how to use gyczu cbd for osteoarthritis lose weight eav by drinking water cpkdl military safe diet pills ingredients sexual enhancement tablets in enzyte fitness keto pqcrz pills shark tank best way to lose weight ojgcw and tone fast dgh ez control diet pills cbd oil and ncfpz concussion what would gummy bears naq with cbd oil do for you running in place to lose weight tsiho

Concurs de recrutare în data de 24 şi 27 aprilie 2017

  >  Uncategorized   >  Concurs de recrutare în data de 24 şi 27 aprilie 2017

Concurs de recrutare în data de 24 şi 27 aprilie 2017

Nr. XIV/1154/24.03.2017

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 24 şi 27 aprilie 2017, pentru ocuparea următoarelor  funcţii publice de execuţie vacante

–  1 funcţie publică de execuţie de  inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane;

–  1 funcţie publică de execuţie de  consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane;

–  1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant  la Serviciul Telefonul Copilului;

–  1 funcţie publică de execuţie de  inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Adopții și Postadopții;

–  1 funcţie publică de execuţie de  inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Financiar Contabil și  Achiziții Publice;

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţii specifice pentru:

Condiţii specifice pentru:

 1. Serviciul Telefonul Copilului şi Serviciul Adopții și Postadopții:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenţei sociale şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 5 ani pentru inspector principal, respectiv, fără vechime pentru inspector debutant;

 1. Serviciul Resurse Umane:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice/juridice/administrație publică şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 5 ani pentru inspector principal, respectiv,  minim 1 an pentru consilier asistent;

 1. Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 5 ani pentru inspector principal.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de consilier asistent şi inspector principal din cadrul Serviciului Resurse Umane este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 53/2003- Codul muncii- republicat în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant la Serviciul Telefonul Copilului

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 5. Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului  (Anexa nr.1)
 6. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector principal la Serviciul  Financiar Contabil şi Achiziţii Publice:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 5. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 6.     Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector principal  la Serviciul  Adopții și Postadopții:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 579/12.08.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 procedura adopției;
 6. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Data, ora şi locul organizării concursului: – proba scrisă în data de 24 aprilie 2017 ora 1100, interviul în data de 27 aprilie 2017 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv până în data de 12 aprilie 2017, ora 15,00.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copia actelor de identitate  (după caz, certificat căsătorie);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar ;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • curriculum-vitae.

 Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică  pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                               ŞEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                Elena Grindeanu