REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE REŞIŢA”

  >  DGASPC   >  Regulamentul de organizare si functionare   >  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE REŞIŢA”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE REŞIŢA”

Anexa nr. 9

                           la hotărârea nr. 123/22.06.2017                                 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE REŞIŢA”

 

ARTICOLUL 1

DEFINIŢIE

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ”Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, precum şi condiţiile de încetare a serviciilor acordate.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

 

ARTICOLUL 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, cod serviciu social 8730 CR-V-I, esteînfiinţat şi funcţionează ca serviciu social cu cazare, cu rang de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea furnizorului Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Caraș-Severin, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000262/22.04.2014, CUI 32438042, cu sediul în municipiul Reşiţa, str. Sodolului, nr. 14, județul Caraș-Severin, având două puncte de lucru, astfel:

– municipiul Reşiţa, str. Sodolului, nr. 14, județul Caraș-Severin;

– municipiul Reșița, cartier Secu, nr. 17, județul Caraș-Severin.

(2)Antetul documentelor şi cel al corespondenţei emise la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa va avea următorul conţinut „România / Judeţul Caraş-Severin / Consiliul Judeţean/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/ Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa”.

(3)Serviciul socialCăminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa dispune de cont propriu în bancă şi are ştampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conţinut: „România / Judeţul Caraş-Severin / Consiliul Judeţean / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa” + semnul grafic.

 

ARTICOLUL 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

(1) Scopulserviciului socialCăminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa este de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare implementării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice şi a furnizării asistenţei sociale către categoria de beneficiari căreia i se adresează, precum şi de prevenire şi combatere a marginalizării sociale a acestora.

Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa asigură şi garantează un standard de viaţă care să corespundă nevoilor celor vârstnici; asigurarea unei bătrâneţi demne şi sigure; socializarea persoanelor de vârsta a treia, prin atragerea lor în activităţi culturale, ergoterapie, turism etc.; integrarea socială a beneficiarilor în instituţie şi în comunitatea locală; prevenirea degradării şi întreţinerea psiho-fizică a celor doi parteneri (asistat-salariat); stimularea apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor în vederea armonizării condiţiilor de viaţă.

(2) Obiectul de activitate al serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa constă în acordarea de servicii sociale specializate în:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată;
 • prepararea şi servirea hranei;
 • îngrijire personală;
 • asistenţă medicală;
 • consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.);
 • activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber.

(3) Capacitatea de găzduire a căminului este de 232 de locuri, cu rezidență permanentă;

(4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale și de a se întreţine singure.

(5) Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa are următoarele obiective principale:

 • să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
 • să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;
 • să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;
 • să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;
 • să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
 • să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;
 • să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.

 

ARTICOLUL 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINŢARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

(1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum şi de Legea      nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil este:  Anexa 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice) la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

(3) Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraș-Severin,nr. 183/18.10.2013 și reorganizat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 86/20.04.2017, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraş-Severin.

 

ARTICOLUL  5

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul socialCăminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa este organizat și funcționează ca serviciu social cu cazare, cu rang de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea furnizorului Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Caraș-Severin.

(2) În temeiul prerogativelor sale, Consiliul Județean Caraș-Severin aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale serviciului social în cauză, asigurând totodată finanțarea activităților pe care le implică funcționarea acestei entități de profil.

(3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin va asigura coordonarea metodologică a activităților de specialitate desfășurate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, monitorizând, coordonând și controlând modul în care sunt acordate beneficiarilor următoarele servicii de profil:

– găzduire pe perioadă nedeterminată;

– asigurarea hranei;

– asistență medicală;

– îngrijire personală;

– supraveghere;

– consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), informare și suport emoțional;

– integrare/reintegrare familială și socială;

– socializare și petrecerea timpului liber;

– servicii de recuperare/reabilitare.

(4) Serviciul social ”Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa” va gestiona în mod corespunzător fondul arhivistic și documentaristic constituit cu privire la beneficiarii acestui serviciu social, păstrând și utilizând în mod adecvat documentele de specialitate referitoare la situația socio-medicală a beneficiarilor, potrivit legii, sub directa supraveghere a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

 (5) Fondul arhivistic și documentaristic al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa se păstrează la sediul acestei instituţii, urmând ca entitatea în cauză să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, la solicitarea acestui furnizor de servicii sociale, xerocopii a documentelor în cauză.

(6) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa va permite personalului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin accesul în incinta unității, precum și accesul la beneficiarii căminului și respectiv la documentele/informațiile referitoare la aceștia.

 

ARTICOLUL 6

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE

(1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie, la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa sunt următoarele:

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 • deschiderea către comunitate;
 • asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de discernământ, precum şi de capacitatea de exerciţiu;
 • facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 • preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • colaborarea căminului cu serviciul public de asistenţă socială local, precum si cu celelalte entităţi de specialitate investite cu atribuţii în domeniu.

 

ARTICOLUL 7

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa sunt persoane vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale și de a se întreţine singure, datorită faptului că:

 1. a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 3. c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 4. d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 5. e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Aceşti beneficiari pot fi:cetăţenii români care au domiciliul ori reşedinţa în judeţul        Caraş-Severin, precum şi cetăţenii români fără domiciliu (posesori CIP – localitatea de rezidenţă din judeţul Caraş-Severin); cetăţenii altor state, precum şi apatrizii pot beneficia de servicii sociale, în conformitate cu prevederile tratatelor şi acordurilor la care România este parte, dacă au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Caraş-Severin.

(2) Condiţiile de acces/admitere în cămin sunt următoarele:

a)Actele necesare pentru admiterea în cămin sunt următoarele:

 • Cerere tip de internare adresată conducerii căminului, aprobată de către director şi avizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 • Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) – conform legislaţiei în vigoare, întocmită de serviciul public de asistenţă socială al primăriei de domiciliu;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se va specifica diagnosticul şi care să ateste că nu suferă de TBC, hepatită și lues
 • Consult de specialitate de la medicul psihiatru;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap, unde e cazul;
 • Analizele: – MICRO, VDRL și HIV

– examen coproparazitologic,

– bilete de ieşire din spital (unde e cazul).

 • Cupon de pensie din luna anterioară solicitării.
 1. b) Dosarul persoanei vârstnice ( și a aparținătorilor legali)va cuprinde următoarele acte:
 • actele de stare civilă ale solicitantului (certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanelor vârstnice) în original;
 • copie după sentința de divorț definitivă a persoanei vârstnice (dacă este cazul);
 • documentele de identitate ale aparținătorilor legali (soț, soție, copii etc.) în copie;
 • declarație privind lipsa susținătorilor legali autentificată notarial;
 • acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, cuponde pensie, adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz declarația pe proprie răspundere autentificată notarial că nu are venituri. Declarația se prezintă în formă autentică (de la Notariat);
 • copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în sarcina persoanei vârstnice, dacă este cazul;
 • copii după ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care aparținătorii care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane;
 • actul de identitate (original și copie);
 • decizia de pensionare sau cupon de pensie din luna anterioară solicitării;
 • împuternicire pentru persoana desemnată să administreze veniturile şi bunurile beneficiarului, în cazul în care acesta nu are discernământ;
 • declaraţie autentificată notarial din partea susţinătorilor legali că aceștia vor achita contribuția sau diferenţa de contribuţie de întreţinere.
 • declarație cu privire la persoana care asigură organizarea funeraliilor și obținerea locului de veci, dacă este cazul;
 • adresă şi număr de telefon de la familie şi rudele apropiate.( acestea se afla in cerere respectiv in ancheta sociala)
 1. c) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor privind admiterea în cadrul căminului:

Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

– necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

– nu se poate gospodări singură;

– este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;

– nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Solicitantul de servicii sociale este persoană vârstnică în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu completările şi modificărileulterioare, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin cadrul legal în vigoare;

Persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani conform art. 6 lit. b) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. d) Admiterea persoanelor vârstnice în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița se face numai în baza deciziei directorului instituţiei, cu respectarea reglementărilor în vigoare, conform procedurii de admitere.

e)Serviciile se acordă în baza unui Contract pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între directorul instituţiei şi persoana vârstnică beneficiară sau reprezentantul său legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

f)Contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice sau de susţinători legali ai acestora se stabileșteîn temeiul art. 24 alin. (1) coroborat cu art. 25 alin. (5) – (8) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar Consiliul Judeţean Caraș-Severin hotărăşte cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămin şi/sau de susţinătorii legali, în situaţia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere, astfel:

– contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice este de până la 60% din veniturile realizate fără a se depăşi valoarea costului mediu lunar de întreţinere aprobat;

– în cazul susţinătorilor legali cu obligaţie de întreţinere, diferenţa de plată a contribuţiei lunare pentru persoana vârstnică îngrijită în cămin, se va calcula diferenţiat, în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. Cotele procentuale se pot diminua astfel încât contribuţia persoanei vârstnice cumulată cu cea a susţinătorilor legali să nu depăşească costul mediu lunar de întreţinere aprobat;

– susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată;

– potrivit art. 24 alin. (2) din acelaşi act normativ, persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Contribuţia lunară este consemnată într-un Angajament de plată şi se menţionează consimţământul persoanei care urmează să achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile creşterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de întreţinere în cămin, precum şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii căminului orice modificare intervenită în situaţia veniturilor personale sau ale familiei persoanei vârstnice îngrijite în cămin.

În luna ianuarie a fiecărui an, conducerea căminului prin compartimentul de resort (asistenții sociali) va depune diligențe în vederea reînnoirii documentelor justificative care atestă veniturile beneficiarilor, precum și veniturile aparținătorilor legali ai beneficiarilor în vederea stabilirii venitului lunar/membru de familie pentru actualizarea contribuției lunare de întreținere.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare datorată de susţinătorii legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.

 (3) a) Condiţiile de încetare (temporară/definitivă) a serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița sunt următoarele:

– la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului, căminul notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, pentru a facilita verificarea  condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

– la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, căminul notifică telefonic şi în scris serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;

– transfer pe perioadă nedeterminată în alt cămin, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din cămin se verifică acordul căminului/instituţiei în care se va transfera acesta;

– la recomandarea căminului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, căminul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt cămin, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);

– caz de deces al beneficiarului;

– când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar sau acesta are o atitudine necorespunzătoare în cadrul căminului, periclitându-şi propria viaţă şi/sau pe cele ale celorlalţi beneficiari ori ale angajaţilor; încetarea serviciilor se realizează prin decizia directorului, cu acordul prealabil al Consiliului Consultativ şi cu avizul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;

– în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, retragerea licenţei de funcţionare a căminului etc.) căminul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt cămin, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

 1. b) Actele de încetare a acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

– cerere de încetare a acordării serviciilor sociale;

– acordul prealabil al Consiliului Consultativ, dacă este cazul;

– referatul de încetare a serviciilor acordate;

– decizia directorului de încetare a serviciilor sociale acordate;

– certificatul de deces al beneficiarului (în caz de deces al beneficiarului);

– fişa de încetare/sistare a serviciilor sociale acordate.

 (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de lege.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa au următoarele obligaţii:

 1. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică:
 2. să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 8

ACTIVITĂŢI ŞI FUNCŢII

Principalele funcţii ale serviciilor sociale din cadrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa sunt următoarele:

a)De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activităţi:

 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 2. găzduire pe perioadă nedeterminată;
 3. asigurarea hranei;
 4. îngrijire personală şi asistenţă medicală;
 5. consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), informare şi suport emoţional.

b)De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1. materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite în cămin;
 2. elaborarea unui Ghid al beneficiarilor;
 3. informarea lunară a beneficiarilor cu privire la activităţile căminului;
 4. promovarea în mass-media a activităţii căminului;
 5. participare la activităţii comune organizate de către şi/sau alte entităţii investite cu atribuţii în acest domeniu de activitate;
 6. elaborarea de rapoarte de activitate.

c)De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1. sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile consemnate în Carta drepturilor beneficiarilor;
 2. promovarea drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora în mass-media;
 3. încurajarea beneficiarilor de a-şi exprima liber opiniile.
 4. d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 5. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 6. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 7. determinarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la serviciile acordate;
 8. respectarea standardelor minime de calitate aplicabile căminului.

e)De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale căminului prin realizarea următoarelor activităţi:

 1. gestionarea corespunzătoare a resurselor financiare alocate căminului;
 2. gestionarea eficientă a bunurilor materiale aparţinând căminului;
 3. gestionarea corespunzătoare a resurselor umane.

 

ARTICOLUL 9

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI

 ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL

(1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa funcţionează cu un număr de 116 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 32/27.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

 

 1. a) personal de conducere: 3 posturi, din care :director, coordonator personal de specialitate (director adjunct) și contabil șef;

 

 1. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 74posturi, din care:

 

– medic specialist – 1 post;

– kinetoterapeut – 1 post;

– psiholog – 2 posturi;

– asistent social – 3 posturi;

– animator socio-educativ- 2 posturi;

– asistent medical – 18 posturi;

– asistent farmacie – 1 post;

– asistent BFT – 1 post;

– infirmieră – 36 posturi;

– îngrijitoare – 9 posturi.

 

 1. c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire – 39 posturi, din care;

– consilier – 4 posturi;

– consilier juridic – 2 posturi;

– inspector de specialitate – 6 posturi;

– referent – 1 post;

– administrator – 1 post;

– funcţionar – 1 post;

– casier – 1 post;

– magaziner – 2 posturi;

– spălătoreasă – 3 posturi;

– şofer – 1 post;

– muncitor calificat – 12 posturi;

– muncitor necalificat – 5 posturi.

