REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ”

  >  DGASPC   >  Regulamentul de organizare si functionare   >  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ”

                                                                                                  

Anexa nr. 12 la hotărârea nr. 123/22.06.2017    

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ

ARTICOLUL 1

DEFINIŢIE

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş,aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturi și obligații precum și condiții de sistare a serviciilor acordate.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii ”Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeș, cod serviciu social: nr. 8790CR-PFA-I, este înființat şi funcţionează ca serviciu social cu cazare, cu rang de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea furnizorului Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Caraș-Severin, acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 000262/22.04.2014, CUI 25122011, cu sediul în municipiul Caransebeș, str. Spitalului, nr. 10A, judeţul Caraş-Severin.

(2)Antetul documentelor şi cel al corespondenţei emise la nivelul centrului va avea următorul conţinut: „România / Judeţul Caraş-Severin / Consiliul Judeţean / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului / Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş/ „.

(3) Serviciul social Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeşdispune de cont propriu în bancă şi are ştampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conţinut:România / Caraş-Severin / Consiliul Judeţean / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului / Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş’’+ semnul grafic. 

ARTICOLUL 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

(1) Scopul serviciului social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” este: diminuarea cerşetoriei, combaterea excluziunii sociale, exploatării persoanelor adulte fără adăpost din judeţul Caraş-Severin prin contribuirea la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi susţinerea incluziunii sociale ale acestei categorii de beneficiari prin servicii sociale.

(2) Obiectul de activitate al serviciului social“Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş”consta în  acordarea de servicii sociale specializate, respectiv:

 1. îngrijire personală;
 2. supraveghere;
 3. consiliere psihologică şi suport emoţional;
 4. consiliere şi informare;
 5. reintegrare familială şi comunitară;
 6. cazare pe perioadă determinată, respectiv pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire de încă 1 an sau cazare pe timp de noapte şi/sau tranzit;
 7. masă inclusiv preparare hrană caldă şi servirea hranei;
 8. menaj;
 9. curăţenie;
 10. alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, orientare vocaţională, consiliere juridică, pază, alte activităţi administrative etc.

(3)Capacitatea de găzduire a centrului este de 80 de locuri cu rezidență temporară.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  cadrul serviciului social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” sunt persoane adulte fărăadăpost.

(5)Serviciul social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” are următoarele obiective principale:

– reintegrarea socială a persoanelor aflate în stradă;

– informarea și sensibilizarea opiniei publice;

– estomparea marginalizării persoanelor dependente de stradă;

– asigurarea de formare/perfecționare a personalului care lucrează cu și pentru persoanele adulte fără adăpost.

 

ARTICOLUL 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINŢARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

(1)Serviciul social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011a asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Anexa nr. 4 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost) la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

(3) „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” este înființat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 190/2008 cu modificările și completările ulterioare,reorganizat prinHotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.31/2016 în urma căreia centrul poarta denumirea de „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş„ şi din nou reorganizat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 86/20.04.2017, în urma căreia instituţia trece în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopiluluiCaraş-Severin.

ARTICOLUL 5

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social”Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” este organizat și funcționează ca serviciu social cu cazare, cu rang de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea furnizorului Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Caraș-Severin.

(2) În temeiul prerogativelor sale, Consiliul Județean Caraș-Severin aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale serviciului social în  cauza, asigurând totodată finanțarea activităților pe care le implică funcționarea acestei entități de profil.

(3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin va asigura coordonarea metodologică a activităților de specialitate desfășurate în cadrul serviciului social “Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş,” monitorizând, coordonând și controlând modul în care sunt acordate beneficiarilor următoarele servicii de profil:

 • găzduire pe perioadă determinată;
 • asigurarea hranei;
 • asistență medicală în ambulator;
 • îngrijire personală;
 • supraveghere;
 • consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), informare și suport emoțional;
 • integrare/reintegrare familială și socială;
 • socializare și petrecerea timpului liber.

(4)Serviciul social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” va gestiona în mod corespunzător fondul arhivistic și documentaristic constituit cu privire la beneficiarii acestui serviciu social, păstrând și utilizând în mod adecvat documentele de specialitate referitoare la situația socio-medicală a beneficiarilor, potrivit legii, sub directa supraveghere a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

 (5) Fondul arhivistic și documentaristic al serviciului social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” se păstrează la sediul acestei instituții, urmând să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin la solicitarea acestui furnizor de servicii sociale, xerocopii ale documentelor în cauză.

(6) Serviciul social “Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş,” va permite personalului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin accesul în incinta unității, precum și accesul la beneficiarii centrului și respectiv la documentele/informațiile referitoare la aceștia.

ARTICOLUL 6

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE

(1) Serviciul social„Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale integrate prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” sunt următoarele:

 1. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. deschiderea către comunitate;
 5. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. asigurarea în mod adecvat a unor modelede rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de discernământ, precum şi de capacitatea de exerciţiu;
 8. facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 9. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 10. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 11. preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în comunitate, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 12. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 13. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 14. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 15. colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială local, precum și cu celelalte entități de specialitate cu atribuții în

 

ARTICOLUL 7

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” sunt:

 1. persoane fără locuinţă;
 2. oamenii străzii care neglijează igiena, sănătatea şi educaţia;
 3. persoane care sunt marginalizate printr-o izolare geografică sau socială şi nu au nici o sursă de venit;
 4. persoane care în urma unor calamităţi naturale au rămas temporar fără locuinţă;
 5. persoane vârstnice fără venituri sau cu venituri foarte mici, fără locuinţă;
 6. persoane aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt (acte necesare):

 1. proces-verbal de predare-primire beneficiar de către organele de poliție, după caz;
 2. cerere de admitere, după caz;
 3. referat personal de specialitate și decizia de admitere aprobată de directorul instituției;
 4. contractul de prestare servicii sociale;
 5. informarea conducerii Direcţiei Generale de Asistenta Sociala și Protecţia Copilului Caraş-Severin în fiecare zi de luni a săptămânii, pentru săptămâna anterioara, cu privire la beneficiarii intrați și/sau ieşiți din centru în  perioada raportata.

(3) Condiții de încetare a serviciilor:

Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc servicii în centrul rezidenţial pe perioada pe care o doresc, cu încadrare în perioada maxim admisă, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de furnizare servicii;

Situaţiile  în care centrul încetează acordarea serviciilor către beneficiar sunt:

– în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voinţă;

– în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, retragerea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Direcţia Generala de Asistenta Sociala și Protecţia Copilului Caraş-Severin, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);

– în caz de deces al beneficiarului;

– când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar sau acesta are o atitudine necorespunzătoare în cadrul centrului, periclitându-și propria persoană și/sau pe cele ale celorlalţi beneficiari ori ale angajaţilor, încetarea/sistarea serviciilor, se realizează prin decizia directorului.

Acte necesare:

 • Cerere de sistare servicii întocmită de beneficiar, după caz;
 • Referat de sistare a serviciilor acordate având acordul prealabil al Consiliului Consultativ, daca este cazul;
 • Decizia de sistare a serviciilor acordate a  directorului instituției;
 • Certificat de deces.

Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, motivele încetării serviciilor, datele de transmitere a notificărilor către serviciile publice de asistenţă socială, destinatarii notificărilor (denumire, adresă, telefon, e-mail).

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş”au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
 4. d) să li se asigure în măsura în  care este posibil continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cat se menţincondiţiile care au generat situaţia de dificultate:
 5. e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) sa li se respecte toate drepturile prevăzute de lege.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 4. e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 8

ACTIVITĂŢI ŞI FUNCŢII 

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale integrate în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  2. găzduire pe perioadă determinată, respectiv pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire cu încă 1 an sau cazare pe timp de noapte şi/sau tranzit;
  3. îngrijire personală;
  4. supraveghere;
  5. consiliere psihologică şi suport emoţional;
  6. consiliere şi informare;
  7. reintegrare familială şi comunitară;
  8. asigurarea hranei;
  9. curăţenie;
  10. alte activităţi, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, orientare vocaţională, consiliere juridică, pază, alte activităţi administrative, etc.
  11. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. materiale informative privind activităţile derulate și serviciile oferite în centru;
 3. elaborarea unui ghid al beneficiarilor;
 4. informarea periodica (lunara) a beneficiarilor cu privire la activitatea centrului;
 5. promovarea în mass-media a activităţii centrului:
 6. participarea la acțiuni comune organizate de către și/ sau împreună cu alte entități investite cu atribuții în acest domeniu de activitate.

c)de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1. sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile consemnate în Carta drepturilor beneficiarilor;
 2. sunt elaborate chestionare de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată de centru;
 3. promovarea drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora în mass-media.
 4. d) de asigurarea calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 5. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 6. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 7. dezvoltarea de strategii de socializare în vederea reintegrării sociale beneficiarilor;
 8. determinarea gradului de satisfacție al beneficiarilor cu privire la serviciile acordate;
 9. respectarea standardelor minime de calitate aferente centrului.
 10. e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 11. de administrare şi coordonare a resurselor pe care le are la dispoziție în scopul acordării unor servicii de calitate;
 12. întocmirea și executarea potrivit legii a bugetului centrului;
 13. gestionarea eficienta și corespunzătoare a bunurilor materiale aparținând centrului;
 14. gestionarea corespunzătoare a resurselor umane;
 15. gestionarea corespunzătoare a resurselor financiare alocate centrului;

 

ARTICOLUL 9

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI

 ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL

(1)Serviciul social „Centrul rezidenţial de asistenţă şi reintegrare socială pentru persoane fără adăpost Caransebeş” funcţionează cu un număr maxim de 28 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 31/27.01.2016, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor privind procentul de 60% – personal de specialitate, din care:

a)personal de conducere: 3 posturi, din care: director,coordonator personal de specialitate (șef serviciu) și contabil șef;

b)personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 19 posturi,  din care 1 post de conducere –coordonator personal de specialitate (șef serviciu) şi 18 posturi de execuţie, respectiv :

– asistent medical – 4 posturi;

– asistent social – 2 posturi;

– psiholog practicant – 1 post;

– îngrijitoare – 11 posturi.

 1. c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 9posturi, din care 2 posturi de conducere – director şicontabil şef şi 7 posturi de execuţie, respectiv:

– consilier – 1 posturi;

– consilier juridic – 1 posturi;

– inspector de specialitate – 1 posturi;

– administrator – 1 post;

– magaziner – 1 post;

– muncitor calificat (bucătar) – 2 posturi.

Personalul de specialitate reprezintă 64,29% din totalul personalului.

 

ARTICOLUL 10

Personalul de conducere

(1)Personalul de conducere din cadrul „Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” este:

 1. director ;
 2. coordonator personal de specialitate (sef serviciu);
 3. contabil șef.

(2)Atribuţiile personalului de conducere sunt:

1.Atribuțiile directorului, Cod COR: 111207:

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului conform următoarei structuri organizatorice:
 • Serviciul Financiar-Contabil, care cuprinde;
 • Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • Compartimentul Financiar-Contabil;
 • Compartimentul Administrativ.
 • Serviciul Asistenţă Socială, care cuprinde:
 1. Compartimentul Asistenţă Socială şi Psihologică;
 2. Compartimentul Asistență Medicală;
 3. Compartimentul Îngrijire.
 4. b) la propunerea comisiei de cercetare disciplinară decide acordarea sancţiunilor disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 5. c) elaborează, cu avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Consiliului Județean Caraș-Severin;
 6. d) aprobă participarea personalului din cadrul centrului la programele de instruire şi perfecţionare;
 7. e) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 8. f) întocmeşte raportul anual de activitate;
 9. g) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului.
 10. h) propune Consiliului Judeţean Caraș-Severin aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal al centrului, cu avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin;
 11. i) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 12. j) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului;
 13. k) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 14. l) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 15. m) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 16. n) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și Consiliul Județean Caraș-Severin, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 17. o) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul centrului, în condițiile legii;
 18. p) întocmește proiectul bugetului propriu al centrului și contul de încheiere a exercițiului bugetar, având calitatea de ordonator terţiar de credite;
 19. q) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 20. r) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 21. s) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

ș) în îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul emite decizii;

 1. t) în caz de absență din instituție, atribuțiile directorului sunt îndeplinite de drept de seful de serviciu sau de altă persoană nominalizată de acesta prin act administrativ;

ț) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărârile Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și prin Hotărâri ale Consiliului Consultativ.

