Anunț examen de promovare în grade sau trepte

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunț examen de promovare în grade sau trepte

Anunț examen de promovare în grade sau trepte

Nr. XIV/ 555/01.06.2016                                                                   Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul I 2016, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin ,organizat în data de 15 iunie 2016

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 15 iunie 2016, examenul de promovare în grade sau trepte, pentru semestrul I 2016, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Condiţii de participare la examen (conform art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea –Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice):

 • promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

Dosarul de examen se depune la Serviciul Resurse Umane, cu minim 5 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din care să rezulte ca a fost obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesional;

Probele stabilite pentru examen sunt:

 • probă scrisă

Termenul de depunere a dosarului de examen :  08 iunie 2016

 Data, ora şi locul organizării examenului: Pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu, al Centrului  „Speranţa” Reşiţa, al Centrului „Raisa” Reşiţa, al Centrului „Nera” Oraviţa, al Centrului „Elena Ardelean” Oraviţa, Centrului „Bunavestire” Caransebeş şi al Centrului ”Casa Noastră” Zăgujeni, proba scrisă va fi în data de 15 iunie 2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  inspector de specialitate I A şi inspector de specialitate I ;

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi gestiunea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată;
 6. M.F.P nr 2634/2015 privind normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile;
 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  instructor de educaţie principal:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                            SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                             Elena Grindeanu