Anunt concursul infirmieră

Nr. XIV/1217/05.05.2014                                                Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  17 şi  19 iunie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  17 şi 19 iunie 2014, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa.

Condiţii de participare la concurs pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de infirmieră:

– studii generale;

– curs de infirmieră

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de infirmieră este următoarea:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

2.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008;

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);

5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data  afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 19 mai 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de infirmierălaComplexul de Servicii Sociale Oraviţa proba scrisăva fi în data de 17 iunie, ora 1000respectiv, interviul în data de 19 iunie 2014 ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                  SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                             Elena Grindeanu

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.