Examen de promovare in grade sau trepte a personalului contractual

Nr.XIV/3958/10.11.2015                                                                                Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul II 2015, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin ,organizat în data de 25 noiembrie 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 25 noiembrie 2015, examenul de promovare în grade sau trepte, pentru semestrul II 2015, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Condiţii de participare la examen (conform art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea –Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice):

 • promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

Dosarul de examen se depune la Serviciul Resurse Umane, cu minim 5 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din care să rezulte ca a fost obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesional;

      Probele stabilite pentru examen sunt:

 • probă scrisă pentru funcţiile de inspector de specialitate, psiholog şi referent;
 • probă practică pentru funcţia de muncitor calificat(lenjerie);

Termenul de depunere a dosarului de examen :  17 noiembrie 2015.

Data, ora şi locul organizării examenului: Pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu, al Centrului de Plasament „Speranţa” Reşiţa şi al Centrului de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni, proba scrisă şi proba practică va fi în data de 25 noiembrie 2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  inspector de specialitate I A, inspector de specialitate I şi referent IA;

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 2. Legea nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  psiholog specialist:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 3. Psihologia vîrstelor, ciclurile vieţii – Ursula Schiopu, Emil Verza, – Cartea I, cap.I, pct 3 stadiile dezvoltării psihice; Cartea II, cap. III, IV,V – debutul vieţii;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                 Elena Grindeanu

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.