Concurs funcţii contractuale 25 mai 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concurs funcţii contractuale 25 mai 2016

Concurs funcţii contractuale 25 mai 2016

Nr. XIV/ 445 /25.04.2016                                                                        Operator nr. 6372

 

 A N U N Ţ

 

privind concursul organizat în zilele de 25 şi 27 mai 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 25 şi 27 mai 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post vacant de asistent medical la Centrul „ Raisa” Reşiţa;
 • 6 posturi vacante de părinte social la Centrul „ Raisa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de instructor de educaţie principal la Centrul „ Raisa” Reşiţa;
 • 1 post vacant de psiholog principal la Centrul „Speranţa” Reşiţa;

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog principal– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, examen de grad principal şi 5 ani vechime ca specialist;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal- studii  medii absolvite  cu       diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 3,6 luni;

–  Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de părinte social – studii generale/medii şi vechime în  muncă –  minim 6 luni;

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru psiholog principal,asistent medical şi instructor de educaţie principal;
 • probă practică pentru părinte social;
 • interviu pentru toate posturile pentru care se organizează concursul;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului  Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;
 5. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii” , Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog principal este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9);       Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului          Caraş-Severin aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă instructor de educaţie principal este  următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi      completările ulterioare, Cap.II-Drepturile copiilor;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  09.05.2016, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 4. Cazier judiciar;
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 6. Curriculum-vitae;
 7. Aviz psihologic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

 Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 25.05.2016, ora 1000, proba practică în data de 25.05.2016, ora 1330,  interviul  în data de 27.05.2016, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

  

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                          Elena Grindeanu