Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

Anunt pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

Nr. XIV/ 1340 /17.04.2015

 ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 18 şi 20 mai 2015, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Tehnic şi Administrativ;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice;

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare sunt: – pentru consilier, grad profesional asistent     – minim 1 an-

– pentru inspector, grad profesional asistent    – minim 1 an-

– pentru inspector, grad profesional superior   – minim 9 ani-

Bibliografie pentru funcţia  publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior şi pentru funcţia publică  de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare;
 1. Legea nr. 53/2003- Codul muncii- republicat în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

  Bibliografie pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Financiar-Contabil şi Achiziţii Publice este următoarea:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificările şi completările ulterioare, III – Proceduri de atribuire;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare – Cap.II Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire;
 6. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Tehnic şi       Administrativ este următoarea:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. III – Proceduri de atribuire;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare – Cap.II Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire;
 5. O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 18.05.2015, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 20.05.2015, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  07.05. 2015, ora 1500.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar ;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • curriculum-vitae.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.