Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt inspector, consilier juridic

Anunt inspector, consilier juridic

Nr. XIV/ 1991/09.10.2014

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 10 şi 12 noiembrie 2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul  Resurse Umane;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Contencios.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială pentru Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea administraţie publică – Serviciul  Resurse Umane;
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice – Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii publice;
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice şi vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani- Serviciul Contencios.

 

Bibliografie pentru funcţiile  publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 7. Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 8. Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin 150/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 53/2003- Codul muncii- republicat în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
 7. Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografie pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Financiar-Contabil şi Achiziţii Publice este următoarea:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin 150/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Contencios este următoarea:

 

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul;
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Codul de Procedură Civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – Cartea I –  Titlul II, Titlul III; Cartea II – Procedura contencioasă: Titlul I, Titlul II;
 6. Legea nr. 287/2009– Codul Civil, republicată în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Cartea I- Despre persoane, Titlul I- Dispoziţii generale; Titlul II- Persoana fizică; Titlul III – Ocrotirea persoanei fizice;
 7. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin.

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 10.11.2014, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 12.11.2014, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  29.10.2014.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere la concurs;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după data de 01.01.2011, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă/studii;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

     Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale.