A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale, a personalului contractual din cadrul

  >  DGASPC   >  Cariera   >  A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale, a personalului contractual din cadrul

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale, a personalului contractual din cadrul

Nr. XIV/2366/15.07.2015                                 Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru care a expirat perioada de debut  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 28 iulie 2015, ora 1000, examen de promovare în grade profesionale, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru care a expirat perioada de debut.

Condiţii de participare la examen (conform art. 45^1 (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014):

 • persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Dosarul de examen se depune la Serviciul Resurse Umane, cu minim 5 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesională.

Proba stabilită pentru examen : probă scrisă (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare).

Termenul de depunere a dosarului de examen :  21 iulie 2015, ora 1500

Data, ora şi locul organizării examenului:  28 iulie 2015, ora 1000 , la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  psiholog practicant:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 2. Legea nr. 273/2004– privind procedura adopţie, republicată;
 3. Hotărârea nr.350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  inspector de specialitate gr. II:

 1. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014.
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.

106/29.05.2015.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                              SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                            Elena Grindeanu