Anunt pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacantă de şef centru

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacantă de şef centru

Anunt pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacantă de şef centru

Nr. XIV/1829/11.09.2014                Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în perioada 27 – 29 octombrie 2014, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacantă de şef centru la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa şi  a unei funcţii contractuale de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa din  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 27 şi 29 octombrie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de conducere vacante:

 • o funcţie contractuală de conducere vacantă de şef centru la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • o funcţie contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;

            Condiţii generale:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor socio-umane,  juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puţin 3 ani;

–  studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale;

         Bibliografia pentru funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa, este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 6. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 7. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 9. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 10. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

     Bibliografia pentru funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa, este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 5. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008;
 7. Ordinul 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si      locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 9. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 10. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  29.09.2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 27.10.2014, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 29.10.2014, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.