

4. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

E). Serviciul de Asistenţă Maternală – Compartimentul Plasamente în Familie

a. Compartimentul Asistenţă Maternală

 1. colaborează, în realizarea atribuţiilor ce-i revin, cu funcţionarii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, precum şi cu personalul celorlalte instituţii/organisme publice sau private care desfăţoară activităţi în domeniul protecţiei familiei şi a copilului;

 2. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune luarea măsurilor care se impun;

 3. identifică copiii aflaţi în situaţie de risc de pe teritoriul judeţului, întocmeşte raportul referitor la ancheta psihosocială a acestora şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau, după caz, instanţelor judecătoreşti stabilirea unor măsuri de protecţie corespunzătoare, în acest sens;

 4. întocmeşte/revizuieşte planul individualizat de protecţie pentru fiecare copil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 5. asigură întocmirea raportului de implementare/revizuire a planului individualizat de protecţie;

 6. întocmeşte, împreună cu membrii echipei pluridisciplinare, programul de intervenţie specifică;

 7. întocmeşte rapoartele de implementare a programului de intervenţie specifică lunar sau ori de câte ori este nevoie;

 8. monitorizează şi înregistrează evoluţia fiecărui caz în implementarea planului individualizat de protecţie;

 9. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cauzele pe care le instrumentează;

 10. realizează vizite săptămânale (în prima lună) şi respectiv vizite bilunare (în următoarea perioadă), după ce organismul decizional competent a stabilit o măsură de protecţie pentru un copil, la un asistent maternal profesionist, efectuarea fiecărei vizite confirmându-se prin întocmirea rapoartelor de vizită;

 11. verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, împrejurările legate de instituirea măsurii de protecţie şi propune, dacă este cazul, Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau instanţelor judecătoreşti, menţinerea, modificarea sau încetarea măsurilor de protecţie;

 12. asigură şi facilitează menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru acesta;

 13. organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;

 14. asigură asistenţă şi sprijin persoanelor care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie speciale, dacă acestea îşi continuă studiile, cel mult până la împlinirea de către cei vizaţi a vârstei de 26 de ani sau, după caz, dacă cei în cauză sunt majori şi beneficiază de o măsură de protecţie pe o perioadă de până la 2 ani;

 15. coordonează activităţile privind revenirea copilului în familia sa;

 16. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia copiilor şi a familiilor/persoanelor care beneficiază de prestaţiile acestui serviciu;

 17. controlează modul în care sunt respectate drepturile copiilor aflaţi în nevoie şi care sunt îngrijiţi în familai naturală sau substitutivă, acţionând pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi respectiv pentru înlăturarea acestor situaţii;

 18. acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului, urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilităţile şi dacă îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil, astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;

 19. furnizează informaţii familiei privind tipurile de servicii care i se oferă;

 20. pregăteşte integrarea/reintegrarea copilului în familia sa naturală sau într-o familie substitutivă temporară;

 21. se asigură că fiecare copil, care beneficiază de ocrotirea unui asistent maternal profesionist, primeşte sumele băneşti care i se cuvin pentru alimente, nevoi personale, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive, precum şi echipamente specifice pentru copilul cu dizabilităţi;

 22. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii, supraveghind activitatea acestora;

 23. coordonează şi facilitează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist;

 24. identifică şi evaluează nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui asistent maternal profesionist;

 25. încunoştinţează de îndată Serviciul Resurse Umane, din cadrul Direcţiei Generale, cu privire la perioadele de timp în care un asistent maternal profesionist nu asigură ocrotirea unui copil, precum şi cu privire la orice alte situaţii care pot influenţa derularea contractului de muncă sau valabilitatea atestatului asistentului maternal profesionist;

 26. efectuează o evaluare anuală a activităţii desfăşurate de către fiecare asistent maternal profesionist iar, în situaţia apariţiei unor incidente semnificative sau existenţei unor suspiciuni de abuz şi neglijare asupra copilului, va asigura evaluarea activităţii asistentului maternal profesionist, chiar înainte de împlinirea termenului de 1 an;

 27. oferă consiliere şi sprijin informaţional asistentului maternal profesionist pentru îndeplinirea obligaţiilor acestuia cu privire la copil;

 28. asigură asistentului maternal profesionist pregătirea şi sprijinul necesare pentru înregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viaţa copilului;

 29. obţine informaţii privind relaţia copil-asistent maternal profesionist de la domiciliul acestuia, de la consiliul local, cunoscuţi, vecini, unităţi şcolare, sanitare sau din alte surse care pot asigura furnizarea datelor ce conduc la susţinerea propunerii de menţinere sau de încetare a contractului individual de muncă al asistentului maternal profesionist;

 30. pune la dispoziţia asistentului maternal profesionist fişa medicală a copilului, completată la zi şi respectiv aduce la cunoştinţă asistentului maternal profesionist istoricul medical al copilului;

 31. în cazul în care un copil nu are certificat de naştere, asistentul social va depune toate diligenţele pentru ca, în termenul cel mai scurt, naşterea copilului respectiv să fie înregistrată;

 32. participă la inventarierea eventualelor bunuri ale copilului, clarificând situaţia acestora;

 33. comunică operatorului orice modificare survenită cu privire la conţinutul evidenţelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, în scopul transpunerii corecte pe terminal şi al actualizării informaţiilor;

 34. întocmeşte convenţia de plasament, atunci când este cazul;

 35. răspunde de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea documentelor preluate, precum şi de cea a informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

 36. în relaţiile cu beneficiarii şi familiile acestora va menţine o atmosferă de înţelegere şi încredere;

 37. acordă persoanei adulte/copilului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 38. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

b. Compartimentul Plasamente în Familie

 1. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;

 2. identifică copiii aflaţi în situaţie de risc de pe teritoriul judeţului, întocmeşte raportul referitor la ancheta psihosocială a acestora şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau, după caz, instanţelor judecătoreşti stabilirea unor măsuri de protecţie corespunzătoare în acest sens;

 3. întocmeşte si, dacă este cazul, revizuieşte, planul individualizat de protecţie pentru copil;

 4. monitorizează şi înregistrează evoluţiile realizate în implementarea planului individualizat de protecţie;

 5. coordonează activităţile privind revenirea copilului în familie;

 6. organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;

 7. asigură şi facilitează menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru acesta;

 8. identifică şi evaluează nevoile de pregătire si potenţialul fiecărei familii/persoane care solicită ocrotirea unui copil separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi;

 9. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia copiilor şi a familiilor/persoanelor care beneficiază de prestaţiile acestui serviciu;

 10. controlează modul în care sunt respectate drepturile copiilor aflaţi în nevoie şi care sunt îngrijiţi în familia naturală sau substitutivă, acţionând pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi respectiv pentru înlăturarea oricăror abuzuri;

 11. organizează procesul de potrivire a copilului cu familia/persoana substitutivă;

 12. furnizează informaţii familiei/persoanei privind tipurile de servicii care i se oferă;

 13. pregăteşte integrarea/reintegrarea copilului în familia sa naturală sau într-o familie substitutivă temporară;

 14. acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului, urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilităţile şi dacă îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil, astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;

 15. acţionează pentru prevenirea abandonului copiilor prin planning familial şi prin educaţie contraceptivă;

 16. evaluează anual sau ori de cate ori este nevoie activitatea fiecărei familii substitutive, conform dispoziţiilor legale;

 17. asigură asistenţă şi sprijin beneficiarilor care au stabilită o măsură de protecţie la o persoană/familie şi dobândesc capacitate deplină de exerciţiu dacă îşi continuă studiile, cel mult până la împlinirea vârstei de 26 ani sau, după caz, dacă sunt majori şi beneficiază de o măsură de protecţie specială pentru o perioadă de până la 2 ani;

 18. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pe teritoriul judeţului Caraş-Severin;

 19. evaluează persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore;

 20. urmăreşte dacă este asigurată ocrotirea corespunzătoare a copiilor primiţi în plasament;

 21. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cauzele pe care le instrumentează;

 22. participă la inventarierea eventualelor bunuri ale copilului, clarificând situaţia acestora;

 23. verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, împrejurările legate de instituirea măsurii de protecţie şi propune, dacă este cazul, Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau instanţelor judecătoreşti, menţinerea, modificarea sau revocarea măsurii;

 24. acordă persoanei adulte/copilului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 25. în cazul în care un copil nu are certificat de naştere, asistentul social va depune toate diligenţele pentru ca, în termenul cel mai scurt, naşterea copilului respectiv să fie înregistrată;

 26. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

F). Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap

 1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei vârstnice şi a persoanei adulte cu handicap aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;

 2. asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

 3. acordă persoanei vârstnice şi persoanei adulte cu handicap asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

4. depune diligenţele necesare pentru reintegrarea socială şi/sau reabilitarea persoanei vârstnice şi persoanei adulte cu handicap, conform planului individualizat de intervenţie privind măsurile de asistenţă socială;

 1. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot asigura persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu handicap servicii de îngrijire la domiciliu, supraveghind activitatea acestora;

 2. coordonează şi sprijină activităţile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice şi a persoanelor adulte cu handicap, la nivelul judeţului Caraş-Severin;

 3. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice şi a persoanelor adulte cu handicap, prin asigurarea aplicării convenţiilor de colaborare încheiate de către Direcţia Generală cu acestea;

 4. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

 5. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu handicap, colaborând totodată şi cu alte instituţii/organisme publice/private responsabile pentru a facilita accesul potenţialilor beneficiari la aceste drepturi;