Personalul de specialitate reprezintă minim 60%din totalul personalului.

 (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2 – pentru serviciile acordate în cămine pentru persoane vârstnice dependente

 

ARTICOLUL 10

PERSONALUL DE CONDUCERE

(1) Personalul de conducere din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa pentru Persoane Vârstnice Reşiţa este:

 1. a) director;
 2. b) coordonator personal de specialitate (director adjunct);
 3. c) contabil ș

(2)Atribuţiile personalului de conducere:

 1. Atribuțiile directorului, (Cod COR 111207):
 2. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul căminului din cadrul următoarelor structuri organizatorice:
 • Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • Compartimentul Financiar-Contabil și Achiziții;
 • Compartimentul Administrativ;
 • Compartimentul Asistenţă Socială şi Psihologică;
 • Compartimentul Specialitate Medicală;
 • Compartimentul Îngrijire (Infirmerie);
 1. b) la propunerea comisiei de cercetare disciplinară decide acordarea sancţiunilor disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. c) elaborează, cu avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Consiliului Județean Caraș-Severin;
 3. d) aprobă participarea personalului din cadrul căminului la programele de instruire şi perfecţionare;
 4. e) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. f) întocmeşte raportul anual de activitate;
 6. g) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii căminului;
 7. h) propune Consiliului Județean Caraș-Severin aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal al căminului, cu avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și a Consiliului Consultativ
 8. i) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii căminului în comunitate;
 9. j) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul căminului;
 10. k) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul căminului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. l) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 12. m) reprezintă căminul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 13. n) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. o) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul căminului, în condiţiile legii;
 15. p) întocmeşte proiectul bugetului propriu al căminului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, având calitatea de ordonator terţiar de credite;
 16. q) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 17. r) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 18. s) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

ș) în îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul emite decizii;

 1. t) în caz de absență din instituție, atribuțiile directorului sunt îndeplinite de drept de seful de serviciu, de directorul adjunct sau de altă persoană nominalizată de acesta prin act administrativ;

ț) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, ale directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și prin hotărâri ale Consiliului Consultativ.

 1. Atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate (director adjunct) (Cod COR 111208):
 2. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din următoarele compartimente:
 • Compartimentul Asistenţă Socială şi Psihologică;
 • Compartimentul Specialitate Medicală;
 • Compartimentul Îngrijire (Infirmerie);
 1. b) elaborează rapoartele privind activitatea entităților coordonate, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă directorului căminului;
 2. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 3. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 4. e) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii entității coordonate;
 5. f) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii căminului în comunitate;
 6. g) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul entităților coordonate;
 7. h) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 8. i) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 9. j) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 10. k) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;
 11. l) aprobă, după avizul medicului nutriţionist, meniurile zilnice şi listele de alimente;
 12. m) îndeplinește de drept atribuțiile directorului în cazul absenței acestuia din instituție și nu a fost desemnat alt angajat în acest sens;
 13. n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, ale directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, ale directorului căminului și prin hotărâri ale Consiliului Consultativ.

 

 1. Atribuțiile contabilului șef (Cod COR 121120):
 2. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din următoarele compartimente:
 • Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • Compartimentul Financiar-Contabil și Achiziții;
 • Compartimentul Administrativ;
 1. b) elaborează rapoartele privind activitatea entităților coordonate, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă directorului căminului;
 2. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 3. d) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfaşurarea în mod eficient a activităţi financiar-contabile a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 4. e) asigură, organizează şi gestionează în mod eficient integritatea întregului patrimoniu al serviciului social în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale căminului;
 5. f) organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 6. g) urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);
 7. h) organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control;
 8. i) răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul căminului şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. j) răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de circuitul lor în cadrul căminului. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia celui care îl întocmeşte, semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în aceasta;
 10. k) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin odată pe an, pe parcursul funcţionarii sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de câte ori directorul instituţiei o cere;
 11. l) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 12. m) răspunde de evidenţa formularelor cu regim special;
 13. n) organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;
 14. o) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora;
 15. p) asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 16. r) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
 17. s) supraveghează reconcilierea şi închiderea conturilor;

ş) asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

 1. t) efectuează analiza financiar contabilă pe baza de bilanţ, pe care o prezintă Consiliului Consultativ spre avizare şi Consiliului Judeţean spre aprobare;

ţ) este consultat de către conducerea căminului în probleme care sunt de competenţa serviciului;

 1. u) avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli-venituri, bilanţ, analize de sistem, tehnică de calcul;
 2. v) participă la susţinerea şi discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului;
  – întocmeste aprecieri asupra activităţii desfăşurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
 3. x) răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

– reprezintă instituţia in cazurile încredinţate prin delegare;

 1. y) răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilităţii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;
 2. w) răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen în condiţiile legii.

 • Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere de director, precum şi de coordonator personal de specialitate trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de contabil-şef trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate, să aibă studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licență și master, vechime efectivă de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil, precum și cunoștințe de operare calculator.

 (6) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 11

CONSILIUL CONSULTATIV

(1)Consiliul Consultativ este o structură care asigură:

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a căminului a respectării standardelor minime de calitate;

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea căminului.

(2) Consiliul Consultativ este compus din 5 membri, din care: 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, 1 reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul căminului, aleşi în mod democratic şi validaţi de Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

(3) Consiliul Consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) participă la deciziile privind planificarea bugetului căminului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);
 2. b) analizează activităţile derulate în cămin şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora;
 3. c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cămin în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul căminului.

 

ARTICOLUL 12

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ.

                                     PERSONAL DE SPECIALITATE ŞI AUXILIAR             

(1) Personalul de specialitate de îngrijire și asistență, precum și personalul auxiliar din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșițase află în subordinea directorului adjunct – coordonator personal de specialitate, iar potrivit organigramei şi statului de funcţii cuprinde următoarele posturi:

 1. a) Medic specialist, Cod COR: 221201, cu următoarele atribuții:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii căminului după cum rezultă din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare;
 • Sub directa sa îndrumare, asistenţii medicali se ocupă de întocmirea şi ţinerea la zi a foilor de observaţie şi de evoluţie a stării de sănătate, precum şi a planului personalizat de servicii al beneficiarilor de servicii;
 • Răspunde de organizarea şi funcţionarea carantinei, precum şi de aplicarea altor măsuri antiepidemice care se impun;
 • Controlează calitatea tratamentelor şi îngrijirilor medicale, a procedurilor, a programelor ergoterapeutice şi recuperatorii iar, după caz, participă nemijlocit la aplicarea acestora;
 • Estimează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii medicale din cămin;
 • Cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările O.M.S. şi standardele Comunităţii Europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a persoanelor bolnave şi a celor sănătoase;
 • Păstrează secretul profesional, neîmpartăşind altei persoane din afara echipei medicale, cu excepţia cazurilor precizate de lege, informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei, referitor la un anumit beneficiar de servicii;
 • Are obligaţia să semneze condica de prezenţă la venire şi la plecare în fiecare zi de lucru;

 

 1. b) Kinetoterapeut,Cod COR: 226405, cuurmătoarele atribuții:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice după cum rezultă din Regulamentul de organizare şi funcţionare căminului şi anume: respectarea drepturilor şi demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimității persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoaşterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea si parteneriatul; îmbunătățirea continuă a calității serviciilor acordate;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a celui Intern ale căminului;
 • Pe baza prescripțiilor medicale, elaborează împreună cu medicul programul de recuperare kinetoterapeutică a beneficiarilor de servicii;
 • Pune în practică programul de recuperare elaborat de medic prin aplicarea de tehnici specializate și specifice de kinetoterapie cu scopul recuperării beneficiarilor;
 • Raportează medicului cazurile în care s-a agravat sau s-a îmbunătățit starea de sănătate a beneficiarilor de servicii în urma procedurilor efectuate;
 • Prezintă medicului apariția de infecții sau inflamații ale pielii, procese inflamatorii ale articulațiilor, afecțiuni vasculare (flebite, sindroame hemoragice);
 • Desfășoară activități ce țin de recuperare medicală;
 • Zilnic efectuează programul de kinetoterapie, ca terapie naturală, activă si funcțională;
 • Creează în cabinetul BFT un mediu favorabil, propice desfășurării optime a actului de recuperare medicală;
 • Are obligația de a purta echipament de lucru și de a avea o purtare cuviincioasă cu tot personalul și beneficiarii de servicii din cadrul căminului;
 • Respectă normele generale de protecția muncii, precum și pe cele de P.S.I.;
 • Respectă prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date;
 1. c) Psiholog, Cod COR: 263411, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Utilizează cunoştinţele de specialitate în interesul beneficiarilor;
 • Pe timpul desfăşurării activităţilor respectă demnitatea, viaţa particulară şi libertatea persoanelor;
 • Colaborează cu asistentul social, asistentul medical şi ceilalţi factori de răspundere pentru atingerea obiectivelor propuse;
 • Efectuează periodic evaluări pentru o monitorizare cât mai eficientă a fiecărui caz;
 • Consiliază periodic membrii familiilor beneficiarilor;
 • Informează directorul adjunct căminului când intervin modificări în activitate;
 • Poate invoca necesitatea organizării de întruniri a echipei de specialişti în regim de urgenţă;
 • Respectă Codul Deontologic şi cel de conduită al personalului contractual din instituţii publice;
 • Are obligația de a purta echipament de lucru și de a avea o purtare cuviincioasă cu tot personalul și beneficiarii de servicii din cadrul căminului;
 • Execută și alte sarcini dispuse de medic sau de conducerea căminului;
 • Respectă normele generale de protecția muncii, precum și pe cele de P.S.I.;
 • Respectă prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date;
 1. d) Asistent social, Cod COR: 263501, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Oferă informaţii solicitanţilor cu privire la serviciile oferite şi răspunde de realizarea activităţilorde informare a beneficiarilor cu privire la activitățile căminului;
 • Preia şi înregistrează dosarele persoanelor care solicită internarea;
 • Face parte din Comisia de Evaluare/Admitere/Ieşire a dosarelor făcând recomandări cu privire la admiterea/respingerea/ieşirea dosarului/beneficiarului pe baza informaţiilor din fişa de evaluare socio-medicală;
 • Face parte din echipa multidisciplinară de evaluare;
 • Împreună cu echipa mutidisciplinară de evaluare elaborează planul individualizat de îngrijire şi asistenţă (PIA);
 • Asistentul social participă la evaluarea iniţială prin care identifică situaţiile şi cauzele care afectează echilibrul psihic, economic sau moral al individului şi participă la elaborarea planului de intervenţie şi a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi baza acestuia încheie contractul de furnizare a serviciilor sociale;
 • Se obligă să păstreze confidenţialitatea cu privire la datele personale ale beneficiarilor conform cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • Este interzisă întreţinerea de raporturi cu beneficiarii, altele decât cele de serviciu,
 • Intervine şi sesizează conducerea căminului în cazul în care apar conflicte între personalul de îngrijire şi beneficiar;
 • Studiază legislaţia în vigoare privind drepturile persoanelor vârsnice, legislaţia privind asistenţa socială şi orice alte dispoziţii legale care pot fi în avantajul beneficiarilor căminului;
 • Urmăreşte şi intervine când este cazul pentru ca persoanele îngrijite în cămin să beneficieze de toate drepturile legale;
 • Respectă normele generale de protecția muncii, precum și pe cele de P.S.I.;
 • Respectă prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date;
 1. e) Animator socio-educativ, Cod COR: 516907, cu următoarele atribuții:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Cunoaşte și respectă tehnicile de coordonare a grupurilor şi de comunicare;
 • Asigură securitatea participanţilor la activităţile de animaţie implementate în cadrul căminului;
 • Cunoaşte tehnicile specifice acţiunilor de animaţie;
 • Desfăşoară activităţi de animaţie, în folosul beneficiarilor de servicii;
 • Stabileşte structura activităţilor de animaţie şi modalităţile de realizare;
 • Concepe structura şi conţinutul programelor;
 • Identifică colaboratorii interni şi externi, necesari pentru realizarea programelor;
 • Urmăreşte respectarea programului stabilit;
 • Sondează opinia participanţilor;
 • Animatorul trebuie să fie în permanenţă în mijlocul beneficiarilor de servicii care, prin prezenţa si atitudinea sa, dă atenţia cuvenită tuturor beneficiarilor de servicii. Aceştia nu trebuie să se simtă singuri şi neglijaţi şi, mai ales, nu trebuie să se plictisească;
 • Cunoaşte şi respectă normele de protecţie a muncii şi PSI;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de directorul căminului;
 1. f) Asistent medical generalist, Cod COR: 325901, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
 • Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu cerinţele postului;
 • Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se impun;
 • Aduce la cunoştinţă directorului și directorului adjunct a căminului toate probleme de natură profesională care s-au ivit în timpul schimbului;
 • Aplică şi răspunde de respectarea normelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte starea igienică a Căminului, potrivit indicaţiilor organelor abilitate şi anunţă orice semne de boală medicului de familie;
 • Completează fişa de consultaţie medicală pentru fiecare beneficiar acceptat în cămin;
 • Acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 • Identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabileşte priorităţile, completează la zi fişa de observaţie pentru fiecare persoană îngrijită;
 • Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice şi altele asemenea, în conformitate cu prescripţiile medicale;
 • Cunoaşte şi aplică normele de securitate, manipulare şi descărcare a substanţelor stupefiante, precum şi a medicamentelor cu regim special;
 • Respectă graficul pe ture stabilit de conducerea instituţiei;
 • Utilizează echipamentul de protecţie, schimbându-l ori de câte ori este nevoie;
 • Controlează modul de respectare a normelor de igienă şi dezinfecţie de către personalul din bucătărie, oficiu de alimente şi magazia de alimente, spălătorie şi face propuneri pentru corectarea deficienţelor constatate;
 • La sfârşitul programului să întocmească proces-verbal, în care să menţioneze activităţile şi toate problemele ivite în timpul schimbului;
 • Notează în procesul verbal starea beneficiarilor din cursul serviciului şi manifestările deosebite. Întotdeauna se va menţiona numele beneficiarului care a cauzat probleme şi numărul dormitorului;

