Concurs pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă, de şef serviciu al Serviciului Contencios

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concurs pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă, de şef serviciu al Serviciului Contencios

Concurs pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă, de şef serviciu al Serviciului Contencios

Nr. XIV/1112/ 27.02.2015

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu sediul în municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, organizează concurs pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă, de şef serviciu al Serviciului Contencios, în data de 30 martie şi 02 aprilie 2015.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 1. cele prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare:
 1. candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi  completările ulterioare.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Bibliografie:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 7/2004 Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 287/2009- Codul Civil, republicată în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Cartea I- Despre persoane – Titlul III-Ocrotirea persoanelor fizice; Cartea a II-a. Despre familie- Titlul IV –  Autoritatea părintească, Titlul V – Obligaţia de întreţinere;
 • Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu completarile şi modificările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.1434/2004,  republicată, cu completarile şi modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concursul de promovare în funcţia publică de conducere sunt:

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

– cazierul administrativ.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale.

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4 , – Serviciul Resurse Umane,

în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0255/224302.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă în data de 30 martie 2015 ora 1000, interviul în data de 02 aprilie ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.