 6. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor vârstnice şi respectiv celor aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării de către beneficiari a tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte facilitarea accesului la serviciile şi prestaţiile de asistenţa socială;

 7. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor vârstnice aflate în nevoie, inclusiv prin îngrijirea la domiciliu a beneficiarilor;

 8. acordă asistenţă şi sprijin reprezentanţilor legali ai persoanei vârstnice şi persoanei adulte cu handicap aflate în nevoie, în vederea menţinerii sale sau, după caz, a revenirii acesteia în mediul familial propriu ori într-un mediu familial substitutiv;

 9. controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor vârstnice şi respectiv cele ale persoanelor adulte cu handicap aflate în nevoie, care beneficiază de îngrijire la domiciliu sau, după caz, sunt instituţionalizate în cadrul unităţilor rezidenţiale, pentru asigurarea îngrijirii, reabilitării, reintegrării sociale şi protecţiei persoanelor vârstnice şi respectiv a persoanelor adulte cu handicap aflate în nevoie sau pentru prevenirea situaţiilor care le pun acestora în pericol securitatea şi dezvoltarea, luând totodată măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;

 10. urmăreşte modul în care este respectat programul de intervenţie specializată destinat persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu hanicap aflate în nevoie care beneficiază de serviciile de specialitate prevăzute de lege;

 11. oferă consiliere, asistenţă şi informare de specialitate, persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu handicap aflate în nevoie;

 12. verifică şi reevaluează trimestrial şi respectiv ori de către ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei vârstnice şi a persoanei adulte cu handicap aflate în nevoie care beneficiază de serviciile de specialitate prevăzute de lege, într-un mediu familial ori în sistem rezidenţial, propunând continuarea acordării acestora sau, după caz, modificarea/sistarea oferirii prestaţiilor de profil în cauză;

 13. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei vârstnice şi a persoanei adulte cu handicap aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia.

 14. asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

 15. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;

 16. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor vârstnice şi al persoanelor adulte cu handicap la aceste drepturi;

 17. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor adulte aflate în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

 18. asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

 19. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale;

 20. urmăreşte modul în care este respectat programul de intervenţie specializată destinat persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu handicap aflate în nevoie care beneficiază de o măsură de protecţie;

 21. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

G). Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice

 1. acordă sprijin familiilor sau persoanelor care au primit în plasament copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora, numai după aprobarea prin dispoziţie a acestui sprijin de către directorul executiv al Direcţiei Generale, pe baza referatelor întocmite şi semnate de către asistenţii/lucrătorii sociali;

 2. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi pe cele ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin;

 3. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe raza judeţului Caraş-Severin;

4. colaborează cu serviciile similare din cadrul altor direcţii generale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

 1. întocmeşte lucrările referitoare la proiectul de buget propriu de venituri şi cheltuieli, cu repartizarea sumelor pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar ale Direcţiei Generale şi le supune spre aprobare directorului executiv al Direcţiei Generale, în vederea supunerii spre avizare Colegiului Director şi spre aprobare Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

 2. elaborează variante privind nivelul şi evoluţia cheltuielilor în perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetele locale, bugetul judeţean şi bugetul de stat;

 3. urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul Direcţiei Generale, cât şi a celor provenite din fondurile extrabugetare, întocmind periodic informări şi rapoarte privind modul de realizare a acestora, propunând directorului executiv al Direcţiei Generale luarea măsurilor corespunzătoare atunci când constată că această activitate nu se realizează potrivit dispoziţiilor legale;

 4. analizează împreună cu compartimentele de specialitate legalitatea, necesitatea şi oportunitatea dotărilor din investiţii a căror finanţare se asigură din fonduri bugetare, în vederea cuprinderii acestora în bugetul Direcţiei Generale;

 5. asigură alocarea fondurilor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiţii, urmărind acordarea acestora în concordanţă cu gradul de realizare a lucrărilor;

 6. verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului propriu al Direcţiei Generale şi avizează sau întocmeşte, după caz, documentaţiile necesare privind repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, a cheltuielilor bugetului propriu al instituţiei, pe care le supune aprobării directorului executiv al Direcţiei Generale;

 7. alimentează cuu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu, eliberări de valori materiale şi alte operaţiuni specifice, potrivit reglementărilor în vigoare;

 8. răspunde de întocmirea, potrivit legii, a documentelor de plată către organele bancare şi cele contabile şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea lor şi a documentelor însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat;

 9. conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate prin mijloace bugetare, extrabugetare şi din alte fonduri legal constituite, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar şi mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii şi exercită controlul periodic asupra gestiunilor, în vederea asigurării integrităţii patrimoniului propriu;

 10. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderii atunci când este cazul;

 11. răspunde de organizarea efectuării la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor cu bugetul propriu şi asigură efectuarea acestor operaţiuni;

 12. reevaluează mijloacele fixe în vederea casării sau scoaterii lor la licitaţie;

 13. asigură deschiderea de conturi de finanţare în baza listelor de investiţii pentru fiecare obiectiv în parte şi separat pentru dotări independente şi proiecte;

18. face plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

19. asigură întocmirea programului anual de achiziţii publice şi organizează proceduri de achiziţii publice, în condiţiile legii;

 1. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

H). Serviciul Tehnic şi Administrativ

 1. asigură buna funcţionare a mijloacelor tehnice din dotare; răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere, utilizarea raţională şi evidenţa imobilelor, instalaţiilor, precum şi a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea Direcţiei Generale;

 2. întocmeşte şi eliberează foi de parcurs;

 3. răspunde de buna funcţionare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparare a parcului de maşini şi a celorlalte mijloace fixe din dotare;

 4. asigură încheierea contractelor pentru furnizarea de curent electric, apă, canalizare şi diverse prestări servicii şi ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a combustibilului, energiei electrice, apei, hârtiei, rechizitelor şi altor materiale de consum;

 5. organizează, răspunde şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aferente desfăşurării activităţii, întreţinerea căilor de acces şi deszăpezirea acestora;

 6. face propuneri pentru necesarele anuale de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou; asigură şi răspunde de depozitarea şi conservarea în bune condiţiuni a materialelor, echipamentului şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea lor;

 7. organizează şi asigură condiţiile corespunzătoare pentru derularea acţiunilor vizând primirea de oaspeţi şi invitaţi la sediul Direcţiei Generale, precum şi pentru alte acţiuni de protocol;

 8. asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de P.S.I., în imobilele aflate în administrarea/folosinţa Direcţiei Generale, întocmeşte planul de evacuare în caz de incendiu şi asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de protecţie a muncii şi de P.S.I. Face propuneri pentru dotarea tehnică şi întocmeşte planul de aprovizionare pe linie de protecţie a muncii şi de P.S.I;

 9. asigură, din punct de vedere administrativ şi gospodăresc, buna desfăşurare a şedinţelor şi a celorlalte întâlniri organizate de către Direcţia Generală;

 10. întreprinde măsurile necesare pentru dotarea instituţiei cu utilaje de multiplicat, maşini de scris, calculatoare, imprimante, materiale pentru copiatoare şi imprimante;

 11. asigură periodic efectuarea verificărilor tehnice ale utilajelor respective, repararea şi întreţinerea acestora;

 12. răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor;

 13. asigură funcţionarea corespunzătoare a serviciilor telefonice în instituţie;

 14. urmăreşte utilizarea dotărilor şi a serviciilor de care dispune Direcţia Generală numai în interesul acestei instituţii;

 15. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

I). Serviciul Resurse Umane

1. întocmeşte potrivit legii, împreună cu şefii de compartimente, graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare a acestuia şi de acordare a concediilor suplimentare şi/sau al celor fără plată pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale;

 1. execută lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, eliberează adeverinţe privind calitatea de salariaţi şi veniturile brute ale angajaţilor din cadrul Direcţiei Generale;

 2. răspunde, potrivit legii, de întocmirea actelor necesare pentru concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale, verificând îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs;

 3. asigură întocmirea statelor de funcţii pentru personalul Direcţiei Generale;

 4. răspunde de păstrarea secretului în probleme de personal, precum şi în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în dosarul personal al fiecărui salariat al Direcţiei Generale;

 5. întocmeşte dosarele de pensii pentru personalul care se pensionează şi asigură depunerea lor, în termen, la organele de specialitate;

 6. întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale la contracte, pentru persoanele angajate cu contract individual de muncă în cadrul Direcţiei Generale;

 7. întocmeşte notele de lichidare a activităţii personalului Direcţiei Generale;

 8. întocmeşte dispoziţiile de angajare a personalului Direcţiei Generale;

 9. întocmeşte pontajele pentru angajaţii din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale;

 10. asigură întocmirea statelor de funcţiuni pentru personalul Direcţiei Generale;

 11. urmăreşte întocmirea fişelor posturilor şi a criteriilor pentru evaluarea funcţionarilor publici;

 12. asigură realizarea procesului de evaluare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, iar în cazul funcţionarilor publici debutanţi asigură asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici care urmează să fie evaluaţi;

 13. asigură întocmirea organigramei şi a statelor de funcţii pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul Direcţiei Generale;

 14. asigură realizarea programului de perfecţionare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale, precum şi întocmirea raportului anual de perfecţionare a personalului Direcţiei Generale;

 15. asigură organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională a asistenţilor maternali profesionişti;

