Concurs recrutare personal contractual

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concurs recrutare personal contractual

Concurs recrutare personal contractual

Nr.XIV/3982/20.11.2015                                                                                Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 15 şi 17 decembrie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 15 şi 17 decembrie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

– 1 post vacant de kinetoterapeut la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de psihopedagog la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de educator (animator socio-educativ) la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de educator (interpret mimico-gestual) la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de spălătoreasă la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa

– 1 post vacant de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de asistent medical principal la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

-1 post vacant de instructor de educaţie, grad principal la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;

-1 post vacant de îngrijitoare la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;

-1 post vacant de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;

  Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate minim – 1 an;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psihopedagog  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie sau sociopsihopedagogie şi vechime în  specialitate minin 6 luni;

–  Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator ( specializat, animator socio-educativ şi interpret mimico-gestual)–  studii postliceale şi vechime în muncă –minim  6 luni;

 – Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, examen pentru obţinerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor.

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical  – studii postliceale absolvite cu diplomă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal- studii  medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 3ani şi 6 luni;

– Pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de  îngrijitoare, infirmieră şi spălătoreasă – studii generale sau  medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru kinetoterapeut, psihopedagog, educator, asistent medical principal, asistent medical şi instructor de educaţie principal;
 • probă practică pentru funcţiile de îngrijitoare, infirmieră şi spălătoreasă;
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 2. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 3. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psihopedagog este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Ursula Schiopu şi Emil Verza – Psihologia Vârstelor- Capitolul I, VIII, IX – Ciclurile vieţii – Editura Didactică şi Pedagogică, RA- Bucureşti 1995.
 4. Mihaela Corina Ţuţu – Psihologia personalităţii , Ediţia a VI-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,2008.
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical şi asistent medical principal este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor  Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.
 5. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii” , Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator şi instructor de educaţie principal este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  8.12.2015, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 15.12.2015, ora 1000 , proba practică  va fi susţinută în data de 15.12.2015, ora 1200 respectiv, interviul  în data de 17.12.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                SEF SERVICIU,                                         Ana Vasile                                                                   Elena Grindeanu