Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt de inspector

Anunt de inspector

ROMANI JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217038;  e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

Nr. XIV/2493 /04.12.2013                                                                                                      Operator nr. 6372

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu sediul în municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială.

Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală este următoarea:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

5. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

7. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

8. Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/2013 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 08.01.2014, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 10.01.2014, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  24.12.2013, ora 1400.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

copia actului de identitate;

cerere de înscriere la concurs;

copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după data de 01.01.2011, după caz;

cazierul judiciar;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                ŞEF SERVICIU,

 

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                  Elena Grindeanu

Post a Comment