A N U N Ţ privind examenul de promovare organizat în data de 20 şi 22 aprilie 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  A N U N Ţ privind examenul de promovare organizat în data de 20 şi 22 aprilie 2015

A N U N Ţ privind examenul de promovare organizat în data de 20 şi 22 aprilie 2015

Nr.XIV/ 1211 /18.03.2015                                              Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, organizat în data de 20 şi 22 aprilie 2015, pentru semestrul I 2015

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 20 şi 22 aprilie 2015, examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru semestrul I 2015.

Condiţii de participare la concurs (conform art. 65 alin.  (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare):

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  08 aprilie 2015

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţionarii publici din cadrul Compartimentului Monitorizare/Strategii şi Control Intern Managerial, Serviciului de Asistenţă Maternală, Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârsnice şi Adulte cu Handicap, Compartimentului de Protecţie a Persoanelor Adulte cu Handicap, Serviciului de Urgenţă şi ai Serviciului de Adopţii şi Postadopţii, proba scrisă va fi în data de 20 aprilie 2015 ora 1000, iar interviul în data de 22 aprilie 2015 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Monitorizare/Strategii şi Control Managerial Intern:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, republicată;

5.  Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, republicată;

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de Asistenţă Maternală:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 1. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 3. Ordinul nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea

Planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protectie;

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-

Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de

Asistenţă a Persoanelor Vârsnice şi Adulte cu Handicap şi a Compartimentului de Protecţie a Persoanelor cu Handicap:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.

150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de Urgenţă:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

 1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 2. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;
 1. Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelorminime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului (Anexa nr.1)
 1. Hotărârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Adopţii

şi Postadopţii:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Legea nr. 273/2004– privind procedura adopţie, republicată;
 5. Legea nr. 287/2009- Codul Civil, republicată în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Cartea a II-a. Despre familie – Titlul III- Rudenia – Capitolul 3;
 1. Hotărârea nr.350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004  privind regimul juridic al adopţiei;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                              SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                            Elena Grindeanu