 1. Atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate (șef serviciu), (Cod COR 111225):
 2. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul următoarei structuri organizatorice:
 • Compartimentul Asistenţă Socială şi Psihologică;
 • Compartimentul Asistenţă Medicală;
 • Compartimentul Îngrijire.
 1. b) elaborează, rapoartele privind activitatea entităților coordonate, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă directorului centrului;
 2. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 3. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 4. e) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii entității coordonate;
 5. f) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 6. g) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului;
 7. h) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 8. i) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 9. j) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și Consiliul Județean Caraș-Severin, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 10. k) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

l îndeplinește de drept atribuțiile directorului în cazul absenței acestuia din instituție și nu a fost desemnat alt angajat în acest sens;

 1. m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărârile Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, ale directorului centrului și prin hotărâri ale Consiliului Consultativ.
 2. 3. Atribuțiile contabilului șef (Cod COR 121120):
 3. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului din cadrul Serviciului Financiar-Contabil, Juridic, Resurse Umane și Administrativ, care cuprinde:
 • Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Administrativ;
 • Compartimentul Financiar-Contabil;
 1. b) elaborează rapoartele privind activitatea entităților coordonate, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă directorului centrului;
 2. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 3. d) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţi financiar-contabile a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 4. e) asigură, organizează şi gestionează în mod eficient integrităţii întregului patrimoniu al serviciului social în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale centrului;
 5. f) organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 6. g) urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);
 7. h) organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control;
 8. i) răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul societăţii şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. j) răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de circuitul lor în cadrul centrului. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia celui care îl întocmeşte, semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în aceasta;
 10. k) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin odată pe an, pe parcursul funcţionarii sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de câte ori directorul instituţiei o cere;
 11. l) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 12. m) răspunde de evidenţa formularelor cu regim special;
 13. n) organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;
 14. o) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora;
 15. p) asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 16. r) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
 17. s) supraveghează reconcilierea şi închiderea conturilor;

ş) asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

 1. t) efectuează analiza financiar contabilă pe baza de bilanţ, pe care o prezintă Consiliului Consultativ spre avizare şi Consiliului Judeţean spre aprobare;

ţ) este consultat de către conducerea centrului în probleme care sunt de competenţa serviciului;

 1. u) avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli-venituri, bilanţ, analize de sistem, tehnică de calcul;
 2. v) participă la susţinerea şi discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului;
  – întocmeşte aprecieri asupra activităţii desfăşurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
 3. x) răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

– reprezintă instituţia în cazurile încredinţate prin delegare;

– întocmește și comunică lunar formularul M500 „Declaraţie privind informaţiile detaliate de încadrare si salarizare a personalului plătit din fonduri publice” – Raportare personal instituții publice privind personalul centrului.

 1. y) răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilităţii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;
 2. w) răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

            (3)  Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen în condițiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere de director, precum şi de coordonator personal de specialitate trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de contabil-şef trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate, să aibă studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licență și master, vechime efectivă de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil, precum și cunoștințe de operare calculator.

(6) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Consiliul consultativ

(1) Consiliul Consultativ este o structură care asigură:

 1. a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale integrate, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a „Centrului rezidenţial de asistenţă şi reintegrare socială pentru persoane fără adăpost Caransebeş „, a respectării standardelor minime de calitate;
 2. b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea centrului.

(2) Consiliul consultativeste compus din 5 membri, astfel: 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraș-Severin, 1 reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, 2 reprezentanţi al beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic și validaţi de Consiliul JudeţeanCaraş-Severin.

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale integrate (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);
 2. b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;
 3. c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului.

ARTICOLUL 12

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE ŞI AUXILIAR

(1) Personalul de specialitate al „Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş”se află în subordinea șefului de serviciu – coordonator de specialitate, iar potrivit organigramei şi statului de funcţii cuprinde următoarele posturi:

 1. a) Asistent social, Cod COR: 263501, cu următoarele atribuții:
 2. Stabilește o relație de încredere cu beneficiarii Centrului;
 3. Contactarea familiei lărgite şi încurajarea menţinerii legăturilor cu aceasta;
 4. Sprijinirea beneficiarilor în luarea unei decizii referitoare la viitorul lor;
 5. Facilitarea accesului la serviciile sociale guvernamentale şi neguvernamentale existente în vederea menţinerii nucleului familial;
 6. Asigurarea întrevederilor individuale cu beneficiarii Centrului;
 7. Consilierea beneficiarilor pentru stabilirea priorităților acestora;
 8. Participă la dezvoltarea activităţilor de grup;
 9. Promovarea cursurilor de calificare/recalificare pentru beneficiari;
 10. Cunoaşterea, respectarea şi furnizarea de informaţii referitoare la drepturile omului;
 11. Informarea beneficiarilor asupra legislaţiei privind familia şi, asupra legislaţiei muncii şi protecţiei sociale;
 12. Realizarea unei atitudini pozitive a beneficiarilor şi creşterea încrederii în sine, printr-o prezenţă pozitivă (ascultându-i pe beneficiari, încurajându-i şi respectându-i) ;
 13. Consilierea în vederea rezolvării problemelor beneficiarilor ;
 14. Dezvoltarea de strategii de socializare în vederea reintegrării sociale a beneficiarilor;
 15. Participarea la întâlnirile de lucru ale echipei;
 16. Dezvoltarea şi menţinerea unei bune colaborări cu membrii echipei care lucrează în Centru ;
 17. Participarea/ convocarea, la nevoie, a şedinţelor de caz;
 18. Respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor interne  ale Centrului;
 19. Respectarea principiilor confidenţialităţii;
 20. Să ofere, cu profesionalism, consiliere de specialitate atât persoanelor aflate în dificultate cât şi familiilor aflate în stare de nevoie sau în situații de criză;
 21. Să monitorizeze respectarea drepturilor persoanelor prin: centralizarea şi sintetizarea tuturor informaţiilor, din acest domeniu, pe care le obţine şi le utilizează;
 22. Să prezinte directorului, spre verificare şi avizare documentaţia care va fi comunicată unor instituţii/ organisme publice ori private;
 23. Pregăteşte (aranjează, numerotează şi leagă) pentru arhivare documentele compartimentului din care face parte potrivit organigramei şi le predă apoi responsabilului cu arhivarea în baza procesului verbal de predare-primire.
 24. Ergoterapia, după caz;
 25. Reinserţia prin muncă, după caz.
 26. b) Psiholog, Cod COR: 263411, cu următoarele atribuții:
  1. Utilizează cunoştinţele de specialitate în beneficiul persoanelor fara adapost;
  2. Pe timpul desfăşurării activităţilor respectă demnitatea, viaţa particulară şi libertatea persoanelor;
  3. Stabileşte diagnosticul şi elaborează, Programul de intervenţie specializat (interventie in situatie de criza,, reabilitare, consiliere) pentru fiecare caz în parte;
  4. Colaborează cu asistentul social, asistentul medical şi ceilalţi factori de răspundere pentru atingerea obiectivelor propuse;
  5. Participă în cadrul comisiei multidisciplinare pentru fixarea unui diagnostic corect, menţine legătura cu specialiştii direct implicaţi;
  6. Menţine legătura periodic cu familiile beneficiarilor sau cu alte persoane de suport;
  7. Efectuează periodic evaluări pentru o monitorizare cât mai eficientă a fiecărui caz;
 27. Dezvoltă şi menţine un climat de colaborare şi întrajutorarea cu membrii echipei de lucru din Centru;
 28. Informează Directorul Centrului când intervin modificări în activitate;
 29. Poate invoca necesitatea organizării de întruniri a echipei de specialişti în regim de urgenţă;
 30. Răspunde la solicitările Consiliului Judeţean Caraş-Severin, informând Directorul Centrului;
 31. Respectă normele de folosire a calculatorului şi a altor echipamente de birotică din instituţie;
 32. Face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii activităţilor pe linie de specialitate în punctele ce depăşesc limitele de competenţă a funcţiei din interior : urmare a unor programe terapeutice şi investigări de specialitate;
 33. Respectă Codul Deontologic şi cel de conduită al personalului contractual din instituţii publice;
 34. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe linie de serviciu;
 35. Respectă măsurile de siguranţă, sănătate şi siguranţă împotriva incendiilor.
 36. Răspunde de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea documentelor preluate, precum şi de cea a informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 37. Îndeplineşte, în cel mai scurt timp, orice sarcină repartizată de către directorul Centrului şi persoanele competente din cadrul Consiliului Judeţean, iar în caz de nerezolvare să comunice, de îndată, acest fapt persoanei care i-a repartizat sarcina;
 38. Răspunde în faţa directorului Centrului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor care îi revin la locul de muncă;
 39. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de directorul Centrului;
 40. Respectă, în orice situaţie, prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului şi prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al Centrului;
 41. Facilitează accesul beneficiarilor la serviciile sociale guvernamentale şi neguvernamentale existente;
 42. Tratează pe toţi beneficiarii şi pe colegii de muncă, în mod egal şi cu respect;
 43. Nerespectarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute prin exercitarea atribuţiilor de serviciu, pretinderea ori primirea de foloase necuvenite pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor care îi revin la locul de muncă, sustragerea din ajutoarele materiale preluate de către Centru şi destinate beneficiarilor aflaţi în dificultate sau familiilor aflate în stare de nevoie, atrage, pe lângă sancţiunile prevăzute de lege şi încetarea imediată a contractului de muncă;
 44. Ergoterapie, după caz.

c)Asistent medical generalist, Cod COR: 325901, cu următoarele atribuții:

 1. Asigură asistență medicala specializată pentru beneficiari;
 2. Depune diligenţe pentru tratarea şi recuperarea beneficiarilor;
 3. Aplică și răspunde de respectarea normelor sanitare în vigoare în ceea ce privește starea igienică a Centrului, potrivit indicațiilor organelor abilitate și anunță orice  semne de boală medicului de familie,dupa caz;
 4. Efectuează zilnic triajul epidemiologic al beneficiarilor;
 5. Completează fișa de consultație medicală pentru fiecare  beneficiar acceptat în Centru;
 6. Efectuează și răspunde de tratamentul injectabil și supraveghează administrarea tratamentului oral;
 7. Efectuează tratamentul prescris de medic pentru beneficiarii bolnavi;
 8. Ține evidența controlului medical al personalului care este obligat de lege la control periodic;
 9. Asistă beneficiarii (când situația o impune) pe timpul efectuării igienei corporale;
 10. Se preocupă şi realizează efectiv  înscrierea la medicul de familie a beneficiarilor (atunci când este cazul);
 11. Participă laîntocmirea listei zilnice şi săptămânale de alimente împreuna cu administratorul unității;
 12. Tratează pe toţi beneficiarii și pe colegii de muncă, în mod egal și cu respect.
 13. Se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale şi participă la cursurile organizate în acest sens, sau în cadrul schimburilor de experienţă;
 14. Răspunde de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea documentelor preluate, precum şi de cea a informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
 15. Întocmeşte bonurile de consum pentru medicamentele şi materialele sanitare folosite;
 16. Se încarcă şi se scade în fişele de magazie cu medicamentele şi materialele sanitare necesare sau folosite;
 17. Pregăteşte (aranjează, numerotează şi leagă) pentru arhivare documentele compartimentului din care face parte potrivit organigramei şi le predă apoi responsabilului cu arhivarea în baza procesului verbal de predare-primire.

