Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt şef centru

Anunt şef centru

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217038 e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

Nr. XIV/2382/ 01.11.2013                                                                                         Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în perioada 16 – 18 decembrie 2013, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacantă de şef centru şi a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de supraveghetor de noapte  la Centrul de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni din  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 16 -18 decembrie 2013, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

v o funcţie contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;

v o funcţie contractuală de execuţie vacantă de supraveghetor de noapte la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;

I. Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef centru:

A. Condiţii generale:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor socio-umane, juridice, medicale, administrative sau economice, vechime minimă în specialitatea studiilor de 3 ani;

-cunoştiinţe de operare pe calculator –nivel mediu.

B. Condiţii specifice:

-capacitatea de a lua decizii, adaptabilitate, asumarea responsabilităţii, capacitate de implementare, capacitate de a rezolva eficient problemele, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitate de comunicare, competenţă în redactarea documentelor, munca în echipă, perseverenţă, respectarea secretului de serviciu, respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţiei, conduită corectă în timpul serviciului, evitarea stărilor conflictuale, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, disponibilitate pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare, iniţiativă în găsirea soluţiilor şi implementarea lor pentru rezolvarea problemelor de serviciu.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de conducere vacantă de şef centru

este următoarea:

  1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

4.   Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;

6. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea  calităţii în domeniul serviciilor sociale;

7. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

8. Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind menagementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

9. Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;

10. Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

11. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

12. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;

II. Condiţii de participare la concurs pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de supraveghetor de noapte:

-studii generale

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de supraveghetor de noapte este următoarea:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);

2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 15 noiembrie 2013

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţiile contractuale vacante din cadrul Centrului de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni, proba scrisă va fi susţinută în data de 16 decembrie 2013, ora 1000 iar interviul în data 18 decembrie 2013, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

 

Post a Comment