Anunt de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

Anunt de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

Nr.XIV/ 1767/01.09.2014                 Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, organizat în perioada 01 şi 03 octombrie 2014, pentru semestrul II 2014

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în perioada 01 şi 03 octombrie 2014, concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru semestrul II 2014.

Condiţii de participare la concurs (conform art. 65 alin.  (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare):

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care    promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  19 septembrie 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţionarii publici din cadrul Serviciului Secretariat Comisii, Serviciului de Asistenţă Maternală, Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârsnice şi Adulte cu Handicap, şi ai Serviciului de Urgenţă, proba scrisă va fi în data de 01 octombrie  2014 ora 1000, iar interviul în data de 3 octombrie 2014 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal şi pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Secretariat Comisii:

 1. Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, republicată;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, republicată;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizată;
 7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 8. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind apobarea
  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de Asistenţă Maternală:

 1. Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Legea nr. 273/2004– privind procedura adopţie, republicată;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind  procedura adopţiei;
 7. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

    Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârsnice şi Adulte cu Handicap:

 1. Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3.  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de Urgenţă:

 1. Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;
 4. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, actualizată;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor neânsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind apobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.