 16. asigură întocmirea documentaţiei de încadrare, redistribuire, detaşare sau încetare a raporturilor de serviciu şi a contractelor individuale de muncă pentru personalul Direcţiei Generale;

 17. urmăreşte executarea lucrărilor privind evidenţa, întocmirea şi completarea legitimaţiilor de serviciu;

 18. asigură stabilirea salariului de bază la încadrare şi în cazul modificării raporturilor de serviciu şi a contractelor de muncă conform reglementărilor în vigoare;

 19. centralizează declaraţiile de avere, precum şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, precum şi cele ale personalului contractual de conducere, făcute la numirea şi la eliberarea din funcţie, asigurând totodată confidenţialitatea acestora şi transmiterea lor la Agenţia Naţională de Integritate;

 20. întocmeşte structura planului de ocupare a funcţiilor publice;

 21. monitorizează şi asigură evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, din cadrul Direcţiei Generale, transmiţând aceste evidenţe la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la termenele stabilite;

 22. întocmeşte baza de date referitoare la funcţionarii publici, prin intermediul programului CMTIS, precum şi pe cea a personalului contractual, prin intermediul programului REVISAL;

 23. asigură întocmirea şi transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportării privind etica şi codul de conduită pentru funcţionarii publici;

 24. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

J). Compartiment de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

 1. identifică, evaluează şi monitorizează situaţia copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară;

 2. verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială şi/sau după caz, orientare şcolară/profesională;

 3. efectuează anchete sociale la domiciliul copilului;

 4. întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de servicii personalizat şi propune Comisei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară/profesională şi, după caz, stabilirea unei măsuri de protecţie speciale;

 5. propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin încadrarea copiilor într-un grad de handicap şi/sau orientarea şcolară/profesională, pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege;

 6. urmăreşte realizarea planului de servicii personalizat aprobat de Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

 7. efectuează reevaluarea anuală a copiilor cu deficienţă la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau în situaţia în care se constată schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională;

 8. determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura de asistenţă socială propusă, asigurând cunoaşterea de către copil şi de către reprezentanţii legali ai acestuia a situaţiei sale de fapt şi de drept;

 9. acordă copilului asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei sale;

 10. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilităţile şi dacă îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil, astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;

 11. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cazurile pe care le instrumentează;

 12. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului pe teritoriul judeţului Caraş-Severin;

 13. ţine o evidenţă strictă a copiilor încadraţi într-un grad de handicap, precum şi a celor pentru care a fost stabilită orientarea şcolară/profesională;

 14. în situaţii excepţionale realizează evaluarea complexă a copilului pentru încadrarea într-un grad de handicap şi/sau orientare şcolară/profesională a acestuia, potrivit legii;

 15. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

K). Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

 1. verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea persoanei adulte într-o categorie de persoane cu grad de handicap care necesită protecţie;

 2. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanei adulte;

 3. efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul instituţiei sau la domiciliul persoanei;

 4. întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană adultă cu handicap evaluată;

 5. recomandă Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, respingerea, încadrarea sau, după caz, menţinerea persoanei adulte într-un grad de handicap, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acestuia, pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege;

 6. avizează planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap, întocmit de managerul de caz, care înaintează acest document atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei adulte cu handicap;

 7. determină poziţia persoanei adulte cu handicap cu privire la măsura de asistenţă propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept;

 8. acordă persoanei adulte cu handicap sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei sale;

 9. asigură asistenţă şi sprijin familiei adultului cu handicap pentru menţinerea acestuia în mediul familial;

 10. evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

 11. recomandă instituirea măsurilor de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;

 12. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

 13. ţine o evidenţă strictă a persoanelor adulte încadrate într-un grad de handicap;

 14. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

L). Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap

 1. stabileşte drepturile şi facilităţile care pot fi acordate persoanelor cu handicap;

 2. urmăreşte modul în care sunt asigurate amenajările care permit accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap în instituţiile publice;

 3. întocmeşte situaţiile statistice cu privire la persoanele cu handicap neinstituţionalizate şi asigură transmiterea acestora către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap;

 4. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor pentru persoanele cu handicap;

 5. colaborează cu autorităţile locale şi alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap la drepturile conferite de lege;

 6. acordă sprijin serviciilor publice de asistenţă socială ale consiliilor locale pentru realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru persoanele cu handicap grav;

 7. asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin;

 8. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

M). Compartimentul Monitorizare/Strategii şi Control Intern/Managerial

I. Atribuţii monitorizare

 1. elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul Caraş-Severin;

 2. monitorizează situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, precum și pe a celor care beneficază de o măsură de protecție specială, potrivit legii, monitorizând totodată respectarea şi realizarea drepturilor acestora;

 3. asigură operarea tuturor informaţiilor referitoare la copiii/tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie specială, în programul CMTIS;

 4. asigură centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea de asistență socială şi protecţia copilului;

 5. răspunde de evidenţa exactă a numărului de copii din instituţiile de ocrotire, de la asistenţii maternali profesionişti, precum şi a celor plasaţi/încredinţaţi la familii/persoane;

 6. întocmeşte fişele de monitorizare lunare şi trimestriale privind activitatea Direcţiei Generale şi respectiv asigură transmiterea acestora la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului;

 7. întocmeşte raportul trimestrial de monitorizare a cazurilor de violenţă în familie, document transmis Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului;

 8. întocmeşte situaţii statistice cu privire la evidenţa persoanelor adulte cu handicap protejate în unităţile rezidenţiale din structura Direcţiei Generale, pe care le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Proteţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap;

 9. întocmeşte anual raportul general de activitate al Direcţiei Generale, document pe care il depune, spre aprobare, în şedinţa Consiliului Judeşean Caraş-Severin;

 10. întocmeşte proiecte şi programe în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 11. centralizează, lunar şi trimestrial, informaţiile referitoare la copiii din sistemul de protecţie de pe raza judeţului Caraş-Severin şi transmite aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului;

 12. întocmeşte, anual, situaţia centralizatoare la nivelul judeţului Caraş-Severin privind standardele de cost în domeniul asistenţei sociale;

 13. monitorizează respectarea drepturilor copilului prin centralizarea şi sintetizarea tuturor informaţiilor pe care le obţine şi le utilizează;

 14. elaborează studii, rapoarte, informări, sinteze, precum şi a alte materiale referitoare la domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;

 15. asigură desfăşurarea operaţiunilor arhivistice la nivelul aparatului propriu al Direcţiei Generale;

 16. colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, din teritoriu, în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor care se impun, în acest sens, la nivelul judeţului Caraş-Severin;

 17. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

II. Atribuţii control intern/managerial

 1. elaborează şi actualizează, potrivit legii, programul e dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Direcţiei Generale;

 2. supune directorului executiv al Direcţiei Generale, spre aprobare, modificările care se aduc programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

 3. urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor stipulate în conţinutul programului de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial;

 4. propune directorului executiv al Direcţiei Generale acordarea unor alte termene de realizare a obiectivelor şi acţiunilor propuse prin programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, la solicitarea compartimentelor de specialitate ale acestei instituţii publice de profil care se află în imposibilitatea de a respecta termenele care le-au fost stabilite iniţial;

 5. urmăreşte şi acordă asistenţă de specialitate pentru elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control intern/managerial la nivelul compartimentelor de specialitate al Direcţiei Generale, monitorizând, coordonând şi respectiv îndrumând metodologic activităţile de profil desfăşurate în acest sens;

 6. primeşte şi analizează trimestrial sau ori de câte ori este necesar, informările/rapoartele întocmite şi respectiv transmise de către compartimentele de profil ale Direcţiei Generale cu privire la dezvoltarea subsistemelor de control intern/managerial;

 7. prezintă directorului executiv al Direcţiei Generale, cel puţin o dată pe an, rapoarte/informări referitoare la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al acestei instituţii publice de profil;

 8. asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/rapoartelor care vizează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, care trebuie comunicate Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

 9. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

N). Compartimentul de Relaţii cu Publicul

 1. asigură înregistrarea, distribuirea şi transmiterea răspunsurilor la petiţiile adresate Direcţiei Generale şi respectiv celor două Comisii sau, dacă este cazul, clasarea acestor petiţii;

 2. codifică corespondenţa Direcţiei Generale în funcţie de tipul petiţiei;

 3. operează scăderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţă a petiţiilor primite şi asigură expedierea acestora;

 4. facilitează şi asigură derularea corespunzătoare a programului de audienţe al instituţiei;

 5. oferă informaţii persoanelor fizice sau juridice care solicită informaţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, potrivit legii;

 6. organizează punctul de informare la nivelul Direcţiei Generale şi actualizează permanent datele de pe punctul de afişaj al informaţiilor publice;

 7. facilitează accesul şi oferă consultanţă la punctul de documentare pentru informaţiile de interes public;

 8. propune mediatizarea unor modele de bună practică în vederea îmbunătăţirii atitudinii opiniei publice faţă de copiii/persoanele aflate în stare de nevoie şi/sau cu handicap;

 9. coordonează punctul de informare, documentare şi consiliere al Direcţiei Generale;

 10. asigură întocmirea buletinului informativ al Direcţiei Generale referitor la informaţiile de interes public;

 11. elaborează raportul anual al solicitărilor referitoare la informaţiile de interes public şi realizează situaţia statistică anuală a problemelor identificate ca urmare a scrisorilor primite şi a audienţelor acordate;

