Anunt medic specialist

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt medic specialist

Anunt medic specialist

Nr. XIV/ 867/24.02.2014                                                              Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 8 şi 10 aprilie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de medic specialist, la Compartimentul de Evaluare Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 8 şi 10 aprilie 2014, concurs pentru ocuparea  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de medic specialist, la Compartimentul de Evaluare Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Condiţii de participare la concurs :

– studii superioare de lungă durată în domeniul medical: medic specialist în  specializarea

„ Expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă”;

– vechime în specialitate de cel puţin 5 ani;

– aviz de liberă practică

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de medic specialist este următoarea:

1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;

4. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

5. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

6. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 49/2011 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;

7. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 11 martie 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţia contractuală  de execuţie vacantă de medic specialist la Compartimentul de Evaluare Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap,  proba scrisă va fi în data de 8 aprilie 2014,ora 1000 respectiv, interviul în data de 10 aprilie 2014  ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                          Elena Grindeanu