xvpwr pinched nerve in back causing erectile dysfunction for sale receipe goldmine cbd for degestive issues zkdca what pills abadr does dr phill take for ed sbs qsymia over the counter how soon after taking bssf cialis can i take viagra how to get a xqag bigger pee pee how dab to lose weight and gain strength fast list of doctor prescribed weight loss fau pills

Anunt părinte social

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt părinte social

Anunt părinte social

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217038 e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

Nr. XIV/2501/11.12.2013                                                                                             Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 27 şi 29 ianuarie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de părinte social la Centru de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 27 şi 29 ianuarie 2014, concurs pentru ocuparea  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de părinte social la Centru de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni.

v Condiţii de participare la concurs :

– studii medii

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de  părinte social este următoarea:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată , cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului   Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011, după caz;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 24 decembrie 2013

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru personalul contractual vacant din cadrul Centrului de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni, proba scrisă va fi în data de 27 ianuarie 2014, ora 1000 respectiv, interviul în data de 29 ianuarie 2014  ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          SEF SERVICIU,

 

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                          Elena Grindeanu