 12. coordonează sumarul paginii de internet a Direcţiei Generale şi verifică modul de transmitere a informaţilor pe site-ul propriu, din partea structurilor de specialitate din cadrul acestei instituţii publice;

 13. asigură organizarea periodică a conferinţelor de presă;

 14. asigură realizarea abonamentelor care facilitează accesul Direcţiei Generale la mijloacele mass-media, în condiţiile legii;

 15. asigură furnizarea tematicilor pentru realizarea emisiunilor radio-tv şi/sau întocmirea articolelor de specialitate din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 16. monitorizează problematica existentă, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, ca urmare a analizării corespondenţei, petiţiilor primite şi a audienţelor acordate;

 17. se implică în organizarea şi respectiv participă la evenimentele legate de problematica asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 18. asigură elaborarea şi transmiterea comunicatelor de presă referitoare la activitatea Direcţiei Generale;

 19. asigură furnizarea, în condiţiile legii, a informaţiilor solicitate de către reprezentanţii mass-media;

 20. asigură monitorizarea zilnică a presei scrise şi a ediţiilor on-line, asigurând totodată realizarea selecţiilor şi a mapelor de presă aferente referitoare la informaţiile din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 21. asigură alimentarea şi respectiv actualizarea permanentă cu informaţii de interes public a site-ului Direcţiei Generale;

 22. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice/private, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

 23. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 24. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil copilului/familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării de către beneficiari a tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte facilitarea accesului la serviciile şi prestaţiile de asistenţa socială;

 25. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 26. contribuie la mediatizarea dispoziţiilor legale interne/internaţionale, precum şi a problematicii existente în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 27. comunică operatorilor de informaţii, din cadrul Direcţiei Generale, orice modificări survenite în conţinutul evidenţelor constituite la nivelul acestei instituţii publice de specialitate, în scopul actualizării corecte şi permanente a datelor şi a informaţiilor în cauză;

 28. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

O). Compartimentul Rezidenţial

1. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;

 1. identifică copiii aflaţi în situaţie de risc de pe teritoriul judeţului, întocmeşte raportul referitor la ancheta psihosocială a acestora şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau, după caz, instanţelor judecătoreşti stabilirea unor măsuri de protecţie corespunzătoare, în acest sens;

 2. determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către copil şi familia sa a situaţiei sale de fapt şi de drept;

 3. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a hotărârilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, ale instanţelor judecătoreşti, precum şi a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

 4. asigură asistenţă şi sprijin copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie şi dobândesc capacitate deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile cel mult până la împlinirea vârstei de 26 de ani sau, după caz, dacă cei în cauză sunt majori şi dacă beneficiază de o măsură de protecţie pe o perioadă de până la 2 ani;

 5. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cel al asistenţei sociale, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin;

 6. urmăreşte modul în care se ţine evidenţa beneficiarilor din instituţiile de ocrotire;

 7. asigură şi facilitează socializarea beneficiarilor, precum şi dezvoltarea relaţiilor acestora cu comunitatea;

 8. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie şi în cel privind măsurile de asistenţă socială, formulând propuneri care vizează completarea sau modificarea acestor documente şi/sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate, dacă este cazul;

 9. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia copiilor/adulţilor şi a familiilor/persoanelor care beneficiază de serviciile acestui compartiment;

 10. verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, împrejurările legate de instituirea măsurilor de protecţie specială şi propune, dacă este cazul, Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau instanţelor judecătoreşti, menţinerea, modificarea sau revocarea măsurilor de protecţie specială;

 11. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;

 12. asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

 13. acordă beneficiarilor ocrotiţi în unităţile rezidenţiale asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului lor la exprimarea liberă a opiniei;

15. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte cu handicap conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

 1. coordonează şi sprijină activităţile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cel al asistenţei sociale, la nivelul judeţului;

 2. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de profil; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul beneficiarilor la aceste drepturi;

 3. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 4. acordă asistenţă şi sprijin reprezentanţilor legali ai copilului sau ai persoanei adulte aflate în nevoie, în vederea revenirii beneficiarilor în mediul familial propriu;

 5. controlează modul în care sunt respectate drepturile copiilor şi cele ale persoanelor adulte aflate în nevoie, în cadrul unităţilor rezidenţiale sau al celorlalte servicii de specialitate organizate, în acest sens, ori pentru prevenirea situaţiilor care le pun în pericol securitatea şi dezvoltarea, luând totodată măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;

 6. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cel al asistenţei sociale, la nivelul judeţului;

 7. oferă sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea rezidenţilor din cadrul unităţilor rezidenţiale;

 8. oferă consiliere, asistenţă şi informare de specialitate, copiilor şi persoanelor adulte instituţionalizate;

 9. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cazurile pe care le instrumentează;

 10. participă la inventarierea eventualelor bunuri ale copilui, clarificând situaţia acestora;

 11. oferă sprijin pentru inserţia/re-inserţia socială şi profesională a copiilor şi persoanelor adulte din cadrul centrelor rezidenţiale;

 12. urmăreşte modul în care este respectat programul de intervenţie specializată destinat beneficiarilor din cadrul centrelor rezidenţiale;

28. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de către ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie rezidenţială, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 1. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

P). Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa

a. modulul centru de plasament

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare în instituţie a copilului/tânărului aflat în dificultate;

3. determină poziţia copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către copil/tânăr a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

5. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului/tânărului;

6. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-severin, şi respectiv pe cele ale instanţelor de judecată, precum şi aplicarea dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

7. acordă asistenţă părinţilor copilului/tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

8. pregăteşte integrarea sau reintegrarea copilului/tânărului în familia sa naturală, într-o familie substituitvă temporară sau în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al copilului/tânărului cu părinţii sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă ori adoptivă;

9. asigură asistenţă şi sprijin persoanelor pe care le ocroteşte şi care dobândesc capacitatea deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacităţii depline de exerciţiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistenţă de specialitate, precum şi sprijin pentru definitivarea studiilor şi integrarea lor socială;

10. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în unitatea rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare copil va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

11. primeşte beneficiari în unitatea rezidenţială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin şi respectiv celor ale instanţelor de judecată ori dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

12. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

13. urmăreşte şi răspunde de situaţia şcolară a copiilor/tinerilor, colaborând în acest sens cu unităţile de învăţământ frecventate de către beneficiarii centrului;

14. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

15. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convenţiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

16. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

17. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

18. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

19. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

20. asigură curăţenia în incinta centrului, anexelor şi curţilor acestuia;

21. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

22. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

23. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a copiilor/tinerilor din centru;

24. facilitează integrarea/reintegrarea copiilor/tinerilor în comunitate;

25. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

26. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

27. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

28. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

29. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi cu organismele private autorizate în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

30. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

b. modulul apartamente şi garsoniere (tineri)

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele tinerilor ocrotiţi în modulul apartamente şi garsoniere (tineri);

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare în apartamente şi garsoniere a tinerilor aflaţi în dificultate;

3. determină poziţia tânărului cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către tânăr a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă tinerilor asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei;

5. facilitează integrarea/reintegrarea tinerilor în comunitate;

6. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a tinerilor;

7. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe cele ale instanţelor de judecată, precum şi a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

8. acordă asistenţă familiei tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

9. pregăteşte integrarea sau reintegrarea tânărului în familia sa naturală sau într-o familie substitutivă temporară, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al tânărului cu familia sa sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă;

10. asigură asistenţă şi sprijin tinerilor care îşi continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacităţii depline de exerciţiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistenţă de specialitate, precum şi sprijin pentru definitivarea studiilor şi integrarea lor socială;

11. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în unitatea rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare tânăr va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

12. primeşte beneficiari în unitatea rezidenţială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe cele ale instanţelor de judecată ori a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

13. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

14. urmăreşte şi răspunde de situaţia şcolară a tinerilor, colaborând în acest sens cu unităţile de învăţământ frecventate de către beneficiarii centrului;

15. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

16. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

17. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

18. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

19. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

20. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

21. asigură curăţenia în incinta locaţiilor în care sunt ocrotiţi tinerii;

22. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

23. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

24. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

25. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

26. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

27. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

28. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi cu organismele private autorizate în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

29. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

Q). Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni

a. modulul centru de plasament

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare în instituţie a copilului/tânărului aflat în dificultate;

3. determină poziţia copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către copil/tânăr a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

5. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului/tânărului;

6. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-severin, şi respectiv pe cele ale instanţelor de judecată, precum şi aplicarea dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

7. acordă asistenţă părinţilor copilului/tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

8. pregăteşte integrarea sau reintegrarea copilului/tânărului în familia sa naturală, într-o familie substituitvă temporară sau în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al copilului/tânărului cu părinţii sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă ori adoptivă;

9. asigură asistenţă şi sprijin persoanelor pe care le ocroteşte şi care dobândesc capacitatea deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacităţii depline de exerciţiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistenţă de specialitate, precum şi sprijin pentru definitivarea studiilor şi integrarea lor socială;

10. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în unitatea rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare copil va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

11. primeşte beneficiari în unitatea rezidenţială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin, şi respectiv celor ale instanţelor de judecată ori dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

12. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

13. urmăreşte şi răspunde de situaţia şcolară a copiilor/tinerilor, colaborând în acest sens cu unităţile de învăţământ frecventate de către beneficiarii centrului;

14. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

15. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convenţiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

16. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

17. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

18. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

19. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

20. asigură curăţenia în incinta centrului, anexelor şi curţilor acestuia;

21. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

22. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

23. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

24. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

25. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

26. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

27. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

28. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

29. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi cu organismele private autorizate în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

30. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

b. modulul apartamente

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare în instituţie a copilului/tânărului aflat în dificultate;

3. determină poziţia copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către copil/tânăr a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

5. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului/tânărului;

6. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-severin, şi respectiv pe cele ale instanţelor de judecată, precum şi aplicarea dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

7. acordă asistenţă părinţilor copilului/tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

8. pregăteşte integrarea sau reintegrarea copilului/tânărului în familia sa naturală, într-o familie substituitvă temporară sau în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al copilului/tânărului cu părinţii sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă ori adoptivă;

9. asigură asistenţă şi sprijin persoanelor pe care le ocroteşte şi care dobândesc capacitatea deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacităţii depline de exerciţiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistenţă de specialitate, precum şi sprijin pentru definitivarea studiilor şi integrarea lor socială;

10. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în unitatea rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare copil va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

11. primeşte beneficiari în unitatea rezidenţială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin, şi respectiv celor ale instanţelor de judecată ori dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

12. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

13. urmăreşte şi răspunde de situaţia şcolară a copiilor/tinerilor, colaborând în acest sens cu unităţile de învăţământ frecventate de către beneficiarii centrului;

14. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

15. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convenţiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

16. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

17. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

18. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

19. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

20. asigură curăţenia în incinta centrului, anexelor şi curţilor acestuia;

21. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

22. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

23. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

24. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

25. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

26. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

27. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

28. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

29. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi cu organismele private autorizate în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

30. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

R). Complexul de Servicii Sociale Reşiţa

a. modulul centru maternal

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele beneficiarilor ocrotiţi în centrul maternal;

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare a beneficiarilor ocrotiţi în această unitate;

3. determină poziţia beneficiarelor (mame) cu privire la planul de măsuri de protecţie întocmit pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă, asigurând cunoaşterea de către fiecare beneficiară a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă beneficiarelor asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului lor la libera exprimare a opiniei;

5. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a beneficiarelor;

6. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe cele ale instanţelor de judecată, respectiv a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

7. acordă asistenţă rudelor beneficiarelor, pentru a pregăti revenirea acestora în mediul lor familial;

8. pregăteşte integrarea sau reintegrarea beneficiarilor în mediul lor familial, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al beneficiarilor cu rudele lor;

9. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în această unitate rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare cuplu mamă-copil va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la cuplul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

10. primeşte beneficiari în centrul maternal numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, respectiv a instanţelor de judecată ori a dispoziţiei directorului executiv al Direcţiei Generale;

11. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

12. urmăreşte şi răspunde de evoluţia situaţiei socio-profesionale a beneficiarelor, colaborând în acest sens cu persoanele fizice şi juridice care pot contribui la rezolvarea corespunzătoare a problemelor rezidenţilor;

13. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

14. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convenţiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

15. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

16. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

17. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

18. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

19. asigură curăţenia în incinta centrului, anexelor şi curţilor acestuia;

20. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

21. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

22. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

23. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

24. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

25. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

26. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

27. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

28. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și cu organismele private autorizate în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

29. asigură dezvoltare capacităţilor de răspuns ale beneficiarilor la exigenţele familiale, sociale şi profesionale;

30. asigură capacitatea beneficiarelor pentru o viaţă autonomă şi pentru asumarea rolului impus de statutul pe care îl au;

31. asigură dezvoltarea preocupării beneficiarelor faţă de sănătatea lor şi a copiilor lor;

32. responsabilizează beneficiarele faţă de situaţia de dificutate;

33. acordă consiliere de specialitate beneficiarelor în scopul acceptării de către acestea a maternităţii şi a obligaţiilor părinteşti care survin ca o consecinţă a acesteia;

34. sprijină beneficiarele, prin mobilizarea resurselor de care acestea dispun, în scopul integrării lor familiale ori socio-profesionale;

35. acordă beneficiarelor serviciile de specialitate necesare pentru facilitarea depăşirii situaţiilor de criză;

36. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

b. modulul centru de primire în regim de urgenţă a copilului

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de primire în regim de urgenţă a copilului;

2. asigură primirea şi rezidenţa copiilor aflaţi în situaţii excepţionale până la stabilirea unor măsuri de protecţie cu privire la aceştia sau până la revenirea lor în mediul familial; preluarea copiilor respectivi se realizează pe baza dispoziţiei directorului executiv al Direcției Generale; în cazul în care copiii au fost aduşi la centrul de primire în regim de urgenţă a copilului, după ora 16.00, de către un funcţionar vor fi primiţi în unitate, iar în ziua imediat următoare, la ora 7.30, se va proceda la informarea, în scris, a directorului exectuvi al Direcției Generale;

3. asigură cazarea, hrana, îngrijirea, echiparea şi condiţii igienico-sanitare necesare protecţiei în regim rezidenţial a copiilor si tinerilor;

4. asigură supravegherea stării de sănătate, îngrijire şi supraveghere permanentă a copiilor şi tinerilor;

5. asigură securitatea copiilor şi tinerilor;

6. asigură accesul tinerilor şi copiilor la educaţie, informare şi cultură;

7. asigură socializarea copiilor şi tinerilor, dezvoltând relaţii cu comunitatea;

8. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

9. asigură participarea copiilor şi tinerilor la activităţile de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

10. asigură intervenţie de specialitate, consiliere, psihoterapie individuală şi de grup;

11. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul individualizat de protecţie şi în planul de intervenţie specifică

12. urmăreşte modalităţi concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrare şi evoluţia beneficiarilor în cadrul centrului;

13. asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber;

14. asigură programe personalizate de consiliere şi/sau psihoterapie în scopul ieşirii din situaţia de criză ;

15. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

16. determină poziția copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecție propusă, asigurând cunoaşterea de către copil/tânăr a situației sale de fapt și de drept;

17. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

18. depune diligențele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului/tânărului;

19. asigură aplicarea dispozițiilor directorului executiv al Direcției Generale, precum şi a hotărârilor instanțelor de judecată;

20. acordă asistență părinților copilului/tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

21. sesizează serviciul competent din cadrul Direcției Generale pentru clarificarea situaţiei juridice a copiilor în centrul de primire în regim de urgenţă a copilului;

22. asigură asistență și sprijin persoanelor care sunt încredințate Direcției Generale și dobândesc capacitatea deplină de exercițiu, dacă își continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioada de până la 2 ani de la data dobândirii capacității depline de exercițiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistență de specialitate, precum și sprijin pentru definitivarea studiilor și integrarea lor socială;

23. ține evidența exactă a numărului de beneficiari ocrotiți în unitatea rezidențială, în acest sens, pentru fiecare copil/tânăr va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naștere și analizele medicale la zi);

24. primește beneficiari în unitatea rezidențială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin, respectiv a instanțelor de judecată ori a dispozițiilor directorului executiv al Direcției Generale;

25. comunică Direcției Generale toate situațiile și evidențele solicitate, în termenele stabilite;

26. urmărește și răspunde de situația școlară a copiilor/tinerilor, colaborând în acest sens cu unitățile de învățământ frecventate de către beneficiarii centrului;

27. răspunde de ținerea corectă a evidenței privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

28. acceptă donații materiale și financiare numai în baza contractelor și convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcției Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

29. ia măsuri de aplicare a normelor de protecție a muncii și de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor și a personalului centrului pe această linie;

30. ia măsuri de întreținere a localurilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în stare de funcționare;

31. răspunde de cheltuirea fondurilor bănești, potrivit actelor normative in vigoare;

32. solicită autorizațiile necesare în vederea funcționării centrului;

33. asigură curățenia în incinta centrului, anexelor și curților acestuia;

34. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea și distribuirea hranei;

35. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

36. ține o evidență strictă a alimentelor aflate în magazie și a celor date în consum pentru prepararea hranei;

37. ține evidența tuturor ajutoarelor primite;

38. răspunde de buna organizare a activităților din centru;

39. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

40. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și cu organismele private autorizate în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

41. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

c. modulul apartamente

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare în instituţie a copilului/tânărului aflat în dificultate;

3. determină poziţia copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către copil/tânăr a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

5. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului/tânărului;

6. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-severin, şi respectiv pe cele ale instanţelor de judecată, precum şi aplicarea dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

7. acordă asistenţă părinţilor copilului/tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

8. pregăteşte integrarea sau reintegrarea copilului/tânărului în familia sa naturală, într-o familie substituitvă temporară sau în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al copilului/tânărului cu părinţii sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă ori adoptivă;

9. asigură asistenţă şi sprijin persoanelor pe care le ocroteşte şi care dobândesc capacitatea deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacităţii depline de exerciţiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistenţă de specialitate, precum şi sprijin pentru definitivarea studiilor şi integrarea lor socială;

10. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în unitatea rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare copil va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

11. primeşte beneficiari în unitatea rezidenţială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin, şi respectiv celor ale instanţelor de judecată ori dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

12. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

13. urmăreşte şi răspunde de situaţia şcolară a copiilor/tinerilor, colaborând în acest sens cu unităţile de învăţământ frecventate de către beneficiarii centrului;

14. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

15. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convenţiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

16. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

17. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

18. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

19. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

20. asigură curăţenia în incinta centrului, anexelor şi curţilor acestuia;

21. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

22. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

23. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

24. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

25. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

26. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

27. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

28. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

29. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi cu organismele private autorizate în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

30. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

S). Complexul de Servicii Sociale Oraviţa

a. modulul căsuţe de tip familial pentru copii cu dizabilităţi

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în unitate;

2. asigură protecţia în regim rezidenţial a copiilor/tinerilor cu handicap şi/sau handicap sever, aflaţi în dificultate, urmărind recuperarea şi reabilitarea acestora;

3. asigură îngrijirea, asistenţa medicală, tratament de specialitate şi supravegherea permanentă a copiilor/tinerilor cu handicap şi/sau handicap sever, în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare;

4. organizează activităţi instructiv-educative şi activităţi ocupaţionale, ţinând seama de specificul deficienţei şi de vârsta copilului/tânărului;

5. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

6. asigură măsurile necesare pentru protecția și îngrijirea corespunzătoare în instuție a copilului/tânărului aflat în dificultate;

7. determină poziția copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecție propusă, asigurând cunoașterea de către copil/tânăr a situației sale de fapt și de drept;

8. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

9. depune diligențele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului/tânărului;

10. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului, a instanțelor de judecată, respectiv a dispozițiilor directorului executiv al Direcției Generale;

11. acordă asistență părinților copilului/tânărului cu handicap şi/sau handicap sever aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

12. pregăteşte integrarea sau reintegrarea copilului/tânărului în familia sa naturală, într-o familie substituitvă temporară sau în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spații special amenajate și a mijloacelor necesare pentru contactul personal și nemijlocit al copilului/tânărului cu părinții sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă ori adoptivă;

13. asigură asistență și sprijin beneficiarilor ocrotiţi în cadrul unităţii și dobândesc capacitatea deplină de exercițiu, dacă își continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacității depline de exercițiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistență de specialitate, precum și sprijin pentru definitivarea studiilor și integrarea lor socială;

14. ține evidența exactă a numărului de beneficiari ocrotiți în unitatea rezidențială, în acest sens, pentru fiecare copil va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naștere și analizele medicale la zi);

15. primește beneficiari în unitatea rezidențială numai pe baza hotărâriiâlor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin, respectiv a instanțelor de judecată ori a dispozițiilor directorului executiv al Direcției Generale;

16. comunică Direcției Generale toate situațiile și evidențele solicitate, în termenele stabilite;

17. urmărește și răspunde de situația școlară a beneficiarilor, colaborând în acest sens cu unitățile de învățământ frecventate de către beneficiarii centrului;

18. răspunde de ținerea corectă a evidenței privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

19. acceptă donații materiale și financiare numai în baza contractelor și convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

20. ia măsuri de aplicare a normelor de protecție a muncii și de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor și a personalului centrului pe această linie;

21. ia măsuri de întreținere a localurilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în stare de funcționare;

22. răspunde de cheltuirea fondurilor bănești, potrivit actelor normative in vigoare;

23. solicită autorizațiile necesare în vederea funcționării centrului;

24. asigură curățenia în incinta centrului, anexelor și curților acestuia;

25. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea și distribuirea hranei;

26. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

27. ține o evidență strictă a alimentelor aflate în magazie și a celor date în consum pentru prepararea hranei;

28. ține evidența tuturor ajutoarelor primite;

29. răspunde de buna organizare a activităților din centru;

30. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

31. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

32. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

33. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și cu organismele private autorizate în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

34. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

b. modulul recuperare/reabilitare

1. asigură măsurile necesare pentru îngrijirea medicală şi activităţi de recuperare corespunzătoare în instituție a copilului/tânărului aflat în dificultate;

2. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

3. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin;

4. acordă asistență părinților copilului/tânărului care beneficiază de programul de recuperare/reabilitare;

5. ține evidența exactă a numărului de beneficiari care frecventează programul de recuperare/reabilitare din cadrul unităţii rezidenţiale;

6. primește beneficiarii în unitatea rezidențială în cadrul programului de recuperare/reabilitare numai pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin;

7. comunică Direcției Generale toate situațiile și evidențele solicitate, în termenele stabilite;

8. urmărește și răspunde de situația școlară a copiilor, colaborând în acest sens cu unitățile de învățământ frecventate de către beneficiarii centrului;

9. acceptă donații materiale și financiare numai în baza contractelor și convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcției Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

10. ia măsuri de aplicare a normelor de protecție a muncii și de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor și a personalului centrului pe această linie;

11. ia măsuri de întreținere a localurilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în stare de funcționare;

12. răspunde de cheltuirea fondurilor bănești, potrivit actelor normative in vigoare;

13. solicită autorizațiile necesare în vederea funcționării centrului;

14. asigură curățenia în incinta centrului, anexelor și curților acestuia;

15. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea și distribuirea hranei;

16. organizează activități specifice pentru beneficiarii programului de recuperare/reabilitare;

17. ține evidența tuturor ajutoarelor primite;

18. răspunde de buna organizare a activităților din centru;

19. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

20. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și cu organismele private autorizate în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

21. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

T). Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş

a. modulul centru de plasament pentru copii cu dizabilităţi

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în unitate;

2. asigură protecţia în regim rezidenţial a copiilor/tinerilor cu handicap, aflaţi în dificultate, urmărind recuperarea şi reabilitarea acestora;

3. asigură îngrijirea, asistenţa medicală, tratament de specialitate şi supravegherea permanentă a copiilor/tinerilor cu handicap, în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare;

4. organizează activităţi instructiv-educative şi activităţi ocupaţionale, ţinând seama de specificul deficienţei şi de vârsta copilului;

5. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

6. asigură măsurile necesare pentru protecția și îngrijirea corespunzătoare în instuție a copilului/tânărului aflat în dificultate;

7. determină poziția copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecție propusă, asigurând cunoașterea de către copil/tânăr a situației sale de fapt și de drept;

8. acordă copilului/tânăr capabil de discernământ asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

9. depune diligențele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului/tânărului;

10. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului, a instanțelor de judecată, respectiv a dispozițiilor directorului executiv al Direcției Generale;

11. acordă asistență părinților copilului/tânărului cu handicap aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

12. pregăteşte integrarea sau reintegrarea copilului/tânărului în familia sa naturală, într-o familie substituitvă temporară sau în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spații special amenajate și a mijloacelor necesare pentru contactul personal și nemijlocit al copilului cu părinții sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă ori adoptivă;

13. asigură asistență și sprijin beneficiarilor ocrotiţi în cadrul unităţii și dobândesc capacitatea deplină de exercițiu, dacă își continuă studiile, celmult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioada de până la 2 ani de la data dobândirii capacității depline de exercițiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistență de specialitate, precum și sprijin pentru definitivarea studiilor și integrarea lor socială;

14. ține evidența exactă a numărului de beneficiari ocrotiți în unitatea rezidențială, în acest sens, pentru fiecare copil/tânăr va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naștere și analizele medicale la zi);

15. primește beneficiari în unitatea rezidențială numai pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin, respectiv a instanței de judecată ori a dispoziției directorului executiv al Direcției Generale;

16. comunică Direcției Generale toate situațiile și evidențele solicitate, în termenele stabilite;

17. urmărește și răspunde de situația școlară a beneficiarilor, colaborând în acest sens cu unitățile de învățământ frecventate de către beneficiarii centrului;

18. răspunde de ținerea corectă a evidenței privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

19. acceptă donații materiale și financiare numai în baza contractelor și convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcției Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

20. ia măsuri de aplicare a normelor de protecție a muncii și de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor și a personalului centrului pe această linie;

21. ia măsuri de întreținere a localurilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în stare de funcționare;

22. răspunde de cheltuirea fondurilor bănești, potrivit actelor normative in vigoare;

23. solicită autorizațiile necesare în vederea funcționării centrului;

24. asigură curățenia în incinta centrului, anexelor și curților acestuia;

25. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea și distribuirea hranei;

26. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

27. ține o evidență strictă a alimentelor aflate în magazie și a celor date în consum pentru prepararea hranei;

28. ține evidența tuturor ajutoarelor primite;

29. răspunde de buna organizare a activităților din centru;

30. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

31. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

32. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

33. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și cu organismele private autorizate în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

34. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

b. modulul recuperare/reabilitare

1. asigură măsurile necesare pentru îngrijirea medicală şi activităţi de recuperare corespunzătoare în instituție a copilului/tânărului care beneficiază de recuperare;

2. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

3. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin;

4. acordă asistență părinților copilului/tânărului care beneficiază de programul de recuperare/reabilitare;

5. ține evidența exactă a numărului de beneficiari care frecventează programul de recuperare/reabilitare din cadrul unităţii rezidenţiale;

6. primește beneficiarii în unitatea rezidențială în cadrul programului de recuperare/reabilitare numai pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin;

7. comunică Direcției Generale toate situațiile și evidențele solicitate, în termenele stabilite;

8. acceptă donații materiale și financiare numai în baza contractelor și convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcției Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

9. ia măsuri de aplicare a normelor de protecție a muncii și de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor și a personalului centrului pe această linie;

10. ia măsuri de întreținere a localurilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în stare de funcționare;

11. răspunde de cheltuirea fondurilor bănești, potrivit actelor normative in vigoare;

12. solicită autorizațiile necesare în vederea funcționării centrului;

13. asigură curățenia în incinta centrului, anexelor și curților acestuia;

14. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea și distribuirea hranei;

15. organizează activități specifice pentru beneficiarii programului de recuperare/reabilitare;

16. ține evidența tuturor ajutoarelor primite;

17. răspunde de buna organizare a activităților din centru;

18. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

19. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și cu organismele private autorizate în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

20. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

c. modulul garsoniere

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele tinerilor ocrotiţi în modulul garsoniere (tineri);

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare în apartamente şi garsoniere a tinerilor aflaţi în dificultate;

3. determină poziţia tânărului cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către tânăr a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă tinerilor asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei;

5. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe cele ale instanţelor de judecată, precum şi a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

6. acordă asistenţă familiei tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

7. pregăteşte integrarea sau reintegrarea tânărului în familia sa naturală sau într-o familie substitutivă temporară inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al tânărului cu familia sa sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă;

8. asigură asistenţă şi sprijin tinerilor care îşi continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacităţii depline de exerciţiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistenţă de specialitate, precum şi sprijin pentru definitivarea studiilor şi integrarea lor socială;

9. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în unitatea rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare tânăr va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

10. primeşte beneficiari în unitatea rezidenţială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe cele ale instanţelor de judecată ori a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

11. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

12. urmăreşte şi răspunde de situaţia şcolară a tinerilor, colaborând în acest sens cu unităţile de învăţământ frecventate de către beneficiarii centrului;

13. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

14. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

15. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

16. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

17. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

18. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

19. asigură curăţenia în incinta locaţiilor în care sunt ocrotiţi tinerii;

20. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

21. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

22. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

23. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

24. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

25. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

26. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

27. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

28. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

29. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

30. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi cu organismele private autorizate în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

31. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

d. modulul centru de îngrijire și asistență

 1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele beneficiarilor ocrotiţi în unitate;

 2. asigură beneficiarilor centrului cazarea permanentă, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare;

 3. asigură beneficiarilor asistenţa medicală, curentă şi de specialitate;

 4. asigură supravegherea permanentă şi îngrijirea beneficiarilor cu handicap mintal;

 5. asigură reabilitarea şi recuperarea beneficiarilor;

 6. întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii, activităţii de protecţie specială, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale sau judeţene în domeniu;

 7. organizează activităţi cultural – educative şi de socializare pentru beneficiari;

 8. organizează activităţi de terapie ocupaţională, de ergoterapie şi de animaţie;

 9. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile;

 10. asigură consilierea beneficiarilor şi a familiilor acestora;

 11. intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării abuzive;

 12. încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor să participe la viaţa socială a comunităţii, conform cerinţelor şi abilităţilor proprii;

 13. încurajarea beneficiarilor în vederea dezvoltării capacităţii de a duce o viaţă independentă;

 14. sprijină beneficiarii în desfăşurarea de activităţi ocupaţionale, inclusiv munca salaraiată;

 15. intervin în sensibilizarea comunităţii asupra nevoilor speciale ale beneficiarilor instituţionalizaţi, ducând o politică de schimbarea a mentalităţii, interne şi societare, faţă de persoanele cu handicap;

 16. asigură respectarea şi implementarea standardelor şi a strategiilor pe termen lung în domeniu;

 17. pune la dispoziţia beneficiarului adult cu handicap, pecum şi familiei acestuia materiale informative cu privire la serviciile furnizate de unitatea rezidenţială;

 18. efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de maxim 7 zile de la admiterea acestora în centru;

 19. asigură servicii beneficiarilor în vaza evaluării /reevaluării nevoilor individuale a fiecărui beneficiar în parte;

 20. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a beneficiarilor;

 21. ţine evidenţa la zi a numărului de beneficiari din centru;

 22. are obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare funcţionării centrului;

 23. asigură curăţenia în incinta centrului, anexe şi curte;

 24. ţine evidenţa strictă a alimentelor aflate în magazie;

 25. ţine evidenţa ajutoarelor / donaţiilor primite;

 26. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

U). Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa

a. modulul recuperare/reabilitare

1. asigură măsurile necesare pentru îngrijirea medicală şi activităţi de recuperare corespunzătoare în instituție a copilului aflat în dificultate;

2. acordă copilului capabil de discernământ asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

3. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin;

4. acordă asistență părinților copilului care beneficiază de programul de recuperare/reabilitare;

5. ține evidența exactă a numărului de beneficiari care frecventează programul de recuperare/reabilitare din cadrul unităţii rezidenţiale;

6. primește beneficiarii în unitatea rezidențială în cadrul programului de recuperare/reabilitare numai pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin;

7. comunică Direcției Generale toate situațiile și evidențele solicitate, în termenele stabilite;

8. acceptă donații materiale și financiare numai în baza contractelor și convențiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcției Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

9. ia măsuri de aplicare a normelor de protecție a muncii și de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor și a personalului centrului pe această linie;

10. ia măsuri de întreținere a localurilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în stare de funcționare;

11. răspunde de cheltuirea fondurilor bănești, potrivit actelor normative in vigoare;

12. solicită autorizațiile necesare în vederea funcționării centrului;

13. asigură curățenia în incinta centrului, anexelor și curților acestuia;

14. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea și distribuirea hranei;

15. organizează activități specifice pentru beneficiarii programului de recuperare/reabilitare;

16. ține evidența tuturor ajutoarelor primite;

17. răspunde de buna organizare a activităților din centru;

18. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

19. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și cu organismele private autorizate în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

20. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

b. modulul centru de îngrijire și asistență

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele beneficiarilor ocrotiţi în unitate;

2. asigură beneficiarilor centrului cazarea permanentă, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare;

3. asigură beneficiarilor asistenţa medicală, curentă şi de specialitate;

4. asigură supravegherea permanentă şi îngrijirea beneficiarilor cu handicap mintal;

5. asigură reabilitarea şi recuperarea beneficiarilor;

6. întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii, activităţii de protecţie specială, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale sau judeţene în domeniu;

7. organizează activităţi cultural – educative şi de socializare pentru beneficiari;

8. organizează activităţi de terapie ocupaţională, de ergoterapie şi de animaţie;

9. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile;

10. asigură consilierea beneficiarilor şi a familiilor acestora;

11. intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării abuzive;

12. încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor să participe la viaţa socială a comunităţii, conform cerinţelor şi abilităţilor proprii;

13. încurajarea beneficiarilor în vederea dezvoltării capacităţii de a duce o viaţă independentă;

14. sprijină beneficiarii în desfăşurarea de activităţi ocupaţionale, inclusiv munca salaraiată;

15. intervin în sensibilizarea comunităţii asupra nevoilor speciale ale beneficiarilor instituţionalizaţi, ducând o politică de schimbarea a mentalităţii, interne şi societare, faţă de persoanele cu handicap;

16. asigură respectarea şi implementarea standardelor şi a strategiilor pe termen lung în domeniu;

17. pune la dispoziţia beneficiarului adult cu handicap, pecum şi familiei acestuia materiale informative cu privire la serviciile furnizate de unitatea rezidenţială;

18. efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de maxim 7 zile de la admiterea acestora în centru;

19. asigură servicii beneficiarilor în vaza evaluării /reevaluării nevoilor individuale a fiecărui beneficiar în parte;

20. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a beneficiarilor;

21. ţine evidenţa la zi a numărului de beneficiari din centru;

22. are obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare funcţionării centrului;

23. asigură curăţenia în incinta centrului, anexe şi curte;

24. ţine evidenţa strictă a alimentelor aflate în magazie;

25. ţine evidenţa ajutoarelor / donaţiilor primite;

26. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

c. modulul apartamente

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele copiilor/tinerilor ocrotiţi în centrul de plasament;

2. asigură măsurile necesare pentru protecţia şi îngrijirea corespunzătoare în instituţie a copilului/tânărului aflat în dificultate;

3. determină poziţia copilului/tânărului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către copil/tânăr a situaţiei sale de fapt şi de drept;

4. acordă copilului/tânărului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

5. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului/tânărului;

6. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-severin, şi respectiv pe cele ale instanţelor de judecată, precum şi aplicarea dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

7. acordă asistenţă părinţilor copilului/tânărului aflat în dificultate, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;

8. pregăteşte integrarea sau reintegrarea copilului/tânărului în familia sa naturală, într-o familie substituitvă temporară sau în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al copilului/tânărului cu părinţii sau, după caz, cu familia/persoana substitutivă ori adoptivă;

9. asigură asistenţă şi sprijin persoanelor pe care le ocroteşte şi care dobândesc capacitatea deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile, cel mult până la vârsta de 26 de ani sau, după caz, pe o perioadă de până la 2 ani de la data dobândirii capacităţii depline de exerciţiu; în acest scop, acordă acestor persoane asistenţă de specialitate, precum şi sprijin pentru definitivarea studiilor şi integrarea lor socială;

10. ţine evidenţa exactă a numărului de beneficiari ocrotiţi în unitatea rezidenţială, în acest sens, pentru fiecare copil va exista un dosar care va cuprinde toate actele referitoare la beneficiarul respectiv (în plus, la dosar se vor găsi, certificatul de naştere şi analizele medicale la zi);

11. primeşte beneficiari în unitatea rezidenţială numai pe baza hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Caraş-Severin, şi respectiv celor ale instanţelor de judecată ori dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;

12. comunică Direcţiei Generale toate situaţiile şi evidenţele solicitate, în termenele stabilite;

13. urmăreşte şi răspunde de situaţia şcolară a copiilor/tinerilor, colaborând în acest sens cu unităţile de învăţământ frecventate de către beneficiarii centrului;

14. răspunde de ţinerea corectă a evidenţei privind numărul vizitelor efectuate la beneficiarii din centru;

15. acceptă donaţii materiale şi financiare numai în baza contractelor şi convenţiilor de colaborare încheiate de către directorul executiv al Direcţiei Generale cu diferite persoane fizice sau juridice (donatori sau sponsori);

16. ia măsuri de aplicare a normelor de protecţie a muncii şi de PSI, asigurând procurarea materialelor necesare, instruirea beneficiarilor şi a personalului centrului pe această linie;

17. ia măsuri de întreţinere a locaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în stare de funcţionare;

18. răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti, potrivit actelor normative in vigoare;

19. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;

20. asigură curăţenia în incinta centrului, anexelor şi curţilor acestuia;

21. respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;

22. organizează activităţi de informare, socializare, educare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii centrului;

23. asigură desfăşurarea activităţilor de socializare a beneficiarilor;

24. facilitează integrarea/reintegrarea beneficiarilor în comunitate;

25. ţine o evidenţă strictă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru prepararea hranei;

26. ţine evidenţa tuturor ajutoarelor primite;

27. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru;

28. răspunde de folosirea judicioasă a mijloacelor de transport din dotare, cu încadrarea în normativele de combustibil;

29. colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi cu organismele private autorizate în domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

30. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

V). Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa

1. comunică directorului executiv al Direcţiei Generale toate vizitele care se fac în unitate, cu excepţia vizitelor efectuate de către rudele beneficiarilor ocrotiţi în unitate;

2. asigură beneficiarilor centrului cazarea permanentă, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare;

3. asigură beneficiarilor asistenţa medicală, curentă şi de specialitate;

4. asigură supravegherea permanentă şi îngrijirea beneficiarilor cu handicap mintal;

5. asigură reabilitarea şi recuperarea beneficiarilor;

6. întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii, activităţii de protecţie specială, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale sau judeţene în domeniu;

7. organizează activităţi cultural – educative şi de socializare pentru beneficiari;

8. organizează activităţi de terapie ocupaţională, de ergoterapie şi de animaţie;

9. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile;

10. asigură consilierea beneficiarilor şi a familiilor acestora;

11. intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării abuzive;

12. încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor să participe la viaţa socială a comunităţii, conform cerinţelor şi abilităţilor proprii;

13. încurajarea beneficiarilor în vederea dezvoltării capacităţii de a duce o viaţă independentă;

14. sprijină beneficiarii în desfăşurarea de activităţi ocupaţionale, inclusiv munca salaraiată;

15. intervin în sensibilizarea comunităţii asupra nevoilor speciale ale beneficiarilor instituţionalizaţi, ducând o politică de schimbarea a mentalităţii, interne şi societare, faţă de persoanele cu handicap;

16. asigură respectarea şi implementarea standardelor şi a strategiilor pe termen lung în domeniu;

17. pune la dispoziţia beneficiarului adult cu handicap, pecum şi familiei acestuia materiale informative cu privire la serviciile furnizate de unitatea rezidenţială;

18. efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de maxim 7 zile de la admiterea acestora în centru;

19. asigură servicii beneficiarilor în vaza evaluării /reevaluării nevoilor individuale a fiecărui beneficiar în parte;

20. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a beneficiarilor;

21. ţine evidenţa la zi a numărului de beneficiari din centru;

22. are obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare funcţionării centrului;

23. asigură curăţenia în incinta centrului, anexe şi curte;

24. ţine evidenţa strictă a alimentelor aflate în magazie;

25. ţine evidenţa ajutoarelor / donaţiilor primite;

26. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

Capitolul V. Proceduri interne de semnalare și de investigare a cazurilor de violență asupra copilului

a. Procedura internă de semnalare a cazurilor de violenţă asupra copilului

Art. 25 (1) Orice angajat din cadrul Direcţiei Generale care, în cursul aducerii la îndeplinire a sarcinilor sale de serviciu are contact direct cu beneficiarii, trebuie să anunţe, în cel mai scurt timp posibil, în mod verbal (inclusiv telefonic) şi ulterior în scris, şeful ierarhic cu privire la situaţia de violenţă asupra copilului despre care a luat la cunoştinţă sau cu privire la suspiciunea asupra unui posibil caz de violenţă asupra copilului.

(2) Ulterior, la rândul său, şeful ierarhic al persoanei care formulează sesizarea are obligaţia de a anunţa imediat, prin mijloacele de comunicare anterior menţionate, directorul executiv adjunct de resort despre situaţia semnalată, angajat care va proceda la informarea de îndată, în acest sens, a directorului executiv.

Art. 26 (1) De asemenea, orice angajat care a luat la cunoştinţă despre o situaţie de urgenţă în care s-ar afla, la un moment dat, un copil, trebuie să apeleze imediat Telefonul Copilului 983 sau telefonul fix al Direcţiei Generale, în următoarele cazuri:

a. viaţa copilului este în pericol;

b. copilul este grav rănit;

c. copilul a suferit un abuz sexual;

d. copilul sub vârsta de 8 ani este lăsat singur în casă;

e. copilul solicită de urgenţă ajutorul;

f. copilul refuză să meargă acasă;

g. copilul este grav neglijat;

h. copilul este implicat în munci intolerabile.

(2) În situaţiile prevăzute la literele „a – c”, lit. „e” şi lit. „g”, orice angajat are obligaţia de a sesiza, de îndată şi cu prioritate, autorităţile abilitate să ia măsuri, în astfel de situaţii (spital, ambulanţă, poliţie, procuratură etc.) iar ulterior va urma procedura internă de semnalare a cazurilor de violenţă asupra copilului, procedură stabilită potrivit paragrafelor anterioare.

b. Procedura internă disciplinară de investigare a cazurilor de violenţă asupra copilului

Art. 27 (1) Orice angajat din cadrul Direcţiei Generale care, în timpul aducerii la îndeplinire a sarcinilor sale de serviciu, a săvârşit o acţiune care poate fi considerată ca fiind un act de violenţă asupra copilului va fi supus procedurii interne disciplinare de investigare stabilite în acest sens.

(2) Astfel, după luarea la cunoştinţă a situaţiei de violenţă asupra copilului, directorul executiv al Direcţiei Generale va numi o comisie de cercetare care va analiza circumstanţele producerii evenimentului vizat şi respectiv va întocmi un raport de cercetare, în acest sens. În funcţie de concluziile şi propunerile formulate în conţinutul raportului de cercetare, directorul executiv al Direcţiei Generale fie va dispune aplicarea unor sancţiuni disciplinare corespunzătoare faţă de angajaţii care se fac vinovaţi de săvârşirea unor astfel de fapte reprobabile, urmând să sesizeze totodată dacă este cazul şi alte autorităţi abilitate (spital, ambulanţă, poliţie, procuratură etc.), fie va stabili clasarea sesizărilor care se dovedesc a fi netemeinice şi neconforme cu realitatea.

 

Capitolul VI. Dispoziţii finale

 

Art. 28. (1) Salariaţii Direcţiei Generale au fie calitatea de funcţionari publici, fie pe cea de funcţionari contractuali, în funcţie de natura juridică a raporturilor de muncă stabilite în acest sens.

(2) Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale se supun prevederilor legale care reglementează statutul funcţionarului public, iar angajaţii contractuali ai acestei instituţii publice se supun dispoziţiilor legale cuprinse în legislaţia muncii.

Art. 29. (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor de specialitate din cadrul Direcţiei Generale sunt stabilite prin Regulementul de Organizare şi Funcţionare şi respectiv prin Regulamentul de Ordine Interioară ale acestei instituţii publice.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor Direcţiei Generale sunt stabilite prin fişele posturilor pe care le ocupă aceşti angajaţi, documente care vor fi întocmite sau, după caz, actualizate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Informarea permanentă a funcţionarilor Direcţiei Generale se realizează potrivit sistemului ierarhic, prin comunicare directă şi/sau prin şedinţe operative de lucru, organizate săptămânal cu şefii de compartimente, precum şi prin intermediul sistemului informatic de care dispune această instituţie publică.

Art. 30. (1) Angajarea şi promovarea personalului Direcţiei Generale se realizează, de către directorul executiv, pe baza de concurs sau examen, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Contractele de muncă ale salariaţilor Direcţiei Generale se încheie de regulă pe perioadă nedeterminată, cu excepţia asistenţilor maternali profesionişti şi a cazurilor în care, prin lege, se prevede existenţa unei perioade de probă, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 31. (1) Personalul Direcţiei Generale are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu beneficiari acestei instituţii publice, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.

(2) Nerespectarea confidenţialităţii informaţiilor pe care le obţin în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii atrage, pe lângă sancţiunile prevăzute de lege, şi încetarea imediată a raporturilor de muncă ale salariaţilor vinovaţi.

Art. 32. (1) Răspunderea angajaţilor Direcţiei Generale poate fi disciplinară, administrativă, materială sau penală, după caz.

(2) Sancţionarea disciplinară a salariaţilor Direcţiei Generale se realizează de către directorul executiv, prin dispoziţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei Generale se va realiza potrivit art. 23 din prezentul regulament.

Art. 33. Salarizarea personalului din cadrul Direcţiei Generale se va realiza potrivit legislaţiei în vigoare din această materie.

Art. 34. Dispoziţiile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează domeniile de activitate vizate, precum şi materiile incidente acestora, inclusiv hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

PREŞEDINTE, AVIZAT :

conf. univ. dr. Ion Imbrescu DIRECTOR EXECUTIV,

prof. univ. dr. Ana Vasile

ÎNTOCMIT:

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

jr. Virgil Popa