d)Îngrijitoare, Cod COR: 532104, cu următoarele atribuții:

 1. Consemnează în caietul de proces-verbal la predarea schimbului, toate activităţile şi problemele ivite şi menţionează numele beneficiarului care a cauzat probleme, aducând evenimentele mai deosebite şi în atenţia directorului;
 2. Se ocupă de curăţenia dormitoarelor, coridoarelor şi casa scărilor (prin spălare şi dezinfectare), folosind raţional materialele de curăţenie şi solicitând suplimentarea lor în caz de nevoie;
 3. Se ocupă de curăţenia curţii şi spaţiilor din jurul centrului;
 4. În timpul efectuării curăţeniei în dormitoare, controlează noptierele şi dulapurile beneficiarilor, care vor fi curăţate ori de câte ori e nevoie;
 5. Se ocupă de păstrarea curată a lenjeriilor de pat şi de corp a beneficiarilor, care vor fi schimbate ori de câte ori e nevoie;
 6. Se ocupă de menţinerea igienei personale a beneficiarilor, ajutându-i la spălat;
 7. Asigură servirea mesei la sala de mese, iar pentru beneficiarii imobilizaţi la pat asigură hrana şi apa necesară;
 8. Va face zilnic curăţenie la sala de mese împreună cu beneficiarul de serviciu;
 9. Sub îndrumarea asistentei de serviciu se va preocupa de controlarea beneficiarilor noi, efectuarea triajului epidemiologic, îmbăierea lor, aranjarea hainelor în dulap şi depunerea hainelor murdare la spălătoria unităţii;
 10. Va aduce la cunoştinţa administratorului toate defecţiunile din dormitoare, baie şi sala de mese sesizate în timpul programului;
 11. In caz de incendiu sau alte calamitaţi participa la evacuarea beneficiarilor și a personalului din Centru, anunţând imediat organele abilitate;
 12. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de director.

 

ARTICOLUL 13

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul administratival „Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş” asigură activităţile auxiliare ale serviciului: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii, etc. şi cuprinde conform organigramei şi statului de funcţii următoarele posturi:

a)Consilier juridic, Cod COR- 261103 cu următoareleatribuţii:

 1. Consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile care fac parte din sfera specifică de activitate (resurse umane și asistenta sociala);
 2. Răspunde de întocmirea, completarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor personale ale angajaţilor în conformitate cu prevederile legale, urmăreşte întocmirea dosarelor de pensii pentru personalul care se pensionează din cadrul Centrului, şi asigură depunerea lor în termen la organele de specialitate;
 3. Participă la tehnoredactarea şi perfectarea contractelor de orice fel, la concilierea litigiilor contractuale şi avizează aceste documente din punct de vedere al legislaţiei;
 4. Execută lucrări de modificare, redistribuire, detaşare sau încetarea raporturilor de serviciu şi a contractului de muncă pentru personalul din cadrul Centrului;
 5. Acordă asistenţă şi consultanţă juridică beneficiarilor Centrului;
 6. Urmăreşte şi intervine ca beneficiarii de servicii din cadrul Centrului să aibă respectate toate drepturile legale;
 7. Reprezintă instituţia în instanţe şi asigură probatoriul necesar în cauze;
 8. Întocmeşte potrivit legii, împreună cu directorul graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare al acestuia şi de acordare a concediilor suplimentare şi fără plată pentru personalul din cadrul Centrului;
 9. Redactează acte juridiceîn domeniul resurse umane și asistenta sociala, care privesc instituţia;
 10. Întocmeşte şi vizează juridic deciziile Directorului, în domeniul Resurse umane (decizii de modificări salariale, decizii de acordare a claselor de salarizare, decizii de constituire comisii, decizii schimbare gradaţii şi acordare clase de salarizare, etc.);
 11. Înregistrează, comunică și păstrează deciziile emise de directorul Centrului;
 12. Răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea registrului general de evidenţa a salariaţilor în conformitate cu prevederile legale şi asigură transmitereaîn termen a registrului electronic general de evidenţă a salariaţilor;
 13. Responsabil cu întocmirea / păstrarea Registrului de riscuri, la nivel de compartiment;
 14. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic primite spre avizare;
 15. În limitele stabilite de conducere, reprezintă instituţia în relaţiile :
  1. cu autorităţile şi alte instituţii publice;
  2. cu persoane juridice private;
  3. cu organizaţii internaţionale
 16. Răspunde la adresele altor instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, în limitele competenţelor ce îi revin;
 17. Răspunde de păstrarea secretului în probleme de personal şi a dosarului personal;
 18. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în centru sau după caz, din alte structuri din afara acestuia;
 19. Întocmeşte şirăspunde de păstrarea documentaţiei necesare în vederea desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, precum şi a concursurilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului;
 20. Propune conducerii instituţiei, măsuri legale, atunci când constată abateri accidentale de muncă sau abateri disciplinare;
 21. Informează directorul Centrului cu privire la orice schimbare sau modificare survenita la locul de munca, în perioada când acesta lipseşte;
 22. Ţine evidenţa prezenţei la lucru, întocmeşte pontajele;
 23. Ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, nemotivatelor, pensionărilor;
 24. Răspunde de calculul salariilor brute şi actualizareastatelor de funcţiuni şi tabelelor cu angajaţii în baza structurii organizatorice aprobate;
 25. Transmiterea la biroul contabil a modificărilor ce apar la salarizare(încadrări, desfaceri de contracte individuale de muncă, modificări de salarii etc.);
 26. Întocmirea adeverinţelor de orice tip;
 27. Studierea legislaţiei muncii în vigoare;
 28. Respectă secretul profesional;
 29. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de directorul Centrului;
 30. Nerespectarea prezentelor atribuţii constituie abatere disciplinară și va fi sancţionată de conducătorul instituţiei în conformitate cu prevederile Codului Muncii.
 31. b) Consilier (economic), Cod COR: 242201, cu următoareleatribuţii:
 32. Să îndeplinească, în cel mai scurt timp, orice sarcină repartizată de către directorul Centrului iar în caz de nerezolvare să comunice, deîndată, acest fapt.
 33. Angajează unitatea prin semnătura, alături de directorul Centrului, în toate operațiunile patrimoniale ori de câte ori este necesar;
 34. Participă la întocmirea planului de venituri și cheltuieli bugetare, de planificare financiară, la termene și în condițiile prevăzute de dispozițiile în vigoare;
 35. Depune trimestrial situaţia financiară (bilanţul), pentru trimestrul expirat;
 36. Comunică lunarnecesarul de credite bugetare pentru luna anterioară;
 37. Depune lunarmonitorizarea pentru luna anterioară;
 38. Ia măsuri pentru încadrarea în sumele aprobate prin buget, cu respectarea destinațiilor pentru care au fost alocate;
 39. Răspunde de cheltuirea fondurilor bănești potrivit actelor normative în vigoare;
 40. Participă la executarea integrală a planului de cheltuieli și a planului de venituri și cheltuieli;
 41. Repartizează pe gestiuni bunurile unităţii; răspunde și controlează sistematic felul în care sunt folosite și păstrate acestea, anunţând în scris directorul centrului despre orice modificare sau în cazul producerii de pagube;
 42. Întocmeşte registrul de inventar care cuprinde bunurile materiale ale Centrului;
 43. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor şi rectifică înregistrările eronate conform Ordinului MFP 2861/2009
 44. Execută, conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative și al documentelor contabile, asigurând înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența contabilă sintetică și analitică;
 45. Întocmeşte ordine de plată pentru activitatea proprie;
 46. Întocmeşte ordonanţările de plată ale instituţiei;
 47. Participă la inventarierea materialelor și valorilor băneşti;
 48. Întocmeşte situaţiile contabile și cele statistice privind lista salariilor;
 49. Păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fisele și balanţele de verificare;
 50. Se îngrijeşte de procurarea și păstrarea documentelor privind legislaţia și activitatea financiar-contabila. Păstrează și răspunde de arhiva financiar-contabila a unității.
 51. Urmăreşte debitele de orice fel și achitarea creditorilor;
 52. Tine o evidenta stricta a tuturor ajutoarelor și donaţiilor primite;
 53. Îndeplineşte orice alta sarcina data prin acte normative cu caracter financiar-contabil și informează despre aceasta personalul interesat;
 54. Îndeplineşte alte sarcini dispuse de directorul Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş
 55. Este supus controlului și supervizării Curţii de Conturi şi organelor de specialitate din cadrul Consiliului JudeţeanCaraş-Severin ;
 56. Răspunde în faţa directorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor care îi revin la locul de muncă;
 57. Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial în  bune condiţii;
 58. Monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 59. Aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: directorul Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeș , alte structuri desemnate;
 60. Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisia de monitorizare a controlului intern managerial şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
 61. Propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial ;
 62. Decide asupra participării la şedinţele Comisiei de monitorizare a controlului intern Managerial şi a altor reprezentanţi din cadrul Centrului, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice;
 63. Decide asupra constituirii de grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial ;