 

 1. g) Asistent farmacie, Cod COR: 321301, cu următoarele atribuții:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Aprovizionează, conservă şi eliberează medicamentele din depozitul unitțiipe bază de prescripţie medicală;
 • Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;
 • Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 • Respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
 • Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiul individual sau alte forme de educaţie medicală continuă;
 • Operează în calculator documente de primire (facturi fiscale) şi documente de eliberare a medicamentelor şi materialelor sanitare;
 • Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat de cate ori va fi nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal;
 1. h) Asistent BFT, Cod COR 325502, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii căminului după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor şi demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoaşterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a acelui intern al căminului;
 • Execută, pe baza prescripţiilor medicale, recuperarea balneo-fizio-terapeutică a beneficiarilor de servicii;
 • Îndeplineşte orice activitate în scopul de a evita punerea în pericol a vieţii beneficiarului de servicii;
 • Prezintă medicului şi asistentului, zilnic, toate problemele cu care se confruntă acesta cu ocazia prestării serviciului;
 • Are obligaţia de a purta echipament de lucru şi de a avea o purtate cuviincioasă cu tot personalul şi beneficiarii de servicii din cadrul căminului;
 • Cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările O.M.S. şi ale M.S.F. şi standardele Comunităţii Europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a beneficiarilor de servicii;
 1. i) Infirmieră, Cod COR: 532103, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Secondează asistentul medical cu care lucrează, în administrarea medicaţiei şi în efectuarea procedurilor medicale etc.;
 • Asigură curăţenia, dezinfecţia pardoselilor şi suprafeţelor lavabile;
 • Aduce la cunoştinţă asistentului medical cu care lucrează şi directorului adjunct al căminului toate probleme de natură profesională care s-au ivit în timpul schimbului;
 • Păstrează în permanenţă  igiena personală a beneficiarilor de servicii sociale;
 • Să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de beneficiarii de servicii ai căminului;
 • Să poarte în permanenţă o ţinută corespunzătoare pe tot parcursul schimbului;
 • Să poarte şi să schimbe de ori câte ori este nevoie echipamentul de protecţie;
 • Notează în procesul verbal starea beneficiarilor din cursul serviciului şi manifestările deosebite. Întotdeauna se va menţiona numele beneficiarului care a cauzat probleme şi numărul dormitorului;
 • În cazul în care, în mod accidental, schimbul nu soseşte nu se va părăsi serviciul decât după ce asistenta medicală a asigurat un înlocuitor;
 • Răspunde de obiectele de inventar din dormitoarele pe care le are în primire pe timpul schimbului;
 • Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
 • Va respecta comportamentul etic faţă de beneficiari, faţă de personalul căminului şi faţă de vizitatori;
 1. j) Îngrijitoare, (Cod COR: 532104), cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile regulamentelor de organizare şi funcţionare, precum şi cele de ordine interioară ale căminului;
 • Răspunde de curăţenia aleilor şi spaţiilor din jurul căminului;
 • Răspunde de curăţenia dormitoarelor, coridoarelor şi a scărilor (aspirat, măturat şi spălat zilnic);
 • La începutul programului cât şi pe timpul zilei urmăreşte integritatea bunurilor şi funcţionarea instalaţiilor procedând la anunţarea în cel mai scurt timp posibil a directorului, pentru remedierea defecţiunilor constatate;
 • Va aduce la cunoştinţă serviciului administrativtoate defecţiunile din dormitoare, baie şi sala de mese sesizate în timpul programului de lucru;
 • Va folosi în mod raţional materialele de curăţenie şi va solicita suplimentarea lor în caz de nevoie;
 • Are obligaţia de a purta echipament de lucru în timpul programului de lucru;
 • Desfăşoară activităţile în deplină concordanţă cu respectarea măsurilor igenico-sanitare;
 • Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţine din instituţie;

ARTICOLUL 13

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE,

ÎNTREŢINERE-REPARAŢII, DESERVIRE

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale serviciului: aprovizionare, mentenanţă, achiziţiile etc. şi cuprinde conform organigramei şi statului de funcţii următoarele posturi:

 1. a) Consilier ,Cod COR: 242201, cu următoarele atribuţii:
 • Asigura aprovizionarea instituției cu bunuri si servicii;
 • Participarea la încheierea contractelor cu furnizorii;
 • Răspunde de inventarierea materialelor şi valorilor băneşti, instruieşte şi controlează periodic personalul căminului care gestionează bunurile, informând operativ directorul căminului în cazul constatării unor neajunsuri şi propune soluţii de rezolvare, în acest sens;
 • Organizează, conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative şi al documentelor contabile, asigurând înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă sintetică şi analitică;
 • Verifică corectitudinea întocmirii documentelor şi rectifică înregistrările eronate conform Ordinului 2861/2009;
 • Verifică propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, prezentate de administratorul unităţii şi face parte din comisia de clasare a bunurilor aflate în administrarea operativă a unităţii;
 • Păstrează şi răspunde de arhiva compartimentului administrativ, financiar-contabil a unităţii;
 • Răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti potrivit actelor normative în vigoare;
 • Întocmește ordonanțările de plată în conformitate cu planul aprobat;
 • Întocmeşte documentele supuse controlului financiar propriu pentru cămin;
 • Asigură respectarea bugetului alocat, raportând neconcordanţele între bugetul de consumabile şi necesar;
 • Întocmirea documentaţiilor pentru achiziţiile ce se desfăşoara în cadrul instituţiei;
 • Răspunde de întocmirea şi transmiterea documentelor necesare atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 • Urmăreşte respectarea regulilor pe publicitate( SEAP etc.), necesare asigurării transparenţei proceselor de achiziţie publică;
 • Monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul căminului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, propune corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);
 • Verifică propunerile de angajament şi certifică angajarea unității în ceea ce privește cheltuiala.
 1. b) Consilier (control managerial intern), Cod COR: 111204, cu următoarele atribuţii:
 • Implementează împreună cu compartimentele din cadrul Căminului, standardele de management şi control intern, monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial potrivit prevederilor legilor în vigoare pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 • Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial în bune condiţii;
 • Monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 • Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei;
 • Arhivează documentele pe care le primeşte şi le creează şi le predă la arhiva unităţii;
 1. c) Consilier juridic, Cod COR: 261103, cu următoarele atribuţii:
 • Asigură reprezentarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița în baza delegaţiei emise de către director în faţa instanţelor judecătoreşti, a birourilor notariale şi a altor instituţii publice;
 • Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • Redactează acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri, recursuri în cauzele în care Căminul este parte;
 • Face cunoscut directorului soluţiile instanţelor şi se îngrijeşte de comunicarea hotărârilor definitive şi irevocabile către compartimentele obligate cu aducerea lor la îndeplinire;
 • Avizează din punct de vedere legal măsurile şi deciziie directorului si contractele instituției,
 • Asigură păstrarea actelor cu care lucrează şi predarea lor la arhivă;
 • Acordă consultanţă juridică în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice compartimentelor din cadrul Căminului;
 • Asigură confidenţialitatea informaţiilor despre care ia cunoştinţă ca urmare a atribuţiilor de serviciu, cu excepţia celor care sunt prevăzute de lege ca fiind informaţii cu caracter public;
 • Apară interesele legitime ale instituției prin redactarea cererilor în justiție, răspunsuri la adresele formulate de instanţă, interogatorii;
 • Ţine evidenţa Monitorului Oficial şi comunică compartimentelor din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa actele normative publicate şi care au legătură cu activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 1. d) Inspectorul de specialitate (resurse umane), Cod COR: 242314, cu următoarele atribuţii:
 • Organizează şi realizată gestiunea curentă a resurselor umane;
 • Întocmește statul de funcţiuni (de personal) al căminului, în concordanţă cu organigrama şi statele de funcţii aprobate;
 • Asigură întocmirea, completarea și păstrarea dosarelor personale ale salariaților din cadrul căminului;
 • Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la nivelul instituţiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;
 • Întocmeşte planul anual de formare profesională pe baza propunerilor primite;
 • Urmărește activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din cadrul căminului:
 • Întocmeşte potrivit legii, împreună cu conducerea căminului graficul privind programarea concediului anual de odihnă și concediul de odihnă neefectuat în anul anterior, urmărind modul de efectuare al acestuia cumulat şi de acordare a concediilor suplimentare şi fără plată prevăzute de lege;
 • Întocmeşte, potrivit legii, la cerere, adeverinţe privind drepturile salariale (sporurile) necesare întocmirii dosarului de pensie, atât pentru personalul existent, cât și pentru foști angajați, în condițiile existenței documentației necesare în arhiva căminului;
 • Ține evidența vechimii în muncă pentru salariați în vederea acordări claselor de salarizare corespunzătoare schimbării gradației, precum și în vederea stabilirii numărului zilelor de concediu de odihnă;
 • Răspunde de întocmirea și completarea Registrului de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) în format electronic;
 • Întocmește contractele de muncă și actele adiționale de modificare a acestora și le înregistrează în Registrul de evidență al salariaților (REVISAL);
 • Verifică, înregistrează, păstrează și publică declaraţiile de avere şi de interese potrivit legislaţiei în vigoare pentru personalul căminului, acordând asistență de specialitate la cerere/din oficiu în vederea completării acestora, conform legii;
 • Ordonează, păstrează şi arhivează documentele produse sau gestionate la nivelul compartimentului;
 • Respectă secretul profesional;
 1. e) Inspectorul de specialitate, Cod COR: 242203, cu următoarele atribuţii:
 • Înregistrează în contabilitate intrările la alimente, materiale gospodăreşti achiziţionate de serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, sau primite sub formă de donaţie, conform notelor de recepţie;
 • Ţine evidenţa sintetică şi analitică a debitorilor (alţii decât cei din majorări de întârziere) şi a creditorilor şi analizează periodic soldul acestora, informând directorul despre rezultatele analizei şi măsurile propuse în vederea recuperării debitelor;
 • Urmăreşte respectarea circuitului documentelor financiar-contabile în interiorul căminului;
 • Verifică existenţa documentelor care să ateste recepţionarea de materiale şi bunuri de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe livrate de furnizori şi ia măsuri în cazul constatării unor eventuale diferenţe;
 • Verifică contabilitatea primară şi răspunde pentru întocmirea acestora;
 • Păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea conţinutului documentelor pe care le întocmeşte;
 • Întocmeşte Angajamentele de plată în temeiul art. 25 alin. (7) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Participă la valorificarea inventarelor anuale;
 • Întocmeşte notele contabile privind consumurile şi transferurile de obiecte de inventar în conformitate cu normele metodologice pentru unităţile bugetare;
 • Intocmirea documentatiilor pentru achizitiile ce se desfasoara in cadrul intitutiei
 • Raspunde de intocmirea si transmiterea documentelor necesare atribuiri contractelor de achititie publica.
 • Urmareste respectarea reguluilor pe publicitate( SEAP, etc.), necasare asigurarii transparentei proceselor de achizitie publica
 • Ţine evidenţa cantitativ-valorică pe fişele de cont analitice la gestiunile de obiecte de inventar, materiale, alimente, medicamente şi materiale sanitare, ambalaje, în ceea ce priveşte intrările (achiziţii) şi ieşirile (transferuri, consumuri, casări);
 • Răspunde de arhivarea documentelor specifice postului din cadrul compartimentului de specialitate;
 1. f) Referent (conabilitate), Cod COR: 331309, cu următoarele atribuţii:
 • Ţine evidenţă contabila primară pentru cămin;
 • Verifică legalitatea şi exactitatea notelor de recepţie conform facturii;
 • Înregistrează în contabilitate intrările la alimente, materiale gospodăreşti, ambalaje şi furaje achiziţionate de cămin, conform notelor de recepţie;
 • Înregistrează bonurile de consum la materiale gospodăreşti;
 • Efectuează lunar confruntarea cu gestiunile de alimente, materiale gospodăreşti;
 • Participă la inventare ori de câte ori este nevoie şi valorifica inventarele la alimente, materiale gospodăreşti;
 • Răspunde de arhivarea documentelor specifice postului din cadrul compartimentului de specialitate;
 1. g) Administrator, Cod COR: 515104, cu următoarele atribuţii:
 • Stabileşte şi întocmeşte la începutul fiecărui an, planul cu necesarul de aprovizionare;
 • Face propuneri şi participă la întocmirea planului de achiziţii;
 • Se îngrijeşte şi răspunde de aprovizionarea şi înzestrarea, la timp, a unităţii cu mobilier, cazarmament, aparatură, alimente, combustibil potrivit creditelor de care dispune unitatea şi în conformitate cu prevederile legale;
 • Asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor unităţii;
 • Ia măsuri de întreţinere a localurilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar;
 • Urmăreşte şi respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;
 • Se îngrijeşte permanent de asigurarea normelor de igienă pentru pregătirea şi servirea mesei, verificând sistematic documentele privind starea de sănătate a personalului;
 • Repartizează sarcini personalului de serviciu potrivit nevoilor căminului şi obligaţiilor legale de muncă ale acestuia, controlându-i activitatea şi informând corect directorul căminului;
 • Identifică furnizori, analizează şi prezintă conducerii oferte favorabile instituţiei (studiul de piață);
