Anunt privind concursul organizat in zilele de 22 si 25 februarie 2016

Nr. XIV/ 98/01.02.2016                                                                                        Operator nr. 6372

 

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 22 şi 25 februarie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 22 şi 25 februarie 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post vacant de psiholog practicant la Compartimentul Plasamente în Familie, aparat propriu ;
 •  1 post vacant de şofer, tr. I, la Centrul „Speranţa” Reşiţa

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog practicant – studii superioare absolvite cu    diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în  specialitatea studiilor –minim  1 an;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I – studii generale/medii, carnet conducător auto categoria B şi vechime în muncă – minim 3 ani.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă
 • interviu

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog practicant este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, tr.I este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  12.02.2016, ora 1300

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 22.02.2016, ora 1000, interviul  în data de 25.02.2016, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             SEF SERVICIU,                          Ana Vasile                                                                                      Elena Grindeanu

 

Categorii: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.