Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici

Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici

Nr.XIV/3963/13.11.2015                                                                               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, organizat în data de 14 şi 16 decembrie 2015, pentru semestrul II 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 14 şi 16 decembrie 2015, examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru semestrul II 2015.

Condiţii de participare la concurs (conform art. 65 alin.  (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare):

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  04 decembrie 2015

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţionarii publici din cadrul Compartimentului Plasamente în Familie, Serviciului de Asistenţă Maternală şi Serviciului Financiar Contabil şi Achiziţii Publice, proba scrisă va fi în data de 14 decembrie 2015 ora 1000, iar interviul în data de 16 decembrie 2015 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Bibliografia pentru funcţiile publice de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de Asistenţă Maternală şi Compartimentul Plasamente în Familie:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;
 6. Ordinul nr. 288/ 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 7. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2015.

Bibliografie pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabil şi Achiziţii Publice:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2015.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                 SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                  Elena Grindeanu