Regulament de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

                                               ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN                                                                                            

Capitolul  I. Dispoziţii generale

            Art. 1 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţie Generală, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

                          (2) Direcţia Generală asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială, precum şi realizarea măsurilor de specialitate în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Art. 2 (1) Direcţia Generală dispune de cont propriu in bancă şi are sigiliu (ştampilă) propriu, de formă rotundă, cu următorul conţinut: “România/Judeţul Caraş-Severin/Consiliul Judeţean/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”.

(2) Documentele si corespondenţa Direcţiei Generale sunt semnate de către directorul executiv care are şi calitatea de ordonator secundar de credite, precum şi de către împuterniciţii acestuia, potrivit legii.

(3) Antetul documentelor şi cel al corespondenţei, emise la nivelul Direcţiei Generale, va avea următorul conţinut: “România/Judeţul Caraş-Severin/Consiliul Judeţean /Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/adresa sediului instituţiei/numerele de telefon şi de fax/adresa de email a instituţiei”.

Art. 3 (1) Patrimoniul Direcţiei Generale este constituit din mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţia acestei instituţii publice de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin ori de către alte instituţii/organisme publice sau private, în condiţiile legii.

(2) Finanţarea Direcţiei Generale se asigură din bugetul local al judeţului Caraş-Severin, precum şi din alte surse bugetare sau extrabugetare, potrivit legii.

(3) Direcţia Generală va putea beneficia de bunurile şi fondurile băneşti obţinute, cu titlu de donaţie sau sponsorizare, din partea unor persoane fizice sau juridice, române ori străine, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

Capitolul  II. Funcţiile şi atribuţiile Direcţiei Generale

 

            Art. 4 În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Direcţia Generală îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

 1. a) de strategie, prin care asigură, la nivel judeţean, elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune anti-sărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean                Caraş-Severin;
 2. b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a copilului la nivelul judeţului;
 3. c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 4. d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 5. e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile anti-sărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
 6. f) de reprezentare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a drepturilor copilului.

Art. 5 În scopul realizării corespunzătoare a funcţiilor cu care a fost învestită, potrivit legislaţiei în vigoare, Direcţia Generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) în domeniul protecţiei persoanei adulte cu dizabilităţi:
 2. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte cu dizabilităţi aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia, asigurând totodată furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 3. acordă persoanei adulte cu dizabilităţi asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 4. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte cu dizabilităţi aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 5. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de către ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte cu dizabilităţi aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 6. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte cu dizabilităţi aflate în nevoie;
 7. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte cu dizabilităţi conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială.
 8. b) în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului:
 9. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 10. monitorizează trimestrial activităţile  de  aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 11. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 12. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 13. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 14. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării acestuia în mediul său familial;
 15. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie;
 16. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 17. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 18. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 19. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit.
 20. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;
 21. identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în cazurile de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
 22. c) în domeniul protecției persoanei vârstnice
 23. informează persoanele vârstnice despre alternativele de îngrijire corespunzătoare nevoilor lor;
 24. consiliază familia/reprezentanții legali ai persoanelor vârstnice în vederea prevenirii instituționalizării și a menținerii vârstnicului în mediul familial;
 25. controlează și verifică ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei vârstnice și modul în care sunt respectate drepturile persoanelor vârstnice care sunt instituționalizate în cadrul unităților rezidențiale;
 26. d) alte atribuţii:
 27. acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 28. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 29. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 30. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 31. fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Caraş-Severin înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, precum şi prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 32. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 33. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 34. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 35. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor aflate în nevoie;
 36. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din cadrul său și de evaluare periodică;
 37. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului şi respectiv pe cele ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 38. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 6 Direcţia Generală îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale.

 

Capitolul  III. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale

 

Art. 7 Conducerea Direcţiei Generale se asigură de către Colegiul Director şi de către directorul executiv, în condiţiile legii.

Art. 8 (1) Structura organizatorică şi numărul de personal ale Direcţiei Generale se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, astfel încât funcţionarea acestei instituţii publice să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

(2) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Generală va asigura încadrarea cu prioritate a personalului cu studii socio-umane.

            Art. 9 (1) Colegiul director este organizat şi funcţionează ca organism decizional în cadrul Direcţiei Generale.

            (2) Colegiul Director al Direcţiei Generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul acestei instituţii publice, directorii celor 4 unități rezidențiale cu personalitate juridică din subordinea Direcției Generale, precum şi trei consilieri judeţeni, având cu precădere studii socio-umane, propuşi de preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi aprobaţi prin hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Preşedintele Colegiului Director este secretarul judeţului. În situaţia în care preşedintele Colegiului Director nu-şi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv al Direcţiei Generale sau, după caz, de către directorul executiv adjunct, desemnat de către preşedintele Colegiului Director.

(3) Componenţa efectivă a Colegiului Director, cu excepţia reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin, va fi constatată cu prilejul oricărei modificări survenite, prin hotărâre a acestui organism decizional, la propunerea preşedintelui acestui organism decizional sau a directorului executiv al Direcţiei Generale.

            Art. 10 (1) Colegiul Director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei Generale; propune directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei Generale;
 2. b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 3. c) avizează (avizul este consultativ) proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei Generale, potrivit art.20 alin. 3 lit. „e” şi „d” din prezentul regulament;
 4. d) propune Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
 5. e) propune Consiliului Judeţean Caraş-Severin, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei Generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii,
 6. f) propune Consiliului Judeţean Caraş-Severin, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia Generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
 7. g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei Generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în condiţiile legii.

(2) Colegiul Director îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Art. 11 (1) Colegiul Director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui Colegiului Director, a directorului executiv sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi.

(2) Şedinţele Colegiului Director nu sunt publice.

(3) La şedinţele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de către membrii Colegiului Director. În cazul şedinţelor cu caracter confidenţial aceste persoane nu vor putea asista în timpul desfăşurării procedurii de votare.

                           (4) Şedinţele Colegiului Director se desfăşoară în prezenţa a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenţi.

Art. 12 (1) Preşedintele şi membrii Colegiului Director vor fi convocaţi la şedinţele acestui organism decizional după cum urmează:

 • pentru şedinţele ordinare, convocarea se va realiza cu cel puţin trei zile înainte de ţinerea lor;
 • pentru şedinţele extraordinare, convocarea se va efectua cu cel puţin o zi înainte de data desfăşurării lor;
 • orice modificare a datei şedinţei se aduce la cunoştinţa preşedintelui şi a membrilor Colegiului Director cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată iniţial.

(2) Ordinea de zi şi materialele destinate a fi discutate în şedinţele Colegiului Director se elaborează în scris şi se depun la secretariatul acestuia, astfel încât să poată fi consultate de către toţi membrii acestui organism decizional, cu cel puţin două zile/o zi înainte de data desfăşurării fiecărei şedinţe.

(3) Preşedintelui Colegiului Director i se va transmite mapa de lucru cu cel puţin o zi înainte de data ţinerii fiecărei şedinţe, fiindu-i comunicate toate materialele care urmează a fi analizate.

Art. 13 În exercitarea atribuţiilor cu care a fost investit, preşedintele va proceda după cum urmează:

 1. a) deschide lucrările şedinţei, după ce a primit situaţia prezenţei membrilor;
 2. b) comunică prezenţa membrilor şi a eventualilor invitaţi, precizând dacă şedinţa este legal constituită;
 3. c) prezintă spre aprobare şi supune la vot ordinea de zi, care poate fi completată la începutul fiecărei şedinţe;
 4. d) supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, membrii având dreptul să facă observaţii cu privire la modul în care au fost consemnate dezbaterile, propunerile, precum şi luările de cuvânt consemnate în procesul verbal, putând solicita corectarea acestora;
 5. e) pune în discuţie materialele înscrise pe ordinea de zi;
 6. f) întocmeşte lista membrilor înscrişi pentru dezbateri şi urmăreşte ca luările de cuvânt ale acestora să se realizeze în ordinea înscrierii, având totodată dreptul de a acorda, limita şi retrage luările de cuvânt;
 7. g) asigură menţinerea ordinii în timpul şedinţelor;
 8. h) anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate;
 9. i) poate face publice hotărârile Colegiului Director, cu acordul membrilor acestuia, prin intermediul mijloacelor mass-media.

Art. 14 Pentru desfăşurarea corespunzătoare a şedinţelor Colegiului Director, membrii acestui organism decizional sunt obligaţi să respecte următoarele norme:

 1. a) membrii trebuie să fie punctuali şi să participe la şedinţe, eventualele întârzieri/absenţe fiind comunicate din timp preşedintelui, în caz contrar aceste abateri urmând a fi sancţionate;
 2. b) membrii nu pot părăsi şedinţele înainte ca acestea să fie declarate ca fiind închise, cu excepţia cazurilor în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 • cvorumul nu este afectat prin absenţa respectivă;
 • există motive temeinice;
 • plecarea a fost aprobată de către preşedinte.
 1. c) întrucât fumatul în timpul şedinţelor este interzis, pentru fiecare şedinţă mai mare de două ore va fi luată, în acest sens, o pauză de zece minute la fiecare două ore;
 2. d) membrii au obligaţia de a consulta, în prealabil, toate materialele care le-au fost puse la dispoziţie;
 3. e) membrii nu pot lua cuvântul fără permisiunea prealabilă a preşedintelui, având totodată obligaţia să se refere doar la problema pusă în discuţie şi/sau pentru care s-au înscris la cuvânt;
 4. f) în timpul şedinţelor este interzisă proferarea de insulte şi/sau calomnii, preşedintele putând întrerupe şedinţa atunci când lucrările acesteia sunt perturbate;
 5. g) secretariatul de şedinţă va asigura consemnarea scrisă a dezbaterilor, întocmind şi semnând procesul verbal al şedinţei;
 6. h) preşedintele declară ca fiind închisă şedinţa după epuizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a acesteia.