 • Asigură remedierea situaţiilor neprevăzute;
 • Aduce la cunoştinţă directorului accidentele de muncă suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
 • Opreşte lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi îl informează de îndată pe director;
 • Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat şi, după utilizare, îl înapoiază şi îl pune la locul destinat pentru păstrare;
 • Răspunde de gestionarea şi paza bunurilor în conformitate cu Legea 22/1969;
 • Răspunde de arhivarea documentelor specifice postului din cadrul compartimentului de specialitate;
 1. h) Funcționar, Cod COR: 441502, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza căminului după cum rezultă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al căminului şi anume: principiul respectării drepturilor omului; respectarea demnităţii; asigurarea autonomiei; asigurarea intimităţii; abordarea individualizată a persoanelor cu handicap; recunoaşterea valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarea ei, indiferent de gradul de dependenţă;
 • Asigură evidenţa cronologică şi sistematică a corespondenţei generale a unităţii, care se reflectă în Registrul de evidenţă intrări-ieşiri a căminului;
 • Primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei în interiorul căminului;
 • Ridicarea şi expedierea corespondenţei la destinatari;
 • Înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere, aplicarea ştampilei şi repartizarea acestora la compartimentele firmei;
 • Expediază corespondenţa instituţiei şi preia corespondenţa, după care o triază şi o împarte compartimentelor;
 • Urmăreşte sarcinile scadente ce revin fiecărui compartiment/angajat din decizie a directorului, anumite circulare, adrese, şedinţe de lucru, acte normative;
 • Răspunde de arhivarea documentelor specifice postului din cadrul compartimentului de specialitate;
 1. i) Casier, Cod COR: 523003, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Ridicare şi depunere de numerar în baza foilor de vărsământ şi CEC-uri din conturile deschise la trezorerie, bănci, etc.;
 • Depunere la bancă a documentelor de decontare;
 • Efectuarea de plăţi şi încasări în baza documentelor justificative, conform decretului 209/1976;
 • Întocmirea registrului de casă având la bază documentele de încasare şi plată;
 • Întocmirea actelor de casă precum şi arhivarea lor.
 1. j) Magaziner, Cod COR: 432102, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Gestionează bunurile din cadrul institutiei indiferent de natura lor.
 • Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica instituţiei, legislaţia şi normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă;
 • Înregistrează toate intrările şi ieşirile de materiale, alimente, ambalaje, obiecte de inventar, întocmind recepţiile, verificând concordanţa faptică cu actele contabile; recepţiile se depun zilnic la biroul de contabilitate;
 • Predă zilnic la contabilitate bonurile de consum privind consumul de materiale şi obiecte de inventar conform referatului de consum;
 • Eliberează zilnic alimentele din magazia unităţii pe baza listei de alimente şi predă zilnic listele de alimente;
 • Predă zilnic bonurile de transfer a materialelor, alimentelor şi obiectelor de inventar;
 • Operează zilnic în fişele de magazie deschise separat pentru fiecare fel de produs toate intrările şi ieşirile efectuându-se confruntarea cu biroul contabilitate la sfârşitul fiecărei luni;
 • Urmăreşte şi respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;
 • Va asigura păstrarea alimentelor cu respectarea normelor legale în vigoare, respectând termenele de valabilitate şi condiţiile de depozitare;
 • Participă la operaţiuni de inventariere a patrimoniului căminului şi face propuneri privind produsele deteriorate sau ieşite din termenul de garanţie, în vederea distrugerii acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Lunar verifică stocurile de valori materiale din fişele de magazie ca şi mişcările acestora, urmărind concordanţa dintre evidenţa tehnico-operativă cu cea contabilă şi semnând fişele de magazie;
 • Răspunde de gestionarea si paza bunurilor in conformitate cu legea 22/1969
 • Ţine evidenţa la zi a registrelor de stocuri anunţând plusurile şi minusurile obţinute;
 1. k) Spălătoreasă, Cod COR: 912103, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Se aprovizionează săptămânal cu materiale necesare (săpun, detergent, dezinfectanţi) pentru spălarea rufelor; răspunde de păstrarea şi folosirea corespunzătoare a acestora;
 • Supraveghează consumul de energie, gaz, apă, cât şi de buna funcţionare a instalaţiilor – maşina de spălat, storcător, uscător, fier de călcat;
 • Efectuează schimbul de lenjerie cu infirmierele, preluând şi predând pe bază de proces-verbal “particularele” de la cele din urmă, răspunzând pentru curăţarea lor; vor fi atente să nu se piardă sau să se degradeze;
 • Rufele se spală diferenţiat, în funcţie de gradul de murdărie; rufele murdare cu materii fecale se vor spăla înainte în apă rece folosind peria, după care se pun în maşina de spălat, separat de celelalte rufe;
 • Au obligaţia de a purta uniforma prevăzuta de regulamentul intern;
 • Respectă cu stricteţe normele de protecţia muncii si P.S.I.;
 1. l) Şofer, Cod COR: 832201, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • La începerea programului de lucru are următoarele obligaţii:
 • Să aibă asupra sa permisul de conducere pe care îl prezintă administratorului, la cerere, cu ocazia eliberării foii de parcurs;
 • Să verifice stare de functionare a autovehiculelor institutiei
 • Se prezintă la administrator, responsabil cu foile de parcurs, pentru ridicarea foii de parcurs în ziua respectivă;
 • La venirea din cursă predă administratorului, foaia de parcurs, menţionând kilometrii parcurşi, precum şi orele lucrate în ziua respectivă;
 1. m) Muncitor calificat (instalator), Cod COR:712602, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Are obligaţia de a executa lucrări de întreţinere, reparaţii, remedieri a tuturor instalaţiilor de apă, canal, grupuri sanitare, instalaţii de încălzire, etc., care se află în perimetrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 • Întocmeşte lista materialelor necesare pentru punerea la punct a defecţiunilor ivite;
 • Are obligaţia să poarte echipament de protecţie;
 • Are obligaţia să cunoască şi să respecte normele de protecţie a muncii şi P.S.I.;
 • Are obligaţia să respecte programul de muncă şi să nu părăsească incinta Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa în timpul programului fără aprobarea şefilor ierarhici;
 • Răspunde de aparatura şi utilajele din dotare, precum şi de buna funcţionare a acestora;
 1. n) Muncitor calificat (lăcătuş, sudor, constructor), Cod COR: 721424, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Execută lucrări de reparaţii şi remedieri, apărute în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 • Are obligaţia sa cunoască toate lucrările în curs de desfăşurare, precum şi amenajările necesare în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 • Va întocmi lista materialelor necesare pentru remedierea defecţiunilor existente;
 • Are obligaţia să cunoască normele de protecţie a muncii şi P.S.I.;
 • Răspunde de aparatura şi utilajele din dotare, precum şi de buna funcţionarea a lor;
 • Răspunde de materialele P.S.I., având îndatorirea să le păstreze într-o stare bună de funcţionare pentru a putea fi folosite în caz de incendiu.
 1. o) Muncitor calificat (tâmplar), Cod COR: 752201, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Are obligaţia să execute reparaţiile şi remedierile de profil din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 • Are grijă de sculele din dotare, asigurându-se de buna funcţionare a acestora;
 • Întocmeşte lista materialelor necesare pentru remedierea defecţiunilor existente (geam, pal, etc.);
 • Are obligaţia să poarte echipament de protecţie;
 • Are obligaţia să cunoască şi să respecte normele de protecţie a muncii şi P.S.I.;
 • Are obligaţia să respecte programul de muncă, nepărăsind locul de muncă fără aprobare din partea administratorului sau directorului Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 1. p) Muncitor calificat (frizer), Cod COR: 514102, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Asigură igiena beneficiarilor de servicii prin bărbierit şi tunderea părului ori de câte ori este nevoie;
 • Semnalează deficienţele de igienă constatate şi le aduce la cunoştinţa asistentului medical;
 • Să poarte în permanenţă o ţinută corespunzătoare pe tot parcursul schimbului;
 • Să manifeste duioşie, bunătate în timpul serviciului( echipament de lucru)
 • La sfârşitul programului să întocmească un Proces verbal, în care să fie menţionate activităţile efectuate şi toate problemele ivite în timpul programului de lucru;
 • Are obligaţia să respecte normele generale de protecţia muncii, precum si cele de P.S.I..
 1. q) Muncitor calificat (lenjereasă), Cod COR: 753102), cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Preia şi gestionează materialele necesare întreţinerii şi reparării inventarului textil;
 • Calcă lenjeria şi o repară în cazul în care necesită;
 • Au obligaţia de a respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii şi de P.S.I.;
 • Participă la activităţile gospodăreşti necesare păstrării curăţeniei la locul de muncă;
 • Este interzisă introducerea în lucru a unor materiale sau obiecte de îmbrăcăminte ce nu aparţin instituţiei;
 1. s) Muncitor calificat (electrician), Cod COR: 741307, cu următoarele atribuţii;
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Va executa lucrări de reparaţii şi remedieri la toate utilajele care sunt acţionate electric din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa şi la instalaţia electrică din interiorul şi exteriorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 • Întocmeşte necesarul de materiale pentru remedierea defecţiunilor apărute (becuri, neoane, etc.);
 • Va purta echipament de protecţie;
 • Are obligaţia să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii şi P.S.I.;
 • Are obligaţia să respecte programul de muncă, să nu părăsească incinta căminului fără aprobare;
 • Răspunde de utilajele deţinute şi le va păstra într-o stare permanentă de funcţionare;

ș) Muncitor calificat (bucătar), Cod COR: 512001, cu următoarele atribuţii:

 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Propune meniul zilnic, prepară hrana zilnică necesară conform meniului zilnic în raport cu cantitatea de alimente primită şi în funcţie de afecţiunile beneficiarilor având în vedere indicaţiile asistentului medical;
 • Primeste, recepţionează şi depozitează ingredientele alimentare în condiţiile prevăzute de normele igienico-sanitare;
 • Pregătirea mai multor feluri de mâncare în acelaşi timp, în funcţie de meniu;
 • Verifica termenul de garanţie;
 • Verifică înainte de prepararea hranei cantitatea de alimente, urmăreşte să fie conformă cu lista;
 • Răspunde de calitatea hranei pregătită de el;
 • Răspunde de întreţinerea şi integritatea obiectelor de inventar şi a celorlalte bunuri din dotarea bucătăriei;
 • Urmăreşte zilnic ridicarea probelor de alimente, conform normelor stabilite de către Ministerul Sănătăţii ( în sticluţe cu etichete şi păstrate la frigider ca probe, în caz de intoxicare);
 • Respectă cu stricteţe igiena personală (halat, bonetă, încălţăminte), cât şi igiena bucătăriei şi sălii de mese; poartă ţinuta prevăzută de normative halat alb şi bonetă;
 • Poartă uniforma obligatorie pentru blocul alimentar, halat alb, şorţ alb, bonetă;
 1. t) Muncitor necalificat (ajutor bucătar), Cod COR: 941201, cu următoarele atribuţii:
 • Are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, după cum rezultă din regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului şi anume: respectarea drepturilor si demnităţii umane; universalitatea; nediscriminarea; asigurarea autodeterminării şi intimităţii persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege; implicarea activă şi deplină a persoanelor beneficiare; abordarea individualizată şi centrată pe nevoile persoanei vârstnice; recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare şi valorizarea ei; abordarea comprehensivă, globală şi integrată; orientarea pe rezultate; cooperarea şi parteneriatul; îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate;
 • Propune meniul zilnic, prepară hrana zilnică necesară conform meniului zilnic în raport cu cantitatea de alimente primită şi în funcţie de afecţiunile beneficiarilor având în vedere indicaţiile asistentului medical;
 • Primeste, recepţionează şi depozitează ingredientele alimentare în condiţiile prevăzute de normele igienico-sanitare;
 • Pregătirea mai multor feluri de mâncare în acelaşi timp, în funcţie de meniu;
 • Verifica termenul de garanţie;
 • Verifică înainte de prepararea hranei cantitatea de alimente, urmăreşte să fie conformă cu lista;
 • Răspunde de calitatea hranei pregătită de el;
 • Răspunde de întreţinerea şi integritatea obiectelor de inventar şi a celorlalte bunuri din dotarea bucătăriei;
 • Urmăreşte zilnic ridicarea probelor de alimente, conform normelor stabilite de către Ministerul Sănătăţii ( în sticluţe cu etichete şi păstrate la frigider ca probe, în caz de intoxicare);
 • Respectă cu stricteţe igiena personală (halat, bonetă, încălţăminte), cât şi igiena bucătăriei şi sălii de mese; poartă ţinuta prevăzută de normative halat alb şi bonetă;
 • Poartă uniforma obligatorie pentru blocul alimentar, halat alb, şorţ alb, bonetă;

 

ARTICOLUL 14

FINANȚAREA CĂMINULUI

(1)În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicate.

(2)Finanţarea cheltuielilor serviciului social Căminul pentru Persoane Reşiţa, se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 1. a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
 2. b) bugetul local al judeţului;
 3. c) bugetul de stat;
 4. d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 5. e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
 6. f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ARTICOLUL 15

DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare care reglementează raporturile de muncă ale personalului contractual, cu dispozițiile legale aplicabile domeniului asistenței sociale, precum și materiilor incidente acestuia.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                          DIRECTOR EXECUTIV,

     SILVIU HURDUZEU                                                              ANA VASILE