Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concursul îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa”

Anunt concursul îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa”

Nr. XIV/1389/16.06.2014                                                              Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  21 şi 23 iulie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa şi a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  21 şi 23 iulie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

Ø1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa;

Ø1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa

Condiţii de participare la concurs :

Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitoare şi părinte social – studii generale/medii

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de  ingrijitoare şi părinte social este următoarea:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare(Titlul III);

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data  afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1.Cerere de înscriere la concurs;

2.Copia actului de identitate;

3.Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;

5.Cazier judiciar;

6.Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7.Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8.Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 30 iunie 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de îngrijitoare la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa şi a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţaproba scrisăva fi în data de 21 iulie, ora 1000respectiv, interviul în data de 23 iulie 2014 ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                              SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                                       Elena Grindeanu