Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

Anunt concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

Nr.XIV/948/07.03.2014                                                     Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, organizat în perioada 7 şi 9 aprilie 2014, pentru semestrul I 2014

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în perioada 7 şi 9 aprilie 2014, concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru semestrul I 2014.

Condiţii de participare la concurs (conform art. 65 alin.  (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare):

să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care    promovează;

să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individualeîn ultimii 2 ani calendaristici;

să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

· formularul de înscriere;

· adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

· copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 28 martie 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţionarii publici din cadrul ServiciuluiResurse Umane, Serviciului Contencios, Serviciului de Asistenţă Maternală şi a Compartimentului Plasamente în Familie, proba scrisă va fi în data de 07 aprilie 2014 ora 1000, iar interviul în data de 9 aprilie 2014 ora 1400 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior şifuncţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007 ;

3. Legea nr. 53/2003- Codul muncii- republicat în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare;

5. Hotărîrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superiordin cadrul Serviciului Contencios este următoarea:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotararirea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

6. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;

7. Noul Cod de Procedură Civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; Cartea I –Titlul III – Competenţa instanţelor judecătoreşti;Cartea II – Procedura contencioasă ; Titlul I- Procedura în faţa primei instanţe şi Titlul II – Căile de atac.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală şi pentrufuncţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Plasamente în Familie:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3.  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi

completările ulterioare;

  1. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a

comisiei pentru protecţia copilului;

  1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                         Elena Grindeanu