 64. Stabileşte procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de  către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile personalului respectiv;
 65. Identifică riscurile inerente activităţilor din cadrul centrului şi întreprinde acţiuni care să   menţină riscurile în limite acceptabile;
 66. Monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul centrului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);
 67. Informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi ale altor acţiuni derulate în cadrul centrului;
 68. Participă la şedinţele Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial, a grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost  stabilite;
 69. În caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la şedinţe;
 70. Asigură aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul centrului;
 71. Este membru în comisia de selecţionare a documentelor arhivistice din cadrul Centrului.
 72. c) Inspector de specialitate, Cod COR-242203, cu următoareleatribuţii;
 73. Participă la întocmirea planului de venituri și cheltuieli bugetare, de planificare financiară, la termene și în condițiile prevăzute de dispozițiile în vigoare;
 74. Depune trimestrial situaţia financiară (bilanţul), pentru trimestrul expirat;
 75. Comunică lunarnecesarul de credite bugetare pentru luna anterioară;
 76. Execută, conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative și al documentelor contabile, asigurând înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența contabilă sintetică și analitică;
 77. Asigură stingerea debitelor provenite din activitatea centrului;
 78. Întocmeşte situaţiile care se depun la Trezoreria Caransebeş conform legislaţiei în vigoare;
 79. Întocmeşte delegaţiile pentru persoanele autorizate să efectueze operaţiuni de ridicare de numerar din conturile deschise ale instituţiei la trezorerie;
 80. Întocmeşte fişa cu specimenele de semnături pentru persoanele autorizate să dispună plăţi din conturile instituţiei;
 81. Se îngrijeşte de procurarea și păstrarea documentelor privind legislaţia și activitatea financiar-contabila. Păstrează și răspunde de arhiva financiar-contabila a unității;
 82. Urmăreşte debitele de orice fel și achitarea creditorilor;
 83. Întocmeşte operaţiunile prin casă conform legislaţiei în vigoare;
 84. Întocmeşte ordine de plată pentru activitatea proprie;
 85. Întocmeşte propunerile de angajament şi angajamentele legale şi bugetare ale instituţiei;
 86. Întocmeşte cererea de modificare a repartizării pe trimestre a prevederilor aprobate în buget;
 87. Întocmeşte lunar situaţia plăţi restante;
 88. Prelucrează zilnic extrasele de cont;
 89. Aplică corect legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
 90. Elaborează strategia de achiziţii publice;
 91. Achiziţionează prin intermediul sistemului electronic de achiziţii publiceprodusele şi serviciile necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului;
 92. Organizează şi asigură buna funcţionare a arhivei unităţii, selectând materialul ce trebuie prezentat directorului instituţiei; prezintă materialul rezultat sub formă de tabele, scheme, statistici, etc., clasează documentele;
 93. Întocmeşte unele planuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor cu persoane din afară instituţiei, primirea vizitatorilor şi a partenerilor de afaceri, cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte regulile de comportament şi protocol specifice ţării din care vine partenerul.
 94. Pregăteşte corespondenţa protocolară cu ocazia diferitelor evenimente;
 95. Studiază legislaţia în vigoare necesară îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
 96. Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de directorul Centrului;
 97. Urmăreşte şi respectă normele de folosire a calculatoarelor şi a celorlalte echipamente de birotică ale Centrului;
 98. Răspunde în faţa directorului Centrului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor care îi revin la locul de muncă;
 99. Este membru în comisia de selecţionare a documentelor arhivistice din cadrul Centrului.
 100. Păstrează (clasează) originalele PS (proceduri scrise) realizate;
 101. Transmite la arhivă ediţiile PS retrase;
 102. Se deplasează în teren ori de cate ori este nevoie sau la dispoziţia directorului;
 103. Pregăteşte (aranjează, numerotează şi leagă) pentru arhivare documentele compartimentului din care face parte potrivit organigramei şi le predă apoi responsabilului cu arhivarea în baza procesului verbal de predare-primire.
 104. d) Administrator, Cod COR: 515104, cu următoareleatribuţii;
 105. Administrează localul Centrului, supraveghează şi verifică curăţenia în incinta instituţiilor, anexelor și curţilor acestora;
 106. Stabileşte şi întocmeşte la începutul fiecărui an, planul cu necesarul de aprovizionare; Întocmeşte şi completează listele de inventar. Întocmeşte listele de inventar pe locuri de folosinţa în dublu exemplar, unul la administrator și al doilea la persoana căreia i le-a dat în primire.
 107. Pune la dispoziţie documentele necesare/solicitate de comisia de inventariere, pregăteşte şi asigură operaţiile de inventariere anuală şi curentă a bunurilor unităţii;
 108. Face propuneri şi participă la întocmirea planului de achiziţii;
 109. Evaluează necesarul pentru reînnoirea stocului minim şi comunică în scris propunerile de aprovizionare.
 110. Se îngrijeşte şi răspunde de aprovizionarea şi înzestrarea, la timp, a unităţii cu mobilier, cazarmament, aparatură, alimente,combustibil, alte materiale necesare funcţionariiinstituţiei potrivit creditelor de care dispune unitatea şi în conformitate cu prevederile legale;
 111. Asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor unităţii;
 112. Răspunde de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea documentelor preluate, precum şi de cea a informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 113. Asigură repararea clădirilor şi a inventarului unităţii, se ocupă de încălzitul şi iluminatul acestora, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit bugetului aprobat;
 114. Aplică corect legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
 115. Elaborează strategia de achiziţii publice;
 116. Achiziţionează prin intermediul sistemului electronic de achiziţii publice produsele şi serviciile necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului;
 117. Manifestă disponibilitate către dialog, receptivitate şi tact în relaţiile cu furnizorii;
 118. Răspunde și controlează sistematic de felul în care sunt folosite și păstrate bunurile unității , anunţând în scris directorul despre orice modificare sau în cazul producerii de pagube;
 119. Întocmeşte registrul în care înscrie echipamentul acordat beneficiarilor de servicii sociale din Centru, data dării în folosinţa şi durata lui de folosinţă;
 120. Întocmeşte meniul zilnic, controlează zilnic calitatea mâncării şi răspunde de modul de folosire a alimentelor, luând măsuri pentru a se preîntâmpina sustragerile sau risipa;
 121. Urmăreşte şi respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;
 122. Se îngrijeşte permanent de asigurarea normelor de igienă pentru pregătirea şi servirea mesei, verificând sistematic documentele privind starea de sănătate a personalului;
 123. Ţine o evidenţă strictă a tuturor ajutoarelor şi donaţiilor primite;
 124. Întocmeşte programarea lunară ;
 125. Păstrează şi gestionează contractele cu furnizorii de servicii;
 126. Are atribuţii de curier în corespondenţa cu terţii şi răspunde de aducerea la timp a corespondenţei persoanelor cărora le-a fost destinată;
 127. Pregăteşte (aranjează, numerotează şi leagă) pentru arhivare documentele compartimentului din care face parte potrivit organigramei şi le predă apoi responsabilului cu arhivarea în baza procesului verbal de predare-primire.