Art. 15 (1) Hotărârile propuse spre adoptare  trebuie să fie însoţite de note de fundamentare, materiale  care trebuie semnate de cei care răspund de activitatea care se reglementează, precum şi de către directorul executiv al Direcţiei Generale şi respectiv avizate de către preşedintele Colegiului Director.

(2) Iniţiativa unui proiect de hotărâre o poate avea preşedintele Colegiului Director şi/sau directorul executiv al Direcţiei Generale, proiectele de hotărâri incluse, în acest sens,  pe ordinea de zi a şedinţei urmând a avea viza compartimentului juridic din cadrul Direcţiei Generale.

(3) Conţinutul proiectului de hotărâre se structurează astfel:

 1. a) antet;
 2. b) titlu (reflectă pe scurt obiectul reglementării);
 3. c) preambul (prezintă temeiul juridic al acesteia-acte normative, instrucţiuni, adrese, etc. – care se vor depune în copie odată cu proiectul de hotărâre);
 4. d) dispozitiv (cuprinde articole care reglementează măsurile propuse, responsabilităţile şi termenele de îndeplinire – articolele vor fi redactate clar şi concis şi vor cuprinde dispoziţii şi măsuri de sine stătătoare; ultimele articole vor face referire la persoanele fizice/juridice cărora le va fi comunicată hotărârea, persoanele obligate să o aducă la îndeplinire precum şi termenul/instanţa judecătorească în/la care aceste hotărâri pot fi contestate);
 5. e) funcţia şi numele persoanelor autorizate să semneze hotărârea;
 6. f) localitatea, data şi numărul hotărârii.

              (4) Motivele care impun adoptarea hotărârii vor fi prezentate în nota de fundamentare la proiectul de hotărâre.

(5) Proiectele de hotărâre se semnează de către preşedinte şi se avizează de către directorul executiv .

(6) Anexele la proiectul de hotărâre se semnează de către preşedinte, se avizează de către directorul executiv şi respectiv se semnează de către cel care le-a întocmit.

Art. 16 (1) Pentru proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de zi, în urma dezbaterilor şi amendamentelor propuse, vor fi adoptate hotărâri de aprobare sau de respingere.

(2) Hotărârile de respingere vor fi întotdeauna motivate.

(3) Hotărârile Colegiului Director vor fi semnate de către preşedintele acestui organism decizional şi respectiv contrasemnate de către directorul executiv al Direcţiei Generale.

(4) Anexele hotărârilor adoptate de către Colegiul Director vor fi semnate de către preşedintele acestui organism, contrasemnate de către directorul executiv al Direcţiei Generale şi respectiv semnate de către cel care le-a întocmit.

(5) Preşedintele Colegiului Director şi directorul executiv al Direcţiei Generale au obligaţia de a semna hotărârile adoptate de către Colegiul Director chiar dacă au votat împotriva proiectului de hotărâre respectiv.

Art. 17 (1) Modul de exprimare a votului membrilor Colegiului Director se stabileşte prin consens, în timpul şedinţelor, în funcţie de natura problemei supuse spre soluţionare.    

(2) Votul este personal şi poate fi deschis, secret sau nominal, votul secret putând fi utilizat numai la solicitarea majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(3) Hotărârile luate cu privire la persoane vor fi întotdeauna adoptate cu vot secret.

Art. 18 (1) Lucrările de secretariat ale şedinţelor Colegiului Director vor fi asigurate de către Serviciul Secretariat Comisii din cadrul Direcţiei Generale.

(2) În exercitarea acestor prerogative, secretariatul va îndeplini următoarele atribuţii:

– asigură evidenţa documentelor şi a corespondenţei emise/primite de către Colegiul Director;

– urmăreşte respectarea termenelor de întocmire şi de prezentare a materialelor solicitate de către Colegiul Director;

– pregăteşte materialele pentru şedinţa colegiului director, potrivit ordinii de zi, asigurând totodată comunicarea în timp util a mapelor de şedinţă;

– asigură convocarea telefonică, la şedinţe, a membrilor Colegiului Director;

– asigură consemnarea lucrărilor şedinţei într-un proces verbal care cuprinde în mod obligatoriu următoarele aspecte:

 • data şedinţei;
 • felul şedinţei (ordinară sau extraordinară);
 • numele şi prenumele membrilor prezenţi;
 • numele şi prenumele membrilor absenţi şi motivele care au determinat absenţele;
 • numele, prenumele şi calitatea eventualilor invitaţi, cu precizarea punctelor de pe ordinea de zi la care trebuie să participe;
 • ordinea de zi (propusă şi adoptată);
 • problemele discutate, în ordinea dezbaterii lor, cu menţionarea obiecţiilor şi a propunerilor făcute în acest sens;
 • hotărârile adoptate, caracterul votului, numele şi prenumele membrilor care s-au abţinut sau au votat contra hotărârilor respective, cu consemnarea obiecţiilor individuale;
 • data următoarei şedinţe a Colegiului Director, dacă a fost stabilită.

– asigură evidenţa hotărârilor adoptate de către colegiul director;

– asigură evidenţa şi păstrarea documentelor emise/primite de către Colegiul Director;

– ţine evidenţa participării membrilor Colegiului Director la şedinţe;

– informează preşedintele cu privire la numărul membrilor prezenţi la şedinţă, a celor absenţi motivat şi/sau nemotivat;

– prezintă la începutul fiecărei şedinţe o notă informativă referitoare la stadiul îndeplinirii hotărârilor şi a sarcinilor cu termene de rezolvare scadente stabilite în şedinţele anterioare;

– întocmeşte şi păstrează dosarele şedinţelor Colegiului Director, dosare care au următorul conţinut:

 • procesul verbal al şedinţei (semnat de către preşedinte, membrii şi persoana care l-a întocmit);
 • ordinea de zi şi mapa de lucru (documentaţia analizată) a şedinţei;
 • stenograma şedinţei;
 • hotărârile adoptate şi lista persoanelor cărora le-au fost comunicate aceste hotărâri.

– ţine registrul unic de înregistrare şi numerotare a hotărârilor Colegiului Director (numerotarea hotărârilor se realizează anual, în ordinea adoptării lor), urmărind permanent stadiul îndeplinirii lor, prin intermediul unui scadenţar întocmit în acest sens.

Art. 19 (1) Încălcarea de către un membru al Colegiului Director a obligaţiilor care îi revin, constituie abatere disciplinară care se sancţionează potrivit actelor normative în vigoare şi a prezentului regulament.

(2) La aplicarea sancţiunii vor fi luate în considerare următoarele aspecte:

 • gravitatea abaterii;
 • frecvenţa unor eventuale abateri anterioare;
 • consecinţele abaterii;
 • gradul de vinovăţie a celui în cauză;
 • împrejurările în care a fost săvârşită abaterea.

(3) Preşedintele Colegiului Director poate aplica membrilor acestui organism decizional următoarele sancţiuni:

 • chemarea la ordine;
 • retragerea cuvântului;
 • eliminarea din sala de şedinţă.

Art. 20 (1) Directorul executiv al Direcţiei Generale asigură conducerea executivă a acestei instituţii publice şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, directorul executiv emite dispoziţii.

(2) Directorul executiv reprezintă Direcţia Generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale în calitate de persoană juridică;
 2. b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
 3. c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 4. d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Caraş-Severin proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului având avizul Colegiului Director şi al comisiei;
 5. e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. „d” şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
 6. f) aprobă statul de personal al Direcţiei Generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei Generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Caraş-Severin statul de funcţii al Direcţiei Generale, având avizul Colegiului Director;
 7. g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;
 8. h) este vicepreşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi reprezintă Direcţia Generală în relaţiile cu aceasta;
 9. i) asigură executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti, pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, precum şi pe cele ale Colegiului Director;
 10. j) propune convocarea Colegiului Director;
 11. k) primeşte şi repartizează corespondenţa Direcţiei Generale;
 12. l) stabileşte, prin rezoluţie, actele normative care trebuie cunoscute de către toţi angajaţii Direcţiei Generale sau numai de către unii dintre aceştia;
 13. m) mediatizează activitatea Direcţiei Generale;
 14. n) urmăreşte pregătirea profesională continuă a personalului din cadrul Direcţiei Generale;
 15. o) asigură, prin intermediul directorilor executivi adjuncţi şi cel al şefilor de compartimente, îndeplinirea atribuţiilor care incumbă Direcţiei Generale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu dispoziţiile prezentului regulament;
 16. p) stabileşte, prin dispoziţie, atribuţiile directorilor executivi adjuncţi;
 17. q) aprobă fişele posturilor pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale.

(4) Directorul executiv îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale.

Art. 21 (1) Directorul executiv este ajutat de către doi directori executivi adjuncţi, dintre care unul va conduce activitatea de asistență socială, iar celălalt va conduce activitatea economică și administrativă.

              (2) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi au calitatea de funcţionari publici.

(3) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de către unul dintre directorii executivi adjuncţi, desemnat în acest sens, prin dispoziţie, de către directorul executiv.

