Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt inspector de specialitate

Anunt inspector de specialitate

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217038 e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

Nr. XIV/2506/12.12.2013                                                                                             Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 29 şi 31 ianuarie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante de inspector de specialitate, gradul  IA  la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 29 şi 31 ianuarie 2014, concurs pentru ocuparea  unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante de inspector de specialitate, gradul  IA, la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa.

v Condiţii de participare la concurs :

– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă

– abilităţi de operare pe calculator

– vechime minimă în specialitatea studiilor de 7 ani

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie temporar vacante de inspector de specialitate, gradul  IA este următoarea:

  1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

4.   Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;

6.  Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 24 decembrie 2013

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru personalul contractual temporar vacant din cadrul Complexul de Servicii Sociale Reşiţa,  proba scrisă va fi în data de 29 ianuarie 2014, ora 1000 respectiv, interviul în data de 31 ianuarie 2014  ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          SEF SERVICIU,

 

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                          Elena Grindeanu

Post a Comment