Anunţ privind concursul organizat în data de 30.03.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunţ privind concursul organizat în data de 30.03.2016

Anunţ privind concursul organizat în data de 30.03.2016

Nr. XIV/ 261 / 08.03.2016                                                                      Operator nr. 6372

  A N U N Ţ 

privind concursul organizat în data de 30.03.2016 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de medic/ medic specialist/medic primar la Serviciul Secretariat Comisii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 30.03.2016, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de medic/medic specialist/medic primar, la Serviciul Secretariat Comisii.

Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice: cele prevăzute la art. 85 alin. (4 ) lit. b) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece candidatul declarat admis va avea calitatea de preşedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin:

-medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau medic medicină internă sau medic  medicină de familie sau medic de medicină generală;

-absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical

Candidații care nu au cursul de management în domeniul sociomedical vor fi admisi să participe la proba scrisa si interviu, dar vor da o declaraţie că, în cazul în care vor fi admisi la concurs, în termen de 6 luni vor face acest  curs.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de medic specialist este următoarea:

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 6. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 49/2011 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs, pe care o puteţi gasi aici;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Copia carnetul de muncă sau, după caz şi adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae în format european, pe care îl puteţi descărca de aici.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Termenul de depunere a dosarului de concurs: în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului.

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţia contractuală  de execuţie vacantă de medic/medic specialist/medic primar, la Serviciul Secretariat Comisiii,  proba scrisă va fi în data de 30.03.2016, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 04.04.2016, ora 12, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

                                                            DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 Ana Vasile