Art. 22 Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei Generale se realizează la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

 

Capitolul IV. Atribuţiile compartimentelor din cadrul

aparatului propriu al Direcţiei Generale

 

Art. 23 În îndeplinirea obligaţiilor, care le incumbă potrivit legii, compartimentele din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale exercită următoarele atribuţii:

 

 1. A) Compartimentul Comunicare, Relații cu Publicul, Petiții, Registratură și Evaluare Inițială

 

 1. contribuie la formarea unei imagini corecte despre rolul și activitatea Direcției Generale;
 2. asigură, la cerere, informații privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială copiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și oricăror persoane aflate în nevoie, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 3. asigură organizarea logistică a evenimentelor publice, a întâlnirilor cu reprezentanții mass-media și  a altor acțiuni specifice de relații publice;
 4. aduce la cunoștința directorului executiv, atunci când este cazul, informațiile apărute în presa locală și centrală cu privire la activitatea Direcției Generale și a structurilor subordonate;
 5. actualizează periodic pagina web a instituției, modificând secțiunile referitoare la domeniul său de activitate;
 6. asigură rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public, organizarea și funcționarea punctului de informare – documentare la nivelul Direcției Generale;
 7. primește solicitările privind informațiile de interes public, pe care le înregistrează și le înaintează compartimentelor de specialitate; urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsului, în condițiile legii;
 8. preia de la structurile competente din cadrul Direcției Generale lista actualizată cuprinzând informațiile de interes public, precum și datele care sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, potrivit legii;
 9. asigură publicarea raportului de activitate al Direcției Generale, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 10. asigură activitatea de informare a publicului și îndrumă cetățenii spre compartimentele de specialitate;
 11. asigură desfășurarea în condiții optime a programului de audiență a directorului executiv;
 12. asigură activitatea de secretariat a directorului executiv;
 13. asigură monitorizarea dispozițiilor emise de directorul executiv al instituției prin înregistrarea, comunicarea și arhivarea lor;
 14. asigură activitatea de registratură;
 15. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. B) Compartimentul Audit

 

 1. ajută entitatea publică atât în ansamblu cât şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor formulate;
 2. asigură o mai bună gestionare a riscurilor;
 3. asigură o mai bună administrare si păstrare a patrimoniului entităţii publice;
 4. asigură o mai bună monitorizare a conformităţii activităţii entității publice cu regulile şi procedurile existente;
 5. asigură o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabil si corect;
 6. evaluează toate activităţile desfăşurate la nivelul aparatului propriu al Direcției Generale şi la nivelul unităţilor subordonate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice;
 7. asigură elaborarea proiectului planului multianual şi a proiectului planului anual de audit public intern, cu respectarea termenelor legale;
 8. realizează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entității publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență şi eficacitate;
 9. auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea: activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică, plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;
 10. efectuează, din dispoziția directorului executiv, misiuni de audit ad-hoc cu caracter deosebit;
 11. realizează activităţi de consiliere menite să aducă plus valoare şi să îmbunătăţească administrarea entităţi publice, gestiunea riscului şi controlul intern;
 12. asigură actualizarea planului anual de audit intern, în condițiile legii;
 13. asigură informarea Consiliului Județean Caraș-Severin, despre recomandările neînsuşite de către conducătorii structurilor auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;
 14. asigură raportarea periodică, la cererea, structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor formulate ca urmare a desfăşurării misiunilor de audit;
 15. asigură elaborarea, aprobarea şi transmiterea către Consiliul Județean Caraș-Severin, a raportului anual privind activitatea proprie de audit;
 16. asigură raportarea imediată, către directorul executiv al Direcției Generale, a iregularităţilor semnificative identificate şi a posibilelor prejudicii;
 17. asigură elaborarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern;
 18. colaborează cu structurile de audit public intern ierarhic superioare precum și cu alte structuri în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezentul Regulament şi prin reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate;
 19. urmăreşte acoperirea necesităţilor de perfecționare profesională a personalului din cadrul structurii;
 20. urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate, etică şi morală în activitatea de audit public intern;
 21. urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor create şi/sau primite, conform dispoziţiilor legale;
 22. asigură confidenţialitatea datelor şi informațiilor privind misiunile de audit public intern, de consiliere şi ad-hoc efectuate;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. C) Compartimentul Control Intern Managerial

 

 1. acordă asistenţă de specialitate serviciilor/compartimentelor/unităților rezidențiale ale Direcţiei Generale, le coordonează și le monitorizează pentru crearea unui sistem integrat de control managerial;
 2. analizează situaţiile deosebite observate în acţiunile de coordonare şi îndrumare metodologică, elaborând rapoarte de control intern pe care le înaintează directorului executiv al Direcției Generale;
 3. prezintă directorului executiv al Direcţiei Generale, cel puţin o dată pe an, rapoarte/informări referitoare la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al acestei instituţii publice de profil;
 4. monitorizează activitatea structurilor similare din cadrul entităților care funcţionează în subordinea Direcției Generale, pe baza rapoartelor periodice primite, în vederea asigurării suportului tehnic necesar şi pentru verificarea corectitudinii în implementarea standardelor de management/control intern la entităţile publice şi a sistemelor de control managerial;
 5. derulează misiuni de verificare și îndrumare metodologică pentru implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial din cadrul entităților publice aflate în subordinea Direcției Generale;
 6. asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/rapoartelor care vizează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, care trebuie comunicate Consiliului Judeţean       Caraş-Severin;
 7. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. D) Compartimentul Managementul Calității Serviciilor Sociale

 

 1. coordonează activitățile de instruire şi evaluare a personalului în domeniul managementului calităţii;
 2. elaborează programele de instruire şi urmăreşte eficacitatea programelor de instruire;
 3. analizează şi evaluează eficienţa acţiunilor preventive/corective întreprinse;
 4. planifică auditul calității;
 5. coordonează şi participă la auditurile calităţii;
 6. participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;
 7. participă la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor;
 8. analizează rezultatelor obţinute în urma măsurării satisfacţiei beneficiarilor;
 9. coordonează/monitorizează activităţile privind acreditarea furnizorului de servicii sociale respectiv acreditarea serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale;
 10. monitorizează/centralizează/raportează implementarea activităţilor cuprinse în standardele de control intern/managerial în cadrul Direcției Generale;
 11. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. E) Serviciul Juridic și Contencios

 

 1. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 2. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, prin asigurarea aplicării convenţiilor de colaborare încheiate de către Direcţia Generală cu acestea;
 3. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 4. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii/organisme responsabile pentru a facilita accesul potenţialilor beneficiari la aceste drepturi;
 5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil copilului/familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării de către acestea a tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 6. acordă persoanei adulte/copilului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 7. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului/persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii celui în cauză;
 8. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării acestuia în mediul său familial;
 9. asigură şi urmăreşte aplicarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti, pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv pe cele ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, pe cele ale Colegiului Director al Direcţiei Generale, precum şi a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;
 10. acordă Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, precum şi celorlalte compartimente ale Direcţiei Generale, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii;
 11. vizează din punct de vedere al legalităţii unele documente emise de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Colegiul Director al Direcţiei Generale şi respectiv directorul executiv al Direcţiei Generale (hotărâri, certificate de încadrare într-un grad de handicap, dispoziţii, contracte, rapoarte psihosociale etc.);
 12. asigură reprezentarea intereselor Direcţiei Generale în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale;
 13. asigură reprezentarea intereselor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv a celor ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale;
 14. sesizează instanţa judecătorească competentă pentru decăderea, totală sau parţială, din drepturile părinteşti a unor persoane nedemne de a fi părinţi, în condiţiile legii;
 15. răspunde de redactarea şi înaintarea la termen, către instanţele judecătoreşti sau către alte organe jurisdicţionale, a tuturor acţiunilor şi documentelor;
 16. răspunde de exercitarea în termen a tuturor căilor de atac;
 17. răspunde de ţinerea la zi a Registrului privind situaţia cauzelor judecătoreşti în care Direcţia Generală, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin au calitate procesuală;
 18. urmăreşte şi răspunde de rămânerea definitivă a hotărârilor date de către instanţele judecătoreşti;
 19. controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor adulte/copiilor aflaţi în nevoie în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi în cadrul unităţilor rezidenţiale sau al celorlalte servicii de specialitate organizate pentru asigurarea îngrijirii, reabilitării şi protecţiei persoanei adulte/copilului aflate în nevoie sau pentru prevenirea situaţiilor care le pun în pericol securitatea şi dezvoltarea, luând totodată măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;
 20. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 21. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. F) Serviciul Secretariat Comisii

 

Întrucât, Direcţia Generală asigură secretariatul a trei organisme decizionale şi anume: Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi respectiv Colegiul Director al Direcţiei Generale, acest compartiment de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

 

 1. Atribuţii de secretariat la nivelul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

 1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 1. pregăteşte şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (întocmirea borderourilor, convocarea membrilor Comisiei, precum şi a altor persoane dacă este cazul);
 2. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului                    Caraş-Severin;
 1. redactează hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin referitoare la încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială;
 1. redactează hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin referitoare la stabilirea/încetarea/modificarea  măsurilor de protecţie specială a copiilor;
 2.  redactează hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin referitoare la eliberarea/reînnoirea/modificarea/retragerea atestatului de asistent maternal profesionist;
 3. comunică, persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 4. asigură preluarea, înregistrarea, distribuirea şi comunicarea corespondenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 5. înregistrează cererile adresate de către copii în legătură cu procedurile în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi le aduce acestora la cunoştinţă modul în care au fost soluţionate;
 6. ţine şi răspunde de arhiva Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, potrivit prevederilor legale;
 7. îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;

 

 

 

 1. Atribuţii de secretariat la nivelul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

 

