Anunt concursul instructor de educaţie

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concursul instructor de educaţie

Anunt concursul instructor de educaţie

Nr. XIV/1144/17.04.2014                            Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  2 şi  4 iunie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de psiholog stagiarlaCompartimentul Plasamente în Familie, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale „Sf.Maria” Reşiţa, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş,  a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa şi a două funcţii contractuale de execuţie vacante de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  2 şi 4 iunie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiar  la  Compartimentul Plasamente în Familie;

1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale „Sf.Maria” Reşiţa;

1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş;

1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;

2 funcţii contractuale de execuţie vacante de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa

 

Condiţii de participare la concurs :

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiar  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei şi atestat de liberă practică;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii medii

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal –

studii medii şi vechime în muncă  4 ani;

– Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitoare şi părinte social – studii generale/medii

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog stagiar este următoarea:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;

3. Ursula Schiopu şi Emil Verza – Psihologia Vârstelor- Capitolul I, VIII, IX – Ciclurile vieţii – Editura Didactică şi Pedagogică, RA- Bucureşti 1995.

4. Ion Dafinoiu – Personalitatea –Metode de abordare clinică, observaţia şi interviul, Cap.IV,V, Editura  Polirom.

5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie şi

instructor de educaţie principal este următoarea:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008;

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de  părinte social şi ingrijitoare este următoarea:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare(Titlul III);

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului   Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data  afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 05 mai 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiarlaCompartimentul Plasamente în Familie, a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale „Sf.Maria” Reşiţa, a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş, a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa şi a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa  proba scrisă va fi în data de 02 iunie, ora 1000respectiv, interviul în data de 04 iunie 2014 ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                             Elena Grindeanu