ANUNŢ pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer

  >  DGASPC   >  Cariera   >  ANUNŢ pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer

ANUNŢ pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer

Nr.XIV/2377/ 24.07.2015     Operator nr. 6372

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 18 şi 20 august 2015,  pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie la Complexul de Servicii Sociale Reșița :

 • 1 funcţie contractuală de execuţie de şofer, treapta I.

              Condiţiile de participare la concurs:

– pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I – studii generale/medii, carnet conducător auto categoria B şi vechime în muncă – minim 3 ani.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 18.08.2015, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 20.08.2015, la ora 1200.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  07.08. 2015, ora 1300.

Actele  necesare pentru înscriere la concurs sunt:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. Copia carnetului de muncă, sau după caz, ale adeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

 

DIRECTOR EXECUTIV,               ŞEF SERVICIU,

Ana Vasile                         Elena Grindeanu