Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Procedura Evaluare Asistent personal profesionist

Procedura Evaluare Asistent personal profesionist

Asistent personal profesionist

Informare privind asistentul personal profesionist, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Asigurarea de îngrijire și protecție a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.

 

ACTE necesare pentru solicitarea atestatul de Asistent Personal Profesionist:

 • cerere de evaluare tip;
 • curriculum vitae tip;
 • declaraţia solicitantei, pe propria răspundere, cu privire la faptul că nu este decăzută din drepturile părinteşti şi respectiv că nu are copil abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 • acordul soţului şi al celorlalţi membri ai familiei solicitantei, cu privire la desfăşurarea activităţii de asistent maternal profesionist, precum şi cu privire la colaborarea cu familia biologică/adoptivă a copilului;
 • copie certificat de căsătorie (legalizată);
 • copie certificat de naştere pentru toate persoanele care locuiesc la domiciliul solicitantei (legalizat doar pentru solicitantă);
 • copie B.I./C.I. pentru toate persoanele care locuiesc la domiciliul solicitantei;
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care solicitanta locuieşte, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie;
 • copie legalizată după diploma de studii pentru solicitantă;
 • certificate medicale/adeverinţe medicale eliberate de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a acesteia şi respectiv a persoanelor care locuiesc la domiciliul acestei persoane;
 • aviz psihologic;
 • o expertiză psihiatrică pentru toate persoanele adulte cu care locuieşte solicitanta;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantei şi ale persoanelor cu care aceasta locuieşte;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantei asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, de folosinţă;
 • declaraţie autentificată, la biroul notarial, a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere, prin care acesta recunoaşte solicitantei un drept de folosinţă asupra locuinţei şi respectiv că este de acord ca solicitanta să se ocupe în locuinţa acestuia, pe perioada nedeterminată, de ocrotirea unor copii, care vor fi plasaţi în condiţiile legii;
 • fotografii ale locuinţei solicitantei;
 • 3 caracterizări de la vecini pentru fiecare persoană adultă cu care locuieşte solicitanta;
 • dovada achitării cheltuielilor de bloc, act eliberat de către administratorul blocului;
 • adeverinţe de salarizare sau cupoane pensie/şomaj ale membrilor familiei;
 • caracterizarea solicitantei obţinută de la ultimul loc de muncă;
 • copie xerox după toată cartea de muncă a solicitantei;
 • adeverinţă de şcolarizare pentru copiii solicitantei;
 • caracterizarea copiilor solicitantei, din partea dirigintei/învăţătoarei;
 • ancheta socială (va fi solicitată de către DGASPCCS).

Personalul de specialitate din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala, preia cererile și actele doveditoare depuse la sediul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, în scopul obținerii atestatului de asistent personal profesionist, și certifică conformitatea cu originalul a documentelor.

Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist este realizată în termen de 30 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, la sediul propriu și la domiciliul persoanei.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilității atestatului și în condiții specifice privind munca la domiciliu.

Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului sau cu furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii.

 

Legislație:

 • Hotărârea de Guvern nr. 548/27.07.2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurilor de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 • Ordinul Ministrului Muncii si Justiției Sociale nr. 1069/13.02.2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii si protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;
 • Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare.