Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt psiholog specialist

Anunt psiholog specialist

Nr. XIV/          /03.08.2015                     Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  24 şi 27 august 2015 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de psiholog specialist la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 24 şi 27 august 2015, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacante

 • 1 post de psiholog specialist la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa.

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu    diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în  specialitatea studiilor –minim 4 ani şi 6 luni;

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă
 • interviu

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog specialist este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9);   Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 1. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  14.08.2015, ora 1300

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării

anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 24.08.2015, ora 1000   

respectiv, interviul  în data de 27.08.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                            Elena Grindeanu