 1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 1. pregăteşte şedinţele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin  (întocmirea borderourilor, convocarea membrilor Comisiei, precum şi a altor persoane dacă este cazul);
 2. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 1. redactează certificatele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin referitoare la încadrarea persoanelor adulte într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau, după caz, orientare profesională, precum şi deciziile de admitere în unităţile rezidenţiale a persoanelor adulte cu handicap;
 1. comunică, persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege, deciziile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 2. asigură preluarea, înregistrarea, distribuirea şi comunicarea corespondenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 3. ţine şi răspunde de arhiva Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Adulte cu Handicap             Caraş-Severin, potrivit prevederilor legale;
 4. îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

 

III. Atribuţii de secretariat la nivelul Colegiului Director al Direcţiei Generale

 

 1. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Colegiului Director al Direcţiei Generale;
 2. asigură evidenţa documentelor emise de Colegiul Director al Direcţiei Generale;
 3. pregăteşte materialele pentru şedinţele Colegiului Director al Direcţiei Generale;
 4. asigură convocarea telefonică la şedinţe a membrilor Colegiului Director al Direcţiei Generale;
 5. asigură consemnarea lucrărilor şedinţelor acestui organism decizional într-un proces verbal al şedinţei;
 6. ţine evidenţa hotărârilor adoptate de către Colegiul Director al Direcţiei Generale  printr-un registru unic de înregistrare şi numerotare a hotărârilor acestui organism decizional;

 

 1. Atribuţii comune

 

 1. asigură preluarea, înregistrarea, distribuirea şi comunicarea corespondenţei Direcţiei Generale;
 2. asigură desfăşurarea operaţiunilor arhivistice la nivelul aparatului propriu al Direcţiei Generale;
 3. sesizează, de urgenţă, şeful compartimentului competent să intervină în cazul identificării unui/unei copil/persoane aflat/aflate în situaţie de risc, în scopul luării măsurilor care se impun, în acest sens;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. G) Serviciul de Adopții și Postadopții

 

 1. analizează și evaluează abilitățile parentale, garanțiile morale și condițiile materiale ale potențialelor persoane/familii adoptatoare care domiciliază sau au reședința pe raza județului Caraș-Severin, precum și pregătirea acestora pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte;
 2. întocmește, în termen de maxim 90 zile de la depunerea cererii, raportul final de evaluare a capacității de a adopta a solicitantului/solicitanților care conține și propunerea, către directorul executiv al Direcției Generale, de eliberare sau neeliberare a atestatului;
 3. reevaluează garanțiile morale și condițiile materiale ale persoanelor/familiilor atestate, în vederea reînnoirii atestatului de care acestea beneficiază, în cazul formulării unei noi cereri în acest sens;
 4. oferă potențialilor adoptatori, copiilor adoptabili și părinților biologici ai acestora, servicii de pregătire/informare/consiliere de specialitate, în condițiile legislației în domeniul adopției, în vigoare;
 5. preia dosarelor potențialilor copii adoptabili de pe raza județului Caraș-Severin și solicită instanței judecătorești competente încuviințarea deschiderii procedurii adopției și asigură depunerea documentației aferente, prevăzută de legislația în vigoare;
 6. efectuează în Registrul Național de Adopții toate mențiunile necesare cu privire la copiii cu PIP adopție, copiii adoptabili și familiile adoptatoare sau aflate în etapa de evaluare pe care le are în evidență,
 7. scanează și încărcă toate sentințele civile definitive în Registrul Național de Adopții;
 8. generează liste pentru toți copiii aflați în Registrul Național de Adopții, cu respectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare;
 9. întocmește și actualizează potrivit legislației în domeniul adopției, în vigoare, profilul copiilor greu adoptabili din Registrul Național pentru Adopții;
 10. inițiază sau continuă potrivirea practică, asigurând consilierea și suportul necesar atât copiilor adoptabili, cât și familiilor potențial adoptatoare;
 11. continuă potrivirea inițială pentru copiii pentru care Registrul Național de Adopții a generat liste sau potrivirea practică pentru copiii care se află în categoria copiilor greu adoptabili;
 12. solicită instanței judecătorești de la domiciliul copilului încredințarea în vederea adopției și depune documentația necesară, în acest sens;
 13. urmărește evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și persoana/familia căreia i-a fost încredințat, întocmind rapoarte bilunare, în acest sens, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției;
 14. solicită instanței de la domiciliul copilului revocarea sau prelungirea măsurii încredințării în vederea adopției copiilor adoptabili, în condițiile legii;
 15. întocmește raportul final referitor la evoluția relațiilor dintre copil și adoptatori, la sfârșitul perioadei de încredințare în vederea adopției, sau în cazurile în care legea stabilește că încredințarea în vederea adopției nu este necesară, precizând propunerea Direcției Generale, pentru a fi comunicat instanței judecătorești competente pentru soluționarea cererii de încuviințare a adopției;
 16. solicită instanței judecătorești competente, dacă este cazul, încuviințarea adopției copilului și respectiv depune documentația aferentă întocmită, în acest sens;
 17. înștiințează părinții biologici ai copilului adoptat, cu privire la finalizarea procedurii de încuviințare a adopției copilului respectiv, precum și autoritățile competente să elibereze noul act de naștere sau documente de călătorie pentru copilul adoptat;
 18. urmărește evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și părinții săi adoptivi, pe o perioadă de cel puțin doi ani de la data producerii efectelor adopției, întocmind rapoarte trimestriale, în acest sens;
 19. acordarea de sprijin și consiliere adoptatorilor în îndeplinirea obligației legale de a informa gradual copilul că este adoptat, de la vârste cât mai mici;
 20. întocmește raportul final de închidere a monitorizării postadopției sau pe cel de prelungire a perioadei de monitorizare și introduce în Registrul Național de Adopții copia electronică a documentelor anterior menționate;
 21. oferă servicii postadopție părinților adoptivi, precum și copiilor adoptați;
 22. solicită instanței judecătorești competente, dacă este cazul, desfacerea sau declararea nulității unei adopții;
 23. în cazul în care este inițiată potrivirea practică a unui copil eligibil pentru adopția internațională, întocmește raportul cu privire la copil și încarcă în Registrul Național de Adopții copia electronică a acestui document;
 24. sprijină relaționarea dintre copil și persoana/familia adoptatoare selectată, în procedura adopției internaționale, iar la finalul potrivirii întocmește raportul de potrivire dintre copil și adoptator/familia adoptatoare pe care îl comunică în termenul prevăzut de lege Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
 25. îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcției Generale, ori prin dispoziții ale directorului executiv al Direcției Generale.

 

 1. H) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG-urile

 

 1. elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul Caraş-Severin;
 2. întocmeşte proiecte şi programe în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 3. colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, din teritoriu, în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor care se impun, în acest sens, la nivelul judeţului Caraş-Severin;
 4. elaborează Proiectul Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în concordanţă cu Strategiile Naţionale elaborate;
 5. elaborează Planul Operaţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Caraș-Severin;
 6. monitorizează  şi evaluează anual Planul Operaţional pentru implementarea strategiei;
 7. elaborează proiecte cu finanţare internă şi externă;
 8. colaborează cu ONG-uri care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale;
 9. realizează semestrial/anual sau în funcţie de solicitări raportul de activitate al Direcției Generale;
 10. participă la diferite conferinţe, seminarii, prezentări de proiecte;
 11. întocmeşte anual raportul general de activitate al Direcţiei Generale, document pe care îl depune, spre aprobare, în şedinţa Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. I) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

 

 1. monitorizează situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, precum şi pe a celor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, potrivit legii, monitorizând totodată respectarea şi realizarea drepturilor acestora;
 2. asigură operarea tuturor informaţiilor referitoare la copiii/tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie specială, în programul CMTIS;
 3. asigură centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului, la nivelul judeţului Caraş-Severin;
 4. răspunde de evidenţa exactă a numărului de copii din instituţiile de ocrotire, de la asistenţii maternali profesionişti, precum şi a celor plasaţi la familii/persoane;
 5. întocmeşte fişele de monitorizare lunare şi trimestriale privind activitatea Direcţiei Generale şi respectiv asigură transmiterea acestora la Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
 6. întocmeşte raportul trimestrial de monitorizare a cazurilor de violenţă în familie, document transmis Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
 7. centralizează, lunar şi trimestrial, informaţiile referitoare la copiii din sistemul de protecţie de pe raza judeţului Caraş-Severin şi transmite aceste date Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
 8. monitorizează respectarea drepturilor copilului prin centralizarea şi sintetizarea tuturor informaţiilor pe care le obţine şi le utilizează;
 9. elaborează studii, rapoarte, informări, sinteze, precum şi alte materiale referitoare la domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;
 10. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. J) Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială

 

 1. acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 2. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 3. coordonează și îndrumă metodologic activitatea serviciului public de asistență socială, în domeniul și promovării drepturilor copilului;
 4. organizează întâlniri semestriale între angajaţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi asistenţii sociali de la nivelul serviciului public de asistenţă socială;
 5. furnizează serviciului public de asistenţă socială informaţii cu privire la atribuţiile, organigrama direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile organizate la nivelul direcţiei, persoanele responsabile cu coordonarea activităţii de la nivel local şi datele de contact ale acestora;
 6. asigură legătura dintre serviciul public de asistenţă socială şi celelalte compartimente ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; îndrumă metodologic reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială de la nivel local în activitatea lor curentă de identificare şi evaluare a copilului şi familiei acestuia, precum şi în activitatea de planificare şi monitorizare a intervenţiei. În acest sens fiecare responsabil efectuează trimestrial cel puţin o deplasare în fiecare unitate administrativ-teritorială;
 7. persoanele desemnate pot însoţi reprezentantul serviciului public de asistenţă socială de la nivel local, la solicitarea expresă şi temeinic motivată a acestuia, la efectuarea vizitelor în teren, atunci când situaţia o impune;
 8. facilitează colaborarea între serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care funcţionează la nivelul judeţului;
 9. asigură îndrumare metodologică serviciilor publice de asistenţă socială, la cererea acestora, în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea de proiecte, precum şi în orice altă activitate care vizează prevenirea separării copilului de părinţi;
 10. sprijină conducerea serviciului public de asistenţă socială în activitatea de identificare a nevoilor de formare continuă a personalului;
 11. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.
 12. K) Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale

 

 1. a) Compartimentul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri și Violența în Familie

 

 1. desfăşoară activităţi de informare, promovare şi comunicare, la nivelul comunităţii, în domeniul prevenirii şi combaterii situaţiilor de violenţă asupra copilului şi respectiv de violenţă în familie, menţinând un contact direct cu comunitatea;
 2. asigură prestarea serviciilor de specialitate oferite copiilor aflaţi în situaţie de risc, menţinând un contact direct cu comunitatea şi colaborând permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul reţelei de intervenţie;
 3. asigură asistenţă şi consiliere de specialitate pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor;
 4. înregistrează şi monitorizează sesizările primite, constituind şi actualizând permanent o bază de date, în acest sens, prin centralizarea şi sintetizarea informaţiilor obţinute;
 5. evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc;
 6. asigură aplicarea metodei managementului de caz în toate cauzele pe care le instrumentează, în special în cazurile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie;
 7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;
 8. instrumentează cazurile de violenţă în familie din judeţul Caraş-Severin;
 9. instrumentează cazurile privind situațiile de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri;
 10. identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în cazurile de violenţă în familie şi îndrumă părţile către serviciile de specialitate / mediere corespunzătoare;
 11. acordă persoanei adulte/copilului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. b) Compartimentul Telefonul Copilului pentru Cazuri de Urgență

 

 1. asigură, în regim de permanenţă, preluarea apelurilor telefonice de urgenţă referitoare la violenţa asupra copilului şi violenţa în familie, înregistrându-le în documentele serviciului telefonic permanent şi respectiv oferă consilierea telefonică de specialitate necesară, în aceste situaţii, intervenind prompt în cazurile urgente, prin intermediul echipei mobile;
 2. evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc;
 3. asigură prin intermediul echipei mobile evaluarea eficientă şi intervenţia promptă în situaţiile de urgenţă;
 4. înregistrează şi monitorizează sesizările primite, constituind şi actualizând permanent o bază de date, în acest sens, prin centralizarea şi sintetizarea informaţiilor obţinute;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. L) Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului

 

 1. identifică, evaluează și monitorizează situația copiilor cu handicap;
 2. verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială;
 3. efectuează anchete sociale la domiciliul copilului (dacă se impune);
 4. întocmeşte planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități si rapoarte de evaluare complexă şi propune Comisei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap şi, după caz, stabilirea unei măsuri de protecţie speciale;
 5. propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin încadrarea copiilor într-un grad de handicap, pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de prevăzute de lege;
 6. urmăreşte realizarea planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități aprobat de Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 7. efectuează reevaluarea periodică a situaţiei copiilor cu handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare într-un grad de handicap sau în situaţia în care se constată schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul respectiv;
 8. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilităţile şi dacă îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil, astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;
 9. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cazurile(din familia naturală) pe care le instrumentează;
 10. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului pe teritoriul judeţului Caraş-Severin;
 11. ţine o evidenţă strictă a copiilor încadraţi într-un grad de handicap;
 12. în situaţii excepţionale realizează evaluarea complexă a copilului pentru încadrarea într-un grad de handicap a acestuia, potrivit legii(la domiciliu);
 13. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. M) Serviciul Management de Caz pentru Copil

 

 1. a) Compartimentul Asistență Maternală

 

 1. colaborează, în realizarea atribuţiilor ce-i revin, cu funcţionarii Direcţiei Generale, precum şi cu personalul celorlalte instituţii/organisme publice sau private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei familiei şi a copilului;
 2. întocmeşte/revizuieşte planul individualizat de protecţie pentru fiecare copil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 3. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cazurile pe care le instrumentează;
 4. realizează vizite trimestriale, după ce organismul decizional competent a stabilit o măsură de protecţie specială pentru un copil, la un asistent maternal profesionist, efectuarea fiecărei vizite confirmându-se prin întocmirea rapoartelor de monitorizare/vizită;
 5. verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, împrejurările legate de instituirea măsurii de protecţie specială şi propune, dacă este cazul, Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau instanţelor judecătoreşti, menţinerea, modificarea sau încetarea măsurilor de protecţie speciale;
 6. facilitează menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru acesta;
 7. asigură asistenţă şi sprijin persoanelor care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie speciale, dacă acestea îşi continuă studiile, cel mult până la împlinirea de către cei vizaţi a vârstei de 26 de ani;
 8. coordonează activităţile privind revenirea copilului în familia sa;
 9. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia copiilor;
 10. pregăteşte integrarea/reintegrarea copilului în familia sa biologică sau într-o familie substitutivă temporară;
 11. se asigură că fiecare copil, care beneficiază de ocrotirea unui asistent maternal profesionist;
 12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii, supraveghind activitatea acestora;
 13. încunoştinţează de îndată Serviciul Resurse Umane, din cadrul Direcţiei Generale, cu privire la perioadele de timp în care un asistent maternal profesionist nu asigură ocrotirea unui copil, precum şi cu privire la orice alte situaţii care pot influenţa derularea contractului de muncă sau valabilitatea atestatului asistentului maternal profesionist;
 14. oferă consiliere şi sprijin informaţional asistentului maternal profesionist pentru îndeplinirea obligaţiilor acestuia cu privire la copil;
 15. obţine informaţii privind relaţia copil-asistent maternal profesionist de la domiciliul acestuia, de la consiliul local, cunoscuţi, vecini, unităţi şcolare, sanitare sau din alte surse care pot asigura furnizarea datelor ce conduc la susţinerea propunerii de menţinere sau de încetare a contractului individual de muncă al asistentului maternal profesionist;
 16. participă la inventarierea eventualelor bunuri ale copilului, clarificând situaţia acestora;
 17. comunică operatorului orice modificare survenită cu privire la conţinutul evidenţelor Direcţiei Generale, în scopul transpunerii corecte pe terminal şi al actualizării informaţiilor;
 18. întocmeşte convenţia de plasament;
 19. răspunde de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea documentelor preluate, precum şi de cea a informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 20. acordă copilului/persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 21. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. b) Compartimentul Plasamente în Familie

 

 1. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;
 2. întocmeşte şi, dacă este cazul, revizuieşte, planul individualizat de protecţie pentru copil;
 3. coordonează activităţile privind revenirea copilului în familie;
 4. asigură şi facilitează menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru acesta;
 5. identifică şi evaluează potenţialul fiecărei familii/persoane care solicită ocrotirea unui copil separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi;
 6. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia copiilor şi a familiilor/persoanelor care beneficiază de prestaţiile acestui serviciu;
 7. furnizează informaţii familiei/persoanei privind tipurile de servicii care i se oferă;
 8. pregăteşte integrarea/reintegrarea copilului în familia sa biologică sau într-o familie substitutivă temporară;
 9. asigură asistenţă şi sprijin beneficiarilor care au stabilită o măsură de protecţie la o persoană/familie şi dobândesc capacitate deplină de exerciţiu dacă îşi continuă studiile, cel mult până la împlinirea vârstei de 26 ani;
 10. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pe teritoriul judeţului Caraş-Severin;
 11. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cazurile pe care le instrumentează;
 12. participă la inventarierea eventualelor bunuri ale copilului, clarificând situaţia acestora;
 13. verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, împrejurările legate de instituirea măsurii de protecţie şi propune, dacă este cazul, Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau instanţelor judecătoreşti, menţinerea, modificarea sau încetarea măsurii;
 14. acordă copilului/tânărului asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 15. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. c) Compartimentul Protecție Rezidențială a Copilului

 

 1. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;
 2. determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura de protecţie specială propusă, asigurând cunoaşterea de către copil şi familia sa a situaţiei sale de fapt şi de drept;
 3. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, ale instanţelor judecătoreşti, precum şi a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale;
 4. asigură asistenţă şi sprijin copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie şi dobândesc capacitate deplină de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile cel mult până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
 5. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cel al asistenţei sociale;
 6. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie şi în cel privind măsurile de asistenţă socială, formulând propuneri care vizează completarea sau modificarea acestor documente şi/sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate, dacă este cazul;
 7. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia copiilor/adulţilor şi a familiilor/persoanelor care beneficiază de serviciile acestui compartiment;
 8. verifică şi reevaluează, cel puţin o dată la trei luni, împrejurările legate de instituirea măsurilor de protecţie specială şi propune, dacă este cazul, Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau instanţelor judecătoreşti, menţinerea, modificarea sau revocarea măsurilor de protecţie specială;
 9. asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 10. acordă beneficiarilor ocrotiţi în unităţile rezidenţiale asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului lor la exprimarea liberă a opiniei;
 11. coordonează şi sprijină activităţile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cel al asistenţei sociale, la nivelul judeţului;
 12. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de profil; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul beneficiarilor la aceste drepturi;
 13. acordă asistenţă şi sprijin reprezentanţilor legali ai copilului sau tinerilor, în vederea revenirii beneficiarilor în mediul familial propriu;
 14. controlează modul în care sunt respectate drepturile copiilor şi cele ale tinerilor, în cadrul unităţilor rezidenţiale sau al celorlalte servicii de specialitate organizate, în acest sens, ori pentru prevenirea situaţiilor care le pun în pericol securitatea şi dezvoltarea;
 15. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cel al asistenţei sociale, la nivelul judeţului;
 16. oferă consiliere, asistenţă şi informare de specialitate, copiilor şi tinerilor instituţionalizați;
 17. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru toate cazurile pe care le instrumentează;
 18. urmăreşte modul în care este respectat programul de intervenţie specializată destinat beneficiarilor din cadrul unităţilor rezidenţiale;
 19. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. N) Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități

 

 1. verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea persoanei adulte într-o categorie de persoane cu grad de handicap care necesită protecţie;
 2. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanei adulte;
 3. efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul instituţiei sau la domiciliul persoanei;
 4. întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană adultă cu handicap evaluată;
 5. propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, respingerea, încadrarea sau, după caz, menţinerea persoanei adulte într-un grad de handicap, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acestuia, pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege;
 6. determină poziţia persoanei adulte cu handicap cu privire la măsura de asistenţă socială propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept;
 7. acordă persoanei adulte cu handicap sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei sale;
 8. asigură asistenţă şi sprijin familiei adultului cu handicap pentru menţinerea acestuia în mediul familial;
 9. recomandă instituirea măsurilor de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 10. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;
 11. ţine o evidenţă strictă a persoanelor adulte încadrate într-un grad de handicap;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. O) Serviciul Management de Caz pentru Adulți

 

 1. a) Compartimentul Asistență și Protecție Rezidențială Persoane Vârstnice și Persoane Fără Adăpost

 

 1. facilitează menţinerea relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 2. identifică soluţii de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 3. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor vârstnice aflate în nevoie, inclusiv prin îngrijirea la domiciliu a beneficiarilor;
 4. elaborează o bază de date;
 5. controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor vârstnice care sunt instituţionalizate în cadrul unităţilor rezidenţiale pentru asigurarea îngrijirii, reabilitării, reintegrării sociale şi protecţiei acestora, precum şi pentru prevenirea situaţiilor care le pun acestora în pericol securitatea şi dezvoltarea, luând totodată măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;
 6. verifică ori de către ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei vârstnice care beneficiază de serviciile de specialitate prevăzute de lege, în sistem rezidenţial;
 7. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale;
 8. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. b) Compartimentul Asistență de Tip Familial Persoane cu Handicap și Persoane Vârstnice

 

 1. asigură furnizarea de informaţii în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială, în cazul persoanelor adulte cu handicap;
 2. acordă persoanei vârstnice şi persoanei adulte cu handicap asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 3. acordă sprijin serviciilor publice de asistenţă socială ale consiliilor locale pentru realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru persoanele cu handicap grav;
 4. elaborează o bază de date;
 5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice şi a persoanelor adulte cu handicap, prin asigurarea aplicării convenţiilor de colaborare încheiate de către Direcţia Generală cu acestea;
 6. colaborează cu structurile de specialitate ale celorlalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din judeţ, pe baza protocoalelor sau convenţiilor încheiate de către Direcţia Generală, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;
 7. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu handicap, colaborând totodată şi cu alte instituţii/organisme publice/private responsabile pentru a facilita accesul potenţialilor beneficiari la aceste drepturi;
 8. controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanelor vârstnice şi respectiv cele ale persoanelor adulte cu handicap aflate în nevoie, care beneficiază de îngrijire la domiciliu;
 9. oferă consiliere, asistenţă şi informare de specialitate, persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu handicap aflate în nevoie;
 10. verifică ori de către ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei vârstnice şi a persoanei adulte cu handicap aflate în nevoie care beneficiază de serviciile de specialitate prevăzute de lege, într-un mediu familial
 11. asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 12. asigură şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale;
 13. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 

 

 

 

 1. c) Compartimentul Protecție Rezidențială Persoane Adulte cu Handicap

 

 1. întocmeşte situaţiile statistice cu privire la persoanele cu handicap neinstituţionalizate şi asigură transmiterea acestora către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;
 2. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor pentru persoanele cu handicap;
 3. colaborează cu autorităţile locale şi alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap la drepturile conferite de lege;
 4. asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin;
 5. verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii în planificarea protecției persoanei adulte, protecția împotriva abuzurilor si cu privire la evenimentele deosebite şi face propuneri în acest sens;
 6. elaborează, de câte ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a adultului si a modului în care acesta este îngrijit;
 7. sesizează Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap în situația în care se constată, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii stabilite;
 8. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin acte normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. P) Serviciul Resurse Umane

 

 1. întocmeşte potrivit legii, împreună cu şefii de compartimente, graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare a acestuia şi de acordare a concediilor suplimentare şi/sau al celor fără plată pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale;
 1. execută lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, eliberează adeverinţe privind calitatea de salariaţi şi veniturile brute ale angajaţilor din cadrul Direcţiei Generale;
 2. răspunde, potrivit legii, de întocmirea actelor necesare pentru concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale, verificând îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs;
 3. asigură întocmirea statelor de funcţii pentru personalul Direcţiei Generale;
 4. răspunde de păstrarea secretului în probleme de personal, precum şi în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în dosarul personal al fiecărui salariat al Direcţiei Generale;
 5. întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale la contracte, pentru persoanele angajate cu contract individual de muncă în cadrul Direcţiei Generale;
 6. întocmeşte notele de lichidare a activităţii personalului Direcţiei Generale;
 7. întocmeşte dispoziţiile de angajare a personalului Direcţiei Generale;
 8. asigură întocmirea statelor de funcţiuni pentru personalul Direcţiei Generale;
 9. urmăreşte întocmirea fişelor posturilor şi a criteriilor pentru evaluarea funcţionarilor publici;
 10. asigură realizarea procesului de evaluare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, iar în cazul funcţionarilor publici debutanţi asigură asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici care urmează să fie evaluaţi;
 11. asigură întocmirea organigramei şi a statelor de funcţii pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul Direcţiei Generale;
 12. asigură realizarea programului de perfecţionare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale, precum şi întocmirea raportului anual de perfecţionare a personalului Direcţiei Generale;
 13. asigură întocmirea documentaţiei de încadrare, redistribuire, detaşare sau încetare a raporturilor de serviciu şi a contractelor individuale de muncă pentru personalul Direcţiei Generale;
 14. urmăreşte executarea lucrărilor privind evidenţa, întocmirea şi completarea legitimaţiilor de serviciu;
 15. asigură stabilirea salariului de bază la încadrare şi în cazul modificării raporturilor de serviciu şi a contractelor de muncă conform reglementărilor în vigoare;
 16. centralizează declaraţiile de avere, precum şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, precum şi cele ale personalului contractual de conducere, făcute la numirea şi la eliberarea din funcţie, asigurând totodată confidenţialitatea acestora şi transmiterea lor la Agenţia Naţională de Integritate;
 17. întocmeşte structura planului de ocupare a funcţiilor publice;
 18. monitorizează şi asigură evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, din cadrul Direcţiei Generale, transmiţând aceste evidenţe la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la termenele stabilite;
 19. întocmeşte baza de date referitoare la funcţionarii publici, prin intermediul programului CMTIS, precum şi pe cea a personalului contractual, prin intermediul programului REVISAL;
 20. asigură întocmirea şi transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportării privind etica şi codul de conduită pentru funcţionarii publici;
 21. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. Q) Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, SSM și PSI

 

 1. efectuează achizițiile directe necesare aparatului propriu al Direcției Generale;
 2. întocmește referate de necesitate, studii de piață pentru achizițiile aparatului propriu al Direcției Generale;
 3. analizează si urmăreşte referatele de necesitate repartizate de conducerea Direcției Generale, în vederea soluţionării acestora în condiţii optime;
 4. întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor conform legislaţiei în vigoare;
 5. efectuează studiul de piaţă, întocmeşte propunerile şi angajamentele cheltuielilor corespunzătoare referatelor de necesitate;
 6. elaborează şi fundamentează planul anual de reparaţii capitale, consolidări, igienizări şi reparaţii curente în corelaţie cu situaţia obiectivelor din cadrul centrelor subordonate direcţiei, care necesită modernizare, reabilitare, reparare,in baza propunerilor administratorilor centrelor;
 7. elaborează şi fundamentează planul anual de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor care necesită service;
 8. face propuneri pentru proiectul bugetului anual privind reparaţiile de orice natură, pe baza propunerilor din centre şi a constatărilor proprii, precum şi pentru buna funcţionare a centralelor termice, a instalaţiilor şi a dotărilor aferente bunei funcţionări a întregii instituţii;
 9. stabileşte în conformitate cu documentaţia tehnică a instalaţiilor si utilajelor, revizii tehnice obligatorii;
 10. asigură cerinţele tehnice şi funcţionale ale clădirilor,construcţiilor şi instalaţiilor din dotare, cu respectarea legislaţiei, normelor/normativelor precum şi instrucţiunilor tehnice în vigoare;
 11. intervine cu promptitudine în rezolvarea situaţiilor de avarii din sistem, precum şi a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor,  în colaborare directă cu personalul din fiecare centru;
 12. urmăreşte permanent modul de exploatare şi funcţionare a instalaţiilor termice,electrice si sanitare şi asigură funcţionarea lor normală;
 13. execută în regie proprie prin personalul de specialitate, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;
 14. participă la întocmirea documentaţiei de atribuire necesară derulării procedurilor de achiziţie specifice compartimentului;
 15. întocmeşte, urmăreşte şi verifică documentaţia tehnică necesară pentru execuţia, recepţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, consolidări, reabilitări etc., conform legislaţiei în vigoare, prin verificarea devizelor şi a situaţiilor de lucrări;
 16. asigura obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor, autorizaţiilor de construire/demolare şi calificare a construcţiilor;
 17. asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru lucrările efectuate;
 18. participă în comisiile de recepţie a lucrărilor pentru obiectivele de investiţii şi lucrările de  reparaţii,  în conformitate cu dispoziţiile emise de conducerea Direcției Generale;
 19. verifică situaţiile de lucrări privind reparaţiile de orice natură, atât faptic cât şi scriptic, confirmând exactitatea şi legalitatea întocmirii acestora şi pregăteşte documentele necesare onorării la plată a acestora în conformitate cu prevederile legale;
 20. încheie, actualizează şi administrează contractele de utilităţi şi prestări de servicii (salubritate, deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie, verificări tehnice specifice, colectare şi transport deşeuri medicale şi periculoase, computere, xerox , PSI, SSM etc.) pentru Direcția Generală ;
 21. certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi avizelor emise de prestatorii de utilităţi;
 22. monitorizează funcţionarea echipamentelor  informatice  în vederea asigurării necesarului de consumabile, componente şi acordare a service-ului în timp util;
 23. realizează activităţi de îngrijire şi curăţenie a spaţiilor aparţinând Direcţiei Generale şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi aparţinătoare;
 24. asigură paza/securitatea obiectivelor direcţiei prin personalul angajat/externalizat care are atribuţii în acest sens;
 25. asigură buna gospodărire şi folosire a imobilelor, spaţiilor de lucru şi a celor aferente, precum şi a bunurilor din dotarea acestora;
 26. urmăreşte respectarea şi aplicarea cerinţelor legale privind gestionarea selectivă a deşeurilor și răspunde de predarea deşeurilor colectate selectiv unui operator economic autorizat care garantează predarea acestora;
 27. organizează și coordonează activitatea șoferilor și modul de exploatare și întreținere a autovehiculelor;
 28. răspunde de administrarea corectă a patrimoniului, respectând prevederile legale, prin corecta întreţinere a tuturor clădirilor din cadrul Direcţiei Generale;
 29. colaborează cu serviciile şi unităţile rezidenţiale, din cadrul Direcției Generale în toate problemele, avizează, controlează referatele privind aprovizionarea, reparațiile autovehiculelor, clădirilor etc. emise de unitățile rezidenţiale din subordine, în limita competenţelor stabilite, în conformitate cu specificul activităţii serviciului şi limitele sale de competenţă precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Caraş-Severin;
 30. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin actele normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. R) Compartimentul Achiziții Publice Licitații și Contracte

 

 1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 2. elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 3. propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 4. asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 5. asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 6. colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
 7. asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 8. operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 9. efectuează cumpărări directe din catalogul electronic de produse al sistemului de achiziții publice în baza referatelor întocmite de compartimentele de specialitate și aprobate de către directorul executiv,

10.îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin acte normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. S) Serviciul Financiar Contabil

 

 1. a) Compartimentul Finanțe-Buget

 

 1. întocmește ordinele de plată către furnizori, pe baza facturilor înregistrate și transmise de centrele din structura direcției;
 2. elaborează proiectele bugetelor anuale pe baza propunerilor de cheltuieli detaliate ale serviciilor și compartimentelor instituției aprobate de ordonatorul de credite având în vedere următoarele: prognozele principalilor creditori macroeconomici și sociali; politicile fiscale și bugetare, naționale și locale; politicile și strategiile sectoriale și locale precum și prioritățile stabilite în formularea propunerilor; programele întocmite de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau obiective precise care au precizate acțiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obținute, măsurate prin indicatori preciși a căror alegere este justificată; programele se vor constitui ca anexa a bugetelor;
 3. întocmește cererea lunară pentru deschiderea de credite bugetare necesare efectuării plăților ;
 4. urmărește efectuarea cheltuielilor bugetare, astfel ca în procesul execuției bugetare cheltuielile bugetare să parcurgă următoarele faze: angajament, lichidare, ordonanțare, plată conform Legii 500/2002 si Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. întocmeşte lucrările referitoare la proiectul de buget propriu de venituri şi cheltuieli, cu repartizarea sumelor pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar ale Direcţiei Generale şi le supune spre aprobare directorului executiv al Direcţiei Generale, în vederea supunerii spre avizare Colegiului Director şi spre aprobare Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 6. elaborează variante privind nivelul şi evoluţia cheltuielilor în perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetele locale, bugetul judeţean şi bugetul de stat;
 7. urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul Direcţiei Generale, cât şi a celor provenite din fondurile extrabugetare, întocmind periodic informări şi rapoarte privind modul de realizare a acestora, propunând directorului executiv al Direcţiei Generale luarea măsurilor corespunzătoare atunci când constată că această activitate nu se realizează potrivit dispoziţiilor legale;
 8. analizează împreună cu compartimentele de specialitate legalitatea, necesitatea şi oportunitatea dotărilor din investiţii a căror finanţare se asigură din fonduri bugetare, în vederea cuprinderii acestora în bugetul Direcţiei Generale;
 9. asigură alocarea fondurilor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiţii, urmărind acordarea acestora în concordanţă cu gradul de realizare a lucrărilor;
 10. verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului propriu al Direcţiei Generale şi avizează sau întocmeşte, după caz, documentaţiile necesare privind repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, a cheltuielilor bugetului propriu al instituţiei, pe care le supune aprobării directorului executiv al Direcţiei Generale;
 11. alimentează cu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu, eliberări de valori materiale şi alte operaţiuni specifice, potrivit reglementărilor în vigoare;
 12. răspunde de întocmirea, potrivit legii, a documentelor de plată către organele bancare şi cele contabile şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea lor şi a documentelor însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat;
 13. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin acte normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. b) Compartimentul Contabilitate, Salarizare

 

 1. eliberează la cerere adeverinţele solicitate de personal pentru medicul de familie, rechizite, calculatoare, împrumuturi în bancă, etc.;
 2. actualizează baza de date a programului de salarizare;
 3. introduce date pentru deduceri personale şi suplimentare;
 4. actualizează fişierul de reţineri pe beneficiari şi marcă;
 5. actualizează fişierul modului de plată a drepturilor salariale prin cont/card;
 6. întocmeşte statele de salarii pe baza datelor preluate de la Compartimentul resurse umane;
 7. preia concediile medicale, concediile de odihnă, diferenţele salariale, etc.;
 8. preia pontajele lunare pentru toate punctele de lucru în vederea calculării drepturilor salariale;
 9. editează fişe de salarii, state de plată, borderouri de plată prin bănci, fluturaşi, centralizatoare control salarii, borderouri reţineri pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual;
 10. creează şi criptează fişierele pentru bănci privind plata salariilor şi transmite acestea băncilor în vederea alimentării cardurilor salariaţilor ;
 11. întocmeşte lunar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112) şi transmiterea în format electronic la A.N.A.F.;
 12. verifică validarea declaraţiei transmise;
 13. depune declaraţia rectificativă în cazul depistării unor erori la declaraţia iniţială;
 14. înaintează către C.A.S.S. documentaţia în vederea recuperării sumelor din F.N.U.A.S.S.;
 15. fundamentează cheltuielile de personal şi transmite compartimentului Buget fondul de salarii necesar;
 16. asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicabilă în cadrul serviciului;
 17. analizează şi răspunde la sesizările repartizate;
 18. întocmește şi vizează statele de plată ale aparatului propriu şi centrelor de plasament;
 19. transmite la Compartimentul financiar-contabil centralizatorul situaţiei recapitulative pe centrele din structura direcției, reţinerile şi popririle, situaţia concediilor de odihnă pentru efectuarea ordonanţărilor şi ordinelor de plată, etc.;
 20. ține evidența contabilă a centrelor din structura direcției;

21.   operează intrările de produse pe furnizori;22.   verifică  și operează bonurile de consum pe gestiunile din cadrul centrelor de plasament;23.   înregistrează consumurile pe articolele bugetare de cheltuieli corespunzătoare;24.   întocmește documentele necesare efectuării plăţilor prin virament şi numerar;25.   verifică consumurile de carburanţi auto, materiale, rechizite etc. pentru trecerea acestora pe cheltuieli;26.   verifică documentele pentru acordarea de avansuri în numerar pentru deplasări şi cheltuieli administrativ-gospodăreşti;27.   verifică deconturile de cheltuieli prezentate pentru avansurile primite spre decontare sau pentru plata acestor deconturi;28.   verifică și vizează referatele de necesitate ale centrelor de plasament în vederea achiziționării de bunuri, servicii sau lucrări;29.   înregistrează în evidenţele contabile documentele de încasări şi plăţi în vederea întocmirii balanţei contabile de verificare;30.   răspunde de organizarea efectuării la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor cu bugetul propriu şi asigură efectuarea acestor operaţiuni;31.   asigură confruntarea periodică a stocurilor din evidența operativa a gestiunilor cu evidența contabilă a centrelor de plasament;32.   asigură confruntarea la sfârșit de lună a evidenței contabile a centrelor de plasament, cu privire la: furnizori, plăți, stocuri, avansuri spre decontare cu evidența contabilă generală a Direcției Generale;33.   urmărește operarea în evidențele centrelor de plasament, a plăților preluate din registrul jurnal de contabilitate generală a Direcției Generale;34.   operează actualizarea la zi a registrului imobilizărilor corporale și necorporale ale centrelor de plasament;35.   verifică propunerile de casare și înregistrarea în contabilitatea  centrelor de plasament a casărilor aprobate;36.   conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate prin mijloace bugetare, extrabugetare şi din alte fonduri legal constituite, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar şi mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii şi exercită controlul periodic asupra gestiunilor, în vederea asigurării integrităţii patrimoniului propriu;37.   asigură înregistrarea în evidenţele analitice a bunurilor materiale procurate în cursul anului prin bugetul de cheltuieli aprobat, precum şi mişcarea acestora, stabilind lunar, soldurile scriptice în vederea definitivării balanţei analitice pe feluri de materiale;38.   întocmește balanța lunară de verificare a centrului și asigură confruntarea soldurilor conturilor din aceasta balanță cu cele din balanța generală a Direcției Generale;39.   Exercită controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate prin casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderii atunci când este cazul,40.   îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin acte normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

 1. c) Compartimentul Evidență și Plată Prestații Sociale

 

 1. întocmeşte necesarele lunare de credite bugetare pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap în vederea transmiterii în timp util la Consiliul Județean Caraș-Severin, la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin, precum și la Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
 2. întocmeşte conturile de execuţie pe cele trei feluri de drepturi respectiv: prestații sociale, dobândă și transport, pe care le comunica Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin și Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
 3. verifica documentele aferente plății drepturilor persoanelor cu handicap;
 4. întocmeşte ordine de plată şi CEC-uri pentru plata prin virament bancar sau în numerar a drepturilor persoanelor cu handicap;
 5. verifică si centralizează cererile pentru plata indemnizaţiilor şi alocaţiilor persoanelor cu handicap din credite si retururi, întocmind actele necesare in acest sens;
 6. verifică documentele justificative transmise de transportatorii auto şi CFR pentru transportul persoanelor cu handicap, în vederea decontării contravalorii acestuia;
 7. întocmește referatele de necesitate în vederea plății dobânzii, transportului și prestațiilor sociale a persoanelor cu handicap,
 8. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt conferite prin acte normative în vigoare ori îi sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin hotărâri ale Colegiului Director al Direcţiei Generale ori prin dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Generale.

 

Capitolul V. Unităţile rezidenţiale fără personalitate juridică

din structura Direcţiei Generale

 

Art. 24 Unităţile rezidenţiale fără personalitate juridică, care funcţionează în structura Direcţiei Generale sunt:

 

1 – Centrul „Speranţa” Reşiţa

– modul centru de plasament

– modulul apartamente şi garsoniere (tineri)

2 – Centrul „Casa Noastră” Zăgujeni

– modul centru de plasament

– modulul apartamente

3 – Centrul „Raisa” Reşiţa

– modul centrul maternal

– modulul centru de primire în regim de urgenţă a copilului

– modulul apartamente

4 – Centrul „Nera” Oraviţa

– modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi

– modulul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi;

– modulul locuinţă protejată

5 – Centrul „Bunavestire” Caransebeş

– modul centru de plasament pentru copii cu dizabilităţi

– modulul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi;

– modulul garsoniere

– modul centru de îngrijire şi asistenţă

6 – Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa

– modul centrul de îngrijire şi asistenţă

– modulul locuinţă protejată

7 – Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa.

 

Capitolul VI. Unităţile rezidenţiale cu personalitate juridică

din subordinea Direcţiei Generale

 

Art. 25 Unităţile rezidenţiale cu personalitate juridică din subordinea Direcţiei Generale sunt:

1 – Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa

2 – Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu

3 – Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș

4 – Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş.

                       

Capitolul VII. Proceduri interne de semnalare şi de investigare

a cazurilor de violenţă asupra copilului

 

 1. Procedura internă de semnalare a cazurilor de violenţă asupra copilului

 

Art. 26 (1) Orice angajat din cadrul Direcţiei Generale care, în cursul aducerii la îndeplinire a sarcinilor sale de serviciu are contact direct cu beneficiarii, trebuie să anunţe, în cel mai scurt timp posibil, în mod verbal (inclusiv telefonic) şi ulterior în scris, şeful ierarhic cu privire la situaţia de violenţă asupra copilului despre care a luat la cunoştinţă sau cu privire la suspiciunea asupra unui posibil caz de violenţă asupra copilului.

(2) Ulterior, la rândul său, şeful ierarhic al persoanei care formulează sesizarea are obligaţia de a anunţa imediat, prin mijloacele de comunicare anterior menţionate, directorul executiv adjunct de resort despre situaţia semnalată, angajat care va proceda la informarea de îndată, în acest sens, a directorului executiv.

Art. 27 (1) De asemenea, orice angajat care a luat la cunoştinţă despre o situaţie de urgenţă în care s-ar afla, la un moment dat, un copil, trebuie să apeleze imediat Telefonul Copilului 983 sau telefonul fix al Direcţiei Generale, în următoarele cazuri:

 1. viaţa copilului este în pericol;
 2. copilul este grav rănit;
 3. copilul a suferit un abuz sexual;
 4. copilul solicită de urgenţă ajutorul;
 5. copilul refuză să meargă acasă;
 6. copilul este grav neglijat;
 7. copilul este implicat în munci intolerabile.

             (2) În situaţiile prevăzute la literele „a – c”, lit. „e” şi lit. „g”, orice angajat are obligaţia de a sesiza, de îndată şi cu  prioritate, autorităţile abilitate să ia măsuri, în astfel de situaţii (spital, ambulanţă, poliţie, procuratură etc.) iar ulterior va urma procedura internă de semnalare a cazurilor de violenţă asupra copilului, procedură stabilită potrivit paragrafelor anterioare.

 

 1. Procedura internă disciplinară de investigare a cazurilor de violenţă asupra copilului

 

Art. 28 (1) Orice angajat din cadrul Direcţiei Generale care, în timpul aducerii la îndeplinire a sarcinilor sale de serviciu, a săvârşit o acţiune care poate fi considerată ca fiind un act de violenţă asupra copilului va fi supus procedurii interne disciplinare de investigare stabilite în acest sens.

(2) Astfel, după luarea la cunoştinţă a situaţiei de violenţă asupra copilului, directorul executiv al Direcţiei Generale va sesiza Comisia de Disciplină sau va numi o comisie de cercetare care va analiza circumstanţele producerii evenimentului vizat şi respectiv va întocmi un raport de cercetare, în acest sens. În funcţie de concluziile şi propunerile formulate în conţinutul raportului de cercetare, directorul executiv al Direcţiei Generale fie va dispune aplicarea unor sancţiuni disciplinare corespunzătoare faţă de angajaţii care se fac vinovaţi de săvârşirea unor astfel de fapte reprobabile, urmând să sesizeze totodată dacă este cazul şi alte autorităţi abilitate (spital, ambulanţă, poliţie, procuratură etc.), fie va stabili clasarea sesizărilor care se dovedesc a fi netemeinice şi neconforme cu realitatea.

 

Capitolul VIII. Dispoziţii finale

 

Art. 29 (1) Salariaţii Direcţiei Generale au fie calitatea de funcţionari publici, fie pe cea de funcţionari contractuali, în funcţie de natura juridică a raporturilor de muncă stabilite în acest sens.

(2) Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale se supun prevederilor legale care reglementează statutul funcţionarului public, iar angajaţii contractuali ai acestei instituţii publice se supun dispoziţiilor legale cuprinse în legislaţia muncii.

Art. 30 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi respectiv prin Regulamentul intern al aparatului-propriu ale acestei instituţii publice.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile unităţilor rezidenţiale din structura Direcţiei Generale sunt stabilite prin Regulamentele de organizare şi funcţionare şi respectiv prin Regulamentele de ordine interioară ale acestora.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor Direcţiei Generale sunt stabilite prin fişele posturilor pe care le ocupă aceşti angajaţi, documente care vor fi întocmite sau, după caz, actualizate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(4)  Informarea permanentă a funcţionarilor Direcţiei Generale se realizează potrivit sistemului ierarhic, prin comunicare directă şi/sau prin şedinţe operative de lucru, organizate periodic cu şefii de compartimente, precum şi prin intermediul sistemului informatic de care dispune această instituţie publică.

Art. 31 (1) Angajarea şi promovarea personalului Direcţiei Generale se realizează, de către directorul executiv, pe baza de concurs sau examen, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Contractele de muncă ale salariaţilor Direcţiei Generale se încheie de regulă pe perioadă nedeterminată, cu excepţia asistenţilor maternali profesionişti şi a cazurilor în care, prin lege, se prevede existenţa unei perioade de probă, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 32 (1) Personalul Direcţiei Generale are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu beneficiarii acestei instituţii publice, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.

(2) Nerespectarea confidenţialităţii informaţiilor pe care le obţin în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii atrage,  pe lângă sancţiunile prevăzute de lege, şi încetarea imediată a raporturilor de muncă ale salariaţilor vinovaţi.          

Art. 33 (1) Răspunderea angajaţilor Direcţiei Generale poate fi disciplinară, administrativă, materială sau penală, după caz.

(2) Sancţionarea disciplinară a salariaţilor Direcţiei Generale se realizează de către directorul executiv, prin dispoziţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei Generale se va realiza potrivit art. 23 din prezentul regulament.

Art. 34 Salarizarea personalului din cadrul Direcţiei Generale se va realiza potrivit legislaţiei în vigoare din această materie.

Art. 35 Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează domeniile de activitate vizate, precum şi materiile incidente acestora, inclusiv hotărâri ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

                 PREȘEDINTE,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,                                            

               SILVIU HURDUZEU                                                          ANA VASILE 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.