Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Uncategorized   >  Anunț privind organizarea concursului în data de 10 și 15 noiembrie 2016

Anunț privind organizarea concursului în data de 10 și 15 noiembrie 2016

Nr. XIV/1505/20.10.2016                                                                            Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 10 şi 15 noiembrie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 10 şi 15 noiembrie 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 •  La Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa:
 • 1 post vacant de asistent medical principal;
 • 1 post vacant de asistent medical;
 • 1 post vacant de psiholog specialist;
 • 1 post vacant de educator;
 • 1 post vacant de kinetoterapeut;
 • 1 post de administrator, tr.II;
 • 1 post de magaziner

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei şi vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în specialitate minim – 6 luni;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, examen de grad de principal, 5 ani vechime ca asistent medical şi certificat de membru  al  Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator– studii postliceale şi vechime în muncă – minim 6 luni;

 – Pentru funcţia de administrator şi magaziner – studii medii absolvite cu diplomă de bacaluareat ,vechime în muncă – minim 6 luni şi vârsta minimă 21 ani;

 Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă;
 • interviu

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical şi asistent medical principal este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor  Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 3. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;
 4. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”, Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog specialist este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8;  5.9);  ap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 3. Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observaţia şi interviul- Ion Dafinoiu, Ed.Polirom, Cap.V ( 1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4) , Cap.VI ( 1.1; 1.2; 1.3)
 4. Psihiatria adultului- Ghiorghe Talau – Tulburările afective pag. 339; Tulburări de personalitate, pag. 439;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 3. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 3. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de magaziner şi administrator este următoarea:

 1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizată;
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. OMFP 2861/2009 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Termenul de depunere a dosarului de concurs :    02.11.2016, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 4. Cazier judiciar;
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 6. Curriculum-vitae;
 7. Aviz psihologic

Copiile actelelor din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă  va fi susţinută în data de 10.11.2016, ora 1100,  respectiv, interviul,  în data de 15.11.2016, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

             DIRECTOR EXECUTIV,                                                             SEF SERVICIU,