 128. e) Magaziner,Cod COR: 432102, cu următoareleatribuţii;
 129. Răspunde de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea documentelor preluate, precum şi de cea a informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
 130. Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune.
 131. Nu permite accesul în magazie persoanelor străine sau a personalului centrului decât în scop determinat de serviciu;
 132. Ţine o evidenţa strictă şi corectă a alimentelor aflate în magazie şi a celor date în consum pentru pregătirea hranei;
 133. Întocmeşte şi completează fişe de magazie, registre de intrare-ieşire, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, raportări comerciale, statistice sau economice, alte documente specifice;
 134. Efectuează modificările acestor documente la fiecare mişcare a bunurilor din gestiune;
 135. Ţine evidenţa clară a stocurilor în sistem electronic şi pe suport de hârtie.
 136. Predă doar pe bază de semnătură documentele privind mişcările de valori materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însoţire, facturi fiscale etc.) prezentate la contabilitate pentru înregistrare;
 137. Organizează sistemul de primire a materialelor şi produselor de la partenerii comerciali, participând la descărcarea bunurilor;
 138. Realizează recepţia bunurilor dacă acestea corespund calitativ şi cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoţire, semnând documentele de însoţire a mărfii (factura fiscală şi/sau aviz de însoţire a mărfii);
 139. Identifică viciile aparente şi înştiinţează conducerea despre acestea, întocmeşte documentele necesare la constatarea diferenţelor şi/sau deficienţelor calitative de orice provenienţă (ambalare, manipulare, transport) în prezenţa persoanei de la care primeşte marfa;
 140. Întocmeşte un proces-verbal de constatare în cazul existenţei unor situaţii de retur cu menţionarea cauzei care a dus la aceasta pe care îl transmite compartimentului financiar contabil în vederea întocmirii facturii de retur;
 141. Înregistrează intrările în registrele specifice;
 142. Manipulează şi aranjează bunurile în magazie, astfel încât să prevină sustragerile şi degradările, pe categorii de mărfuri etc., răspunzând de mărfurile stocate;
 143. Pe baza referatelor aprobate de către directorul Centrului, eliberează din magazie produsele şi bunurile doar pe baza bonurilor de consum;
 144. Descarcă gestiunea întocmind documente specifice în sistem electronic şi pe suport de hârtie;
 145. Evaluează necesarul pentru reînnoirea stocului minim şi comunică în scris propunerile de aprovizionare.
 146. Efectuează inventarieri periodice şi participă la inventarierea anuală a bunurilor din magazii alături de comisia de inventariere, pregătind magaziile pentru inventar;
 147. Înştiinţează în scris lunar conducerea despre existenţa plusurilor şi minusurilor, a stocului de marfă fără mişcare sau cu mişcare lentă.
 148. Îndeplineşte şi funcţia de casier : întocmeşte registrul de casa şi eliberează bani din casierie (pe baza documentelor specifice), ridică de la bancă banii pentru efectuarea plăţilor în numerar, atunci când situaţia o impune, cu avizarea contabilului şef şi aprobarea directorului;
 149. Efectuează toate operaţiunile de încasare şi plata cu respectarea Normelor nr. 2 ale BNR/1991 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Decretului nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
 150. Răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasări şi plăţi prin casierie;
 151. Semnează pe ultimul exemplar la primirea chitanţelor;
 152. Întocmeşte zilnic Registrul de casă manual, fără corecturi, ştersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuşi, din greşeală, suma greşit trecută se barează cu o linie şi se semnează de către casierul care a efectuat corectura;
 153. Predă zilnic Compartimentului Financiar – Contabil primul exemplar din Registrul de casă, pentru operarea încasărilor în programul de contabilitate, împreună cu exemplarul 2 al chitanţierului şi cu documentele de casă;
 154. Ridica zilnic de la bancă Extrasul de cont şi îl preda Compartimentului Financiar – Contabil pentru a fi înregistrat;
 155. Răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat la bancă, în contul instituţiei;
 156. Respectă plafonul de casă, plafonul de plăţi/zi şi încasarea maximă client/zi, conform legislaţiei în vigoare;
 157. Ţine evidenţa cecurilor predate la bancă în Registrul intern de evidenta a cecurilor de încasat, pe care îl predă la Compartimentul Financiar – Contabil la sfârşitul lunii, împreună cu borderoul de depunere a cecurilor;
 158. Răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;
 159. Răspunde material şi disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta şi în legătura cu munca a cauzat pagube materiale instituţiei;
 160. Răspunde pentru corecta întocmire a evidențelor și semnează pentru realitatea acestora;
 161. Are obligația de a semna condica de prezență la venire şi la plecare în zilele în care lucrează;
 162. Îndeplineşte şi alte atribuții dispuse de Directorul Centrului;
 163. Nerespectarea prezentelor atribuții constituie abatere disciplinară și va fi sancționat de directorul Centrului în conformitate cu prevederile Codului Muncii.
 164. f) Muncitor calificat (bucătar), Cod COR: 512001, cu următoareleatribuţii;
 165. Pregăteşte hrana conform meniului zilnic stabilit în raport cu cantitatea de alimente primită;
 166. Preia alimentele numai în prezenţa comisiei stabilite prin Decizie de conducerea Centrului;
 167. Verifică înainte de prepararea hranei cantitatea de alimente , urmăreşte să fie conformă cu lista;
 168. Asigură servirea mesei beneficiarilor conform orarului stabilit de conducerea instituţiei;
 169. Dozează în porţii echilibrate produsele gătite;
 170. Răspunde de integritatea obiectelor de inventar şi a celorlalte bunuri din dotarea bucătăriei;
 171. Participă la curăţenia şi întreţinerea bucătăriei;
 172. La intrarea în serviciu verifică mijloacele fixe, bunurile mobile din dotare şi buna funcţionare a instalaţiilor din bucătărie, atunci când constată nereguli anunţă imediat administratorul sau personalul din echipa de intervenţie şi reparaţii;
 173. Urmăreşte zilnic ridicarea probelor de alimente, conform normelor stabilite de către Ministerul Sănătăţii (în sticluţe cu etichete şi păstrate la frigider ca probe, în caz de intoxicare);
 174. Participă la spălatul veselei şi tacâmurilor urmărind respectarea măsurilor de igienă (spălare cu detergent, limpezire cu apă curată şi dezinfectare);
 175. Poartă ţinuta prevăzută de normative, halat alb, curat şi bonetă;
 176. Nu permite accesul în bucătărie nici unei persoane decât a celor veniţi în control;
 177. Participă la curăţenia generală a grupului alimentar;
 178. Răspunde de buna efectuare a atribuțiilor ce îi revin;
 179. Are un comportament civilizat, atât fata de beneficiari cât și faţa de persoanele străine;

 

ARTICOLUL 14

Finanţarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

 1. a) bugetul de stat;
 2. b) bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 3. c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 4. d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
 5. e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ARTICOLUL 15

DISPOZIŢII FINALE

Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile legislaţiei în  vigoare care reglementează raporturile de munca ale personalului contractual, cu dispozițiile legale aplicabile domeniului asistenței sociale, precum și materiilor incidente acestuia.

 

PREȘEDINTE,                                                         DIRECTOR EXECUTIV,

       SILVIU HURDUZEU                                                            ANA VASILE